Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35395
Title: Вивчення курсу «Інженерна графіка та CAD системи» в режимі веб-конференції в системі ATUTOR
Other Titles: Study of the course "Engineering graphics and CAD systems" in the web conference mode in the atutor system
Изучения курса «Инженерная графика и CAD системы» в режиме веб-конференции в системе ATUTOR
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій Іванович
Захарчук, Олена Павлівна
Affiliation: ТНТУ ім. Івана Пулюя, Тернопіль, вул. Руська, 56, к.х.н., доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів і машин
Bibliographic description (Ukraine): Ковбашин В. І. Вивчення курсу «Інженерна графіка та CAD системи» в режимі веб-конференції в системі ATUTOR / В. І. Ковбашин, А. І. Пік, О. П. Захарчук // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. – Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – Вип. 21. – С. 164-170.
Bibliographic description (International): Kovbashyn V.I., Pik A.I., Zakharchuk O.P. (2021). STUDY OF THE COURSE "ENGINEERING GRAPHICS AND CAD SYSTEMS" IN THE WEB CONFERENCE MODE IN THE ATUTOR SYSTEM. Suchasni problemy modeliuvannia. 21. 164-170 [in Ukrainian].
Journal/Collection: Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: May-2021
Date of entry: 21-Jun-2021
Publisher: Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021.
Country (code): UA
Place of the edition/event: – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021.– Вип. 21. – 193 с.
UDC: УДК 512.2
BBK: ББК 22.1я5 С 91
Keywords: вивчення курсу «Інженерна графіка та CAD системи»
веб-конференція
дистанційне навчання
інженерна графіка та CAD системи
комп’ютерна графіка
програма Atutor
Study of the course "Engineering graphics and CAD systems" in the web conference mode
Page range: 164-170
Abstract: Запропонована методика дистанційного вивчення курсу «Інженерна графіка та CAD системи», що грунтується на базі системи дистанційного навчання ATUTOR. В роботі подано поетапне вивчення курсу «Інженерна графіка та CAD системи» в режимі веб-конференції. Продемонстровано послідовність вивчення та освоєння основних інструментів курсу, а саме: створення конференції, назва, опис для яких груп створена, інструмент „Календар”, де вказано час проведення веб конференції і який працює паралельно з електронним розкладом занять університету. Інструменти „Скринька завдань”, „Тести”, „Електронний журнал” дозволяють викладачу дистанційно перевірити правильність виконання графічних робіт в режимі діалогу із студентом, оцінити рівень знань студентів, сформувати семестрову оцінку та її виставити у електронний журнал. „Електронний журнал” доступний студенту в режимі перегляду, що дозволяє йому слідкувати за формуванням модульних та семестрових оцінок, а викладачу спрощує роботу при обраховуванні підсумкових балів та дозволяє видруковувати відомості. Веб-конференція дозволяє викладачу спілкуватися із студентом в режимі онлайн чат або скайп. Для полегшення самостійної роботи студента є можливість додавати презентації та відео уроки безпосередньо у текст лекцій чи вказівок до виконання практичних робіт, а також можливість запису онлайн занять. Доступна також пошта. Наведені ілюстровані приклади подання матеріалу для вивчення. Дистанційний курс «Інженерна графіка та CAD системи» дозволяє паралельно з веб-конференцією користуватися лекційним матеріалом, а також матеріалами практичних та лабораторних занять, які відображені у відповідних меню та розділах курсу. Є можливість постійно підтримувати контакт із аудиторією, зокрема використовуючи інструмент “Опитування” під час веб-семінару Відзначено переваги проведення занять в режимі веб-конференції перед традиційними методами навчання, що дає змогу спілкуватись зі студентами в прямому ефірі, зокрема і при вивченні курсу «Інженерна графіка та CAD системи»
Content: Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті, основна частина, висновки, література.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35395
ISSN: ISSN 2313-125X
Copyright owner: "© Ковбашин Василь Іванович, 2021"
"© Пік Андрій Іванович, 2021"
"© Захарчук Олена Павлівна, 2021"
References (Ukraine): 1. Ковбашин В.І., Пік А.І. Особливості дистанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в середовищі ATutor. Сучасні проблеми геометричного моделювання. Мелітополь: ТДАТУ. 2012. С. 70-74. 2. Скиба О.П., Ковбашин В.І., Пік А.І. Растрова графіка пакету PHOTOSHOP. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь, 2018. Вип. 11. С. 154-158. 3. Ковбашин В.І., Пік А.І., Скиба О.П. Вивчення розділу «Векторна графіка засобами пакету COREL DRAW» у курсі дистанційного навчання «Комп’ютерна графіка». Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь, 2019. Вип. 15. С. 103-109. 4. Костишин С.О., Войт С.О. Розробка навчальних курсів у системі ATutor. Методичні вказівки для викладачів (інструкторів). Тернопіль: ТДТУ, 2006, 41с.
References (International): 1. Kovbashyn V.I., Pik A.I. (2012) Features of the distance course "Computer Graphics" in the ATutor environment. XIV Mizhnarodnoi naukovo praktychnoi konferentsii „Suchasni problemy heometrychnoho modeliuvannia”. 70-74 [in Ukrainian]. 2. Skyba O.P., Kovbashyn V.I., Pik A.I. (2018) Raster Graphics Package PHOTOSHOP. Suchasni problemy modeliuvannia, 11. 154-158 [in Ukrainian]. 3. Kovbashyn V.I., Skyba O.P., Pik A.I. (2019). Study of the topic"Vector graphics by means of the COREL DRAW package" in the distance learning course "Computer graphics". Suchasni problemy modeliuvannia. 15. 103-109 [in Ukrainian]. 4. Kostyshyn S.O. & Voit S.O. (2006) Development of training courses in the ATutor system /Ternopil: TDTU. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вип_21-164-170.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools