Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35886

Title: The results of root crop cleaner experimental research
Other Titles: Результати експериментальних досліджень проходження коренеплодів
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Теслюк, Віктор Васильович
Лукач, Василь Степанович
Ікальчик, Микола Іванович
Кушніренко, Анатолій Григорович
Кулик, Василь Петрович
Baranovsky, Viktor
Tesliuk, Viktor
Lukach, Vasil
Ikalchyk, Mikola
Kushnirenko, Anatoly
Kulyk, Vasil
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський аграрний університет», Ніжин, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
University of Bioresearches and Nature Management of Ukraine «Nizhyn Agrotechnical Institute», Nizhyn, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): The results of root crop cleaner experimental research / Viktor Baranovsky, Viktor Tesliuk, Vasil Lukach, Mikola Ikalchyk, Anatoly Kushnirenko, Vasil Kulyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 47–55.
Bibliographic description (International): Baranovsky V., Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. (2021) The results of root crop cleaner experimental research. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 47-55.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 2-Feb-2021
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.047
Keywords: шнек
подавальний транспортер
відминальні вальці
кількість пройдених коренеплодів
screw
feeding transporter
creasing rollers
quantity of root tubers let through the device
Number of pages: 9
Page range: 47-55
Start page: 47
End page: 55
Abstract: Підвищення технологічної ефективності роботи коренезбиральних збиральних машин, яка полягає у подальшому зменшенні забрудненості вороху коренеплодів домішками, є актуальним завданням. Мета досліджень – обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів робочих органів очисника на основі аналізу отриманих емпіричних закономірностей кількості пройдених коренеплодів під шнеком до відминальних вальців. Наведено результати експериментальних досліджень кількості пройдених коренеплодів до відминальних вальців через зазор між шнеком і робочою гілкою подавального транспортера комбінованого очисника вороху коренеплодів. Описано експериментальну установку та методику проведення експериментальних досліджень процесу переміщення макетних зразків коренеплодів, діаметр яких становив 0.05; 0.1; 0.15 і 0.2 м. Експериментальні дослідження проведено на основі реалізації планованих факторних експериментів типу ПФЕ 24. Змінними факторами приймали швидкість руху транспортера (межі варіювання 1.2…1.8 м/с), крок шнека (межі варіювання 0.5…0.7 м); зазор між шнеком і транспортером (межі варіювання 0.05…0.1 м); кутову швидкість шнека (межі варіювання 7…15 рад/с). Наведено рівняння регресії, які характеризують залежність зміни кількості пройдених коренеплодів під шнеком до відминальних вальців від основних параметрів комбінованого очисника та розмірних характеристик коренеплодів кормових буряків. Проведено аналіз графічних залежностей та встановлено значення параметрів і режимів роботи комбінованого очисника з умови забезпечення максимальної кількості пройдених коренеплодів. За результатами графо-аналітичного аналізу обґрунтовано раціональні параметри комбінованого очисника вороху коренеплодів, за яких кількість пройдених коренеплодів усередненого діаметра 0.1 м і 0.15 м є максимальною й становить відповідно 52% і 29%. При цьому встановлено, що швидкість руху подавального транспортера перебуває у межах 1.5…1.6 м/с, кутова швидкість шнека – від 10 до 14 рад/с за кроку шнека 0.7 м і радіального зазору 0.1 м. Результати досліджень є подальшим кроком удосконалення методології розрахунку раціональних параметрів робочих органів коренезбиральних машин.
This article contains the results of the experimental research on the quantity of root tubers let through to the creasing rollers through the clearance between the worm screw and the feeding transporter working branch in the combined root crop cleaner. It also describes the experimental set and the technique used for dummy tuber root transportation research, with the size of root tubers 0.05; 0.1; 0.15 and 0.2 m in diameter. The experimental research has been held basing on the PFE 24 type planned experiment realisation. The variable factors were transporter speed (variation extremes of 1.2…1.8 m/s), worm pitch (variation extremes of 0.5…0.7 m), clearance gap between the worm screw and transporter (variation extremes of 0.05…0.1m), worm screw angle speed (variation extremes of 7…15 rad/s). The work provides the regression equations that characterize the dependency of the amount or tubers being let through the worm screw to the creasing rollers from the size characteristics of fodder beet root tubers. A graphic dependency analysis has been held and it set the root crop cleaner parameter and work modes best for the maximum quantity of root tubers ran through the device.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35886
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-04
https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-05
https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
References (Ukraine): 1. Барановський В. М. Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2006. № 11 (2). С. 67–75.
2. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. No. 66. Р. 33–42. DOI: https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
3. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3. Р. 69–73. DOI: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
4. Погорелый Л. В., Татьяко Н. В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, прогноз. K.: Феникс, 2004. 231 с.
5. Baranovsky V. M., Potapenko M. V Theoretical Analysis of the Technological Feed of Lifted Root Crops. INMATEH: Agricultural Engineering, 2017. Vol. 51 (1). Р. 29–38.
