Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35847
Title: Основи агрономії: навчальний посібник (курс лекцій)
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Цьонь, Ганна Богданівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Олексюк, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н. І., Цьонь Г. Б., Довбуш Т. А. , Олексюк В. П.. : навчальний посібник (курс лекцій). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. 232 с. Розглянуто на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, протокол No 9 від 18.03.2021 р. Схвалено й рекомендовано до друку та впровадження у навчальний процес на засіданні вченої ради ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол No 8 від 22.06.2021 р.
Issue Date: 31-Aug-2021
Date of entry: 31-Aug-2021
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФОП Паляниця В.А.
UDC: УДК 631/635 (075.8)
Keywords: агрономія
шкідники
виробництво
ґрунт
родючість
Number of pages: 232
Series/Report no.: Х;76
Abstract: Посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія», може бути рекомендований і для фахівців інших спеціальностей, які цікавляться ґрунтознавством, землеробством, рослинництвом. У посібнику у короткій формі викладено такі матеріали: класифікація бур’янів, облік забур’яненості полів та заходи боротьби з бур’янами; ґрунт як засіб сільськогосподарського виробництва, ґрунтовий профіль і морфологічні ознаки ґрунту, його гранулометричний склад та структура; властивості ґрунту та заходи їх покращення, збереження і відновлення структури ґрунтів; вода у ґрунті, водний та повітряний режими ґрунтів; меліорація земель, її види, заходи підвищення родючості, ерозія ґрунтів та заходи захисту; підготовка насіння і сівба сільськогосподарських культур, сортова і посівна якість насіння, очищення і зберігання насіння, способи сівби та оцінювання її якості; наукові основи сівозмін, їх класифікація, впровадження, освоєння та проектування; значення, завдання, види, способи, прийоми і системи обробітку ґрунту; технологічні процеси при обробітку ґрунту; агрономічне оцінювання якості обробітку ґрунту (зяблева оранка полицевими плугами, плоскорізний обробіток, лущення стерні, весняне боронування зябу і чорних парів, передпосівна культивація); види добрив та їх застосування, фізико-механічні властивості добрив; система удобрення сільськогосподарських культур, терміни внесення удобрення, методи розрахунку доз добрив, основні принципи застосування добрив у сівозміні, технології внесення та агротехнічні вимоги до внесення добрив; захист рослин і заходи боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур; закони і принципи рослинництва; системи землеробства.
Content: стр. ВСТУП................................................................................ 7 ТЕМА 1. БУР’ЯНИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ................ 8 1.1. Класифікація бур’янів.......................................... 9 1.1.1. Малорічні бур’яни....................................... 10 1.1.2. Багаторічні бур’яни.................................... 11 1.1.3. Карантинні бур’яни.................................... 12 1.2. Облік забур’яненості полів.................................... 12 1.3. Заходи боротьби з бур’янами................................. 13 1.3.1. Запобіжнізаходи.......................................... 13 1.3.2. Агротехнічні заходи................................... 15 1.3.3. Хімічні заходи............................................ 17 1.3.4. Біологічні заходи........................................ 20 1.3.5. Інтегровані заходи...................................... 21 ТЕМА 2. ҐРУНТ ЯК ЗАСІБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА........................................................... 22 2.1. Будова і фазовий склад ґрунтів .............................. 23 2.2. Ґрунтовий профіль і морфологічні ознаки ґрунту........ 24 2.3. Мінеральна частина твердої фази ґрунту.................. 25 2.4. Гранулометричний склад ґрунту................................ 26 2.5. Органічна частина твердої фази ґрунту..................... 30 2.6. Структура ґрунтів............................................... 33 ТЕМА 3. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ........................................... 35 3.1. Фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів........... 36 3.2. Технологічні властивості ґрунтів............................ 38 3.3. Заходи покращення фізико-механічних властивостей, збереження і відновлення структури ґрунтів.............................................................. 41 3.4. Ґрунтові колоїди і вбирна здатність ґрунтів............... 42 3.5. Вода і водний режим ґрунтів................................. 46 3.6. Водно-фізичні властивості ґрунту........................... 51 3.7. Повітряний режим ґрунтів.................................... 52 ТЕМА 4. МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ............................................. 54 4.1. Види меліорації.................................................. 55 4.2. Зрошення та полив земель.................................... 56 4.3. Заходи підвищення родючості зрошуваних земель...... 59 4.4. Осушення перезволожених земель........................... 60 4.5. Хімічна меліорація ґрунтів.................................... 62 4.5.1. Засолення ґрунтів........................................ 62 4.5.2. Меліорація солонців і солонцюватих ґрунтів.................................................... 66 4.5.2. Вапнування кислих ґрунтів........................... 68 4.6. Ерозія ґрунтів та боротьба з нею............................. 70 4.6.1. Види ерозії ґрунтів..................................... 71 4.6.2. Втрати сільськогосподарського виробництва та екологічні наслідки від ерозії ґрунтів.......... 72 4.6.3. Заходи захисту ґрунтів від ерозії................... 73 ТЕМА 5. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА.............................. 79 5.1. Сортова і посівна якість насіння.............................. 80 5.2. Очищення, зберігання і підготовка насіння до сівби................................................. 83 5.3. Сівба сільськогосподарських культур....................... 87 5.4. Оцінювання якості сівби....................................... 91 ТЕМА 6. СІВОЗМІНИ.............................................................. 94 6.1. Наукові основи сівозмін....................................... 95 6.2. Розміщення парів і польових культур у сівозміні........ 98 6.3. Класифікація сівозмін, їх впровадження та освоєння....................................................... 101 6.4. Проектування сівозмін........................................ 103 6.5. Загальна характеристика польових культур та їх класифікація............................................... 105 ТЕМА 7. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ................................................ 108 7.1. Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту............ 109 7.2. Технологічні процеси (операції) при обробітку ґрунту............................................. 110 7.3. Види обробітку ґрунту............................................ 113 7.4. Прийоми (заходи) обробітку ґрунту......................... 113 7.5. Способи і системи обробітку ґрунту......................... 115 7.6. Основний обробіток ґрунту................................... 116 7.7. Поверхневий обробіток ґрунту................................ 125 7.8. Спеціальний обробіток ґрунту................................. 130 7.9. Система основного (зяблевого) обробітку ґрунту під ярі культури........................................ 131 7.10. Система передпосівного і післяпосівного обробітку ґрунту під ярі культури.............................. 134 7.11. Система обробітку ґрунту під озимі культури........... 136 7.12. Мінімальний обробіток ґрунту............................... 138 ТЕМА 8. АГРОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ........................ 140 8.1. Зяблева оранка полицевими плугами....................... 141 8.1.1. Агротехнічні вимоги................................. 141 8.1.2. Показники якості оранки і методи їх визначення........................................... 143 8.2. Оцінювання якості плоскорізного обробітку............. 148 8.2.1. Агротехнічні вимоги................................. 148 8.2.2. Контроль якості плоскорізного обробітку................................................ 149 8.3. Лущення стерні.................................................. 150 8.3.1. Агротехнічні вимоги................................. 150 8.3.2. Показники якості лущення і методи їх визначення........................................... 151 8.4. Весняне боронування зябу і чорних парів................. 152 8.4.1. Агротехнічні вимоги................................. 152 8.4.2. Показники якості боронування і методи їх визначення.................................. 154 8.5. Передпосівна культивація під ярі культури............... 155 8.5.1. Агротехнічні вимоги................................. 155 8.5.2. Показники якості культивації і методи їх визначення........................................... 156 ТЕМА 9. ВИДИ ДОБРИВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ....................... 158 9.1. Види добрив........................................................ 159 9.2. Азотні добрив.................................................... 160 9.3. Фосфорні добрива............................................... 163 9.4. Калійні добрива................................................. 165 9.5. Мікродобрива....................................................... 168 9.6. Комплексні мінеральні добрива............................... 171 9.7. Фізико-механічні властивості мінеральних добрив............................................. 174 9.8. Органічні добрива.............................................. 175 9.9. Бактеріальні добрива........................................... 184 ТЕМА 10. СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР .................. 186 10.1. Удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах.......................................................... 187 10.2. Терміни внесення удобрення................................. 187 10.3. Методи розрахунку доз добрив.............................. 190 10.4. Основні принципи застосування добрив у сівозміні............................................... 193 10.5. Агротехнічні вимоги до внесення добрив................... 195 10.6. Агрохімічне обслуговування сільського господарства.................................................................... 195 10.7. Технології внесення добрив.................................. 196 10.8. Машини для внесення добрив................................ 197 ТЕМА 11. ЗАХИСТ РОСЛИН І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР................... 199 11.1 Захист сільськогосподарських рослин від хвороб і шкідників........................................... 200 11.2. Агротехнічні заходи............................................ 201 11.3. Біологічні методи боротьби................................... 202 11.4. Хімічні методи боротьби...................................... 204 11.5. Способи застосування хімічних препаратів для боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур............... 206 ТЕМА 12. ЗАКОНИ І ПРИНЦИПИ РОСЛИННИЦТВА. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА.................................... 207 12.1. Основні закони і екологічні принципи землеробства і рослинництва................................. 208 12.2. Поняття про систему землеробства. Розвиток систем землеробства............................... 211 12.3. Сучасні системи землеробства та їх особливості в основних ґрунтово-кліматичних зонах України....................... 216 12.3.1. Системи землеробства полісся..................... 216 12.3.2. Системи землеробства лісостепу.................. 218 12.3.3. Системи землеробства степу........................ 219 Перелік використаних та рекомендованих джерел....................... 222 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК .................................................. 224
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35847
References (Ukraine): Агрономія / За ред. М.М. Городнього. К.: Вища школа, 1995. 525 с.
Агропочвоведение / Под ред. В.Д. Мухи. М.: Колос, 1994. 525 с.
Веселовський І.В., Бегей С.В. Грунтозахисне землеробство. К.: Урожай, 1995. 304 с.
Верещагин Л.Н. Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений. К.: Юнивест Маркетинг, 2002. 384 с.
Верещагин Л.Н. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. К.: Юнивест Маркетинг, 2003. 272 с.
Вознюк С.Т., Шаталов О.С., Вознюк Н.М. Лабораторно-практичні заняття з ґрунтознавства: Навчальний посібник. Рівне: РДТУ, 2000. 174 с.
Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В. Землеробство. К.: Урожай, 1996. 384 с.
Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / За ред. П.О. Дмитренка, Б.С. Носка. К.: Урожай, 1987. 208 с.
Довідник працівника агрохімслужби / За ред. Б.С. Носка. К.: Урожай, 1991. 280 с.
Зінченко О.І., Салатенко Н.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Аграрна освіта, 2001. 519 с.
Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб та бурянів /А.К. Ольховська-Буркова, Ж.П. Шевченко, Е.М. Лук’янова та ін.; За ред. А.К. Ольховської-Буркової, Ж.П. Шевченко. К.: Урожай, 1990. 280с.
Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур / Под ред. Г.В. Коренева. М.: Агропромиздат, 1988. 301 с.
Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство. К.: Либідь, 2002. 494 с.
Кравченко М.С., Царенко О.М., Міщенко Ю.Г. та ін. Практикум із землеробства: Навчальний посібник. К.: Мета, 2003. 320 с.
Крикунов В.Г., Полупан Н.И. Почвы УССР и их плодородие. К.: Высшая школа, 1987. 316 с.
Кушнарев А.С., Кочев В.И. Механико-технологические основы обработки почвы. К.: Урожай, 1989. 144 с.
Лихочвор В.В. Рослининцтво. Технології вирощування сільськогоc- подарських культур. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 808 с.
Медведєв В.В., Линдина Т.Е., Лактионова Т.Н. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). Х. 2004. 244 с.
Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці, 2003. 400 с.
Обработка почвы при интенсивном возделывании полевых культур /Т. Карвовский, И. Касимов, Б. Клочков и др.; Пер. с польск. Чупеева; Под. ред и с предисл. А.С. Кушнарева. М.: Агропромиздат, 1988. 248 с.
Основы агрономии / Под ред. М.Д. Атрошенко. М.: Колос, 1978. 319 с.
Основы земледелия и растениеводства / Под ред. В.С. Никляева. М.: Агропромиздат, 1990. 479 с.
Полупан М.І., Соловей В.Б., Кисіль В.І., Величко В.А. Визначник еколого- генетичного статусу та родючості грантів України: навчальний посібник. К.: Колообіг, 2005. 304 с.
Почвоведение / Под ред. А.В. Ковды, Б.Г. Рязанова. М.: Высшая школа, 1988. Ч.1. 400 с.
Практикум по защите растений /Н.Г. Берим, Л.И. Демидов, В.П. Маркелова и др.; Под ред. С.М. Поспелова. М.: Агропромиздат, 1988. 240 с.
Растениеводство / Под ред. П.П. Вавилова. М.: Агропромиздат, 1986. 512 с.
Родючість ґрунтів. Моніторинг та управління. /За ред. Медведєва В.В. К.: Урожай, 1992. 248 с.
Рослинництво з основами землеробства / М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; За ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. К.: Урожай, 1986. 224 с.
Руденко І.С., Веселовський І.В., Гудзь В.П., Каліберда В.М. Основи агрономії. К.: Вища школа, 1977. 320 с.
Степанов В.Н., Киселев А.Н., Третьяков Н.Н. Основы агрономии. /Под ред. Н.Н. Третьякова. М.: Колос, 1977. 352 с.
Солошенко О.В. Основи агрономії: Навчальний посібник / О.В. Солошенко, Б.С. Носко, Н.Ю. Гаврилович, А.А. Богачов, В.І. Солошенко; за ред. О.В. Солошенко. Харків: Торнадо, 2003. 368 с.
Солошенко О.В. Практикум з основ агрономії: Навчальний посібник / О.В. Солошенко, Н.Ю. Гаврилович, Л.С. Осипова, В.І. Солошенко, С.І. Кочетова, А.М. Фесенко, В.В. Безпалько; за ред. О.В. Солошенко. Харків: Торнадо, 2009. 254 с.
Солошенко О.В. Технології вирощування сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / О.В. Солошенко, Н.Ю. Гаврилович, В.І. Солошенко, Л.С. Осипова, С.І. Кочетова; за ред. О.В. Солошенко. Харків: Торнадо, 2006. 348 с.
Хомик Н. І. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій) Ч. 1. /Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш, В. П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. 240 с.
Хомик Н. І. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій) Ч. 2. /Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш, В. П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 246 с.
Хомик Н. І. Основи агрономії. Курс лекцій /Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш., В. П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2015. 300 с.
Хомик Н. І. Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи /Н. І. Хомик , Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш, Н. А. Антончак. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 320 с.
Хомик Н. І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій /Н. І. Хомик, Н. Б. Гаврон, Н. А. Рубінець. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. 248 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Osnovu_agronomia_posibnuk_lekzii (1).pdf7,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools