Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35804
Title: Розробка інформаційної системи GPS-контролю перевезень багажу
Other Titles: Development of information system for GPS-control of luggage transportation
Authors: Церковний, Владислав Олександрович
Tserkovnyi, Vladyslav
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Церковний В. О. Розробка інформаційної системи GPS-контролю перевезень багажу : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / В. О. Церковний. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 47 с.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 11-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Млинко, Богдана Богданівна
Committee members: Осухівська, Галина Михайлівна
UDC: 004.62
Keywords: мікроконтролер
microcontroller
модуль карти пам’яті
sd module
датчик вібрації
vibration sensor
датчик температури
temperature sensor
датчик вологості
humidity sensor
оперативна пам’ять
RAM
постійний запам'ятовувальний пристрій
ROM
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційно системи GPS- контролю перевезення багажу. Розроблена інформаційна система дозволить користувачу вирішувати різнотипні проблеми при перевезенні багажів. В першому розділі кваліфікаційної роботи: розглянуто відомі рішення, наведено їх порівняльну характеристику, обґрунтовано актуальність розробки інформаційної систими GPS – контролю перевезень багажу. В другому розділі кваліфікаційної роботи: розроблено структурну схему системи, розроблено функціональну схему пристрою та алгоритм, вибрано програмне забезпечення та написано тексти програми, розроблено інструкцію з експлуатації електричного пристрою, розроблено алгоритм дій при виявленні несправностей.
Qualification work is devoted to the development of information system GPS-control of luggage transportation. The developed information system will allow the user to solve various types of problems when transporting luggage. In the first section of the qualification work: the known solutions are considered, their comparative characteristics are given, the urgency of development of information system GPS - control of luggage transportation is substantiated. In the second section of the qualification work: the structural scheme of the system is developed, the functional scheme of the device and algorithm are developed, the software is selected and the program texts are written, the instruction on operation of the electric device is developed, the algorithm of actions at detection of malfunctions is developed.
Content: ВСТУП...7 РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА РОЗРОБКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ...9 1.1 Aналітичний огляд відомих рішень...9 1.2 Обґрунтування актуальності теми та постановка задачі на розробку...14 1.3 Висновок до першого розділу...15 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЄКТУ...16 2.1 Розробка структурної схеми...13 2.2 Вибір та обґрунтування вибору елементної бази...18 2.3 Розробка функціональної схеми пристрою...26 2.4 Розробка алгоритму та написання текстів програми...27 2.5 Розробка інструкції з експлуатації електричного пристрою...30 2.6 Пошук, виявлення та виправлення несправностей системи...34 2.7 Висновок до другого розділу...35 РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ХОРОНИ ПРАЦІ...36 3.1 Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”….36 3.2 Безпечність при виконанні вантажопідйомних робіт та транспортуванні вантажів...38 3.3 Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт...40 3.4 Висновок до третього розділу...43 ВИСНОВКИ...44 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ...45 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35804
Copyright owner: © Церковний Владислав Олександрович, 2021
References (Ukraine): 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII із змінами та доповненнями від 04.02.2021 № 1213-IX // Відомості Верховної Ради України. 1992. 2. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко. – Київ: Основа, 2017. – 110 с. 3. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник / В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона. – Київ: Каравела, 2018. – 592 с. 4. Бережна О.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка. 1 частина: навч. посібник / О.Б. Бережна. – Харків: ХНЕУ, 2018. – 164 с. 5. Бичков О.С. Основи сучасного програмування: підручник / О.С. Бичков. – Київ: Основа, 2017. – 285 с. 6. Протоколи з’єднання з IoT [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rtsoft.ru/press/articles/detail.php?ID=2718. 7. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: навчальний посібник / В.Ю. Вінник. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 328 с. 8. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //uk.wikipedia.org 16. 9. Воронін А.М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний посібник / А. М Воронін, А.С. Климова. − К.: НАУ-друк, 2017. − 136с. 10. Григорович В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних завдань з курсу «Алгоритмізація та програмування». Частина 1: навч. посібник / В.Г. Григорович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 540 с. 11. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій: навч. посібник / Я.М. Глинський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. – 304 с. 12. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посібник / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. 280 с. 13. Геврик Є.О. Охорона праці: навч. посібн. / Є.О. Геврик. – Київ: Ніка-Центр, 2016. 280 с. 14. Годун В.М. Інформаційні системи і технології: навчальний посібник / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М. А. Сендзюк. – Київ: КНЕУ, 2017. – 267 с. 15. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / Л.М. Дибкова. – Київ: Академвидавництво, 2016. – 463 с. 16. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: навчальний посібник / В.Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2017. 176 c. 17. Жернаков В. В. Трудове право: підручник / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Право, 2015. 496 с. 18. Інформаційні технології: навчально-методичний посібник / [М.І. Жалдак, О.А. Хомік, І.В. Володько та ін.]. Київ: Основа, 2015. – 194 с. 19. Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навчальний посібник / [В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та ін.]. Харків: ХНЕУ, 2016. – 484 с. 20. Іванов Ю.Ф. Трудове право України: навч. посібник / Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова. – Київ: Алерта, 2020. 442 с. 21. Інформаційні системи і технології в економіці: навчальний посібник / [В.С. Пономаренко, Р.К., Бутова І.В. Журавльова та ін.].– Київ: Академія, 2016. – 542с. 22. Пасічник О. Г. Основи веб-дизайну: підручник / О.Г. Пасічник. – Київ: Основа, 2017. – 336 с. 23. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: підручник / Т.В. Ковалюк. – Львів : Магнолія, 2016. – 400 с. 24. Керб Л.П. Основи охорони праці: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.П. Керб. – Київ: КНЕУ, 2015. 252 с. 25. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч. посібник / П.О. Кравець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 624 с. 26. Основи охорони праці: підручник / [К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін.]. – Київ: Основа, 2016. 448 с. 27. Пономарьова Г.Ф. Нові педагогічні технології: навчально-методичний посібник / Г.Ф. Пономарьова, О.О. Бабакіна, С.Б. Бєляєв. – Харків: ХНЕУ, 2015. – 282с. 28. Мережевий протокол MQTT [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://1sheeld.com/mqtt-protocol/. 29. IOTA [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.iota.org/. 30. Мережевий протокол MQTT [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу https://1sheeld.com/mqtt-protocol/. 31. What is Gps-tracking [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу https://www.azuga.com/blog/what-is-gps-tracking-and-how-does-it-work.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР_Церковний_В.О_2021.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools