Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35858
Title: Теоретико-методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств
Other Titles: Teoretyko-metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv
Theoretical and methodological approaches to assessment of industrial enterprises’ investment attractiveness
Authors: Бєлобородова, Марія
Белобородова, Мария
Bieloborodova, Mariia
Affiliation: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, проспект Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна
Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара просп. Гагарина, 72, Днепр, 49000, Украина
Oles Honchar Dnipro National University 72 Gagarin Avenue, Dnipro, 49000, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бєлобородова М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств [Електронний ресурс] / Марія Бєлобородова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 2 (23). — С. 3-13. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20bmvppp.pdf
Bibliographic description (International): Bieloborodova, M. (2020) Teoretyko-metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological approaches to assessment of industrial enterprises’ investment attractiveness]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 23, no. 2, pp. 3-13. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20bmvppp.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(23)
Issue Date: Dec-2020
Date of entry: 3-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-8329-7679
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2020.02.003
UDC: 338.48
JEL: F6
Z32
Keywords: рейтинг
потенціал
вагомість
ранжування
інвестиції
фінансовий стан
rating
investments
financial condition
potential
weight
ranking
Number of pages: 11
Page range: 3-13
Start page: 3
End page: 13
Abstract: Метою даного дослідження є розширення теоретико-методологічних підходів до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств. Для реалізації поставленої мети в роботі комплексно проаналізовано найбільш розповсюджені сучасні методологічні підходи до зазначеної проблематики, а також виділені їхні переваги і недоліки, наведено характерний для кожного підходу інструментарій. За результатами критичного аналізу відповідної наукової літератури запропоновано класифікацію існуючих теоретико-методологічних підходів із виділенням чотирьох класифікаційних груп, а саме комбінованого, ринкового, стратегічного та фінансово-облікового підходів. В статті обґрунтовано доцільність використання комплексного рейтингового підходу до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств, який ґрунтується на залученні широкого кола статистичних, фінансових та математичних інструментів, а також на дослідженні впливу на інвестиційну привабливість «жорстких» чинників зовнішнього середовища і «м’яких» внутрішніх чинників із ранжуванням рівня їхньої вагомості для результуючого показника. Запропонований підхід передбачає оцінку дворівневої системи чинників, перший рівень якої включає фактори, що характеризують ефективність діяльності, а другий рівень – показники фінансової стабільності та платоспроможності промислових підприємств. Перевагами такого підходу є залучення різнобічних коефіцієнтів, що дозволяє найбільш повно охарактеризувати інвестиційну привабливість конкретного підприємства. Результати дослідження створюють необхідне підґрунтя для подальшого системного вивчення проблеми обґрунтування інвестиційної привабливості в контексті найбільш повної реалізації економічного потенціалу промислових підприємств, визначення інвестиційної привабливості територій та регіонів.. В сукупності із якісними показниками вагомості чинників, визначених на основі експертних оцінок, запропонований підхід дозволяє визначити шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості.
The purpose of the research is to expand theoretical and methodological approaches to assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. Modern methodological approaches to the issue were analyzed to highlight their advantages and disadvantages and provide a common toolkit of each approach. Based on the results of a critical analysis of the relevant scientific literature, a classification of existing theoretical and methodological approaches is proposed with the allocation of four classification groups which are combined, market, strategic and financial accounting approaches. The article substantiates the expediency of using an integrated rating approach to assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. This approach is based on the involvement of a wide range of statistical, financial and mathematical tools, as well as on the study of the impact on the investment attractiveness of "hard" external and "soft" internal factors with ranking their significance for the resulting indicator. The proposed approach involves the assessment of a two-level system of factors, the first level of which includes factors characterizing the efficiency of activities, and the second level includes indicators of financial stability and solvency of industrial enterprises. The advantages of this approach are the attraction of versatile coefficients that allow the most complete characterization of the investment attractiveness of a particular enterprise. The results of the research create the necessary basis for further systematic study of the problem of estimation investment attractiveness in the context of the most complete realization of the economic potential of industrial enterprises, determining the investment potential of territories, regions and industries. Together with the qualitative indicators of the significance of factors based on expert assessments, the proposed approach allows determining ways to increase the level of the industrial enterprises’ investment attractiveness.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35858
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Тернопіль
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20bmvppp.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2012_1/022-28.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_2_20
References (Ukraine): 1. Abdikeev, N., Bogachev, Yu, Bekulova, S. Investment Potential of the Manufacturing Industry. Finance: Theory and Practice. 2019, 23. 24-42. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-4-24-42.
2. Bodiako, A. V., Ponomareva, S. V., Rogulenko, T. M. et al. The goal setting of internal control in the system of project financing. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(4), 1945-1955.
3. Zhuravlyov V, Khudyakova T, Shmidt S. et al. Improving the Strategic Management of Investment Activities of Industrial Enterprises as a Factor for Sustainable Development in a Crisis. Sustainability. 2019, 11(23):6667. DOI: https://doi.org/10.3390/su11236667
4. Steblyuk N. F., Oparenko V. V. The matrix model for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2019, 2 (37), рр. 176-178. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37).
5. Вербіцька І. І. Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018, Вип. 22. 150–154.
6. Гуляєва Н. М. Сутнісні ознаки інвестиційної привабливості підприємства: факторна природа формування. Вісник Запорізького національного університету, 2012, № 1(13). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2012_1/022-28.pdf
7. Гуткевич С. О. Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу. Інтелект XXI, 2019, № 2. 88-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_2_20.
8. Кобушко І. М. Науково-методичний підхід до визначення кількісної характеристики рівня привабливості інвестиційних інструментів. Економiчний часопис-XXI, 2012, № 7. 57-60.
9. Стеблюк Н. Ф., Опаренко В. В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник економічної науки України, 2019, № 2 (37). 176-178. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37).
10. Ткаченко А. М. Економічна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Запорізької державної інженерної академії, 2013, №5. 154–161.
11. Топалов С. А. Формування інвестиційної привабливості підприємств Вісник Запорізької державної інженерної академії, 2014. 130–139.
References (International): 1. Abdikeev, N., Bogachev, Yu., Bekulov, S. (2019). Investment Potential of the Manufacturing Industry. Finance: Theory and Practice. 23. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-4-24-42
2. Bodiako, A. V., Ponomareva, S. V., Rogulenko, T. M. et al. (2016). The goal setting of internal control in the system of project financing. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4).
3. Zhuravlyov, V., Khudyakova, T., Shmidt, S. et al. (2019) Improving the Strategic Management of Investment Activities of Industrial Enterprises as a Factor for Sustainable Development in a Crisis. Sustainability. 11(23):6667. DOI: https://doi.org/10.3390/su11236667
4. Steblyuk, N. F., Oparenko, V. V. (2019). The matrix model for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 176-178. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37).
5. Verbitsʹka, I. I. (2018) Investytsiyna pryvablyvistʹ Ukrayiny: problemy ta perspektyvy [Investment attractiveness of Ukraine: problems and prospects] Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, no. 22.
6. Gulyaeva, N. M. (2012) Sutnisni oznaky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva: faktorna pryroda formuvannya [Essential signs of investment attractiveness of the enterprise: the factor nature of formation.]. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2012, № 1(13). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2012_1/022-28.pdf
7. Gutkevich, S. O. (2019) Investytsiyna pryvablyvistʹ: sutnistʹ, pokaznyky i chynnyky vplyvu [Investment attractiveness: essence, indicators and factors of influence]. Intelekt XXI, № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_2_20.
8. Kobushko, I. M. (2012) Naukovo-metodychnyy pidkhid do vyznachennya kilʹkisnoyi kharakterystyky rivnya pryvablyvosti investytsiynykh instrumentiv [Scientific and methodological approach to determining the quantitative characteristics of the level of attractiveness of investment instruments]. Ekonomichnyy chasopys-XXI, № 7.
9. Steblyuk, N. F., Oparenko, V. V. (2019) Matrychna modelʹ otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti promyslovykh pidpryyemstv [Matrix model for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, № 2 (37). DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37).
10. Tkachenko, A. M. (2013) Ekonomichna otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva [Economic assessment of investment attractiveness of the enterprise]. Visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, №5.
11. Topalov, S. A. (2014) Formuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv [Formation of investment attractiveness of enterprises]. Visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 2(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20bmvppp.pdfТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ390,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.