Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35882

Title: Photoelastic research of three-dimensional problems of fracture mechanics
Other Titles: Фотопружне дослідження просторових задач механіки руйнування
Authors: Рудяк, Юрій Аронович
Підгурський, Микола Іванович
Матвєєва, Ірина
Гроза, Валентина
Січко, Віктор Михайлович
Мерзлюк, Володимир
Підгурський, Іван Миколайович
Rudyak, Yuri
Pidgurskyi, Mykola
Matvieieva, Iryna
Groza, Valentyna
Sichko, Viktor
Merzliuk, Volodymir
Pidgurskyi, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна
ДП «АНТОНОВ», Київ, Україна
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
National Aviation University, Kyiv, Ukraine
V. O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Mykolaiv, Ukraine
Antonov Company, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Photoelastic research of three-dimensional problems of fracture mechanics / Yuri Rudyak, Mykola Pidgurskyi, Iryna Matvieieva, Valentyna Groza, Viktor Sichko, Volodymir Merzliuk, Ivan Pidgurskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 5–14.
Bibliographic description (International): Rudyak Y., Pidgurskyi M., Matvieieva I., Groza V., Sichko V., Merzliuk V., Pidgurskyi I. (2021) Photoelastic research of three-dimensional problems of fracture mechanics. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 5-14.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 8-Feb-2020
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.005
UDC: 539.378
Keywords: механіка руйнування
коефіцієнт інтенсивності напружень
фотопружність
тонкі пластини
тонкі оболонки
fracture mechanics
stress intensity factor
photoelasticity
thin plates
thin shells
Number of pages: 10
Page range: 5-14
Start page: 5
End page: 14
Abstract: Розвинуто поляризаційно-оптичний метод дослідження тривимірних задач механіки руйнування. За даними фотопружних вимірювань запропоновано визначати окремо параметри загального та основного напружених станів, і на основі отриманих даних розраховувати параметри додаткового напруженого стану, в які входять коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН). Такий підхід дозволяє визначити КІН для невеликих за величиною картин оптичної анізотропії, які характерні для поверхневих тріщин у тонких пластинах і оболонках, виготовлених із оптично-чутливих матеріалів на базі епоксидної смоли, неорганічного силікатного скла та у гомогенних і гетерогенних триплексах. Параметри загального напруженого стану вимірюються поблизу околу тріщин, у так званому «інтервалі достовірності», в якому експериментально визначені величини КІН для різних радіус-векторів точок вимірювання, практично не відрізняються між собою. Параметри основного напруженого стану визначаються на певних відстанях від фронту тріщини, для яких оптична інтерференційна картина не містить зон концентрації напружень. Запропоновано загальну формулу для визначення КІН таким шляхом для різних видів деформації в околі тріщини. Формула містить коефіцієнти, які набувають певні значення залежно від наявності поблизу околу тріщини КІН KІ, KІІ, KІІІ, або їх комбінацій. Метод експериментально реалізований за допомогою об’ємної фотопружності із «заморожуванням» деформацій та поляризаційно-оптичним дослідженням зрізів і субзрізів поверхневих тріщин. Метод апробовано при визначенні величин КІН для поверхневих тріщин у тонких пластинах і оболонках, виготовлених із оптично-чутливого матеріалу на базі епоксидно-діанової смоли ЕД-20М. Отримано дані величин КІН для поверхневих тріщин різної геометрії в плані (півеліптичних, прямокутних), які перебувають при різних видах навантаження. Розглянуто пластини з поверхневими тріщинами при розтягу, тонкі оболонки з поверхневими тріщинами під дією внутрішнього тиску та кручення. Експериментально отримані величини КІН порівнювали з розрахованими значеннями, обчисленими за відомими залежностями. Розбіжність експериментально отриманих величин КІН із розрахованими аналітично складає 2–8% для різних варіантів розташування поверхневої тріщини, її геометрії та виду навантаження тонких пластин і оболонок. Показано ефективність запропонованої методики визначення КІН за картинами оптичної анізотропії невеликої величини для розв’язання відповідних задач інженерної практики.
A polarization-optical method for studying three-dimensional problems of fracture mechanics has been developed. The method was tested to determine the values of stress intensity factors (SIF) for surface cracks in thin plates and thin shells. The data of SIF values for surface cracks of different geometry, which are subjected to different loadings, are obtained. The experimentally obtained values of SIF were compared with those calculated analytically. The efficiency of the proposed technique for solving the corresponding problems of engineering practice is shown.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35882
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.04.057
https://doi.org/10.1007/978-3-642-50071-8
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.07.007
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.118
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.08.043
https://doi.org/10.1007/978-981-13-0411-8_14
References (Ukraine): 1. Timoshenko S., Goodier J. N.: Theory of elasticity, 3rd edn. McGraw-Hill, New York City, 2010.
2. Zhang X., Hao H., Shi Y., Cui J. The mechanical properties of polyvinyl butyral (PVB) at high strain rates. Constr. Build. Mater. 2015. 93, 404–415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.04.057
3. Aben H., Guillemet C. Photoelasticity of Glass. Springer, Berlin, 1993. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-50071-8
4. Awaja, F., Zhang, S., Tripathi, M., Nikiforov, A., Pugno, N.: Cracks, microcracks and fracture in polymer structures: Formation, detection, autonomic repair. Prog. Mater. Sci. 83, 536–573 (2016). DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.07.007
5. Wang Q., Chen H., Wang Y., Sun J. Thermal shock effect on the glass thermal stress response and crack propagation. Procedia Eng. 2013. 62, 717–724. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.118
6. Fröling M., Persson K., Austrell P. E. A reduced model for the design of glass structures subjected to impact loads. Eng. Struct. 2014. 80, 53–60. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.08.043
7. Weller B., Wünsch J., Härth K. Experimental study on different interlayer materials for laminated glass. In: Conference: Glass Processing Days, Tampere, 2005, p. 120–123.
8. Рудяк Ю., Пидгурский Н. Оптические методы механіки твердого тела. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 128 р. ISBN 978-3-659-69350-2.
9. Pidgurskyi M., Rudyak Yu., Pidgurskyi I. (2019). Research and Modeling of Stress-Strain State and Fracture Strength of Triplexes at Temperatures 293–213K. Lecture Notes in Mechanical Engineering SerProceedings of the 7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear., Belgium, Ghent University, 2018. P. 135–150. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0411-8_14
10. Рудяк Ю., Підгурський М. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення НДС та граничного стану багатошарових структур з концентраторам. Вісник Тернопільського національного технічного університету. № 1. 2014. С. 11–21.
References (International): 1. Timoshenko S., Goodier J. N. (2010) Theory of elasticity, 3rd edn. McGraw-Hill, New York City.
2. Zhang X., Hao H., Shi Y., Cui J. (2015) The mechanical properties of polyvinyl butyral (PVB) at high strain rates. Constr. Build. Mater. 93, 404–415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.04.057
3. Aben H., Guillemet C. (1993) Photoelasticity of Glass. Springer, Berlin. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-50071-8
4. Awaja F., Zhang S., Tripathi M., Nikiforov A., Pugno N. (2016) Cracks, microcracks and fracture in polymer structures: Formation, detection, autonomic repair. Prog. Mater. Sci. 83, 536–573. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.07.007
5. Wang Q., Chen H., Wang Y., Sun J. (2013) Thermal shock effect on the glass thermal stress response and crack propagation. Procedia Eng. 62, 717–724. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.118
6. Fröling M., Persson K., Austrell P. E. (2014) A reduced model for the design of glass structures subjected to impact loads. Eng. Struct. 80, 53–60. : https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.08.043
7. Weller B., Wünsch J., Härth K. (2005) Experimental study on different interlayer materials for laminated glass. In: Conference: Glass Processing Days, Tampere, pp. 120–123.
8. Rudyak Yu., Pidgurskyi M. Opticheskie metody mekhaniki tverdogo tela. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 128 p. [In Russian].
9. Pidgurskyi M., Rudyak Yu. Pidgurskyi I. (2019). Research and Modeling of Stress-Strain State and Fracture Strength of Triplexes at Temperatures 293–213K. // Lecture Notes in Mechanical Engineering SerProceedings of the 7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear., Belgium, Ghent University, 2018. P. 135–150. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0411-8_14
10. Rudyak Yu., Pidgurskyi M. Optychni eksperymentalno-rozrakhunkovi metody vyznachennia NDS ta hranychnoho stanu bahatosharovykh struktur z kontsentratoram. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. № 1. 2014. P. 11–21. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.