Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35792
Title: Проект інформаційної веб-системи для управління збутом продукції
Other Titles: Information web-system design for products sales management
Authors: Матвіюк, Ярослав Анатолійович
Matviyuk, Yaroslav
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Матвіюк Я. А. Проект інформаційної веб-системи для управління збутом продукції : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / Я. А. Матвіюк. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 47 с.
Issue Date: 24-Jun-2021
Submitted date: 10-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Приймак, Микола Володимирович
Committee members: Кареліна, Олена Володимирівна
UDC: 004.4
Keywords: облік
accounting
постачальники
suppliers
споживачі
consumers
інформаційна система
information system
клієнт
client
сервер
server
апаратне забезпечення
hardware
програмне забезпечення
software
база даних
data base
Abstract: При виконанні кваліфікаційної роботи подана характеристика завдань та проведений аналіз існуючих способів розв’язку задачі, побудовані інформаційна модель та схема технологічного процесу обробки інформації. На основі аналізу зроблена постановка задачі проекту, обґрунтовані проектні рішення. Також робота включає проектування структури системи, подається опис спроектованої бази даних, алгоритму розв'язку задачі та інтерфейсу користувача; описано розробку схеми взаємозв'язку програмних модулів, програмну реалізацію та блок-схеми програмних модулів. Інформаційна система, що розробляється, відрізнятиметься від аналогічного програмного забезпечення можливістю застосування на сучасній електронно-обчислювальній техніці, зручним інтерфейсом, низькою вартістю, можливістю його використання на будь-якому підприємстві.
During the qualification work preparation, the characteristic of tasks is given and the analysis of existing ways of the decision of a problem is carried out, the information model and the scheme of technological process of information processing are constructed. On the basis of the analysis the statement of the problem of the project is made, the design decisions are substantiated. The work also includes the design of the system structure, a description of the designed database, the algorithm for solving the problem and the user interface; describes the development of the scheme of interconnection of software modules, software implementation and block diagram of software modules. The developed information system will differ from the similar software by a possibility of application on modern electronic computer equipment, the convenient interface, low cost, a possibility of its use at any enterprise.
Content: ВСТУП ... 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧі ... 1.1 Стан проблеми обліку постачань підприємством ... 1.2 Поняття інформаційної системи ... 1.3 Аналіз відомих автоматизованих систем ... 1.4 Розвиток Інтернет технологій та їх використання для розробки ... 1.5 Постановка задачі створення автоматизованої довідково- інформаційної системи ... 1.6 Аналіз технічного завдання та етапи створення автоматизованої довідково-інформаційної системи ... 1.6.1 Призначення розробки автоматизованої довідково-інформаційної системи ... 1.6.2 Вимоги до розробки ... 1.6.3 Плановані показники ефективності ... 2 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ... 2.1 Вибір логічної моделі даних ... 2.1.1 Ієрархічна модель даних ... 2.1.2 Сіткова модель даних ... 2.1.3 Реляційна модель даних ... 2.2 Вибір концептуальної моделі ... 2.3 Побудова моделі ... 2.4 Аналіз алгоритмів роботи з базою даних ... 2.5 Аналіз і вибір програмних засобів розробки автоматизованої довідково-інформаційної системи ... 2.6 Опис загальної структури автоматизованої довідково-інформаційної системи ... 2.6.1 Опис інтерфейсу ... 2.6.2 Робота з таблицями бази даних ... 2.7 Тестування програмного продукту ... 2.7.1 Огляд методики тестування ... 2.7.2 Висновки по результатах тестування ПЗ ... 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ... 3.1 Загальні вимоги законодавства з охорони праці в галузі інформаційних технологій ... 3.2 Землетруси і порядок дії населення при них ... ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ... ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35792
Copyright owner: © Матвіюк Ярослав Анатолійович, 2021
References (Ukraine): 1. Афіцький Сергій Іванович. HTML: навч. посіб.. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 80с. 2. Буров Євген. Комп’ютерні мережі: 2-ге оновл. і доп. вид. / В. Пасічник (ред.). – Л. : БаК, 2003. – 584с. 3. Дейт К. Дж.. Введение в системы баз данных: Пер.с англ.. – 6.изд. – СПб.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 848с. – (Системное программирование). – На тит.л. места изд.: Москва, Санкт-Петербург, Киев. 4. Жидецький Валерій Цезарійович. Охорона праці користувачів комп'ютерів / Українська академія друкарства. – Л. : Афіша, 2000. – 174с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-172. 5. Коннолли Томас, Бегг Каролин. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Р.Г. Имамутдинова (пер.с англ.), К.А. Птицына (пер.с англ.). – 3-е изд. – М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1439с. : рис. – Библиогр.: с. 1395-1426. 6. Котеров Д. В. Самоучитель PHP 4: Язык программирования для создания эффективных Web- приложений. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 553с. – (Самоучитель). 7. Мельник Роман Андрійович. Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl): Навч. посіб. для студ. усіх форм навч. напряму "Комп'ютерні науки" / Національний ун-т "Львівська політехника". – Л. : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2006. – 132с. – Бібліогр.: с. 131. 8. Ніколаєнко О. Ю., Кравченко С. М., Вернигоренко С. А.. Використання HTML та JavaScript для створення Web-документів: Посібник для студ.. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 112с. – Бібліогр.: с. 110. 9. Сетевые средства Windows NT: Windows NT Workstation и Windows NT Server версия 3.5 / Елизавета Кароник (отв.ред.), Ольга Кокорева (пер.). – СПб. : BHV - Санкт- Петербург, 1996. – 496с. – (Ресурсы Windows NT). 10. Спортак Марк А., Паппас Франк Ч., Рензинг Эмиль, Мастерс Луис С., Блай Мартин Дж.. Высокопроизводительные сети: Энциклопедия пользователя. – К. : ДиаСофт, 1998. – 421с. 11. Стахнов Алексей А.. Linux: Наиболее полное руководство. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 881с. 12. Хант Крейг. Персональные компьютеры в сетях ТСР/ІР: Руководство администратора сети. – К. : BHV, 1997. – 384с. : ил.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матвіюк_СНс-42_повний_текст.pdf624,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools