Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34815
Title: Методичні вказівки до до практичної роботи № 1 на тему: “Топологічна оптимізація машинобудівних конструкцій в середовищі програмного продукту Solid Edge ST10” з дисципліни “Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях“
Authors: Васильків, Василь Васильович
Радик, Дмитро Леонідович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичної роботи № 1 на тему “Топологічна оптимізація машинобудівних конструкцій в середовищі програмного продукту Solid Edge ST10” з дисципліни “Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях“ В. В. Васильків, Д. Л. Радик, М. Д. Сіправська. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 14 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 5-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. МТ
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
Content: 1 Мета роботи 2 Загальні відомості 3 Структура звіту 4 Контрольні питання 5 Перелік літературних джерел та інформаційних ресурсів
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34815
Copyright owner: Васильків В.В., Радик Д.Л., Сімпавська М.Д., 2021
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Іванов Д.Є. Моделювання геометричної моделi деталi методами генеративного дизайну. Магiстерська дисертацiя на здобутrя ступеня магiстра зi спецiальностi 151 – «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологii виробництва приладiв». НТУ УКРАIНИ «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського, Київ – 2019 – 125 с.
2. Генеративный дизайн: программирование, как новый инструмент деятельности дизайнера [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://scienceforum.ru/2015/article/2015013127
3. Метелик Т.С. Генеративный метод проектирования и способы его реализации в графическом дизайне // Бизнес и дизайн ревю : журнал. – 2017. – Т. 1, № 2(6). – С. 11.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod. PR_1.pdf648,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools