Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35624
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Н.М. Гарматій. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 19 с.
Bibliographic description (International): Methodical recommendations for independent work in the discipline "Modeling of Economics" for students majoring in 051 "Economics" full-time and part-time / Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics NM Harmatiy - Ternopil, TNTU. I. Pulyuya, 2021. - 19 p.
Conference/Event: Methodical recommendations for independent work in the discipline "Modeling of Economics" for students majoring in 051 "Economics" full-time and part-time / Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics NM Harmatiy - Ternopil, TNTU. I. Pulyuya, 2021. - 19 p.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: Економетричні моделі та проблеми економетричного моделювання. 3. Роль і місце імітаційних моделей у дослідженні економічних об’єктів і процесів. 4. Моделі нестаціонарних часових рядів та коінтеграція. 5. Деякі загальні підходи до аналізу та порівняння економікоматематичних моделей. 6. Адаптивні методи прогнозування соціально-економічних процесів. 7. Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються в моделюванні економічних об’єктів і процесів.
Abstract: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 19 с. У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито суть та методику самостійного опрацювання матеріали; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
Description: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 19 с. У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито суть та методику самостійного опрацювання матеріали; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35624
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2021
References (Ukraine): Список літератури: 4. Агапова Т.М., Бехренс Д., Курран Д. Динамические системы в экономике.— Донецк. ДонГУ, 2000.- 140 с. 5. Вітлінський В. В. В 54 Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с 6. Занг В.-Б. Синергетическая экономика.— М.: Мир, 1999.—36 с. 4.*Здрок В.В., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- В-во ЛНУ ім..І.Франка, 2007.-244с. 5.Капица С.П. Общая теория роста человечества (неограниченные возможности и возможные ограничения).— М.: Наука, 1999. 14. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика прогнозы будущего. - М: Эдиориал УРСС, 2003.- 288с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Методичні матеріали з бібліотечної тематики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodychdychka_po_ samostiyniy_ roboti_2021.pdf597,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools