Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35797
Title: Розробка інтернет-магазину з продажу ПК та смартфонів «CyberMarket» (засобами PHP, JavaScript та MySQL)
Other Titles: Development of PC and smartphones internet shop «CyberMarket» (using PHP, JavaScript and MySQL)
Authors: Романець, Андрій Володимирович
Romanets, Andrii
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Романець А. В. Розробка інтернет-магазину з продажу ПК та смартфонів «CyberMarket» (засобами PHP, JavaScript та MySQL) : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / А. В. Романець. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 72 с.
Issue Date: 24-Jun-2021
Submitted date: 10-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Струтинська, Ірина Володимирівна
Committee members: Муж, Валерій Вікторович
UDC: 004.657
Keywords: інтернет магазин
online store
сервер
server
товар
goods
база даних
database
користувач
user
адміністративна панель
administrative panel
клієнт
client
покупка
purchase
сайт
website
Abstract: Метою кваліфікаційної роботи є розробка веб застосування для інтернет магазину з продажу ПК та смартфонів, а також розробка адміністративної панелі для керування сайтом. Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглянуто постановку завдання розроблюваного проекту та порядок тестування веб-сайту. У другому розділі представлено процес створення структури веб застосування та верстка сторінок сайту. Розробка структури бази даних та програмування сайту. Тестування та відладка веб застосування. В третьому розділі розглянуто питання безпеки життєдіяльності та основи охорони праці. Маркетингова діяльність на підприємстві, санітарно гігієнічні вимоги до умов праці.
The purpose of the qualification work is to develop a web application for an online store selling PCs and smartphones and to develop an administrative panel for website management. Qualification work consists of three sections. The first section discusses the task of the developed project and the procedure for testing the website. The second section presents the process of creating the structure of the web application and layout of the site pages. Development of database structure and website programming. Web application testing and debugging. The third section considers the issues of life safety and the basics of labor protection. Marketing activities at the enterprise, sanitary and hygienic requirements for working conditions.
Content: ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 9 1.1 Аналітичний Огляд Існуючих Рішень 9 1.2 Призначення Розробки 10 1.3 Вимоги До Функціоналу Веб-Сайту 11 1.4 Стадії Та Етапи Розробки 14 1.5 Порядок Тестування Веб-Застосування 15 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ, ВАЛІДАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 17 2.1 Проектування Архітектури Сайту І Веб-Сторінок 17 2.2 Створення Та Верстка Сторінок Веб-Сайту 23 2.3 Розроблення Структури Бази Даних Та Її Взаємодії З Веб-Сайтом 26 2.4 Програмування Веб-Застосунку 30 2.4.1 Написання Клієнтської Частини 31 2.4.2 Написання Admin-Частини 33 2.5 Опис Інтерфейсу Користувача Та Тестування 34 2.6 Інструкція З Розміщення Веб-Сайту В Інтернеті 39 2.7 Інструкція З Обслуговування Та Наповнення Веб-Сайту 44 2.8 Інструкція З Популяризації Та Підтримки Веб-Сайту 51 РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ХОРОНИ ПРАЦІ 53 3.1 Маркетингова Діяльність На Підприємстві 53 3.2 Санітарно Гігієнічні Вимоги До Умов Праці 55 3.3 Висновки до розділу 58 ВИСНОВКИ 59 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 60 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35797
Copyright owner: © Романець Андрій Володимирович, 2021
References (Ukraine): 1. 100+ Awesome Web Development Tools and Resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.keycdn.com/blog/webdevelopment-tools/ 2. Atom – текстовий редактор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Atom_(текстовий_редактор) 3. Ember.js Guides [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://guides.emberjs.com/release/ 4. JQuery API Documentacion [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://api.jqueryui.com/ 5. PHP Tutorial/Підручник PHP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/php/ 6. jQuery UI [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://jqueryui.com. 7. Веб-студія - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.webostudio.com/ua/stats/CSS/ 8. Велихов С. HTML для тех, кто в танке. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mediaray-blog.ru 9. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посібник / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. 280 с. 10. Дари К., Баланеску Э. PHP и MySQL: создание интернет-магазина: Пер. з англ.— М.: Видавництво “Вильямс”, 2018. — 640с. 11. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: навчальний посібник / В.Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2016. 176 c. 12. Заяць Т.А., Тарлопов 1,0., Пилипенко О.О. Управління маркетингом на підприємстві. — Донецьк: Юго-Восток, 2017. - 252 с. 13. Керб Л.П. Основи охорони праці: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.П. Керб. – Київ: КНЕУ, 2017. 252 с. 14. Курс лекцій по HTML для початківців - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://distancelearning.nuft.edu.ua/freecourses/html/index.html 15. Лаура Томсон, Люк Веллинг Разработка веб-приложения на PHP и MySQL. - ДиаСофтЮП, 2020. – 872 с. 16. Мазуркевич.А. PHP настольная книга программиста [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mediaray-blog.ru 17. Мержевич В. Справочник по CSS. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mediaray-blog.ru 18. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К.: Експерт, 2020. — 384 с. 19. Ратшиллер Т., Геркен Т. PHP4: разработка Web-приложений. - СПб: Питер, 2019. - 384 с. 20. Сайт Apache [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://httpd.apache.org/ 21. Сайт PHP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.php.net/ 22. Сайт про javascript [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://javascript.ru/ 23. Справочник CSS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://htmlbook.ru/css 24. Храмцов П. Введение в программирование на JavaScript. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mediaray-blog.ru 25. Що таке JQuery? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://phpacademy.kiev.ua/uk/blog/what-is-jquery
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна_робота_Романець_А_В.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools