Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35548
Title: Антикризове управління підприємством, на прикладі Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ”
Other Titles: Anti-crisis management of the enterprise, on the example of Volochysk Machine-Building Plant PC “Motor Sich”
Authors: Кучинський, Володимир Валерійович
Kuchynskyi, Volodymyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кучинський В. В. Антикризове управління підприємством, на прикладі Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ” : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 073 "Менеджмент" / В. В. Кучинський. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 64 с.
Bibliographic description (International): Kuchynskyі V.V. Anti-crisis management of the enterprise, on the example of Volochysk Machine-Building Plant PC "Motor Sich": qualification work of a bachelor in specialty 073 "Management". Ternopil: TNTU, 2021. 64 p.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 14-Jun-2021
Date of entry: 25-Jun-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гарматюк, Оксана Олегівна
Committee members: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: 338.12:658
Keywords: антикризове управління
anti-crisis management
криза
crisis
ризики
risks
стратегія антикризового управління
anti-crisis management strategy
антикризові заходи
anti-crisis measures
менеджер з безпеки
security manager
Abstract: Предмет дослідження - теоретико-практичні аспекти антикризового управління Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ”. Об’єкт дослідження – Волочиський машинобудівний завод ПАТ “Мотор Січ”. Метою роботи є обґрунтування теоретико-прикладних засад удосконалення антикризового управління на заводі. Методи дослідження – загальнонаукові методи, наукового пізнання, аналіз і синтез, ситуаційний аналіз, комплексні дослідження, економіко-статистичні, математичні, кількісного аналізу й експертних оцінок, порівняння, групування, графічний, табличний. Розроблено пропозицій щодо удосконалення антикризового управління Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ”, а саме обґрунтовано проєктні рішення впровадження посади менеджера з безпеки та запропоновано комплекс антикризових заходів в контексті зміцнення управлінської діяльності. Результати впроваджено у діяльність Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ”.
The Subject of Investigation is theoretical and practical aspects of crisis management of Volochysk Machine-Building Plant PC “Motor Sich”. The Object of Investigation is the Volochysk Machine-Building Plant PC “Motor Sich”. The Aim of the Work is to substantiate the theoretical and applied principles of improving crisis management at the plant. The Methods of Investigation are general scientific methods, scientific knowledge, analysis and synthesis, situational analysis, complex research, economic and statistical, mathematical, quantitative analysis and expert assessments, comparison, grouping, graphical, tabular. Proposals for improving the crisis management of Volochysk Machine-Building Plant PC “Motor Sich” were developed, namely, project solutions for the implementation the position of security manager were substantiated and a set of anti-crisis measures in the context of strengthening management activities was proposed. The results were implemented in the activities of the Volochysk Machine-Building Plant of PC “Motor Sich”.
Description: У процесі проведених досліджень даної кваліфікаційної роботи бакалавра обґрунтовано та сформовано практичний базис антикризового управління підприємства.
Content: Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємств. 1.1 Сутністний базис “кризи” як економічної категорії. 1.2 Антикризове управління: поняття та тенденції розвитку. 1.3 Основні етапи розробки та реалізації стратегії антикризового управління. Розділ 2. Комплексна оцінка системи антикризового управління Волочиського машинобудівного заводу ПАТ "Мотор Січ". 2.1 Характеристика управління Волочиського машинобудівного заводу ПАТ “Мотор Січ”. 2.2 Аналізування фінансових результатів досліджуваного заводу: безпекознавчний підхід. 2.3 Оцінка ризиків в антикризовому управлінні структурного підрозділу товариства як орієнтир протидії кризовим явищам. Розділ 3. Удосконалення антикризовго управління в системі Волочиського машинобудівного заводу ПАТ "Мотор Січ". 3.1 Пропозиції впровадження посади менеджера з безпеки ВМЗ “Мотор Січ”. 3.2 Розробка комплексу антикризових заходів в контексті зміцнення управлінської діяльності. Розділ 4. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. 4.1 Значення адаптації в трудовому процесі. 4.2 Особливості заходів електробезпеки на підприємствах. Висновки. Бібліографія. Додатки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35548
Copyright owner: «© Кучинський Володимир Валерійович, рік 2021»
References (Ukraine): 1. Андрушків Б. М. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз. Журнал Європейської економіки. Червень 2011. Том 10 (№ 2). С. 121–131. 2. Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф. Гриньо та ін.; За заг. ред. Л. І. Федулової. К.: МАУП. 2007. 632 с. 3. Бурий С. А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу: Монографія. Хмельницький: ТОВ «Тріада-М». 2006. 93 с. 4. Васійчук В. О. Основи цивільного захисту: Навч. посібник. Львів, 2010. 384 с. 5. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. К.: ЦУЛ. 2003. 504 с. 6. Вудвуд В. В. Антикризове управління підприємством як засіб стабілізації його фінансового стану. Інноваційна економіка. 2009. № 5. С. 236–239. 7. Гарматюк О. Механізми попередження і розв’язання конфліктів в антикризовому управлінні. Соціально-економічні проблеми і держава. 2010. Випуск № 1 (3). С. 50–55. 8. Гарматюк О. Управління змінами на підприємстві. Галицький економічний вісник. 2004. № 2. С. 28–34. 9. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа. 1995. 289 с. 10. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2013. № 4 (20). С. 49–53. 11. Дробишева О. О. Поняття, стадії та особливості криз у процесі управління промисловими підприємствами. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 5. С. 112–118. 12. Залогіна К. І. Криза підприємства в межах загального розуміння кризи. Вісник Технологічного університету Поділля. 2001. № 6. «Економічні науки». С. 89–94. 13. Іванюта С. М. Антикризове управління: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури. 2007. 288 с. 14. Кирич Н. Б. Антикризова стратегія – умова стабільного розвитку підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Сталий розвиток економіки. 2010. № 3. С. 57–62. 15. Кирич Н. Б. Антикризовий менеджмент. Підручник. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. 2012. 159 с. 16. Кудлаєнко С. В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 1. С. 83–86. 17. Літвін Н. М. Поняття антикризового управління підприємствами (міжнародний досвід). Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 27. К.: Київський університет. 2003. С. 232–234. 18. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2011. 580 с. 19. Овсак О. П. Антикризове управління підприємством: курс лекцій. М-во освіти і науки України. Нац. авіац. ун-т. К., 2007. 90 с. 20. Прохорова В. В. Формування антикризової фінансової стратегії в системі антикризового фінансового управління підприємствами. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес 2010. 436 с. 21. Прокопенко О.В. Дослідження впливу надзвичайних ситуацій: мотиваційний підхід: Монографія. Суми: Університетська книга. 2018. 392 c. 22. Мороз В.М. Охорона праці. Вінниця. НОВА КНИГА. 2015. 544 с. 23. Рамазанов С. К. Методи антикризового управління : монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2004. 192 с. 24. Ситник Л. С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. Донецьк: ІЕР НАН України. 2000. 504 с. 25. Сідун В. А. Види кризи підприємства. Регіональні перспективи. 2003. № 11–12. С. 72–74. 26. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: навч. посібник. К.: Центр навч. літ-ри. 2009. 568 с. 27. Смірнов К. Г. Теоретичні засади антикризового управління. Технології та дизайн. 2013. № 1 (6). С. 1–9. 28. Ткаченко А. М. Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання: монографія. Запоріжжя: Вид-во Запорізької ДІА. 2010. 356 с. 29. Холод З. М. Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності. Наукові записки. Л. : Українська академія друкарства. 2016. Вип. 6. С. 121–124. 30. Шапуров О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління. Держава та регіони. 2017. № 1. С. 228–232.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:073 — Менеджмент (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtorsyka_dovidka_kvalifikaciyna_bakalavr Kuchynskyi.pdfАвторська довідка Кучинський В.В.589 kBAdobe PDFView/Open
ДР_ВМЗ_Мотор Січ_Кучинський.pdfДипломна робота Кучинський В.В.1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools