Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34809

Title: Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology
Other Titles: Розробка ресурсозберігаючої та екологічно безпечної технології паяння берилієвої бронзи
Authors: Бережний, Станіслав
Капустян, Олексій
Куликовський, Руслан
Авдєєв, Ігор
Урєкін, Данило
Berezhnyy, Stanislav
Kapustian, Oleksii
Kulykovskyi, Ruslan
Avdeev, Ihor
Uriekin, Danylo
Affiliation: Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна
Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, Ukrain
Bibliographic description (Ukraine): Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.
Bibliographic description (International): Berezhnyy S., Kapustian O., Kulykovskyi R., Avdeev I., Uriekin D. (2020) Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 46-54.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 2-Sep-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.046
UDC: 621.791.92
Keywords: бронза берилієва
паяння
припій
флюс
покриття
ресурсозберігаюча технологія
екологічна безпека
beryllium bronze
brazing
silver solder
flux
technological coating
resource-saving technology
environmental safety
Number of pages: 9
Page range: 46-54
Start page: 46
End page: 54
Abstract: Наведено результати дослідження можливості отримання нероз’ємного з’єднання берилієвої бронзи та срібла з використанням способу паяння. Розроблено технологічний процес виготовлення паяного силового високовольтного контакту роз’єднувача з берилієвої бронзи та срібної контактної пластини. Розроблено склад флюсу й технологію пічного паяння без використання вакууму та захисної атмосфери. Якість паяного з’єднання оцінювали: візуально; механічним випробуванням – методом сколювання контактної пластини при дотичному ударному навантаженні; електричними випробуваннями – вимірювання перехідного опору й випробування на нагрівання. Обрано склад припою, який забезпечує необхідні технологічні властивості виробу, а саме електропровідність та механічну міцність спаю. Встановлено можливість проведення паяння берилієвої бронзи зі срібною контактною пластиною методом пічного паяння з використанням флюсів на основі солей NaCl : CaCl2 : CaF2 відповідно (24 : 61 : 15% мас) у середовищі атмосфери. Показано можливість паяння берилієвої бронзи БрБ2 у середовищі атмосфери з використанням дослідного флюсу на базі евтектики системи NaCl–CaCl2 (28…72% мас.) із додаванням 15% CaF2 по шару міді. Розроблено технологію паяння берилієвої бронзи БрБ2 зі срібними контактними пластинами срібним припоєм ПСр68. Процес паяння поєднано з операцією гартування, що дозволяє уникнути додаткової термічної операції; залишки флюсу видаляються при гартуванні і фактично не потребують додаткової операції очищення; застосовані припій, компоненти флюсу та технології нанесення шару міді не дефіцитні та відносно дешеві, що дозволяє суттєво знизити собівартість виробу при дотриманні вимог технічного завдання. Розроблений технологічний процес дозволяє відмовитися від використання вакуумних установок і токсичних флюсів, що відповідає екологічно безпечній технології паяння берилієвої бронзи.
The composition of the solder, which provides the necessary technological properties of the product, namely, electrical conductivity and mechanical strength of the junction was selected. The possibility of brazing beryllium bronze with a silver contact plate by furnace brazing using fluxes based on NaCl: CaCl2: CaF2 salts, respectively (24: 61: 15% mass) in the atmosphere was established. The possibility of brazing BrB2 beryllium bronze in the atmosphere using a research flux based on the eutectic of the NaCl – CaCl2 system (28…72% wt.) adding 15% CaF2 over a copper layer is shown. The technology for brazing beryllium bronze BrB2 with silver contact plates with silver solder PSr68 has been developed. The brazing process is combined with the hardening operation, which allows avoiding additional thermal operations; flux residues are removed during hardening and do not actually need additional cleaning operations; applied solder, flux components and technologies for applying a layer of copper are not scarce and relatively cheap, which can significantly redu ce the cost of the product, subject to the requirements of the technical specifications. A technological process that makes it possible to refuse of using vacuum systems and toxic fluxes has been developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34809
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.134
References (Ukraine): 1. Kapustyanskyi A., Varlamov G. Analysis of the fuel and energy complex of Ukraine. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2016. Vol. 83. No. 3. P. 144–153. [In Ukrainian].
2. Tarasenko M., Kozak K. Ways to save fuel and energy resources in daily graft. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2017. Vol. 85. No. 1. P. 101–108. [In Ukrainian].
3. Gotovych V., Nazarevych O., Shcherbak L. Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization. Scientific Journal of TNTU. Mathematical modeling. Mathematics. 2018. Vol. 91. No. 3. P. 134–142. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.134
4. Саенко Ю. Л., Попов А. С. Эффективность применения антирезонансных трансформаторов напряжения контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью. Електрифікація транспорту. 2012. № 4. С. 38–43.
5. Филиппов М. А., Бараз В. Р., Гервасьев М. А. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении: учебное пособие: в 2 т. Т. II. Цветные металлы и сплавы. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2013. 236 с.
6. Петрунина И. Е. Справочник по пайке. Москва: Машиностроение, 1984. 400 с.
7. Лашко Н. Ф., Лашко С. В. Пайка металлов: 4-е изд., доп. Москва: Машиностроение, 1988. 376 с.
8. Максимова С. В., М’ясоїд В. В. Вплив основного матеріалу на структуроутворення паяних швів алюмінідів нікелю і титану. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2017. Вип. 35. С. 92–98.
9. Шулаев В. М., Листопад Д. А., Карпенко А. В. Современные вакуумные электропечи «ОТТОМ» ТМ и перспективы их использования для высокотемпературной пайки изделий из высоколегированных сталей. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2013. № 2. С. 88–92.
10. Крахмальов О. В., Зінченко О. І., Ковалевський С. Г., Корнієнко О. В. Вплив умов експлуатації на міцність паяних з’єднань. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. 2019. № 1. С. 39–44.
11. Гальванические покрытия в машиностроении: справочник, в 2-х т. / под ред. М. А. Шлугера. Москва: Машиностроение, 1985. Т. 1. 240 с.
12. Сидельников С. Б., Бер В. И., Орелкина Т. А., Вагнер А. В., Коробкин А. Н. Разработка технологической схемы получения токосъемных колец из бериллиевой бронзы с помощью методов листовой штамповки. Известия МГТУ «МАМИ». 2013. № 2 (16). Т. 2. С.45–48.
13. Єрмолаєв Г. В., Квасницький В. В., Квасницький В. Ф., Чигарьов В. В. Паяння металів: підручник / за заг. ред. В. Ф. Хорунова і В. Ф. Квасницького. Миколаїв: НУК, 2015. 340 с.
14. Лакедемонский А. В., Хряпин В. Е. Справочник паяльщика. Москва: Машиностроение, 1967. 328 с.
References (International): 1. Kapustyanskyi A., Varlamov G. Analysis of the fuel and energy complex of Ukraine. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2016. Vol. 83. No. 3. P. 144–153. [In Ukrainian].
2. Tarasenko M., Kozak K. Ways to save fuel and energy resources in daily graft. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2017. Vol. 85. No. 1. P. 101–108. [In Ukrainian].
3. Gotovych V., Nazarevych O., Shcherbak L. Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization. 2018. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 91. No. 3. P. 134–142. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.134
4. Saenko Iu. L., Popov A. S. Effektivnost primeneniia antirezonansnykh transformatorov napriazheniia kontrolia izoliatcii v setiakh s izolirovannoi neitraliu. Elektrifіkatcіia transportu. 2012. No. 4. P. 38–43. [In Russian].
5. Filippov M. A., Baraz V. R., Gervasiev M. A. Metodologija vybora metallicheskih splavov i uprochnjajushhih tehnologij v mashinostroenii: uchebnoe posobie: in 2 vol. Vol. II. Cvetnye metally i splavy. Yekaterinburg: Ural Universytet, 2013, 236 p. [In Russian].
6. Petrunina I. E. Spravochnik po pajke. Moskva: Mashinostroenie, 1984, 400 p. [In Russian].
7. Lashko N. F., Lashko S. V. Pajka metallov. 4 izd., dop. Moskva: Mashinostroenie, 1988, 376 p. [In Russian].
8. Maksimova S. V., Myasoid V. V. Vplyv osnovnogho materialu na strukturoutvorennja pajanykh shviv aljuminidiv nikelju i tytanu. Visnyk Pryazovsjkogho derzhavnogho tekhnichnogho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2017. Issue 35. P. 92–98. [In Ukrainian].
9. Shulaev V. M., Listopad D. A., Karpenko A. V. Sovremennye vakuumnye elektropechi “OTTOM” TM i perspektivy ikh ispolzovaniia dlia vysokotemperaturnoi paiki izdelii iz vysokolegirovannykh stalei. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni. 2013. No. 2.P. 88–92. [In Russian].
10. Krakhmalev O. V., Zinchenko O. I., Kovalevsky S. G., Kornienko A. V. Vplyv umov ekspluataciji na micnistj pajanykh z'jednanj. Visnyk Nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu “KhPI”. Serija: Mashynoznavstvo ta SAPR, 2019. No. 1. P. 39–44. [In Ukrainian].
11. Gal'vanicheskie pokrytija v mashinostroenii: spravochnik / pod red. M. A. Schluger. Moskva: Mashinostroenie, 1985. Vol. 1. 240 p. [In Russian].
12. Sidelnikov S. B., Ber V. I., Orelkina T. A., Vagner A. V., Korobkin A. N. Razrabotka tekhnologicheskoi skhemy polucheniia tokosemnykh koletc iz berillievoi bronzy s pomoshchiu metodov listovoi shtampovki. Izvestiia MGTU “MAMI”, 2013. No. 2 (16), Vol. 2. P. 45–48.
13. Ermolaev G. V., Kvasnitsky V. V., Kvasnitsky V. F., Chigaryov V. V. Pajannja metaliv: pidruchnyk / za zah. red.V. F. Khorunova i V. F. Kvasnitsky. Mikolaev: NUK, 2015, 340 p. [In Ukrainian].
14. Lacedaemon A. V., Khryapin V. E. Spravochnik pajal'shhika. Moskva: Mashinostroenie, 1967, 328 p. [In Russian]
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.