Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35622
Title: Аналіз режимів регулювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі
Other Titles: Analysis of transport flows control modes on street-road network
Authors: Мудра, Ілона Олегівна
Mudra, Ilona
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мудра І. О. Аналіз режимів регулювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“ / І. О. Мудра. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 55 с.
Bibliographic description (International): Mudra I. Analysis of transport flows control modes on street-road network: qualification work of the master on a specialty 275 − «Transport technologies (on motor transport)» / I. Mudra. − Ternopil : TNTU, 2021. – 55 р.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Цьонь, Олег Петрович
Tson, Oleg
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
Stashkiv, Mykola
UDC: 656.05
Keywords: дорожній рух
транспортний потік
вулично-дорожня мережа
traffic
traffic flow
street and road network
Number of pages: 55
Abstract: Мудра І.О. Аналіз режимів регулювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі — Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). — Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, — Тернопіль, 2021. У кваліфікаційній роботі проведено дослідження закономірності впливу технічних засобів організації дорожнього руху на інтенсивність транспортних потоків та затримки транспортних засобів при проїзді ділянок вулично-дорожньої мережі.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 25 червня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 19 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЇЗДУ РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ ТА ЇХ ПЛАНУВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7 1.1 Вплив планувальних особливостей вулично-дорожньої мережі на можливості застосування примусового регулювання 7 1.2 Методи та моделі розрахунку транспортних затримок на регульованих перехрестях 12 1.3 Характеристика та аналіз досліджуваної вулично-дорожньої мережі міста 13 1.4 Аналіз існуючого стану ОДР на окремих ділянках руху проспекту Миру 24 РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ 31 2.1 Теоретичні передумови розрахунку параметрів «Зеленої хвилі» 31 2.2 Результати розрахунку параметрів координованого світлофорного регулювання 35 РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 45 3.1 Основи безпеки дорожнього руху 45 3.2 Основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод та безпека учасників ДР 46 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 49 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 51
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35622
Copyright owner: Мудра Ілона Олегівна, 2021
References (Ukraine): 1. Грицунь О. М. Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів : дис. канд. тех. наук: 05.22.01 / Національний університет «Львівсь-ка політехніка». Львів, 2019. 167с. 2. Андронов Р. В. Моделирование очередей на регулируемых пересе-чениях улично-дорожной сети крупного города в условиях плотных транспорт-них потоков: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов,аэродромов, мостов и транспортных тоннелей» / Р. В. Андронов. – Т., 2007. – 21 с. 3. Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст / О. С. Безлюбче-нко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 191 с. 4. Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні ви-моги. Методи контролю. Правила застосування: ДСТУ 2587 – 2002. – [Чинний від 2011 – 04 – 01]. – К.: Держспоживстандарт України 2010. – 45 с. - (Націона-льний стандарт України). 5. Буга П. Г. Организация пешеходного движения в городах / П. Г. Бу-га, Ю. Д. Шелков. – М. : Высшая шк., 1980. – 232 с. 6. Васильева Ю. А. О задержках ГОТ в зоне регулируемых перекрест-ков / А. Ю. Васильева, Е. А. Рейцен. – Режим доступу: http://towntraffic.narod.ru/Russian/2006/II/vas.htm 7. Врубель Ю. А. Организация дорожного движения. В 2-х частях. / Ю. А. Врубель. – Минск: Белорусский фонд БДД, 1996. – 634 с. 8. Грицунь О.М. Аналіз поведінки пішоходів на регульованих перех-рестя / О.М. Грицунь // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2016. – Випуск 55. – С. 90 – 95.
9. Денисенко О. В. Повышение эффективности определения потоков насыщения / О. В. Денисенко, А. С. Филимонова. – Режим доступа: archive.nbuv.gov.ua. 10. ДСТУ 4092–2002 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки». – Введ. 2002–06–03. – К.: Держс-тандарт України, 2002. – 27 с. 11. Живоглядов В. Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков: монография / В. Г. Живоглядов. – Ростов н / Д.: Изд-во журн. «Изв. Вузов Сев.-Кавк. регион», 2005. – 1082 с. 12. Капитанов В. Т. Расчет параметров светофорного регулирования. Научно–практическое пособие / В. Т. Капитанов. – М.: МВД СССР ВНИИБДД, 1981. – 95 с. 13. Капитанов В. Т. Управление транспортными потоками в городах / В. Т. Капитанов, Е. Б. Хилажев. – М.: Транспорт, 1985. – 144 с. 14. Кременец Ю. А. Технические средства организации дорожного движения: учебник для вузов / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М. Б. Афана-сьев. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с 15. Левашев А. Г. Проектирование регулируемых пересечений: учеб. пособие / А. Г. Левашев, А. Ю. Михайлов, И. М. Головных. – Иркутск: Издво ИрГТУ, 2007. – 216 с 16. Лобанов Е. М. Пропускная способность автомобильных дорог / Е. М. Лобанов, В. В. Сильянов, Ю. М. Ситников, Л. Н. Сапегин. – М.: Транспорт, 1970. – 152 с. 17. Метсон Т. М. Организация движения (сокращѐнный перевод с англ.) / Т. М. Метсон, У. С. Смит – М.: Автотранзисдат, 1960. – 464 с. 18. Містобудування. Довідник проектувальника / За ред. Т. Ф. Панчен-ко. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2001. – 192 с. 19. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських посе-лень: ДБН 360-92**. – [Чинний від 2002-04-19]. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2002. – 92 с. – (Національний стандарт України).
20. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник / За заг. ред. В. П. Поліщука; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. – К. : Знання України, 2012. – 467 с. 21. Печерский М. П. Автоматизированные системы управления дви-жением в городах / М. П. Печерский, Б. Г. Хорович. – М.: Транспорт, 1979. – 176 с. 22. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : методи та моделі ор-ганізації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К. : Знання України, 2008. – 175 с. 23. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху: кн. 4 / [Е. В. Гаврилов, В. К. Доля О. Т. Лановий, В. П. Поліщук та ін. ]; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2005. – 452 с. 24. Шелков Ю. Д. Организация дорожного движения в городах / Мето-дическое пособие под. общ. ред. Ю. Д. Шелкова. – Научноисследовательский центр ГАИ МВД России. – М.: 1995. – 143 с. 25. Alhajyase M. A Proposed Methodology for Modeling Pedestrian Crossing Time at Signalized Crosswalks Considering Bi-directional Flow / M. Alhajyaseen, H. Nakamura, J. Catbagan, // Proceedings of Infrastructure Planning, 38, Japan Society of Civil Engineers, Wakayama. – 2008 – P. 1 – 18. 26. Highway Capacity Manual. // TRB, Washington, DC, 2000. – 1134 p 27. Traffic Signal Timing Manual / P. Koonce [and others] – McLean: US Department of Transportation, 2008. – 264 p. 28. Webster F. Traffic signal settings / F. Webster // Road Research Laboratory. – 1958. – no. 39. – Р. 20 – 36. 29. Webster F. V., Cobbe B. M. Traffic Signals // Technical Paper 56, Road Research Laboratory, London, 1966. 30. Гілевич В.В. Підвищення ефективності роботи регульованих пере-хресть з жорсткими світлофорними циклами : дис. канд. тех. наук: 05.22.01 / Національний Університет «Львівська Політехніка». Львів 2016. 169 с.
31. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: справочник. Пер. с англ. / [В. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др.]. – М.: Транс-порт, 1981. – 592 с. 32. Брайловский Н.О. Управление движением транспортных средств / Н.О. Брайловский, Б.И. Грановский. – М.: Транспорт, 1975. – 112 с. 33. Васильєва Г.Ю. Методи мінімізації затримок транспорту на магіст-ральній вулично-дорожній мережі міст України: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» / Ганна Юріївна Васильєва. – Київ, 2007. – 19 с. 34. Врубель Ю.А. Определение потерь в дорожном движении: моног-рафия / Ю.А. Врубель, Д.В. Капский, Е.Н. Кот. – Минск: БНТУ, 2006. – 240с. 35. Врубель Ю.А. Потери в дорожном движении / Ю.А. Врубель. – Минск: БНТУ, 2003. – 380 с. 36. Врубель Ю.А. Специфика расчета экономических издержек при координированном управлении при различных условиях дорожного движения / Ю.А. Врубель, Д.В. Капский, Д.В. Навой // Социально-экономические пробле-мы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влия-ния: науч. матер. XVI междунар. (19-ой екатеринбургской) науч.-практ. конф., 16-17 июня 2010 г. – Екатеринбург, 2010. – С. 204-212. 37. Денисенко О.В. Повышение эффективности расчета параметров цикла светофорного регулирования / О.В. Денисенко // Вестник ХНАДУ. – 2009. – Вып. 47. – С. 104-107. 38. Довгулевич О.А. Процесс образования задержек транспорта на ре-гулируемом перекрестке при перезагрузке / О.А. Довгулевич // Социальноэко-номические проблемы развития и функционирования транспортных систем го-родов и зон их влияния : науч. матер. XVII междунар. (20-ой екатеринбургской) науч.-практ. конф., 16-17 июня 2011 г. – Екатеринбург, 2011. – С. 147-152. 39. Єресов В.І. Комплексна оцінка ефективності світлофорного регу-лювання на перехрестях / В.І. Єресов, О.В. Христенко // Вісник НТУ. – К., 2009. – № 19, ч. 2. – С. 72-77.
40. Єресов В.І. Оцінка стабільності потоків надходження в інтелектуа-льних технологіях світлофорного регулювання / В.І. Єресов, Л.С. Дідківська // Вестник ХНАДУ. – 2009. – Вып. 47. – С. 108-112. 41. Живоглядов В.Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков: монография / В.Г. Живоглядов. – Ростов н/Д.: Изд-во журн. «Изв. ву-зов Сев.-Кавк. регион», 2005. – 1082 с. 42. Кадасев Д.А. Повышение системной безопасности транспортных потоков оптимизацией светофорного регулирования их движения: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / Дмитрий Анатольевич Кадасев. – М.: 2008. – 19 с. 43. Капитанов В.Т. Управление транспортными потоками в городах / В.Т. Капитанов, Е.Б. Хилажев. – М.: Транспорт, 1985. – 94 с. 44. Капский Д.В. Методика определения экономических потерь при координированном регулировании движения транспортных и пешеходных по-токов / Д.В. Капский, Д.В. Навой // Вестник БНТУ. – 2010. – № 4. – С. 60-70. 45. Кременец Ю.А. Инженерные расчеты в регулировании дорожного движения: учеб. пособие / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский. – М.: Высшая школа, 1977. – 110 с. 46. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: учебник для вузов / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанась-ев. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с 47. Лагерев Р.Ю. Анализ алгоритмов оценки показателей функциони-рования регулируемых пересечений в условиях перенасыщения сети / Р.Ю. Ла-герев, А.Г. Левашев // Организация и безопасность дорожного движения в кру-пных городах: сбор. докл. 8-ой междунар. конф. – СПб., 2008. – С. 110–117. 48. Левашев А.Г. Модели определения коэффициентов приведения к легковому автомобилю для регулируемых пересечений [Электронный ресурс] // Транспортная лаборатория ИрГТУ: [сайт] / А.Г. Левашев, А.Ю. Михайлов. – Режим доступа: http://transport.istu.edu/downloads/pcu.pdf (30.08.15). – Загл. с экрана.49. Левашев А.Г. Проектирование регулируемых пересечений: учеб. пособие / А.Г. Левашев, А.Ю. Михайлов, И.М. Головных. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 216 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Mudra_I_2021.pdfКваліфікаційна робота бакалавра Мудра І.О.2,95 MBAdobe PDFView/Open
Avtorska_Mudra.docАвторська довідка Мудра І.О.72,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools