Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35499
Title: Автоматизація технологічного процесу вібропресування фасадної плитки (комплексна тема)
Other Titles: Automation of the technological process of vibropressing of facade tiles (complex topic)
Authors: Тесличко, Іван Андрійович
Хабаль, Святослав Юрійович
Teslychko, Ivan
Khabal, Sviatoslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Bibliographic description (Ukraine): Тесличко І. А., Хабаль С. Ю. Автоматизація технологічного процесу вібропресування фасадної плитки (комплексна тема) : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю «151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / І. А. Тесличко, С. Ю. Хабаль. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 109 с.
Bibliographic description (International): Teslychko I.A., Khabal S.Yu., Automation of the technological process of vibropressing of facade tiles (complex topic) : qualifying work of the bachelor's on a specialtya "151 – automation and computer-integrated technologies" / I.A. Teslychko, S.Yu. Khabal– Ternopil : TNTU, 2021. – 109.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 21-Jun-2021
Date of entry: 23-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Country (code): UA
Institution defense: ЕК №21, 2021 р.
Supervisor: Дмитрів, Олена Романівна
Dmytriv, Olena
Committee members: Чихіра, Ігор Вікторович
Chykhira, Ihor
UDC: 681.5
Keywords: автоматизація
пресування
керамічна плитка
бетонна плитка
технологічний процес
автомат
система керування
automation
pressing
ceramic tile
concrete tile
technological process
automatic machine
control system
Page range: 1-109
End page: 109
Abstract: В даній кваліфікаційній роботі автоматизовано технологічний процес пресування керамічної та бетонної плитки. Описано технологічні процеси виготовлення бетонних виробів, а також конструкцію складових частин напівавтомата що реалізує ці процеси. Зокрема розроблено креслення автоматизованої установки для вібпропресування плитки, описано роботу її складових частин, монтаж, регулювання, налагодження і пуск, а також розроблено дозатор для точного дозування сипучих матеріалів. Розраховано дозатор, обмотку магнітопроводу віброзбудників, блок живлення, стабілізатор напруги, випрямляч мостової схеми. Розроблена у кваліфікаційній роботі установка дозволяє виготовляти плитку з глини, бетону, гіпсового каменю та інших будівельних матеріалів методом імпульсного пресування.
In this qualification work the technological process of pressing ceramic and concrete tiles is automated. Technological processes of production of concrete products, and also a design of components of the semiautomatic device realizing these processes are described. In particular, the drawing of the automated installation for vibropressing of a tile is developed, the work of its components, installation, adjustment, adjustment and start-up is described, and also the batcher for exact dosing of loose materials is developed. The batcher, the winding of the magnetic circuit of the vibrators, the power supply, the voltage stabilizer, the rectifier of the bridge circuit are calculated. The installation developed in qualification work allows to make a tile from clay, concrete, gypsum stone and other building materials by a method of pulse pressing.
Description: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «25» червня 2021 р. о 9.00 год. на засіданні екзаменаційної комісії №21 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Content: Вступ 6 1 Аналітична частина 9 1.1 Методи обробки сировини для виготовлення плитки з глини та бетону 9 1.2 Методи ущільнення сировини для виготовлення плитки 13 2 Проєктна частина 15 2.1 Формування компонентів бетону 15 2.2 Технічний аналіз якості бетону 22 2.3 Технологія виготовлення бетонних сумішей 33 2.4 Технологія виготовлення бетонних виробів 35 2.5 Технічні характеристики установки 44 2.6 Конструкція і робота пресової установки та її складових частин 46 2.7 Опис конструкції модуля дозатора 54 2.8 Розрахунок дозатора 56 2.9 Опис роботи схеми керування 68 2.10 Розрахунок блока живлення 75 2.11 Алгоритм і циклограма роботи установки 83 3 Спеціальна частина 85 4 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 96 4.1 Методи очищення повітря на дільниці цеху від шкідливих виділень 96 4.2 Розрахунок захисного заземлюючого пристрою для обладнання дільниці цеху 99 4.3 Підвищення стійкості роботи підприємства у військовий час 101 4.4 Оцінка підготовки підприємства до відновлення виробництва 103 4.5 Надійність системи матеріально-технічного постачання і виробничих зв’язків 104 Висновок 108 Література 109
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35499
Copyright owner: © Тесличко І.А., Хабаль С.Ю., 2021
References (International): 1. Карпин Е. Б. Средства автоматизации для измерения и дозирования массы. – М.: “Машиностроение”, 1991. – 470 с. 2. Буловський П. И., Зайденберг М. Г. Надежность приборов систем управления. Справочное пособие. – Л.: “Машиностроение”, 1985. – 72 с. 3. Лыч Н. М., Розенплентер А. Э., Фиалко Г. А. Экономика машиностроительной промышленности: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 328 с. 4. Оборудование асфальтобетонных заводов и эмульсионных баз. В. А. Тимофеев, А. А. Васильев. – М.: Машиностроение, 1999. – 256 с. 5. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку деталей машин. - Київ: Вища школа, 1993.-556с. 6. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатов Г.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем.- М.: Высшая школа, 1991.-480с.. 7. Курсовое проектирование механизмов РЭС / В.В. Джамай, И.П. Плево, Г.И.Рощин и др.; Под ред. Г.И. Рощина.-М.: Высш. школа, 1991.-246с. 8. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х Т. / Под ред. А. Н. Малова. – М.: Машиностроение, 1972.-540с. 9. Сташин В. В., Урусев А. В., Молочащева О. Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтролерах. – М.: Радио и связь, 1991. – 41с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:151 — Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_Avtorska_Form_Тесличко Хабаль.docАвторська довідка63,5 kBMicrosoft WordView/Open
Тесличко_Хабаль KAc-41.pdfКваліфікаційна робота бакалавра597,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools