Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35900
Title: Тенденції та перспективи розвитку аграрного підприємництва в Україні
Other Titles: Trends and prospects of agricultural entrepreneurship development in Ukraine
Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ahrarnoho pidpryiemnytstva v Ukraini
Authors: Мамчур, Володимир
Мамчур, Владимир
Mamchur, Volodymyr
Affiliation: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127, Україна e-mail: k215@ukr.net
Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» 03127, г. Киев, ул. Героев Обороны, 10, Украина e-mail: k215@ukr.net
National Research Center "Institute of Agrarian Economics" 03127, Kyiv, street Heroes of Defense, 10, Ukraine e-mail: k215@ukr.net
Bibliographic description (Ukraine): Мамчур В. Тенденції та перспективи розвитку аграрного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Володимир Мамчур // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 45-53. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mvapvu.pdf
Bibliographic description (International): Mamchur, V. (2021) Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ahrarnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Trends and prospects of agricultural entrepreneurship development in Ukraine]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 45-53. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mvapvu.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(24)
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: Apr-2021
Date of entry: 16-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1300-3633
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2021.01.045
UDC: 338.28:339.13:339.14:637.5
JEL: D40
E23
Q11
O2
Keywords: тенденції,
перспектива
розвиток
аграрне підприємництво
господарства
прогноз
тенденции
перспектива
развитие
аграрное предпринимательство
хозяйства
прогноз
tendencies
perspective
development
agrarian entrepreneurship
farms
forecast
Number of pages: 9
Page range: 45-53
Start page: 45
End page: 53
Abstract: Метою статті є аналіз основних результативних показників функціонування та розвитку аграрного підприємництва та оцінка перспектив його розвитку. У дослідженні використано методи: аналізу і синтезу, аналітичних узагальнень, графічний – при аналізі розвитку аграрного підприємництва; статистичний, екстраполяції, конструктивно-розрахунковий, математичного моделювання, декомпозиції часового ряду – при прогнозуванні розвитку аграрного підприємництва. Визначено основні тенденції та особливості функціонування і розвитку аграрного підприємництва, виконано прогноз його розвитку, відносно якого протягом прогнозного періоду зростатимуть як кількісні, так і якісні показники, зокрема, з проведеного прогнозу до 2030 року, валова продукція сільського господарства з 596,8 млн грн зросте до 739,7 млн грн, що дає змогу констатувати позитивну динаміку як розвитку аграрного підприємництва, так і відповідного рівня забезпечення аграрною продукцією. В межах даного дослідження для розробки прогнозу використано метод експоненціального згладжування з демпфірованним трендом. Зроблено висновок щодо того, що державою має бути посилено аграрну політику сприяння розвитку дрібнотоварного виробництва в сільському господарстві. Особлива увага має бути приділена стимулюванню реалізації підприємницького потенціалу власників земельних ділянок шляхом набуття ними статусу товаровиробника сільськогосподарської продукції у формі, зокрема, сімейного фермерського господарства. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо прогнозування тенденції та перспектив розвитку аграрного підприємництва, що дозволяють в перспективі передбачати формування стратегічних напрямів їх підтримки та стимулювання. Результати дослідження можуть бути застосовані фахівцями для оцінки рівня розвитку аграрного підприємництва, працівниками органів державного управління при виборі напрямів регіональної та державної політики розвитку і підтримки підприємництва, науковими співробітниками для розширення сфери досліджень.
Целью статьи является анализ основных результативных показателей функционирования и развития аграрного предпринимательства и оценка перспектив его развития. В исследовании использованы методы: анализа и синтеза, аналитических обобщений, графический – при анализе развития аграрного предпринимательства; статистический, экстраполяции, конструктивно-расчетный, математического моделирования, декомпозиции временного ряда – при прогнозировании развития аграрного предпринимательства. Определены основные тенденции и особенности функционирования и развития аграрного предпринимательства, выполнен прогноз его развития, в отношении которого в течение прогнозного периода будут расти как количественные, так и качественные показатели, в частности проведенного прогноза до 2030 года валовая продукция сельского хозяйства с 596,8 млн грн возрастет до 739,7 млн грн, что позволяет констатировать положительную динамику как развития аграрного предпринимательства, так и соответствующего уровня обеспечения аграрной продукцией. В рамках данного исследования для разработки прогноза используем метод экспоненциального сглаживания с демпфированным трендом. Сделан вывод о том, что государством должна быть усилена аграрная политика содействия развитию мелкотоварного производства в сельском хозяйстве, особое внимание должно быть уделено стимулированию реализации предпринимательского потенциала владельцев земельных участков путем вступления статуса товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции в форме частности семейного фермерского хозяйства. Получили дальнейшее развитие методические подходы к прогнозированию тенденций и перспектив развития аграрного предпринимательства, позволяющие в перспективе предусматривать формирование стратегических направлений их поддержки и стимулирования. Результаты исследования могут применяться специалистами для оценки уровня развития аграрного предпринимательства, работниками органов государственного управления при выборе направлений региональной и государственной политики, развития и поддержки предпринимательства, научными сотрудниками для расширения сферы исследований.
The purpose of the article is to analyze the main performance indicators of the agricultural entrepreneurship functioning and development and to assess the prospects for its development. The following methods are used in the research: analysis and synthesis, analytical generalizations, graphic – in the analysis of the agricultural entrepreneurship development; statistical, extrapolation, constructive-computational, mathematical modelling, time series decomposition – for forecasting the development of agricultural entrepreneurship. The main tendencies and peculiarities of the agrarian entrepreneurship functioning and development are determined, the forecast for its development is carried out. The method of exponential smoothing with a damped trend for forecasting is used. The results testify that during the forecast period both quantitative and qualitative indicators will increase, in particular the gross agricultural output from 596,8 UAH million to 739,7 UAH million, which makes it possible to state about the positive dynamics of both the agricultural entrepreneurship development and the appropriate level of agricultural products supply. It is concluded that the state should strengthen the agricultural policy to promote the development of small-scale production in agriculture, the status of a producer of agricultural products in the form of a family farm in particular. Methodological approaches to forecasting trends and prospects for the development of agricultural entrepreneurship have been further developed, which makes it possible to provide the formation of strategic directions for their support and stimulation in the future. The results of the study can be used by specialists to assess the level of the agricultural entrepreneurship development, public administration officials in choosing areas of regional and state policy development and support of entrepreneurship, researchers to expand the scope of research.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35900
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mvapvu.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.; за ред. Шпикуляка О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
2. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств: монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019, 212 с.
3. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / М. Й. Малік, М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.; за ред. Маліка М. Й. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
4. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. №10. 2018. С. 71-85.
5. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
6. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення: наук. доп. / [Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
References (International): 1. Lupenko, Yu. O., Shpykuliak, O. H., Malik, M. Y. (2017). Rozvytok malykh ahrarnykh pidpryiemstv u rynkovomu instytutsiinomu seredovyshchi: indykatory ta efektyvnist: monohrafiia [Development of small agrarian enterprises in the market institutional environment: indicators and effectiveness: monograph]. O. H. Shpykuliak (Ed.). Kyiv: NNTs “IAE” [In Ukrainian]
2. Lupenko, Yu. O., Malik, M. Y., Shpykuliak, O. H. (2019). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia rozvytku simeinykh fermerskykh hospodarstv: monohrafiia [Organizational and economic support for development of family farms: monograph]. Kyiv: NNTs “IAE” [In Ukrainian].
3. Malik, M. Y., Kropyvko, M. M., Mamchur, V. A. (2017). Rozvytok selianskykh hospodarstv v umovakh transformatsii ahrarnoho sektoru ekonomiky [Development of peasant farms in conditions of transformation of the agrarian sector of the economy]. M.Y. Malik (Ed.). Kyiv: NNTs “IAE” [In Ukrainian]
4. Malik, M. Yo., Shpykuliak, O. H., Mamchur, V. A. (2018). Instytutsiina formalizatsiia rozvytku simeinykh fermerskykh hospodarstv v Ukraini [Institutional formalization for development of family farms in Ukraine]. Ekonomika APK, 10, pp. 72–86.
5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrived from: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Lupenko, Yu. O., Mesel-Veseliak, V. Ya., Shpykuliak, O. H. (2018). Rozvytok form hospodariuvannia v silskomu hospodarstvi: problemy i rishennia: nauk. dop. [Development of forms of management in agriculture: problems and solutions: scientific report]. Yu.O. Lupenko (Ed.). Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21mvapvu.pdfТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ428,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.