6. Mou X., Ou Y., Liu Q., Feng J., Li Y. Kinematic analysis and experiments of elastic dentations in process of sugarcane leaf sheath stripping. Agricultural Mechanics Report. Journal of Shandong Agricultural University. 2014. Vol. 2. Р. 122–129.
7. Булгаков В. М., Черновол М. И., Свирень Н. А. Теория свеклоуборочных машин: монографія. Кировоград, 2009. 256 с.
8. Bulgakov V., Nozdrovický L. The experimental research of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering. 2016. No. 62. Р. 106–112. DOI: https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
9. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head. Research in Agricultural Engineering. 2018. No. 4. Р. 143–150. DOI: https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
10. Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Boris A., Ihnatiev Ye. Mathematical model of the cutting process of the sugar beet leafy tops without a tracer. INMATEH: Agricultural Engineering, 2019. Vol. 59 (1). Р. 29–38. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-04
11. Hevko R. B., Tkachenko R. I., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering, 2016. Vol. 49 (2). Р. 53–60.
12. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138.
13. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH: Agricultural engineering, 2019. No. 59 (3). Р. 41–48. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-05
14. Дубровин В., Голуб Г., Барановский В., Теслюк В. Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины. Commission of motorization and energetics in agriculture, MOTROL. 2013. № 15 (3). Р. 243–255.
15. Шпокас Л., Адамчук В., Головач І., Присяжний В. Розробка вдосконаленого способу очищення коренеплодів збиральних машин. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Технічні науки». 2012. №. 11. Серія І (65). С. 133–141.
16. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH: Agricultural Engineering, 2015. Vol. 46 (2). Р. 101–108.
17. Žitňák M., Korenko M. Technical-economical indicators in the sugar beet transportation management. Research in Agricultural Engineering. 2011. No. 57. Р. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
18. Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2014. № 2 (74). С. 106–113.
19. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2018. Vol. 2 (90). P. 115–123. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
20. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
References (International): 1. Baranovsky V. M. Osnovni etapy ta suchasni tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2006. No. 11 (2). P. 67–75. [In Ukrainian].
2. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. No. 66. P. 33–42. DOI: https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
3. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. Vol. 20. No. 3. P. 69–73. DOI: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
4. Pogorely L. V., Tatianko N. V. Sveklouborochnyie mashinyi: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz. K.: Feniks, 2004. 231 p. [In Russian].
5. Baranovsky V. M., Potapenko M. V. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH: Agricultural Engineering, 2017. Vol. 51 (1). P. 29–38.
6. Mou X., Ou Y., Liu Q., Feng J., Li Y. Kinematic analysis and experiments of elastic dentations in process of sugarcane leaf sheath stripping. Agricultural Mechanics Report. Journal of Shandong Agricultural University. 2014. Vol. 2. P. 122–129.
7. Bulgakov V. M., Chernovol M. I., Sviren N. A. Teoriya sveklouborochnyih mashin: monografiya. Kirovograd, 2009. 256 p. [In Russian].
8. Bulgakov V., Nozdrovický L. The experimental research of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering. Czech Academy of Agricultural Sciences. 2016. No. 62. P. 106–112. DOI: https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
9. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head, Research in Agricultural Engineering, 2018, No. 4. P. 143–150. DOI: https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
10. Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Boris A., Ihnatiev Ye. Mathematical model of the cutting process of the sugar beet leafy tops without a tracer. INMATEH: Agricultural Engineering, 2019. Vol. 59 (1). P. 29–38. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-04
11. Hevko R. B., Tkachenko R. I., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering, 2016. Vol. 49 (2). P. 53–60.
12. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). P. 127–138.
13. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V., (2019), Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH: Agricultural engineering, 2019. No. 59 (3). P. 41–48. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-05
14. Dubrovyn V., Golub G., Baranovsky V., Teslyuk V. Identifikatsiya protsessa razrabotki adaptirovannoy korneuborochnoy mashiny. Commission of motorization and energetics in agriculture. MOTROL, 2013. 15 (3). P. 243–255. [In Russian].
15. Špokas L., Adamchuk V., Holovach I., Prysiazhny V. Rozrobka vdoskonalenoho sposobu ochyshchennia koreneplodiv zbyralnoi mashyny. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, seriia “Tekhnichni nauky”. 2012. 11. I (65). P. 133–141. [In Ukrainian].
16. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH: Agricultural Engineering, 2015. Vol. 46 (2). P. 101–108.
17. Žitňák M., Korenko M. Technical-economical indicators in the sugar beet transportation management. Research in Agricultural Engineering. 2011. No. 57. P. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
18. Baranovsky V. M., Pidhurskij M. I., Pankiv M. R. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. 2 (74). P. 106–113. [In Ukrainian].
19. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2018. Vol. 2 (90). P. 115–123. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
20. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.