Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35874

Title: Calculation of some turbulent wall currents
Other Titles: До розрахунку деяких турбулентних пристінних течій
Authors: Мамчук, Віталій Іванович
Романюк, Леонід Антонович
Mamchuk, Vitalii
Romaniuk, Leonid
Affiliation: Національний авіаційний університет, Київ, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Termopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Mamchuk V. Calculation of some turbulent wall currents / Vitalii Mamchuk, Leonid Romaniuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 89–93.
Bibliographic description (International): Mamchuk V., Romaniuk L. (2021) Calculation of some turbulent wall currents. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 89-93.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 3-Dec-2020
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.089
UDC: 532.526
Keywords: турбулентна в’язкість
примежевий шар
пристінні струмені
сплайн-функція
turbulent viscosity
boundary layer
near wall stream
spline function
Number of pages: 5
Page range: 89-93
Start page: 89
End page: 93
Abstract: Характерними рисами сьогодення є постійно зростаючий рівень вимог до аеродинамічної ефективності літальних апаратів (ЛА), пошук розширення можливостей застосування авіаційної техніки в дедалі складніших умовах експлуатації, розроблення засобів покращення злітно-посадкових характеристик. Одним із методів, який дозволяє суттєво поліпшити аеродинамічні характеристики ЛА, є використання пристінних струменів. Практичне застосування в конструкціях ЛА знайшли обдування верхньої поверхні струменями за рушіями, системи управління примежовим шаром, засоби струменевої механізації. Забезпечення високої ефективності використання цих заходів і оптимізація конструкцій, що їх втілюють, можливі лише за наявності розрахункових методів, які дозволяють з достатньою точністю прогнозувати робочі параметри таких систем. Суттєвою вимогою тут стає необхідність урахування реальних умов, в яких формується пристінний струмінь, а саме, шорсткості та кривизни обтічної поверхні, характеристик супутнього потоку (зокрема швидкості, градієнта тиску та турбулентності), геометричних особливостей ежектора (висота щілини, товщина крайки). Крім того, важливою вимогою до розрахункового методу має бути забезпечення можливості виконання розрахунків параметрів течії на всій ділянці його формування аж до виродження пристінного струменя в примежовий шар. Розроблені на даний час методи розрахунку неспроможні задовольнити одночасно всім зазначеним вище вимогам, що гальмує розвиток і впровадження систем управління пристінною течією на базі пристінних струменів. Це зумовлює актуальність розроблень у напрямку вдосконалення і узагальнення відомих, а також побудови нових математичних моделей і методів розрахунку примежових шарів та пристінних струменевих течій, що розвиваються в умовах, максимально наближених до реальних умов експлуатації сучасної авіаційної техніки.
A mathematical model for the calculation of turbulent boundary layers and wall stream has been developed. The results of calculations are compared with the results of other authors on the compliance of the calculated values with the experimental data. The currents that are formed under the influence of positive pressure gradients and lead to the phenomenon of separation of the turbulent boundary layer are studied.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35874
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Мовчан В. Т., Захарюгин Б. Д. Расчет турбулентного пограничного слоя на основе единого представления турбулентной вязкости поперек пограничного слоя. Прикладная аэродинамика. 1979. С. 38–44.
2. Мамчук В. І. Модель турбулентності та результати розрахунків плоских турбулентних пристінних струменів. Вісник КМУЦА. 1998. № 1. С. 291–294.
3. Лунис М., Мамчук В. И., Мовчан В. Т., Романюк Л. А., Шквар Е. О. Алгебраические модели турбулентной вязкости и теплопроводности в расчетах пристенных турбулентных течений. Прикладна гідромеханіка. 2001. Т. 3 (75). № 1. С. 37–45.
4. Мамчук В. І. Математичне моделювання розвитку турбулентних примежевих шарів та пристінних струменів на пластинах, які коливаються. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2002. 4 (24). С. 65–67.
5. Мамчук В. І. Математичне моделювання розвитку турбулентних пристінних течій на тілах, які коливаються. Вісник Львів. ун-ту, Сер. прикл. матем. та інформатика. 2002. Вип. 4. С. 131–136.
6. Тулапуркара Э. Г., Рамжи В., Раджасекар Р. Взаимодействие пограничного слоя со следами тел различной формы. Аэрокосмическая техника. 1990. № 12. С. 3–10.
7. Хинце И. О. Турбулентность. М.: Физматгиз, 1963. 680 с.
8. Хорстмен. Модель турбулентности для расчета неравновесных течений при положительном градиенте давления. Ракет. техника и космонавтика. 1977. 15. № 2. С. 5–7.
9. Ahlbery J. H., Nilson E. N., Walsh J. L. Theory of Splines and Their Applications. New York, 1967.
10. Computation of turbulent boundary layer – Proceedings AFOSR–IFR–Stanford Conference. Vol. 1. / ed. Kline S. I., Morcovin M. V., Sovran G., Cockrell D. I. 1968. Vol. 2. Ed. Coles D. E., Hirst E. A. 1969. 519 p.
References (International): 1. Movchan V. T., Zakharyugin B. D. Raschet turbulentnoy pogranichnogo sloya na osnove yedinogo predstavleniya turbulentnoy vyazkosti poperechnogo pogranichnogo sloya. Prikladnaya aerodinamika, 1979. P. 38–44. [In Russian].
2. Mamchuk V. I. Modelʹ turbulentnosti ta uspishnosti ploskykh turbulentnykh prystinnykh strumeniv. Visnyk KMUTSA. 1998. No. 1. P. 291–294. [In Ukrainian].
3. Lunys M., Mamchuk V. I., Movchan V. T., Romaniuk L. A., Shkvar E. O. Alhebrayichni modeli turbulentnoyi v'yazkosti ta teploprovidnosti v rozkladakh prysutnikh turbulentnykh testiv. Prykladna hidromekhanika. 2001. Vol. 3 (75). No. 1. P. 37–45. [In Russian].
4. Mamchuk V. Í. Matematicheskoye modelirovaniye turbulentnykh i ocharovatel'nykh konstruktsiy na plastinakh, kotoryye ya ispytyvayu. Nauki v NTUU “KPÍ”. 2002. 4 (24). P. 65–67. [In Russian].
5. Mamchuk V. Í.. Matematicheskoye modnoye razvitiye turbulentnykh techeniy v mire, kotoryye ya ispytyvayu. Vísnik L'vív. un-tu, Ser. prikl. matem. ta informatika. 2002. Vol. 4. P. 131–136. [In Russian].
6. Tulapurkara E. G., Ramzhi V., Radzhasekar R. Vzaimodeystviye pogranichnogo sloya so sledami tel dostupnykh form. Aerokosmicheskaya tekhnika. 1990. № 12. P. 3–10. [In Russian].
7. Khintse I. O. Turbulentnost'. M.: Fizmatgiz, 1963. 680 p. [In Russian].
8. Khorstmen. Model' turbulentnosti dlya rascheta neravnovesnykh techeniy pri polozhitel'nom gradiyente davleniya. Raket. tekhnika i kosmonavtika 1977. 15. No. 2. P. 5–7. [In Russian].
9. Ahlbery J. H., Nilson E. N., Walsh J. L. (1967). Theory of Splines and Their Applications. New York.
10. Computation of turbulent boundary layer – Proceedings AFOSR–IFR–Stanford Conference. Vol. 1. / ed. Kline S. I., Morcovin M. V., Sovran G., Cockrell D. I. 1968. Vol. 2. / Ed. Coles D. E., Hirst E. A. 1969. 519 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.