Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35878

Title: Experimental and quantum chemical studies of some derivative of decahydroacridinedione-1,8 as corrosion inhibitor of steel 17 GS in NS4 solution
Other Titles: Експериментальні та квантово-хімічні дослідження деяких похідних декагідроакридиндіону-1,8 як інгібіторів корозії сталі 17 ГС у розчині NS4
Authors: Калин, Тетяна Іванівна
Побережний, Любомир Ярославович
Мельник, Дмитро Олександрович
Kalyn, Tetyana
Poberezhny, Liubomyr
Melnyk, Dmytro
Affiliation: Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk,Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Kalyn T. Experimental and quantum chemical studies of some derivative of decahydroacridinedione-1,8 as corrosion inhibitor of steel 17 GS in NS4 solution / Tetyana Kalyn, Liubomyr Poberezhny, Dmytro Melnyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 129–137.
Bibliographic description (International): Kalyn T., Poberezhny L., Melnyk D. (2021) Experimental and quantum chemical studies of some derivative of decahydroacridinedione-1,8 as corrosion inhibitor of steel 17 GS in NS4 solution. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 129-137.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 27-Jan-2021
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.129
UDC: 620.19
Keywords: органічні інгібітори корозії
декагідроакридиндіон
протонування
organic corrosion inhibitors
decahydroacridinedione
protonation
Number of pages: 9
Page range: 129-137
Start page: 129
End page: 137
Abstract: У процесі експлуатації нафтогазове устаткування зазнає корозійного впливу, зумовленого різними факторами, в тому числі корозійною активністю середовища. Метою роботи є експериментальні та кванотово-хімічні дослідження інгібуючих властивостей N-фенілдекагідро- акридиндіонів-1,8 у середовищі NS4. Дослідження механізму дії інгібітора, оцінювання його впливу на парціальні електрохімічні процеси на сталі у модельному середовищі, визначення швидкості корозії сталі за величиною корозійного струму виконані з використанням методу поляризаційних кривих. Вимірювання вольтамперограм здійснювали в межах потенціалу робочого електрода – 1,6...+0,3В. Робочий електрод виготовлений зі сталі 17ГС площею 0,03 см2, електрод порівняння – хлорсрібний, допоміжний – графітовий. Підготовлений для електрохімічних досліджень електрод вміщували в комірку з імітатом грунтової води NS4, витримували певний час до встановлення рівноважного потенціалу корозії. Інгібітор вводили, попередньо розчинивши його в етанолі. Встановлено, що при використанні інгібіторів потенціал корозії зсувається в область позитивних значень. Якщо зміщення Ecorr більше 85 mV, то інгібітор може діяти як анодний. Отже, обидві сполуки гальмують анодний процес розчинення сталі. Отримані результати свідчать, що густина корозійного струму зменшується в присутності інгібітора ing1 порівняно з неінгібованим розчином як в катодній, так і анодній області. Взаємодія між інгібітором і металом відбувається внаслідок взаємодії електронів з орбіталями, зайнятими інгібітором, з d-орбіталями металу, а також через перехід електронів з d-орбіталі металу до незайнятих орбіталей інгібітора. Аналіз теоретичних розрахунків квантово-хімічних параметрів та інгібуючого ефекту вказує на задовільну кореляцію отриманих експериментальних значень з EHOMO, І, χ.
The use of inhibitors remains one of the most effective and economically sound methods of corrosion protection in various aggressive environments. Since universal inhibitors do not exist, effective inhibitors or compositions should be developed for each individual case. The inhibitory properties of N – phenyl – decahydroacridindiones – 1,8 in groundwater imitats were investigated in this research. Inhibitory properties has been studied by the use of the electrochemical and gravimetric methods.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35878
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.04.009
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.01.009
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.026
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2015.08.028
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2014.10.017
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.263
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125454
https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100634
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2014.03.008
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2010.09.029
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.041
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.08.019
https://doi.org/10.1016/S0010-938X(99)00027-X
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.049
https://doi.org/10.18321/ectj626
https://doi.org/10.1021/ic00277a030
https://doi.org/10.1021/ja00364a005
https://doi.org/10.1021/ja983494x
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.11.010
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.07.155
https://doi.org/10.4236/jqis.2011.12012
https://doi.org/10.3390/i3040276
https://doi.org/10.3390/ijms
https://doi.org/10.5006/1.3290328
References (International): 1. Alsabagh A. M., Migahed M. A., & Awad H. S. (2006). Reactivity of polyester aliphatic amine surfactants as corrosion inhibitors for carbon steel in formation water (deep well water). Corrosion Science. 48 (4). P. 813–828. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.04.009
2. Desimone M. P., Grundmeier G., Gordillo G., & Simison S. N. (2011). Amphiphilic amido-amine as an effective corrosion inhibitor for mild steel exposed to CO2 saturated solution: polarization, EIS and PM-IRRAS studies. Electrochimica Acta. 56 (8). P. 2990–2998. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.01.009
3. Yavorskyi A., Tsykh V., Poberezhnyi L. (2017) Methodology for geodynamic risk determination in the areas with broaching engineering structures. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 87. No. 3. P. 26–37. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.026
4. Ansari K. R., Quraishi M. A., Singh A. Pyridine derivatives as corrosion inhibitors for N80 steel in 15% HCl: Electrochemical, surface and quantum chemical studies. Measurement. 2015. Vol. 76. P.136–147. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2015.08.028
5. Ansari K. R., Quraishi M. A., Singh A. Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid by some pyridine derivatives: An experimental and quantum chemical study. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2015. Vol. 25. P. 89–98. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2014.10.017
6. Mourya P., Singh P., Rastogi R. B., Singh M. M. Inhibition of mild steel corrosion by 1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3- carbonitrile and synergistic effect of halide ion in 0.5 M H2SO4. Applied Surface Science. 2016. Vol. 380. P. 141–150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.263
7. Hassan N., Ramadan A. M., Khalil S. [et.all] Experimental and computational investigations of a novel quinoline derivative as a corrosion inhibitor for mild steel in salty water. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020. Vol. 607/ 125454. DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125454
8. Verma C., Quraishi M. A., Ebenso E. E. Quinoline and its derivatives as corrosion inhibitors: A review. Surfaces and Interfaces. 2020. Vol. 21, 100634. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100634
9. Obot I. B., Gasem Z. M. Theoretical evaluation of corrosion inhibition performance of some pyrazine derivatives. Corrosion Science. 2014. Vol. 83. P. 359–366. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2014.03.008
10. Wang X., Yang H., Wang F. An investigation of benzimidazole derivative as corrosion inhibitor for mild steel in different concentration HCl solutions. Corrosion Science. 2011. Vol. 53. 1. P. 113–121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2010.09.029
11. Salghi, R., Ben Hmamou, D., Ebenso, E.E. [et all.] 2, 10 – dimethylacridin – 9 (10H) – one as new synthesized corrosion inhibitor for C38 steel in 0.5 M H2SO4. International Journal of Electrochemical Science. 2015. Vol. 10. (1). P. 259–271.
12. Poberezhny L., Hrytsanchuk A., Halushko N., Poberezhna L. (2019) Influence of pH rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 95. No 3. P. 41–48. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.041
13. Bouklah M., Hammouti B., Lagrenée M. and Bentiss F. Thermodynamic Properties of 2,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole as a Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Normal Sulfuric Acid Medium. Corrosion Science. 2006. Vol. 48. P. 2831–2842. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.08.019
14. Wang D., Li S., Ying Y., Wang M., Xiao H. and Chen Z. Theoretical and Experimental Studies of Structure and Inhibition Efficiency of Imidazoline Derivatives. Corrosion Science. 1999. Vol. 41. No. 10. P. 1911–1919. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-938X(99)00027-X
15. Udhayakala P., Rajendiran T. V. and Gunasekaran S. Theoretical Approach to the Corrosion Inhibition Efficiency of Some Pyrimidine Derivatives Using DFT Method. Journal of Computational Methods in Molecular Design. 2012. Vol. 2. No. 1. P. 1–15.
16. Poberezhny L. (2017) Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 88. No. 4. P. 49–55. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.049
17. Benmoussat A., Hadjel M. Corrosion behavior of low carbon line pipe steel in soil environment. Eurasian Chemico-Technological Journal. 2005. Vol. 7. No. 2. P. 147–156. DOI: https://doi.org/10.18321/ectj626
18. Pearson R. G. Absolute Electronegativity and Hardness: Application to Inorganic Chemistry. Inorganic Chemistry. 1988. Vol. 27. No. 4. P. 734–740. DOI: https://doi.org/10.1021/ic00277a030
19. Parr R. G., Pearson R. G. Absolute Hardness: Companion Parameter to Absolute Electronegativity. Journal of the American Chemical Society. 1983. Vol. 105. No. 26. P. 7512–7516. DOI: https://doi.org/10.1021/ja00364a005
20. Parr R. G., Szentpaly L. V., Liu S. Electrophilicity Index. Journal of the American Chemical Society. 1999. Vol. 121. No. 9. P. 1922–1924. DOI: https://doi.org/10.1021/ja983494x
21. E. S. H. El Ashry, A. El Nemr, S. A. Esawy, S. Ragab Corrosion Inhibitors: Part II: Quantum Chemical Studies on the Corrosion Inhibitions of Steel in Acidic Medium by Some Triazole, Oxadiazole and Thiadiazole Derivatives. Electrochimica Acta. 2006. Vol. 5. No. 19. P. 3957–3968. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.11.010
22. Issa R. M., Awad M. K., Atlam F. M. Quantum Chemical Studies on the Inhibition of Corrosion of Copper Surface by Substituted Uracils. Applied Surface Science. 2008. Vol. 255. No. 5. P. 2433–2441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.07.155
23. Sandip K. R., Islam N. and Ghosh D. G. Modeling of the Chemico-Physical Process of Protonation of Molecules Entailing Some Quantum Chemical Descriptors. Journal of Quantum Information Science. 2011. Vol. 1. P. 87–95. DOI: https://doi.org/10.4236/jqis.2011.12012
24. Geerlings P., Proft F. D. Chemical Reactivity as Described by Quantum Chemical Methods. International Journal of Molecular Sciences. 2002. Vol. 3. No. 4. P. 276–309. DOI: https://doi.org/10.3390/i3040276
25. Obi-Egbedi, N. O., Obot I. B., El-khaiary M. I. [et all] Computational Simulation and Statistical Analysis on the Relationship between Corrosion Inhibition Efficiency and Molecular Structure of Some Phenanthroline Derivatives on Mild Steel Surface. International Journal of Electrochemical Science. 2011. Vol. 6. No. 11. P. 5649.
26. Ebenso E. E., Isabirye D. A., Eddy N. O. Adsorption and Quantum Chemical Studies on the Inhibition Potentials of Some Thiosemicarbazides for the Corrosion of Mild Steel in Acidic Medium. International Journal of Molecular Sciences. 2010. Vol. 11. No. 6. P. 2473–2498. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms
27. Lukovits I., Kalman E., Zucchi F. Corrosion Inhibitors – Correlation between Electronic Structure and Efficiency. Corrosion. 2001. Vol. 57. No. 1. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.5006/1.3290328
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.