Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35873

Title: Investigation of the operation of vibration-centrrifugal installation for automobile parts machining
Other Titles: Дослідження роботи вібраційно-відцентрової установки для обробки деталей автомобілів
Authors: Ляшук, Олег Леонтійович
Серілко, Леонід Степанович
Гевко, Іван Богданович
Кондратюк, Олександр Михайлович
Цьонь, Олег Петрович
Галан, Юрій Ярославович
Lyashuk, Oleg
Serilko, Leonid
Hevko, Ivan
Kondratiuk, Olexander
Tsion, Oleg
Galan, Yuriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Investigation of the operation of vibration-centrrifugal installation for automobile parts machining / Oleg Lyashuk, Leonid Serilko, Ivan Hevko, Olexander Kondratiuk, Oleg Tsion, Yuriy Galan // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 79–88.
Bibliographic description (International): Lyashuk O., Serilko L., Hevko I., Kondratiuk O., Tsion O., Galan Y. (2021) Investigation of the operation of vibration-centrrifugal installation for automobile parts machining. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 79-88.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 12-Jan-2021
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.079
UDC: 621.9.048
Keywords: вібраційна обробка
технологічний процес
абразивна гранула
швидкість гранули
кінетична енергія
vibration treatment
technological process
abrasive granule
granule speed
kinetic energy
Number of pages: 10
Page range: 79-88
Start page: 79
End page: 88
Abstract: Наведено схему вібраційно-відцентрової установки, яка забезпечує підвищення продуктивності й ефективності вібраційної обробки деталей. Вібраційно-відцентрова установка здійснює обробку з просторовим чи планетарним рухом робочої камери, але і в установках з рухом робочої камери по складній просторовій кривій. Дана вібраційно-відцентрова установка, робоча камера якої розміщена в середині карданного підвісу, й здійснює складні кутові коливання. Даний технологічний процес вібраційної обробки деталей в сипучому абразивному середовищі підвищує її інтенсивність в 2…2,5 раза. На основі математичного моделювання дослідженню питання впливу оброблюваного середовища на технологічний процес вібраційного оброблення та визначення його оптимальних параметрів. Отримано параметричні рівняння внутрішньої поверхні камери в будь-який момент часу залежно від кутів α, β і γ оброблювального середовища – базових параметрів, які характеризують інтенсивність процесу віброоброблення. Представлено залежність кінетичної енергії, що отримують частинки абразиву від всієї камери за час t1 . Побудована на основі принципу Д’Аламбера модель руху сипкого середовища вібраційно- відцентрової установки, в якій представлено як суцільне та однорідне у вигляді нашарування плоских пружно-пластичних балок, товщина яких значно менша їх ширини. Взаємодія середовища із вібраційно- відцентрової установки описується жорсткою та пружною моделями контакту. На основі результатів досліджень визначено, що величина стаціонарного значення амплітуди коливань шару середовища не залежить від початкових умов і у кожному випадку прямує до свого певного значення, яке визначається параметрами середовища. Представлено графічні залежності питомої кінетичної енергії від частоти обертання кривошипа при різних значеннях частоти обертання вилки. Визначено ефективні шляхи оптимізації параметрів технологічного процесу та нових шляхів його розвитку.
The scheme of vibration-centrifugal installation, providing the increase of productivity and efficiency of machine parts vibration treatment is presented in this paper. The influence of the treated environment on the technological vibration treatment process and determination of its optimal parameters is investigated on the basis of mathematical modeling. Graphical dependences of specific kinetic energy on the crank rotational velocity at different values of the fork rotational velocity are presented. Effective ways of technological process parameters optimization and new ways of its development are identified.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35873
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B4
References (Ukraine): 1. Бабичев А. П. Основы вибрационной технологии. Ростов-н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2008. 694 с.
2. Кондратюк О. М., Ромейко І. В. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно- відцентровій обробці деталей. Вісник НУВГП. Випуск 2 (3). 2006. С. 253–271.
3. Вібраційно-відцентрова установка: пат. 109854 Україна, МПК В24 В31/6. заявл. 17.03.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.
4. Серілко Л. С., Кондратюк О. М. Аналіз визначення сили різання і зняття металу при обробці деталей в абразивному середовищі вібраційно-відцентрового станка. Всеукраїнський науково- технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». Випуск № 2 (47). 2007. С. 64–69.
5. Павловський М. А. Теоретична механіка: підручник. К.: Техніка, 2002 р. 512 с.
6. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B4 %D1%80.
7. Kondratyuk A., Lyashuk O., Klendiy V., Galan Yu. Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment with machined parts of surfaces. Bulletin of the TNTU: Sciences. same. TNTU. 2017. Vip. 2 (86). P. 32–40.
8. Коndratiuk O., Теslia V., Кuchvara I., Bosiuk P., Galan Yu. Theoretical substantiation of vibrationcentrifugal finishing of parts by loose abrasives. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018. Vol. 20. No. 1. Р. 73–78. LUBLIN –RZESZÓW 2018.
9. Пшеничный И. Н. Расширение технологических возможностей обработки деталей в вибрирующих контейнерах: дис. ... канд. тех. наук: 05.03.01. Луганск, 2004. 265 с.
References (International): 1. Babichev A. P., Trunin V. B., Samodumskii Yu. M., Ustinov V. P. Vibratsionnye stanki dlya obrabotki detalei [Vibrating Machines for Parts Processing]. Moscow: Mashinostroenie, 1984. 168 p.
2. Kondratjuk O. M., Romejko I. V. Analiz cyrkuljaciji robochogho seredovyshha pry vibracijno-vidcentrovij obrobci detalej [Analysis of the circulation of the working medium during vibration-centrifugal machining of parts]. Visnyk NUVGhP. Vypusk 2 (3). Rivne: 2006. P. 253–271.
3. Pat. 109854 Ukrajina, MPK V24 V31/6. Vibracijno-vidcentrova ustanovka. [Vibrating and centrifugal installation] / Kondratjuk O. M., Ghalan Ju. A., Ljashuk O. L., Skyba O. P.; zajavnyk ta patentovlasnyk: Kondratjuk O. M., Ghalan Ju. A., Ljashuk O. L., Skyba O. P.; u 2016 02643; zajavl. 17.03.2016; opubl. 12.09.2016, Bjul. № 17.
4. Serilko L. S., Kondratjuk O. M. Analiz vyznachennja syly rizannja i znjattja metalu pry obrobci detalej v abrazyvnomu seredovyshhi vibracijno-vidcentrovogho stanka [Analysis of the determination of the cutting force and metal removal when processing parts in an abrasive environment of a vibration-centrifugal machine] Vseukrajinsjkyj naukovo-tekhnichnyj zhurnal “Vibraciji v tekhnici ta tekhnologhijakh”. Vypusk № 2 (47)/ 2007. P. 64–69.
5. Pavlovsjkyj M. A. Teoretychna mekhanika: pidruchnyk. K.: Tekhnika, 2002. 512 p.
6. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B4 %D1%80.
7. Alexander Kondratyuk, Oleg Ljasuk, Volodymyr Klen Action, Yuriy Galan Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment with machined parts of surfaces. Bulletin of the Ternopil National Technical University. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. No. 2 (86). P. 32–40.
8. Kondratiuk O., Teslia V., Kuchvara I., Bosiuk P., Galan Yu. Theoretical substantiation of vibrationcentrifugal finishing of parts by loose abrasives. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin-Rzeszów, 2018. Vol. 20. No. 1. P. 73–78.
9. Pshenychnыj Y. N. Rasshyrenye tekhnologhycheskykh vozmozhnostej obrabotky detalej v vybryrujushhykh kontejnerakh [Expansion of technological capabilities for processing parts in vibrating containers]: dys. ... kand. tekh. nauk: 05.03.01. Lughansk, 2004. 265 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.