Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34823
Title: Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління
Other Titles: Enterprise Financial Security as an Anti-Crisis Management Method
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Винник, Тетяна Михайлівна
Константюк, Наталія Іванівна,
Тимошик, Наталія Степанівна
Юрик, Наталія Євгенівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): І.Г. Химич, Т.М. Винник, Н.І. Константюк, Н.С. Тимошик, Н.Є. Юрик.Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління.Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №25. 2021. С. 153-159. URL: https://modecon.mnau.edu.ua
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»
Issue: 25
Issue Date: 24-Apr-2021
Submitted date: 10-Feb-2021
Date of entry: 6-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет
ORCID Id: 0000-0002-2728-2007
0000-0002-8390-3613
0000-0002-6429-8745
0000-0003-2089-0648
0000-0002-1672-3049
DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-24
UDC: 336; 338; 658.3:005.95/96; 005.331
JEL: D 12; G 30; P 43.
Page range: 153-159
Abstract: Стаття присвячена висвітленню основних аспектів фінансової безпеки підприємства як одного з важливих антикризових методів управління в умовах невизначеності. Зазначено, що фінансова безпека підприємства виступає основою ефективної діяльності будь-якого підприємства в сучасних бізнес-умовах з урахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що мають місце в світі бізнесу в цілому, та потребує постійного оновлення і вдосконалення, адже повинна відповідати сучасним вимогам щодо забезпечення стабільності підприємства як важливий антикризовий метод управління його діяльністю. Визначено, що фінансова безпека підприємства є поняттям комплексним та включає ряд внутрішніх структурних складових, що сприяють ширшому поясненню необхідності її формування та підтримки за будь-яких умов ведення бізнесу на національному рівні. Зазначено, що до основних внутрішніх складових фінансової безпеки підприємства належать: організаційна складова, що полягає в ефективній методиці організації формування та успішній реалізації основних етапів побудови чітких взаємозв’язків між всіма наявними внутрішніми складовими фінансової безпеки підприємства, тобто виступає своєрідним початковим етапом, що з’єднує між собою всі інші ланки управління на основі їх організаційної взаємодії; управлінська складова, що відображається в особливостях правильно побудованого менеджменту на підприємстві на основі виконання основних обов’язків його персоналу та їх делегування, а також в умінні прийняття ефективних управлінських рішень з врахуванням правил гнучкої адаптації для чіткого вирішення наявних та виявлених проблем; фінансово-економічна складова, що являє собою сформований, з урахуванням організаційної та управлінської складових, фінансово-економічний план, що стосується як самої діяльності, так і загального розвитку підприємства в цілому з врахуванням швидкозмінних умов ведення бізнесу на національному та міжнародному рівнях.
Enterprise financial security is one of the measures to ensure and support financial stability. It is able to act as one of the main anti-crisis management methods and is extremely relevant in the uncertainty of the activities implementation. Management and staff must comply with a number of requirements for ensuring and maintaining their own level of financial capacity for effective enterprise functioning. After all, this factor will promote both its general adaptation, and will allow to carry out own activity now. It will also contribute to the plan formation to ensure the enterprise activities for the future, taking into account the necessary changes based on determining their impact on the development of further events in the business world. Purpose. His article has been described the essence and features of the «Financial security of the enterprise» concept. The necessity of its application in modern conditions of enterprise activity as one of the most important anti-crisis management methods in conditions of uncertainty has been described. Results. The financial security of the enterprise is the basis of effective activity of any enterprise in modern business conditions, taking into account the influence of both internal and external factors that take place in the business world as a whole has been determined. It is researched that financial security needs constant updating and improvement. So, it must meet modern requirements for ensuring the stability of the enterprise as an important anti-crisis managing its activities method. The main components of financial security of the enterprise are offered and described, namely: organizational, managerial, and financialeconomic. Conclusions. As a result or consequence of this, the formation, support, and development of the country’s enterprises’ financial security are influenced by many different, both interdependent and independent, internal and external factors. In addition, financial security needs constant provision to achieve a high level of support for the stable and uninterrupted operation of the enterprise under any conditions of its operation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34823
ISSN: 2521-6392
Copyright owner: Химич Ірина Григорівна
Винник Тетяна Михайлівна
Константюк Наталія Іванівна
Тимошик Наталія Степанівна
Юрик Наталія Євгенівна
References (Ukraine): 1. Біляк Ю.В. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової безпеки. Економiка та держава. № 8. 2020. С. 78-82. 2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.02.2021). 3. Котковський В.С., Дробчак А.Л., Лескова-Годлевська Ю.К. Оцінювання рівня фінансової безпеки України в умовах фінансової глобалізації. Підприємництво та інновації. Вип. 11-1. 2020. С. 94-101. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.14. 4. Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. № 7. 2019. С. 14-19. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-14-19. 5. Полторак А.С., Паламарчук В.Ю. Моніторинг чинників впливу на рівень фінансової безпеки України в умовах діджиталізації. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». № 18. 2019. С. 130-137. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-20. 6. П’ятницька Г.Т., Федулова І.В. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок і ризики забезпечення. Ефективна економіка. № 7. 2020. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14. 7. Сисоєва І.М. Аналіз потенційних загроз діяльності суб’єктів господарювання. Економіка та суспільство. Вип. 22. 2020. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19. 8. Україна увійшла до п’ятірки найбільш нещасливих країн у світі (15.01.2021). URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news55673127?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=B6B67206-573F11EB-9F71 E0690EDC252D&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&fbclid=IwAR3gfaLTgVQ6aOPcdXSPLy2tLBIGOJxusCYdiU uOi0eFTCZ8T8b6iRZWf0M (дата звернення: 28.01.2021). 9. Химич І.Г. Soft skills як професійна необхідність в сучасному бізнес-середовищі. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (Луцьк, 30 жовтня 2020 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 84-86. 10. Химич І.Г., Тимошик Н.С. Щастя залежить тільки від нас: як зуміти пристосуватися до реалій життя. Економічні, соціальні та психологічні аспекти маркетингових технологій : колективна монографія. Тернопіль : ФОП Шпак В.Б., 2019. С. 182-191.
References (International): 1. Biliak, Y. (2020). Systematization of scientific views on the essence of financial security. Ekonomika ta derzhava, 8, 78-82 [in Ukrainian]. 2. State Statistics Service of Ukraine (2021). Official web-site. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 3. Kotkovskyi, V., Drobchak, A. & Leskova-Hodlevska, Y. (2020). Evaluation of the financial security level of Ukraine in the conditions of financial globalization. Entrepreneurship and innovation, 11-1, 94-101. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.14/ [in Ukrainian].4. Krasnokutska, N.S. & Koptieva, H.M. (2019). The definition of «financial security of enterprise»: the basic approaches and features. Business Inform, 7, 14-19. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-14-19 [in Ukrainian]. 5. Poltorak, A. & Palamarchuk, V. (2019). Monitoring of factors influencing the level of Ukraine’s financial security in terms of digitalization. Modern Economics, 18, 130-137. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-20 [in Ukrainian]. 6. Piatnytska, G. & Fedulova, I. (2020). Financial safety of a country and an enterprise: definitions, interrelation and risks of providing. Efektyvna ekonomika, 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14 [in Ukrainian]. 7. Sysoieva, I. (2020). Analysis of potential threats of business entities. Economy and Society, 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2020-22-19 [in Ukrainian]. 8. Ukrajina uvijshla do p’jatirky najbiljsh neshhaslyvykh krajin u sviti (15.01.2021). URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news55673127?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=B6B67206-573F11EB-9F71-E0690EDC252D&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&fbclid=IwAR3gfaLTgVQ6aOPcdXSPLy2tLBIGOJxusCYdiUu Oi0eFTCZ8T8b6iRZWf0M [in Ukrainian]. 9. Khymych, I. (2020). Soft skills jak profesijna neobkhidnistj v suchasnomu biznes-seredovyshhi. Marketyngh v umovakh rozvytku cyfrovykh tekhnologhij: materialy III Vseukrajinsjka naukovo-praktychna internet-konferencija (Lucjk, 30 zhovtnja 2020 r.). Lucjk: IVV Lucjkogho NTU. 84-86. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32947 [in Ukrainian]. 10. Khymych, I. & Tymoshyk, N. (2019). Shhastja zalezhytj tiljky vid nas: jak zumity prystosuvatysja do realij zhyttja. Ekonomichni, socialjni ta psykhologhichni aspekty marketynghovykh tekhnologhij. Ternopilj: FOP Shpak V.B. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27916 [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Фінансова безпека 2021.pdf566,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools