Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35899
Title: Молодіжне безробіття: дослідження проблем та потреб
Other Titles: Youth unemployment: research of problems and needs
Molodizhne bezrobittia: doslidzhennia problem ta potreb
Authors: Мельник, Людмила
Данилюк, Олена
Гевчук, Наталія
Мельник, Людмила
Данилюк, Елена
Гевчук, Наталия
Melnik, Lyudmila
Danilyuk, Olena
Gevchuk, Natalia
Affiliation: Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University Ogienka str., 61, Kamianets-Podilskyi, Khmelnytsky region, 32300, Ukraine
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка ул. Огиенкa, 61, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина, 32300, Украина
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огiєнкa, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32300, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Мельник Л. Молодіжне безробіття: дослідження проблем та потреб [Електронний ресурс] / Людмила Мельник, Олена Данилюк, Наталія Гевчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 35-44. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlpptp.pdf
Bibliographic description (International): Melnik, L., Danilyuk, O. & Gevchuk, O. (2021) Molodizhne bezrobittia: doslidzhennia problem ta potreb [Youth unemployment: research of problems and needs]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 35-44. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlpptp.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(24)
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: Apr-2021
Date of entry: 16-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-3563-3137
https://orcid.org/0000-0003-1738-1084
https://orcid.org/0000-0002-4067-0311
UDC: 331.56
JEL: J23
Keywords: безробіття
безробітна молодь
молодіжне безробіття
центр зайнятості
сфера зайнятості
рівень безробіття
працевлаштування
безработица
безработная молодежь
молодежная безработица
центры занятости
уровень безработицы
трудоустройство
unemployment
unemployed youth
youth unemployment
employment center
employment sphere
unemployment rate
employment
Number of pages: 10
Page range: 35-44
Start page: 35
End page: 44
Abstract: Дослідження безробіття серед молоді, його причин, видів і наслідків є одними із ключових соціально-економічних досліджень, що не тільки не втрачають своєї актуальності, але й, в сучасних умовах, набувають нових вимірів. У науковій статті проаналізовано проблеми та потреби безробітної молоді на прикладі безробітних молодих осіб Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, і тих, які перебувають на обліку в Кам’янець-Подільській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Застосування у процесі дослідження загальнотеоретичних методів аналізу та узагальнення наукової літератури з проблеми дозволило провести теоретичний аналіз дефініцій «безробіття», «безробітний» і визначити теоретичний зміст поняття «безробітна молодь». Використання сукупності емпіричних методів, таких як бесіда, опитування (анкетування), аналіз статистичних даних, дало можливість встановити кількість безробітних осіб за віком, рівень освіти безробітної молоді; тривалість періоду перебування безробітних молодих людей на обліку у центрі зайнятості; очікувані результати від звернення в центр зайнятості та перебування на обліку; найпоширеніші види професій, за якими молодь має попередній досвід; рівень очікуваної заробітної плати безробітних громадян на новому місці роботи; методи самостійного пошуку роботи. Резюмуючи результати дослідження, зроблено висновки щодо причин молодіжного безробіття, зокрема причин безробіття молодих жінок, причин відмови від пропозицій працевлаштування, проблем і потреб молодих осіб, які знаходяться у пошуку роботи; ролі та значення центру зайнятості у майбутньому працевлаштуванні. Також у статті окреслено перспективи подальших наукових досліджень в даному напрямку: аналіз і розробка шляхів підвищення рівня зайнятості серед безробітної молоді; визначення найбільш актуальних та затребуваних професій на ринку праці, розробка й імплементація інноваційних форм роботи фахівців центрів зайнятості з безробітною молоддю.
Исследования безработицы среди молодежи, еe причин, видов и последствий является одним из ключевых социально-экономических исследований, которые не только не теряют своей актуальности, но и, в современных условиях, приобретают новых измерений. В научной статье проанализированы проблемы и потребности безработной молодежи на примере безработных молодых людей Каменец-Подольского района Хмельницкой области и состоящих на учете в Каменец-Подольском районном филиале Хмельницкого областного центра занятости. Применение в процессе исследования общетеоретических методов анализа и обобщения научной литературы по проблеме позволило провести теоретический анализ дефиниций «безработица», «безработный» и определить теоретическое содержание понятия «безработная молодежь». Использование совокупности эмпирических методов, таких как беседа, опрос (анкетирование), анализ статистических данных, позволило определить количество безработных по возрасту, уровень образования безработной молодежи; продолжительность периода пребывания безработных молодых людей на учете в центре занятости; ожидаемые результаты от обращения в центр занятости и пребывания на учете; распространенные виды профессий, по которым у молодежи есть предыдущий опыт; уровень ожидаемой заработной платы безработных молодых граждан на новом месте работы; методы самостоятельного поиска работы. Резюмируя результаты исследования, сделаны выводы о причинах молодежной безработицы, в частности выделены причины безработицы молодых женщин, причины отказа от предложений трудоустройства, проблемы и потребности молодых людей, которые находятся в поиске работы; роль и значение центра занятости в будущем трудоустройстве. Также в статье намечены перспективы дальнейших научных исследований в данном направлении: анализ и разработка путей повышения уровня занятости среди безработной молодежи; определение наиболее актуальных и востребованных профессий на рынке труда, разработка и имплементация инновационных форм работы специалистов центров занятости с безработной молодежью.
The problems and needs of unemployed youth on the example of unemployed young people in Kamyanets-Podilsky district of Khmelnytsky region and those registered in Kamyanets-Podilsky district branch of Khmelnytsky regional employment center are analyzed in the article. Studies of youth unemployment, its causes, types and consequences are one of the key socio-economic studies, which not only do not lose their relevance, but also, in modern conditions, acquire new dimensions. The application of general theoretical methods of analysis and generalization of the scientific literature on the problem in the process of research made it possible to conduct a theoretical analysis of the definitions of "unemployment", "unemployed" and to determine the theoretical meaning of "unemployed youth". The use of a set of empirical methods, such as interviews, surveys (questionnaires), statistical analysis, made it possible to determine the number of unemployed persons by age, the level of education of unemployed youth, duration of the period of staying unemployed being registered at the employment center, expected results from applying to the employment center and being registered, the most common types of professions in which young people have previous experience, the level of expected wages of unemployed citizens at the new place of work, methods of independent job search. Summarizing the results of the study, conclusions on the causes of youth unemployment, in particular the causes of unemployment of young women, the reasons for rejection of job offers, problems and needs of young people who are looking for job; the role and importance of the employment center in future employment are made. The prospects for further research in this area are also outlined in the article: analysis and development of ways to increase employment among unemployed youth; identification of the most relevant and popular professions in the labor market, development and implementation of innovative forms of employment centers specialists’ work with unemployed youth.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35899
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlpptp.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
https://dismp.gov.ua/dopovid-m2019/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n167
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1726-2010-%D1%80
http://www.rada.gov.ua
http://nbuv. gov.ua
References (Ukraine): 1. Батюк А. А. Державне сприяння реалізації трудового потенціалу молоді. Ефективність державного управління: зб. наук. праць. 2015. Вип. 44. С. 191–197.
2. Богиня Д. П. Конкурентоспроможність і трудовий менталітет людського потенціалу в перехідній економіці України. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні наук. 2009. Вип. 2. С. 128-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 05.03.2021).
3. Буда Т. Й. Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді. Психологія і суспільство. 2015. № 3. С. 92–98.
4. Грішнова О. А., Самарцева А. Є. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. 2012. № 1(3). С. 28–35
5. Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року). Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2019. 107 с. URL: https://dismp.gov.ua/dopovid-m2019/ (дата звернення: 16.04.2021).
6. Лібанова Е. М., Цимбал О. І., Лісогор Л. С. Перехід на ринок праці молоді України. Женева : МОП, 2014. 79 с.
7. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 №5067-VI. Дата оновлення: 02.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n167 (дата звернення: 15.10.2020).
8. Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. № 1726. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1726-2010-%D1%80 (дата звернення 24.11.2020).
9. Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січ. 2001 р. № 40. URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 20.01.2021).
10. Торжевський М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення. Економіка України. 2014. № 1. С. 87-96. URL: http://nbuv. gov.ua
11. Трюхан О. А. До питання працевлаштування молоді на ринку праці: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 145–149.
References (International): 1. Batjuk, A. (2015) Derzhavne spryjannja realizaciji trudovogho potencialu molodi. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja: zb. nauk. pracj. [State assistance in the realization of the labor potential of youth. Efficiency of public administration: a collection of scientific papers] Vol. 44. pp. 191–197.
2. Boghynja, D. (2009) Konkurentospromozhnistj i trudovyj mentalitet ljudsjkogho potencialu v perekhidnij ekonomici Ukrajiny. Visnyk KPNU imeni Ivana Oghijenka. Ekonomichni nauk. [Competitiveness and labor mentality of human potential in the transition economy of Ukraine. Bulletin of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University Economic sciences.] Vol. 2. pp. 128-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
3. Buda, T. (2015) Udoskonalennja mekhanizmu reghuljuvannja zajnjatosti molodi. Psykhologhija i suspiljstvo. [Improving the mechanism of youth employment regulation. Psychology and society] no 3. pp. 92–98.
4. Ghrishnova, O., Samarceva A. (2012) Molodi specialisty na rynku praci: problemy konkurentospromozhnosti ta pracevlashtuvannja. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka: zb. nauk. pracj [Young professionals in the labor market: problems of competitiveness and efficiency. Socio-labor relations: theory and practice: a collection of scientific papers.] no 1(3). pp. 28–35.
5. Molodj na rynku praci: navychky XXI stolittja ta pobudova kar'jery. Shhorichna dopovidj Prezydentovi Ukrajiny, Verkhovnij Radi Ukrajiny, Kabinetu Ministriv Ukrajiny pro stanovyshhe molodi v Ukrajini (za pidsumkamy 2018 roku). (2019) Derzh. in-t simejnoji ta molodizhnoji polityky. [Youth in the labor market: the beginnings of the XXI century and career building. Annual report of the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine on the youth population in Ukraine (following the results of 2018). State. Institute of Family and Youth Policy.] K, 107 p. URL: https://dismp.gov.ua/dopovid-m2019/
6. Libanova, E., Cymbal, O, Lisoghor, L. (2014) Perekhid na rynok praci molodi Ukrajiny. [Transition to the labor market of Ukrainian youth.] Geneva: MOP, 79 р.
7. Pro zajnjatistj naselennja: Zakon Ukrajiny vid 05.07.2012 #5067-VI. Data onovlennja: 02.04.2020 [On employment: Law of Ukraine of 05.07.2012 №5067-VI.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n167
8. Pro pidvyshhennja rivnja pracevlashtuvannja vypusknykiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 27 serpnja 2010r. # 1726. [On increasing the level of employment of graduates of higher educational institutions: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010. № 1726.] URL: http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/1726-2010-%D1%80
9. Pro zatverdzhennja Typovogho polozhennja pro molodizhnyj centr praci : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 24 sich. 2001 r. # 40. [On approval of the Standard Regulations on the work of the youth center: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 24. 2001 № 40.] URL: http://www.rada.gov.ua
10. Torzhevsjkyj M. (2014) Problemy bezrobittja molodi ta naprjamy jikh vyrishennja. Ekonomika Ukrajiny. [Problems of youth unemployment and directions of their solution. Ukraine economy.] no 1. pp. 87-96. URL: http://nbuv. gov.ua
11. Trjukhan O. (2017) Do pytannja pracevlashtuvannja molodi na rynku praci: teoretyko-pravovyj aspekt. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. [On the issues of youth employment in the labor market: theoretical and legal aspect. Scientific Bulletin of Kherson State University.] Vol. 3. v. 1. pp. 145–149.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21mlpptp.pdfМОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПОТРЕБ404,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.