Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35611
Title: Аналіз та удосконалення системи доставки вантажів (на прикладі молочної продукції)
Other Titles: Analysis and improvement of cargo delivery system (dairy products as a case study)
Authors: Махиня, Сергій Олегович
Makhynia, Serhii Olehovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Махиня С. О. Аналіз та удосконалення системи доставки вантажів (на прикладі молочної продукції) : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“ / С. О. Махиня. − Тернопіль : ТНТУ, 2021. - 57 с.
Bibliographic description (International): Makhynia S. Analysis and improvement of cargo delivery system (dairy products as a case study) „275 –Transport technologies“ / S. Makhynia − Ternopil: TNTU, 2021. – 57 р.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гупка, Василь Васильович
Hupka, Vasyl Vasylovych
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
Oleksiuk, Vasyl Petrovych
UDC: 629.33
Keywords: перевезення
транспортний процес
моделювання
transportation
transport process
modeling
Number of pages: 57
Abstract: Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи складає 107 сторінок, з яких 104 сторінок основного тексту, 6 сторінок списку використаних джерел. Мета роботи: Вдосконалення технології та організації перевезення сиромолочної продукції до мережі супермаркетів. Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені такі завдання: - проаналізувати теоретичні засади організації транспортного процесу розвезення тарно-штучних вантажів; - формалізація витрат логістичного ланцюга доставки тарно-штучних вантажів у пункти збуту; - розробити модель формування маршрутів для розвезення тарно- штучних вантажів. Об’єкт дослідження: Процес перевезення тарно-штучних вантажів до мережі супермаркетів. Предмет дослідження –параметри рухомого складу для покращення показників ефективності процесу розвезення тарно-штучних вантажів
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 24 червня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 19 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: РЕФЕРАТ 6 ВСТУП 7 Розділ 1 АНАЛІЗ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз сучасних методів і моделей визначення сфери раціонального використання автомобільного транспорту 8 1.2 Відбір факторів, що впливають на вибір виду транспорту 13 1.3 Оцінка значущості факторів, що впливають на вибір виду транспорту 14 1.4 Характеристика транспортних засобів 15 1.5 Характеристика вантажних фронтів і засобів механізації 18 Розділ 2 ЗАХОДИ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ 2.1 Визначення проектних вантажопотоків 19 2.2 Нормування тривалості вантажних операцій 21 2.3 Розробка маршрутів руху автотранспорту 24 2.3.1 Аналіз маршрутів руху за базовим варіантом 24 2.3.2 Розробка маршрутів руху за проектними варіантами 26 2.3.3 Розробка маршрутів руху за першим проектним варіантом 28 2.3.4 Розробка маршрутів руху за другим проектним варіантом 33 2.4 Розрахунок потреби у рухомому складі 33 2.5. Економічна ефективність запропонованих в роботі рішень 36 2.6 Розрахунок витрат на заміну акумуляторних батарей 37 2.7 Витрати на соціальне страхування та накладні витрати 39 2.8 Визначення експлуатаційних витрат на перевезення по варіантах 40 Розділ 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3.1 Аналіз потенційних небезпек 43 3.2 Заходи по забезпеченню безпеки 44 3.3 Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці 46 3.4 Заходи з пожежної безпеки 48 3.5 Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях 48 ВИСНОВКИ 50 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35611
Copyright owner: Махиня Сергій Олегович, 2021
References (Ukraine): 1. Голубков, В.В Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортних работ/ В.В. Голубков, В.С. Киреев - Л.: Машиностроение, 1979. – 352 с. 2. Бабушкін, Г.Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г.Ф. Бабушкін. – К.: ІСДО, 1993. – 190 с. 3. Афанасьєв, Л. Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки / Л.Л. Афанасьєв.- М.: Транспорт, 1984. – 335 с. 4. Телегин, А.И. Транспортная тара: Справочник/ А.И. Телегин и др. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с. 5. Смехов, А.А. Автоматизация управления транспортно-складскими процессами: Учеб. пособие для вузов /А.А. Смехов.- М.: Транспорт, 1985. – 239 с. 6. Бабушкин Г. Ф. Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики. Запорожье : НТУ, 2002. 319 с. 7. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 640 с. 8. Беляев В. М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом. Москва : Транспорт, 1987. 287 с. 9. Бочкарев П. А. Управление надежностью цепей поставок в логистике снабжения: дис… канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2015. 155 с. 10. Ванчухина Л. И., Родионова Л. Н., Шайнурова A. A. Организационно- экономическое обеспечение надежности функционирования промышленных систем. Уфа : Изд-во фонда содействия развитию научных исследований, 1997. 91 с. 11. Венцель Е. С., Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории вероятностей. Москва : Радио и связь, 1983. 416 с. 12. Венцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. Москва : Высш. шк., 2000. 480 с.
13. Вільковський Є. К., Кельман І. І., Бакуліч О. О. Вантажознавство. Львів : «Інтелект-Захід», 2007. 496 с. 14. Воркут А. І., Коцюк О. Я., Лебідь І. Г., Мельниченко О. І. Транспортно- експедиторська діяльність. Київ : УТУ, 1998. 264 с. 15. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки. Москва : Академия, 2004. 286 с. 16. Гончарук О. В. Экономическая эффективность транспортно- технологических систем. Москва : Наука, 1991. 128 с. 17. Дослідження операцій у транспортних системах / за заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. Київ : Знання України, 2009. 375 с. 18. Економічна діяльність України за 2019 р. // Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/tz/vp/vp_u. 19. Зайцев Е. И., Уваров С. А. Применение показателя «совершенный заказ» в логистике распределения // Логистика и управление цепями поставок. 2012. № 4 (51). C. 16-22. 20. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Череиных Ю. Н. Математические методы в экономике . Москва : Дело и сервис, 1999. 368 с. 21. Захаров К. В., Цыганок А. В., Бочарников В. П., Захаров А. К. Логистика эффективность и риски. Киев : ИНЭКС, 2001. 237 с. 22. Иванов Д. А. Управление цепями поставок. Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 660 с. 23. Интегритрованная логистика накопительно-распределительных комплексов / под ред. Л. Б. Миротина. Москва : Из-во «Экзамен», 2003. 448 с. 24. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва : Наука, 1984. 831 с. 25. Коцюк М. А., Лебедь Е. М. Выбор технологической схемы перевозки автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт сегодня: проблемы и перспективы : сб. научных трудов по материалам научно-практич. конф. 2015. С. 360-363.
26. Коцюк О. Я. Аналіз моделей розподілу матеріальних потоків у транспортних системах // Вісник НТУ. 2004. Вип. 9. С. 166-169. 27. Коцюк О. Я. Оптимізація прибутку транспортно-технологічних систем перевезень. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики : зб. доп. міжнар. наук.-практич. конф. 2004. С. 67-70. 28. Кундышева Е. С. Экономико-математическое моделирование. Москва : Дашков и К., 2006. 424 с. 29. Кучина О. В. Методика определения надежности водителей транспортных средств // Организация и управление международными автомобильными перевозками грузов. 1997. С.134-137. 30. Линдерс М. Р., Харольд Е. Ф. Управление снабжением запасами. Санкт- Петербург : 1999. 768 с. 31. Лукинский В. С., Чурилов Р. С. Оценка надежности цепей поставок // Логистика. 2013. № 4. С. 36-39. 32. Маликов О. Б. Склады и грузовые терминалы : справочник. Санкт- Петербург : Издательский дом «Бизнес-преса», 2005. 560 с. 33. Модели и методы теории логистики / под ред. В. С. Лукинского. Санкт- Петербург : Питер, 2008. 448 с. 34. Мусатенко О. В. Аналіз структурно-технологічних схем доставки товарів // Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 66-71. 35. Мусатенко О. В., Бакуліч О. О., Самойленко Є. С. Дослідження основних характеристик розподільчої системи доставки вантажів // Вісник НТУ. 2016. Вип. 34, Ч. 1. С. 36-44. 36. Мусатенко О. В., Коцюк М. О. Методика оцінки надійності ланцюгів постачань у логістичній системі. Методологія управління процесами перевезень і безпекою дорожнього руху у транспортних системах України : звіт про науково-дослідну роботу: номер держреєстрації № 0111 U 000099; [наук. кер. Поліщук В. П. ]. Київ, 2016. С.63-67. 37. Мусатенко О. В., Бакуліч О. О., Формування розподільчих систем постачань // Вісник НТУ. 2014. Вип. 31, Ч. 1. С. 12-17.
38. Нефедов В. Н. Повышение эффективности автомобильных перевозок партионных грузов с использованием распределительных центров: автореф. дис… канд. техн. наук. Xарків, 2006. 18 с. 39. Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Логистика : теория и практика управления: учеб. пособие. Донецк : Норд-Пресс, 2006. 540 с. 40. Николин В. И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. Москва : Транспорт, 1990. 342 с. 41. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок / под ред. Л. А. Александрова. Москва : Высшая школа, 1986. 335 с. 42. Основи теорії систем і управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. Київ : Знання України, 2005. 344 с. 43. Підсумки роботи автомобільного транспорту України за 2019 рік // експрес-випуск Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/05/89pdf.zip. 44. Плоткин Б. К. Экономика: предпринимательство, логистика и цепи поставок. Санкт-Петербург : Изд-во Инфо-да, 2015. 131 с. 45. 90. Плужников К. И. Транспортное экспедирование. Москва : РосКонсульт, 1999. 576 с. 46. Потаман Н. В. Вибір раціональної кількості складів в ланцюгу постачань торгівельних вантажів автомобільним транспортом в міжрегіональному сполученні: автореф. дис. канд. техн. наук. Xарків, 2010. 20 с. 47. Правдин Н. В., Диканюк М. Л., Негрей В. Я. Прогнозирование грузовых потоков. Москва : Транспорт, 1987. 247 с. 48. Рославцев Д. М. Ефективність функціонування логістичного ланцюга : транспорт, посередник, реалізатор: дис... канд. техн. наук. Харків, 2007. 236 c. 49. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. Санкт- Петербург : Питер, 2001. 384 с. 50. Сарафанова Е. В., Евсеева А. А., Копцев Б. П. Грузовые автомобильные перевозки. Москва : ИКЦ «МарТ», 2006. 480 с.
51. Сергеев В. И. Рекомендуемая модель операций в цепях поставок – SCOR- модель // Логистика и управление цепями поставок. 2005. №1(6). С. 56-71. 52. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. Москва : ИНФРА-М, 2008. 430 с. 53. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой ; пер. с 4-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2005. 797 с. 54. Тарский И. Фактор времени в транспортном процессе; пер. с польск. Москва : Транспорт, 1979. 308 с. 55. Транспортні технології в системах логістики / під ред. М. Ф. Дмитриченко. Київ : ІНФОРМАВТОДОР, 2007. 676 с. 56. Управление цепями поставок : справочник издательства Gower / под ред. Дж. Гаторны; пер. с 5-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2008. 670 с. 57. Цапук О. Л. Розвиток логістичної індустрії в процесі підвищення конкурентоспроможності сфери послуг. URL: http://www.rusnauka.com/ 5_NMIV_2009/ Economics/40910.doc.htm (дата звернення 15.03.2015). 58. Цветов Ю. М., Лысенков В. А., Смелянский Ю. М. Организация совместной работы различных видов транспорта. Київ : Тэхника, 1985. 191 с. 59. Чурилов Р. Л. Методы оценки и повышения надежности цепей поставок : дис... канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2012. 173 с. 60. Шатт Д. Управление товарным потоком : руководство по оптимизации логистических цепочек / пер. с англ. С. В. Кривошеин; науч. ред. А. Н. Тарашкевич. Минск : Гребцов Паблишер, 2008. 352 с. 61. Шульга Е. Ф. Принципы системного управления транспортной организацией // Транспорт : наука, техника, управление. Москва. 1998. № 11. С.24-28. 62. Achieving Supply Chain Efficiency through Backloading and Multi- modal Transport// FreightBestPractice. Case study, August 2010, p.12. Режим доступу: http://www.dft.gov.uk. – Назва з екрану. 63. Мельниченко О. І. Розробка методів, моделей і алгоритмів організації і управління процесами перевезень вантажів у транспортному комплексі:автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.22 / Олександр Іванович Мельниченко; УТУ. – К., 2000. – 18 с. 64. Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики / В. С. Лукинский. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с. 65. Горяїнов О. М. Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Монографія / О. М. Горяїнов, Д. М. Рославцев – Харків: НТМТ, 2009. – 344 с. 66. Миротин Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев, А. Г. Касенов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190 с. 67. Самойленко М. І. Математичне програмування: навч. посіб. / М. І. Самойленко. – Харків: Основа, 2002. – 424 с. 68. Выбор вариантов доставки грузив на основе равновыгодных расстояний с учетом иммобилизации средств [Электронный ресурс]// Инновации бизнесу. – Режим доступа: http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/147585. 69. Іванов Д. В. Підвищення надійності транспортного обслуговування при здійсненні експедиційної діяльності (на прикладі міжнародних автомобільних перевезень): автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.01 / Денис Вадимович Іванов; Національний транспортний ун-т. – К., 2002. – 20 с. 70. Галушко В. Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте / В. Г. Галушко. – К.: Высш. шк., 1976. – 232 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Махиня.pdfКваліфікаційна робота бакалавра Махиня С.О.1,54 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Махиня.docАвторська довідка Махиня С.О.38 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools