Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38255
Title: Багатогранність взаємодії приватного та державного секторів економіки як результат збалансованої політики партнерства
Other Titles: Versatility of Interaction between Private and Public Sectors of Economy as a Result of Balanced Partnership Policy
Authors: Панухник, Олена Віталіївна
Olena, Panukhnyk
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puliui National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Панухник О. В. Багатогранність взаємодії приватного та державного секторів економіки як результат збалансованої політики партнерства / О. В. Панухник // Університетські наукові записки, 2022, № 1-2 (85-86), С. 27-35.
Journal/Collection: Університетські наукові записки
Issue: 1-2 (85-86)
Issue Date: 1-Feb-2022
Submitted date: 3-Jan-2022
Date of entry: 27-Jun-2022
Publisher: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Country (code): UA
Place of the edition/event: Хмельницький
UDC: 346.22
334.7
338.24
Keywords: взаємодія
бізнес
держава
державно-приватне партнерство
interaction
business
state
public-private partnership
Start page: 27
End page: 35
Abstract: Акцентовано увагу на характеристиці державного та прива- тного секторів економіки в контексті розгляду їх взаємовигідної довгострокової співпраці, а також систематизовано підходи щодо трактування дефініції «державно-приватне партнерство» (ДПП). Проаналізовано напрацювання закордонних вчених у на- прямі дослідження особливостей цієї форми партнерства в про- цесі її еволюційного розвитку, представлено досвід реалізації в рі- зних країнах світу, а також розглянуто можливості імплемен- тації передових наукових напрацювань у процеси модернізації еко- номіки й суспільства в Україні в умовах сьогодення. Розглянуто сучасне нормативно-правове забезпечення регулювання держав- но-приватного партнерства в країні. Доводиться, що державно- приватне партнерство — це пріоритет урядових програм розви- тку, котрий спонукає до потужної, ефективної співпраці держав- ні структури та приватний бізнес. Збалансованість інтересів між досліджуваними секторами є ключовим чинником успішно- сті функціонування державно-приватного партнерства в Укра- їні, оскільки застосування позитивного досвіду реалізації проєк- тів ДПП дає змогу органам державної й місцевої влади вирішу- вати низку значущо важливих проблем соціально-економічного характеру. В умовах, коли відбувається становлення політичної, економічної, правової та соціальної позиції органів державної влади стосовно досягнення партнерської взаємодії щодо реалізації програм соціально-економічного розвитку чи інвестиційних проє- ктів, дослідження багатогранності взаємодії державного та при- ватного секторів економіки, особливостей правового забезпе- чення цієї взаємодії та виявлення проблем для її подальшого роз- витку є вкрай важливим. Під час тематичних пошуків виокрем- лено головні релаксантні (гальмівні) чинники, які впливають на розвиток державно-приватного партнерства в Україні, а також запропоновано ключові рекомендації щодо підвищення ефективно- сті розвитку державного та приватного секторів економіки. Ар- гументовано, що успішне впровадження державно-приватного партнерства в Україні можливе лише за взаємоврахування інте- ресів держави й приватного сектора через довіру та максимальну прозорість відносин між бізнесом і державою.
The scientific article focuses on characteristics of public and private sectors of the economy in the context of considering their mutually beneficial long-term cooperation, as well as systematized approaches to the interpretation of the definition of «public-private partnership» (PPP). The works of foreign scientists in the field of researching the peculi- arities of this form of partnership in the process of its evolutionary development are an- alysed, the experience of their implementation in different countries is presented, and the possibilities of implementing advanced scientific developments in modernization of econ- omy and society in Ukraine are considered. The modern normative-legal support of the public-private partnership regulation is considered. The author argues that public-pri- vate partnership is a priority of government development programs which encourages strong and effective cooperation between government agencies and private business. Bal- ance of interests between the studied sectors is a key factor in the success of public-private partnership in Ukraine, as the application of positive experience in PPP projects allows public and local authorities to address a number of important socio-economic issues. In the context of the formation of political, economic, legal and social attitude of public authorities to achieve partnership in the implementation of socio-economic development programs or investment projects, the researches of the diversity of public and private sectors, features of legal support of this interaction and identification of problems for its further development are extremely important. During the thematic research, the main relaxing (inhibitory) factors influencing the development of public-private partnership in Ukraine were identified, as well as key recommendations for improving the efficiency of public and private sectors of the economy. It is argued that the successful implemen- tation of public-private partnership in Ukraine is possible only with mutual considera- tion of interests of the state and the private sector through trustful and transparent re- lationship between business and the state.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38255
Copyright owner: © Панухник О. В., 2022
References (Ukraine): 1. Бондаренко Д. С. До питання адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства за законодавством України. Вісник Запорізького національного університету. 2014. № 1. C. 152–157.
2. Вінник О. М. Проблеми правого регулювання корпоративних і парт- нерських відносин. Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. 166 с.
3. Казюк Я. Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку регіонів та місцевого самоврядування. Місцеве самовряду- вання та регіональний розвиток в Україні. 2012. № 1. С. 47–49.
4. Колот А. М. Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: основні засади, причини актуалізації, складові розвитку. Економічна теорія. 2010. № 1. С. 18–28.
5. Круглов В. Державно-приватне партнерство: історичний аспект. Пуб- лічне адміністрування: теорія та практика. 2013. Вип. 2. Націона- льна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL : https://bit.ly/3jXDGGA.
6. Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспек- тиви застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг. Економіка і прогнозування. 2010. № 4. С. 62–86.
7. Маісурадзе М. Ю. Нормативно-правове забезпечення здійснення дер- жавно-приватного партнерства в Україні. Економіка праці, соціальна економіка та політика. 2013. № 3. С. 115–123.
8. Махінчук В. Державно-приватне партнерство як форма співучасті у ре- алізації держаних інтересів. Митна справа. 2013. № 4 (88), част. 2, кн. 1. C. 295–298.
9. Прошкуратов О. М. Основні соціально-економічні сфери реалізації державно-приватного партнерства у світі. Наукові праці НДФІ. 2014. № 1 (66). C. 40–48.
10. Сімак С. В. Світовий досвід організації державно-приватного партнер- ства. Наукові праці. Державне управління. 2014. Вип. 223. Т. 235. C. 88–93.
11. Клєвцєвич Н. А. Державно-приватне партнерство як інструмент регіо- нального розвитку. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 9. С. 237–241.
12. Про концесію. Закон України від 03.10.2019 р. № 155–ІХ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://bit.ly/3Oob734.
13. Про державно-приватне партнерство. Закон України від 01.07.2010 р. № 2404–VІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://bit.ly/3MmzFrD.
14. Стан здійснення ДПП в Україні. Міністерство економіки України. URL : https://bit.ly/394yYVw.
15. Кнір М. О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід і досвід України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 10 (38). С. 10–14.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panukhnyk_Bahatohrannistʹ vzayemodiyi_2022.pdf432,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.