Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35784
Title: Розробка веб-сайту для сервісу з ремонту комп’ютерної техніки «ПК Майстер»
Other Titles: Website development for computer equipment repair service “PK Master”
Authors: Валицький, Василь Михайлович
Valytskyi, Vasyl
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Валицький В. М. Розробка веб-сайту для сервісу з ремонту комп’ютерної техніки «ПК Майстер» : кваліфікаційна робота освітнього рівня «Бакалавр» «122 – комп’ютерні науки» / В. М. Валицький. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. – 88 с.
Issue Date: 23-Jun-2021
Submitted date: 9-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Млинко, Богдана Богданівна
Committee members: Пастух, Олег Анатолійович
UDC: 004.657
Keywords: база даних
data base
гіпертекстовий процесор
hypertext processor
веб-сервер
web service
скрипт
script
плагін
plugin
Abstract: Робота присвячена розробці веб-сайту для сервісу з ремонту комп’ютерної техніки «ПК Майстер». В першому розділі кваліфікаційної роботи наведено постановку задачі на розробку веб-сайту для сервісу комп’ютерної техніки «ПК Майстер», здійснено аналіз відомих рішень, оглянуто програмне забезпечення для даного веб-сайту, виконано постановку задачі. В другому розділі кваліфікаційної роботи покроково описано розробку технічного та програмного продукту, наведено інструкцію щодо його обслуговування. В третьому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто питання з безпеки життєдіяльності, основи охорони праці: шляхи підвищення життєдіяльності людини, економічне значення заходів щодо покращенню умов та охорони праці, проведення інструктажів з охорони праці.
The work is devoted to the development of a website for the service of repair of computer equipment "PC Master". The first section of the qualification work presents the task of developing a website for the computer service "PC Master", analyzed the known solutions, reviewed the software for this website, performed the task. The second section of the qualification work describes step by step the development of hardware and software product, provides instructions for its maintenance. The third section of the qualification work deals with issues of life safety, basics of labor protection: ways to improve human life, the economic importance of measures to improve working conditions and safety, conducting briefings on labor protection.
Content: ВСТУП...7 РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА РОЗРОБКУ ВЕБ-САЙТУ ДЛЯ СЕРВІСУ З РЕМОНТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ «ПК МАЙСТЕР»…9 1.1 Аналіз відомих рішень...9 1.2 Огляд програмного забезпечення та мов програмуванн...18 1.2.1 Програмне забезпечення MySQL та сервер Apache...18 1.2.2 Мова програмування РНР...19 1.2.3 Мова програмування JavaScript...21 1.2.4 Мова розмітки гіпертексту HTML...22 1.2.5 Класичні таблиці стилів СSS...23 1.3 Постановка задачі...24 1.4 Висновок до першого розділу...25 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТУ ДЛЯ СЕРВІСУ З РЕМОНТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ «ПК МАЙСТЕР»...26 2.1 Розробка структури веб-сайту та структури бази даних...26 2.2 Програмування веб-сайту...34 2.3 Тестування веб-сайту та інструкція щодо його обслуговування...37 2.4 Висновки до другого розділу...50 РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ...51 3.1 Шляхи підвищення життєдіяльності людини ....52 3.2 Економічне значення заходів щодо покращенню умов та охорони праці...53 3.3 Проведення інструктажів з охорони праці...56 3.4 Висновок до третього розділу...59 ВИСНОВКИ...60 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ...61 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35784
Copyright owner: © Валицький Василь Михайлович, 2021
References (Ukraine): 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII із змінами та доповненнями від 04.02.2021 № 1213-IX // Відомості Верховної Ради України. 1992. 2. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко. – Київ: Основа, 2017. – 110 с. 3. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник / В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона. – Київ: Каравела, 2018. – 592 с. 4. Бережна О.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка. 1 частина: навч. посібник / О.Б. Бережна. – Харків: ХНЕУ, 2018. – 164 с. 5. Бичков О.С. Основи сучасного програмування: підручник / О.С. Бичков. – Київ: Основа, 2017. – 285 с. 6. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org 16. 7. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: навчальний посібник / В.Ю. Вінник. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 328 с. 8. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //uk.wikipedia.org 16. 9. Воронін А.М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний посібник / А. М Воронін, А.С. Климова. − К.: НАУ-друк, 2017. − 136с. 10. Григорович В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних завдань з курсу «Алгоритмізація та програмування». Частина 1: навч. посібник / В.Г. Григорович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 540 с. 11. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій: навч. посібник / Я.М. Глинський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. – 304 с. 12. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посібник / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. 280 с. 13. Геврик Є.О. Охорона праці: навч. посібн. / Є.О. Геврик. – Київ: Ніка-Центр, 2016. 280 с. 14. Годун В.М. Інформаційні системи і технології: навчальний посібник / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М. А. Сендзюк. – Київ: КНЕУ, 2017. – 267 с. 15. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / Л.М. Дибкова. – Київ: Академвидавництво, 2016. – 463 с. 16. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: навчальний посібник / В.Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2017. 176 c. 17. Жернаков В. В. Трудове право: підручник / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Право, 2015. 496 с. 18. Інформаційні технології: навчально-методичний посібник / [М.І. Жалдак, О.А. Хомік, І.В. Володько та ін.]. Київ: Основа, 2015. – 194 с. 19. Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навчальний посібник / [В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та ін.]. Харків: ХНЕУ, 2016. – 484 с. 20. Іванов Ю.Ф. Трудове право України: навч. посібник / Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова. – Київ: Алерта, 2020. 442 с. 21. Інформаційні системи і технології в економіці: навчальний посібник / [В.С. Пономаренко, Р.К., Бутова І.В. Журавльова та ін.].– Київ: Академія, 2016. – 542с. 22. Пасічник О. Г. Основи веб-дизайну: підручник / О.Г. Пасічник. – Київ: Основа, 2017. – 336 с. 23. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: підручник / Т.В. Ковалюк. – Львів : Магнолія, 2016. – 400 с. 24. Керб Л.П. Основи охорони праці: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.П. Керб. – Київ: КНЕУ, 2015. 252 с. 25. КравецьП.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч. посібник / П.О. Кравець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 624 с. 26. Основи охорони праці: підручник / [К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін.]. – Київ: Основа, 2016. 448 с. 27. Пономарьова Г.Ф. Нові педагогічні технології: навчально-методичний посібник / Г.Ф. Пономарьова, О.О. Бабакіна, С.Б. Бєляєв. – Харків: ХНЕУ, 2015. – 282с. 28. Сайт Apache [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://httpd.apache.org/ 29. Сайт PHP [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.php.net/ 30. Сайт про Javascript [Електронний ресурс] // Режим доступу: javascript http://javascript/ 31. Шаховська Н.Б. Алгоритми та структури даних: підручник / Н.Б. Шаховська, Р.О. Голощук. – Львів : Магнолія, 2017. – 216 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KRB_SNs-42_Valytskyi_VM.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools