Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35891
Title: Ефективність асиметричних концентраторів променевої енергії у сонячній енергоустановці автономного будинку
Other Titles: Efficiency of asymmetric concentrators of radiant energy in the solar power plant of an autonomous house
Authors: Кричка, Вадим Мирославович
Krychka, Vadym
Bibliographic description (Ukraine): Проведено аналіз роботи сонячних модулів із концентраторами. Запропоновано конструкцію сонячного модуля з асиметричним параболо-циліндричним концентратором. Проведений аналіз і розрахунок річного енергоспоживання типового для України автономного сільського будинку з опалювальним обємом 168 м3, що має поліпшену теплоізоляцію зовнішніх огороджувальних конструкцій і віконні блоки зі склопакетами. Встановлено, що система енергопостачання що складається з 10-ти сонячних модулів запропонованої конструкції з асиметричними параболоціліндричними концентраторами забезпечує коефіцієнт заміщення системи, рівний 0,17, і за опалювальний період року скорочує витрату твердого палива на 1,53 т.у.п. за рахунок теплоти, що відводиться від фотоперетворювачів сонячного модуля. Встановлено ефективність використання концентраторів променевої енергії для енергопостачання будинку
Issue Date: 6-Sep-2021
Submitted date: 7-Sep-2021
Date of entry: 14-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії,Тернопіль, Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії, Тернопіль, Україна
Supervisor: Мовчан, Леонід Тимофійович
Movchan, Leonid
Committee members: Габрусєв, Григорій Валерійович
UDC: 621.3
Keywords: енергопостачання
power supply
сонячний модуль
solar module
концентратор променевої енергії
radiant energy concentrator
Number of pages: 69
Abstract: Проведено аналіз роботи сонячних модулів із концентраторами. Запропоновано конструкцію сонячного модуля з асиметричним параболо-циліндричним концентратором. Проведений аналіз і розрахунок річного енергоспоживання типового для України автономного сільського будинку з опалювальним обємом 168 м3, що має поліпшену теплоізоляцію зовнішніх огороджувальних конструкцій і віконні блоки зі склопакетами. Встановлено, що система енергопостачання що складається з 10-ти сонячних модулів запропонованої конструкції з асиметричними параболоціліндричними концентраторами забезпечує коефіцієнт заміщення системи, рівний 0,17, і за опалювальний період року скорочує витрату твердого палива на 1,53 т.у.п. за рахунок теплоти, що відводиться від фотоперетворювачів сонячного модуля. Встановлено ефективність використання концентраторів променевої енергії для енергопостачання будинку
The analysis of work of solar modules with concentrators is carried out. The design of a solar module with an asymmetric parabolo-cylindrical concentrator is proposed. The analysis and calculation of the annual energy consumption of a typical for Ukraine autonomous village house with a heating volume of 168 m3, which has improved thermal insulation of external enclosing structures and window blocks with double-glazed windows. It is established that the power supply system consisting of 10 solar modules of the proposed design with asymmetric parabolocylindrical concentrators provides a system replacement factor of 0.17, and during the heating period of the year reduces the consumption of solid fuel by 1.53 t.u.p. due to the heat removed from the photoconverters of the solar module. The efficiency of using radiant energy concentrators for power supply of the house is established.
Description: Використання сонячних елементів (СЕ) є одним із найбільш перспективних методів перетворення сонячної енергії в електричну. Даний метод підрозділяється на два пристрої - пряме фотоелектричне перетворення сонячної енергії за допомогою плоских фотоелектричних модулів та із застосуванням концентруючих пристроїв. Данні направлення враховують одноманітні приймачі для створення сонячних фотоелектричних систем - як найбільш екологічно чисті, забезпечені ресурсами та у подальшій перспективі економічних джерел електричної та теплової енергії. Основний недолік використання СЕ є їх висока ціна. Можливі різні шляхи зниження вартості сонячних елементів, одним з яких є вдосконалення технологій виготовлення СЕ і зменшення питомої витрати дорогого кремнію «сонячної якості», який в сто разів дорожчий неочищеного кремнію; зокрема використання пластин кремнію з відходів напівпровідникового виробництва; використання менш дорогих матеріалів: стрічкового полікристалічного або тонкоплівкового аморфного кремнію або матеріалів, що забезпечують отримання елементів з більш високим ККД.
Content: ЗМІСТ ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Сонячні елементи та модулі 8 1.2 Параметри сонячного модуля з концентратором 12 1.3 Висновки до розділ 15 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 16 2.1 Параметри сонячного модуля з концентраторами 16 2.2 Розробка конструкцій сонячних модулів з асиметричними параболо-циліндричними концентраторами 22 2.2.1 Сонячний модуль з трансформуючим концентратором 22 2.2.2 Варіанти конструкцій сонячний модулів з концентратором 27 2.2.3 Сонячний модуль з концентраторами у вигляді варіантів об’ємних конструкцій 31 2.4 Висновки до розділу 35 3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ 36 3.1 Основні принципи проектування автономного енергоефективного будинку 36 3.2 Постановка завдань на початковому етапі проектування автономного енергоефективного будинку 38 3.3 Методика оцінки енергетичного впливу поновлюваних джерел енергії на тепловий баланс будинку 39 3.4 Визначення оптимальних меж впливу зовнішнього клімату в тепловому балансі будинку 41 3.5 Енергоефективний автономний сільський будинок 44 3.6 Оцінка енергоспоживання типового автономного сільського будинку в умовах України 46 3.6.1 Теплові навантаження і розрахункове теплоспоживання 46 3.6.1.1 Розрахунок теплового навантаження на опалення 46 3.6.1.2 Розрахунок теплового навантаження на гаряче водопостачання 49 3.6.1.3 Розрахунок коефіцієнта заміщення 51 3.6.2 Основні категорії систем енергопостачання автономних споживачів на основі поновлюваних джерел енергії 53 3.6.3 Електричні навантаження і розрахункове електроспоживання 54 3.7 Висновки до розділу 60 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 62 4.1 Основні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації технологічного обладнання 62 4.2 Фізичні основи електробезпеки 63 4.3 Причини електротравм, напруга кроку 65 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 67 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 68
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35891
Copyright owner: © Кричка В. М. 2021
References (Ukraine): Фоихт Д. Гетеропереходы и переходы металлопроводников. - Мир, - М.: - 1975. С. 142 – 165. 2. Колтун М.М, Солнечные элементы. - Москва: Наука. 1987. 3. Лидоренко Н.С., Евдокимов В.М., Стребков Д.С. Развитие фотоэлектрической энергетики// Энерготехн. Пром. Серия 22. Источники тока: Обзор информации. 1988. Вып. 11.-С. 1 – 52. 4. Алферов Ж.И., Андреев В.М., Задирагюв Ю.М. и др. Пути использования солнечной энергии// Тезисы докладов конференции ИХФ АН СССР, -Черноголовка:-1981.-С. 10 – 11. 5. Колтун М.М. Оптика и метрология солнечных элементов. - Москва: Наука, 1985. – 280 с. 6. Арбузов Ю.Д., Евдокимов В.М. Принципы и перспективы фотоэлектрического преобразования энергии концентрированного солнечного излучения// Гелиотехника.- 1993. -№ 1.-С. 3 – 12 7. Prince M.R. Silicon solar energv converters// J. Appl. Phys, 1955, v. 26, U 4, p. 534 – 540. 8. Колтун M.M., Полисан A.A., Шуров К.А, и др. Солнечные элементы и батареи/ Итоги науки и техники. Т. 9. - Москва: ВИНИТИ. 1989. 9. Савченко И.Г., Смирнова А.Н., Тариижевский Б,В. О температурном режиме фотоэлектрических генераторов с концентраторами солнечного излучения при воздушном охлаждении// Гелиотехника. - 1968. - № А. - С. 19 – 25.Табунщиков Ю.Л., Бородач ММ Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. - Москва: «АВОК - ПРЕСС», 2002. - 194 с. 11. Амерханов Р.А., Драганов Б.Х. Проектирование систем теплоснабжения в сельском хозяйстве. - Краснодарский край: - 2001. - 268 с. 12. Лвезов P.P. Методика расчета и сопоставления эффективности различных систем солнечного отопления// Гелиотехника. - 1987. - № 4. - С. 45 - 49. 13. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. Основи охорони праці. — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с. 14. Купчик М.П., Гандзюк М.П , Степанець І Ф, Вендичанський В.Н., Литвиненко А.М., Іваненко. О. В. Основи охорони праці. - К.: Основа, 2000. - 416 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кричка_Avtorska.doc80,5 kBMicrosoft WordView/Open
Кричка.pdf6,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools