Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38572
Title: Організаційна культура управління: адхократія, компетентність і лідерство
Other Titles: Organizational culture of management: adhocracy, competence and leadership
Authors: Шерстюк, Роман
Стойко, Ігор
Sherstiuk, Roman
Stoyko, Igor
Паляниця, Віктор
Palyanytsya, Viktor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шерстюк Р. Організаційна культура управління: адхократія, компетентність і лідерство [Електронний ресурс] / Роман Шерстюк, Ігор Стойко, Віктор Паляниця // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2022. — Вип. 1 (26). — С. 37-45. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22srpkil.pdf
Bibliographic description (International): Sherstiuk, R., Stoyko, I. & Palyanytsya, V. (2022) Organizational culture of management: adhocracy, competence and leadership. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 37-45. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22srpkil.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(26)
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: May-2022
Date of entry: 21-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-6253-9421
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.01.037
UDC: 658.3
JEL: L23
Keywords: управління
організаційна культура
адхократія
компетентність
лідерство
management
organizational culture
adhocracy
competence
leadership
Number of pages: 9
Page range: 37-45
Start page: 37
End page: 45
Abstract: У статті обґрунтовано напрямки вирішення проблем організаційної культури виробництва через адхократичний стиль управління. У сферах високих технологій і в галузях, що швидко розвиваються, з’явилися організації, у яких є ознаки організації майбутнього. У науковій літературі ці організації отримали назву адхократичних, які засновані на знанні та компетентності, а не на позиції в ієрархії. В адхократичних організаціях, на противагу бюрократичним структурам, відбувається відхід від укорінених схем, стандартизації, сталого розподілу функцій та способів діяльності (прагнення до жорсткого поділу праці, надмірної формалізації поведінки та взаємодії, тотального використання систем планування й контролю тощо). У статті пов’язано питання адхократичного управління з компетентністю і лідерством. Компетентність працівника розглядається як ступінь його кваліфікації, яка дає змогу успішно вирішувати завдання, що постають перед ним. Найбільший організаційний ефект для даної системи управління буде у випадку, якщо серед управлінців на різних посадах будуть лідери. Виділено базові риси лідерства: здатність до прийняття відповідальних і складних рішень, готовність нести за них належну відповідальність; турбота про загальне благо й користь людей, а не про особисту вигоду; здатність вести за собою людей на абсолютно добровільних засадах; володіння харизмою і природною силою впливу; наявність довіри до лідера з боку групи та сильного авторитету; вміння визнавати помилки і бажання брати відповідальність за поразки на себе, шукати в цьому особисті прорахунки. Встановлено переваги (участь всіх членів організації, постійне навчання, вирішення проблем за можливостями кожного члена колективу) та недоліки (можливі проблеми спілкування під час прийняття рішень; якщо організація не звикла працювати «адхократично», вона постійно шукає начальника; тривалий процес прийняття рішення через необхідність врахування думки багатьох людей) адхократичного способу управління.
The article substantiates the directions for solving the problems of organizational culture of production through adhocratic management style. In high-tech and fast-growing industries, organizations have emerged that show signs of organizing the future. In the scientific literature, these organizations are called adhocratic, which are based on knowledge and competence, rather than on positions in the hierarchy. In adhocratic organizations, in contrast to bureaucratic structures, there is a shift from entrenched schemes, standardization, division of functions and methods of activity (the desire for a rigid division of labor, excessive formalization of behavior and interaction, total use of planning and control systems, etc.). The article connects the issue of adhocratic management with competence and leadership. The competence of the employee is seen as the degree of his qualification, which allows him to successfully solve the tasks facing him. The greatest organizational effect for this management system will be if there are leaders in different positions of managers. The basic features of leadership are highlighted: ability to make responsible and complex decisions, willingness to take proper responsibility for them; concern for the common good and benefit of people, not for personal gain; the ability to lead people on a completely voluntary basis; possession of charisma and natural power of influence; trust in the leader of the group and strong authority; the ability to admit mistakes and the desire to take responsibility for defeats, to look for personal miscalculations. The advantages (participation of all the organization’s members, continuous learning, solving problems according to the capabilities of each team member) and disadvantages (possible problems of communication during decision-making process; if the organization is not used to working “adhocratically”, it is constantly looking for a boss; long decision-making process due to taking into account the points of views of many people) of adhocratic management are identified.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38572
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22srpkil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Quan-Tran- 21/publication/340234615
https://slovnyk.ua/
References (Ukraine): 1. Елвін Тоффлер Третя хвиля / пер. з англ. Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна. Київ: Всесвіт, 2000. 480 с.
2. Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / пер. з англ. Наталка Бордукова. Харків: Акта. 688 с.
3. Bennis, W. G. & Thomas, R. J. (2002). Geeks and geezers: how era, values, and defining moments shape leaders. Boston: Harvard Business School Press.
4. Mintzberg, H. (1983). Structure in fives: Designing effective organizations.
5. Quan Hoang Nguyen Tran. Organisational culture, leadership behaviour and job satisfaction in the Vietnam context. International Journal of Organizational Analysis. March 2020. URL: https://www.researchgate.net/profile/Quan-Tran- 21/publication/340234615
6. Стойко І., Віятик І. Адхократія: управлінський стиль майбутнього. Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні : Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції, 5 травня 2019 р. Тернопіль: ТНТУ. С. 94-95.
7. Сухонос В. В. Адхократія як антибюрократична державна технологія: історикоправовий контекст. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2(11). С. 3-7.
8. СЛОВНИК.ua. URL: https://slovnyk.ua/
References (International): 1. Elvin Toffler (2000) Tretya khvylya [The Third Wave]. Kyiv: Vsesvit. (in Ukrainian).
2. Toffler E. Nova paradyhma vlady. Znannia, bahatstvo i syla [Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence]. Kharkiv: Akta. (in Ukrainian).
3. Bennis, W. G., & Thomas, R. J. (2002). Geeks and geezers: how era, values, and defining moments shape leaders. Boston: Harvard Business School Press.
4. Mintzberg, H. (1983). Structure in fives: Designing effective organizations.
5. Quan Hoang Nguyen Tran (2020) Organisational culture, leadership behaviour and job satisfaction in the Vietnam context. International Journal of Organizational Analysis. URL: https://www.researchgate.net/profile/Quan-Tran-21/ publication /340234615.
6. Stoyko I., Viyatyk I. (2019) Adkhokratiia: upravlinskyi styl maibutnioho [Adhocracy: the managerial style of the future]. Proceedings of the Ⅰ mizhrehionalna naukovopraktychna konferentsiia «Problemy publichnoho upravlinnya ta administruvannya na rehionalnomu rivni». Ternopil: TNTU. 5 travnia. P. 94-95.
7. Sukhonos V. V. (2014) Adkhokratiia yak antybiurokratychna derzhavna tekhnolohiia: istoryko-pravovyi kontekst [Adhocracy as an Anti-Bureaucratic State Technology: A Historical and Legal Context]. Legal Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. – Pravovyi visnyk Ukrayinskoyi akademii bankivskoyi spravy, Vol. 2(11). P. 3-7.
8. SLOVNYK.ua. URL: https://slovnyk.ua/
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 1(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22srpkil.pdfОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ: АДХОКРАТІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ЛІДЕРСТВО833,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.