Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35799
Title: Інформаційна система аналізу діяльності персоналу компанії «Київстар»
Other Titles: Information system of the company «Kyivstar» staff work analysis
Authors: Саврак, Наталя Олександрівна
Savrak, Natalia
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Саврак Н. О. Інформаційна система аналізу діяльності персоналу компанії «Київстар» : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / Н. О. Саврак. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 40 с.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 11-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Боднарчук, Ігор Орестович
Committee members: Муж, Валерій Вікторович
UDC: 004.9
Keywords: інформаційна система
information system
персонал
personnel
case
case
управління
management
діяльність
activity
адаптація
adaptation
служба
service
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена інформаційній системі аналізу діяльності персоналу компанії «Київстар». Мета роботи: підвищення ефективності управління персоналом компанії на основі використання інформаційної системи. В першому розділі кваліфікаційної роботи проведено аналіз предметної області щодо діяльності компанії та інформаційних систем, які є доволі ефективним інструментом для зростання ефективності роботи кожного працівника. В другому розділі кваліфікаційної роботи досліджено інформаційну систему в компанії, яка забезпечує накопичення інформації та проводить різноманітну обробку інформації про діяльність персоналу. В третьому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто механізм адаптації, що є важливим засобом попередження травмування, виникнення нещасних випадків у трудовому процесі та відіграє основу в охороні праці. Служба охорони праці в компанії створюється для запобігання нещасних випадків, професійних захворювань у процесі виконання завдань на підприємстві.
Qualification work is devoted to the information system of the analysis of activity of the personnel of the Kyivstar company. Purpose: to increase the efficiency of personnel management of the company based on the use of information system. The first section of the qualification work analyzes the subject area for the company's activities and information systems, which are quite effective tools for increasing the efficiency of each employee. The second section of the qualification work examines the information system in the company, which provides the accumulation of information and conducts various processing of information about the activities of staff. The third section of the qualification work considers the mechanism of adaptation, which is an important means of preventing injuries, accidents in the labor process and plays a role in occupational safety. The labor protection service in the company is created to prevent accidents, occupational diseases in the process of performing tasks at the enterprise.
Content: ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ «КИЇВСТАР» 8 1.1 Загальна характеристика підприємства 8 1.2 Виявлення особливостей застосування інформаційних систем для управління персоналом на підприємстві 8 1.3 Структура інформаційної системи аналізу діяльності персоналу на підприємстві 12 1.4 Висновок до першого розділу 18 РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 19 2.1 Інструментарій проектування та аналізу інформаційної системи 19 2.2 Інформаційні моделі системи аналізу діяльності персоналу на підприємстві 22 2.3 Оптимізація діяльності персоналу на підприємстві з використанням інформаційної системи 27 2.4 Висновок для другого розділу 28 РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 29 3.1 Значення адаптації в трудовому процесі 29 3.2 Організація служби охорони праці на підприємсві 33 3.3 Висновок до третього розділу 35 ВИСНОВКИ 36 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 37
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35799
Copyright owner: © Саврак Наталя Олександрівна, 2021
References (Ukraine): 1 Офіційний сайт «Київстар» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/uk/mm. 2 Про Київстар [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/uk/about/about/kyivstar_today 3 Структура управління компанією «Київстар» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.frontmanagement.org/fomants-1235-1.html 4 Dorel D. The role of information systems in human resource management / Dorel Dusmanescu, 2011. 20 с. 5 Василів Б. В. Інформаційні системи в менеджменті / Б. В. Василів. – Рівне, 2008. 167 с. 6 Клімушин П.С. К49 Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посіб./П.С. Клімушин. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. 260 с. 7 Banach A. The Roles of Human Resource Information Systems in Human Resource Planning [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://smallbusiness.chron.com/roles-human-resource-information-systems-human-resourceplanning-66487.html Дата доступу: 08.02.2021. – Заголовок з екрану 8 Згуровський М.З. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій / М.З. Згуровський, І.І. Коноваленко, В.М. Михайленко. К.: Вид-вл Європ. ун-ту, 2002. 265 с. 9 Rietsema D. Whatis HRIS? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.hrpayrollsystems.net/hris/ 10 ImportantFunctionsof HRIS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.kalosoftsoftware.com/en-us/blog/Important-Functions-of-HRIS-Human-Resource-Information-System-b19 11 Пономаренко В.С. Журавльова І.В. Латишева І.Л. Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посіб. Харків. Вид. ХНЕУ, 2008. 337 с. 12 Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. Навч. посібник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 214 с. 13 Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» Укладач В.М.Журавльов – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 136 с. 14 Про Київстар [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/uk/about/about/kyivstar_today 15 Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене. Одеса: Атлант, 2013. 275 с. 16 Олексенко Р.І. Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання. Агросвіт. 2010. № 14. 41–45. 17 Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2001. 400 c. 18 Нікітенко Д.С., Шаров С. В. Визначення та завдання довідково- інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». Тернопіль: Тайп, 2014. С. 15–19. 19 Sharov S., Sushko E. Розробка інформаційної системи для аналізу діяльності співробітників компанії. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2017. Т. 5. № 3. С. 73–83. 20 UCMS Group [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ucmsgroup.ru/ 21 Анісімов Д. Антикризовий Saas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://compress.ru/article.aspx?id=20333&iid=931 22 Star.Docs [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/uk/business/products/stardocs?utm_source=ICRnotif&utm_medium=inform 23 Что такое М2М-технологии? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/ru/la/products/mobile/services/control/ m2m 24 Rational Rose [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.kpms.ru/Automatization/Rational_Rose.htm 25 CASE-засоби. Загальна характеристика і класифікація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uadoc.zavantag.com/text/9804/index-1.html?page=13 26 CASE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/CASE 27 Проектування елементів та експлуатації ісм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://infopedia.su/5x174.html 28 Інформаційна модель [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://wikinew.wiki/wiki/information_model 29 Моделі і методи проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:de1c9452f2a161439391120eef364dd8ce4d8e5e/20151203140326/204841/index.html 30 UCMS Group Ukraine [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ucmsgroup.com.ua/ua/customers/ 31 Сутність і структура трудової адаптації [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studopedia.info/1-39104.html 32 Значення адаптації в трудовому процесі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://library.if.ua/book/9/921.html 33 Банько Н.А., Карташов Б.А., Яшин Н.С. Управління персоналом. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с. 34 В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников Вид. 2-е., Львів: Афіша, 2000. 348 с. 35 Служба охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nvkvector.com/sluzhba-okhorony-pratsi-na-pidpryiemstvi/ 36 Організація охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/12920522/bzhd/organi zatsiya_ohoroni_pratsi_pidpriyemstvi 37 Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко – К.: Центр учбової літератури, 2009. 280 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KRB_SNs-42_Savral_N_O.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools