Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35726
Title: Розробка сайту для продажів електроніки з можливістю адміністрування товарів.
Other Titles: Site development for electronic goods sales with possible products administration.
Authors: Прокопчук, Віталій Дмитрович
Prokopchuk, Vitalii
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Д. Розробка сайту для продажів електроніки з можливістю адміністрування товарів : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „126 — інформаційні системи та технології“ / В. Д. Прокопчук. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 52 с.
Issue Date: 26-Jun-2021
Submitted date: 11-Jun-2021
Date of entry: 7-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Гром’як, Роман Сильвестрович
Committee members: Стадник, Марія Андріївна
UDC: 004.4
Keywords: інтернет-магазин
internet store
адміністратор
administrator
користувач
user
інтернет
internet
веб-програмування
web-development
база даних
data base
цілісність посилань
references integrity
реляційна база даних
relational database
товар
product
категорія
category
Abstract: Кваліфікаційна робота стосується розробки інтернет магазину електроніки загалом та програмного забезпечення для його адміністрування зокрема, а саме бази даних як ядра інформаційної системи для адміністрування електронного магазину, який може займатися продажем будь-яких товарів через мережу Інтернет. При роботі над завданням даної роботи були враховані всі фактори для зручної роботи користувача з кінцевим програмним продуктом, такими як багатовіконний інтерфейс, можливість розташування вікон у зручному порядку, просте та піктографічне меню, допомога по програмі.
Qualification work concerns the development of an online store in general and software for its administration in particular, namely the database as the core of the information system for the administration of an electronic store that can sell any goods via the Internet. When working on the task of this work, all factors were taken into account for the user's convenient work with the final software product, such as multi-window interface, the ability to arrange windows in a convenient order, simple and pictographic menu, program help.
Content: ВСТУП ... 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ... 1.1 Концептуальна і логічна модель бази даних ... 1.2 Загальна інформація про програму ... 1.3 Системні вимоги ... 1.4 Порядок інсталяції ... 1.5 З’єдання з магазином ... 1.6 Використання розробленої програми ... 1.6.1 Керування каталогом ... 1.6.2 Керування товарами ... 1.6.3 Управління клієнтами та замовленнями ... 1.6.4 Формування звітів ... 2 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 2.1 Архітектура Інтернет-магазину ... 2.2 Принципи та засоби створення Web-сайтів ... 2.2.1 Огляд технологій створення сайту ... 2.2.2 Огляд інструментів для створення сайту ... 2.3 Концептуальне проектування сайту ... 2.4 Фізична реалізація магазину ... 2.4.1 Вибір інструментів для створення дизайну сайту ... 2.4.2 Опис роботи та інтерфейсу Інтернет-магазину ... 2.4.3 Здійснення покупок ... 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ... 3.1 Заходи по покращенню питань з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві ... 3.2 Розрахунок вентиляції ... 3.2.1 Природна вентиляція ... 3.2.2 Штучна вентиляція ... 3.3 Аналіз небезпеки і шкідливості при виконанні розробки .. ВИСНОВОК ... ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ... Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35726
Copyright owner: © Прокопчук Віталій Дмитрович, 2021
References (Ukraine): 1. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера / Н. Прохоренок. – 3-е изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 912 с. – (Профессиональное программирование). 2. PHP : справочник / Р.Аллен Вайк,Майкл Дж.Уокер, Роберт Кокс. – К. : ДиаСофт, 2001. – 448 с. 3. PHP 5. Практика создания Web-сайтов / М. Кузнецов, И. Симдянов, С. Голышев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 960 с. эл. опт. диск (CD-ROM). 4. Web-программирование для всех / В. Дунаев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-9775-0197-2 5. Архитектура, методы и средства Интернет-технологий / Е. Д. Вязилов. – М. : URSS : КРАСАНД, 2009. – 512 с. 6. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник./ За ред. В.Г. Цапка. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 397 с. 7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз даннях. –К.; М.; СПб.: Изд. дом "Вильямс", 1999. –848 с. 8. Електронна комерція : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2007. – 535 с. – ISBN 966-346-241-8 9. Житецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Афіша, 2000. – 176с. 10. Конноли Томас, Бегг Каротин, Страчан Анна. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. : уч. пос. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 1120 с. 11. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL / Л. Веллинг, Л. Томсон. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 880 с. эл. опт. диск (CD-ROM). 12. Разработка, дизайн, программирование, тестирование и раскрутка Web-сайта / М. Кэмпбел ; Пер. с англ. Грищук Т. В., Тимаков А.А. – М. : Триумф, 2007. – 480 с. : ил. 13. Самоучитель PHP 5 / Д.Н. Колисниченко. – 2-е изд. – СПб. : Наука и техника, 2005. – 567 с. 14. Техника Web-дизайна для студента / Ю. Едомский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. : ил.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:126 — Інформаційні системи та технології (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопчук_CТc-42_повний_текст.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools