Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35982
Title: Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на СТО та АТП
Other Titles: Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на СТО та АТП : Навчальний посібник
Authors: Гевко, І. Б.
Ляшук, О. Л.
Луциків, І. В.
Плекан, У. М.
Клендій, В. М.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на СТО та АТП : Навчальний посібник / укладачі : Гевко І.Б., Ляшук О.Л., Луциків І.В., Плекан У.М., Клендій В.М. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 276 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 5-Nov-2021
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 629.113
338.48
621.01
Number of pages: 276
Abstract: Навчальний посібник присвячено техніко-економічному обґрунтуванню інженерних рішень у СТО та АТП. У ньому висвітлено питання теорії розробки і техніко-економічного обґрунтування інженерних рішень, моделювання та технології їх вироблення, впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають вплив на СТО та АТП. Широко розглянуто та проаналізовано різноманітні методи прийняття рішень, зокрема евристичні, аналітичні, економічні, математичні, багатопланові, графічні; методи прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; методи прогнозування і моделей черг у техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень в АТП і СТО; методи техніко-економічного та функціонально-вартісного аналізу. Також представлено обґрунтування інженерних рішень у сфері розроблення процесів в АТП і СТО; економічну оцінку у техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень та оцінку ефективності інноваційних проектів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей автомобільний транспорт і транспортні технології, екстернів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, викладачів вищих навчальних закладів. Книга може бути інтересна й корисна усім, хто цікавиться проблемами ефективного вироблення рішень.
Content: Зміст...3 Вступ...5 Розділ І. Загальні принципи розробки інженерних рішень ...6 Тема 1. Інженерні рішення, як основа ефективного функціонування АТП і СТО ...6 1.1. Суть інженерних рішень ...6 1.2. Природа рішень ...9 1.3. Класифікація і типологія інженерних рішень ...11 1.4. Стратегічні і тактичні рішення, та вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на реалізацію рішень ...13 1.5. Технологія розробки і прийняття інженерних рішень ...20 1.6. Умови і фактори якості інженерних рішень ...27 Контрольні запитання ...32 Тема 2. Методи розробки та обґрунтування інженерних рішень ...33 2.1. Евристичні методи розробки та прийняття інженерних рішень ...33 2.2. Багатопланові аналітичні методи в обґрунтуванні інженерних рішень ...42 2.3. Правила і критерії прийняття інженерних рішень в умовах невизначеності та ризику ...50 2.4. Психологія поводження у ситуаціях ризику та використання механізму інтуїції при розробці рішень ...60 Контрольні запитання ...65 Тема 3. Собівартість робіт (послуг) та особливості ціноутворення в АТП і СТО ...67 3.1. Основні фонди АТП і СТО ...67 3.2. Собівартість робіт та послуг АТП і СТО ...71 3.3. Визначення точки беззбитковості ...73 3.4. Особливості ціноутворення в АТП і СТО ...75 Контрольні запитання ...77 Тема 4. Прогнозування і його роль в техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень в АТП і СТО ...78 4.1. Суть прогнозування ...78 4.2. Методи прогнозування ...79 4.3. Методи часових серій ...79 4.4. Методи регресійного і кореляційного аналізу ...83 Контрольні запитання ...86 Тема 5. Теорія черг в техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень в АТП і СТО ...87 5.1. Принципи обслуговування ...87 5.2. Загальні положення лінійних систем очікування ...88 5.3. Різноманітність моделей черг ...90 Контрольні питання ...93 Розділ ІІ. Обґрунтуванні інженерних рішень ...94 Тема 6. Техніко-економічний аналіз в розробці інженерних рішень ...94 6.1. Основні завдання та принципи техніко-економічного аналізу інженерних рішень ...94 6.2. Методи техніко-економічного та економічного аналізу ...96 6.3. Порівняльні показники техніко-економічного аналізу ...100 6.4. Методи розрахунку витрат у техніко-економічному аналізі ...104 6.5. Оцінка технічного рівня продукції (процесу) ...106 Контрольні запитання ...110 Тема 7. Функціонально-вартісний аналіз та його місце у техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень ...111 7.1. Вибір продукту і його життєвий цикл ...111 7.2. Нематеріальні ресурси і активи АТП і СТО ...114 7.3. Розробка виробу ...117 7.4. Функціонально-вартісний аналіз ...120 7.5. Розробка послуг АТП і СТО ...124 Контрольні запитання ...126 Тема 8. Обґрунтування інженерних рішень у сфері розроблення процесів в АТП і СТО...127 8.1. Вибір типу процесу в АТП і СТО ...127 8.2. Вибір місця розташування АТП і СТО ...129 8.3. Основні види компонування обладнання, технологій та процесів в АТП і СТО ...131 8.4. Прийняття рішень по трудових ресурсах АТП і СТО ...140 8.5. Управління запасами в АТП і СТО ...143 8.6. Агрегатне планування в АТП і СТО ...163 Контрольні запитання ...168 Тема 9. Економічна оцінка у техніко-економічному обґрунтуванні інженерних рішень ...169 9.1. Визначення економічного ефекту та економічної ефективності ...169 9.2. Інвестиції та оцінка їх економічної ефективності ...174 9.3. Приклади техніко-економічного обґрунтування інженерних рішень в СТО і АТП ...181 Контрольні запитання ...194 Тема 10. Інноваційні процеси, як джерело для інженерних рішень ...195 10.1. Сутність і форми інновацій ...195 10.2. Оцінка ефективності інноваційних проектів ...197 Контрольні запитання ...200 Тестові завдання...201 Список використаних джерел...268
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35982
ISBN: 978-966-305-115-4
Copyright owner: © Гевко І.Б., Лящук О.Л., Луциків І.В., Плекан У.М., Клендій В.М., 2021
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): використаних джерел
1. Василенко В. А. Теорія і практика управлінських рішень : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2002. 420 с.
2. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту: навчальний посібник / В. В. Біліченко та ін. Вінниця : ВНТУ, 2013. 182 с.
3. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2007. 592 с.
4. Гевко І. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Виробничо-технічна інфраструктура підприємства автотранспорту» для студентів всіх форм навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт». Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. 193 с.
5. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. Київ : Кондор, 2009. 187 с.
6. Гевко І. Б. Операційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2005. 228 с.
7. Гевко І. Б. Організація технологічних процесів в галузях промисловості: підручник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 398 с.
8. Гевко І. Б., Гевко Б. М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів : підручник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 199 с.
9. Гевко І. Б., Оксентюк А. О., Галущак М. П. Організація виробництва: теорія і практика : підручник. Київ. : Кондор, 2008. 178 с.
10. Гевко І. Б., Пиндус Т. Б., Навроцька Т. Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві» для студентів кваліфікаційного рівнів «магістр» усіх форм навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. 35 с.
11. Давидович Л. Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. М. : Транспорт, 1975, 392 с.
12. Дерлоу, Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / пер. з англ. К. : Всеувито, Наукова думка, 2001. 242 с.
13. Завлин П. Н., Васильева А. В. Оценка эффективности инноваций. С.Пб. : Издательский дом «Бизнес-Пресса», 2008. 216 с.
14. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : в 3 кн. К. : Вища школа, 1994. Кн. 1 : Теоретичні основи. Технологія : підручник. 384 с.
15. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : в 3 кн. К. : Вища школа, 1994. Кн. 2 : Організація, планування і управління : підручник. 383 с.
16. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : в 3 кн. К. : Вища школа, 1994. Кн. 3 : Ремонт автотранспортних засобів : підручник. 495 с.
17. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений. СПб : Питер, 2001. 224 с.
18. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки: навчальний посібник. К. : Кондор, 2003. 158 с.
19. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие. К. : МАУП, 2000. 256 с.
20. Курніков І. П, Корольов М. І., Токаренко В. М Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник. К. : Вища школа, 1993. 191 с.
21. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник. М. : Дело, 2000. 392 с.
22. Мойсеева Н. К. Выбор технических решений при создании новых изделий. М. : Машиностроение, 1980. 181 с.
23. Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М. : Транспорт, 1985. 231 с.
24. Пасечный Л., Веньковський Я. Нововведения в организациях / пер. с польск. М. : Экономика, 2004. 144 с.
25. Поленкова М. В. Економічне обґрунтування інженерних рішень. Тексти лекцій для студентів спеціальності 7.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство”, галузь знань 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура” денної форми навчання. Чернігів : ЧДТУ, 2016. 71 с.
26. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / сокр. пер. с англ. М. : Экономика, 2005. 271 с.
26. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / сокр. пер. с англ. М. : Экономика, 2005. 271 с.
27. Юкаева В. С. Управленческие решения : учебное пособие. М. : Издательський дом «Дашков и К», 1999. 292 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools