Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34800

Title: Experimental study of forced oscillations affinity-shaped reinforced thin-walled cylinder model
Other Titles: Експериментальне дослідження вимушених коливань афінно-подібної моделі підсиленого тонкостінного циліндра
Authors: Ясній, Петро Володимирович
Пиндус, Юрій Іванович
Гудь, Михайло Іванович
Yasniy, Petro
Pyndus, Yuriy
Hud, Mykhailo
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Yasniy P. Experimental study of forced oscillations affinity-shaped reinforced thin-walled cylinder model / Petro Yasniy, Yuriy Pyndus, Mykhailo Hud // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 127–134.
Bibliographic description (International): Yasniy P., Pyndus Y., Hud M. (2020) Experimental study of forced oscillations affinity-shaped reinforced thin-walled cylinder model. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 127-134.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 26-Nov-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.127
UDC: 534.134
Keywords: підсилена циліндрична оболонка
вимушені коливання
стрингери
рами
reinforced cylindrical shell
forced oscillations
stringers
frames
Number of pages: 8
Page range: 127-134
Start page: 127
End page: 134
Abstract: Проведено експериментальне дослідження вимушених коливань афінно-подібної моделі, яка підсилена з середини стрингерами та шпангоутами. Для проведення експериментальних досліджень вимушених поперечних коливань горизонтально орієнтованої циліндричної оболонки використано модифікацію запропонованої раніше методики. Експериментальна модель розроблена на основі І ступеня ракети-носія, довжина якої становить 6300 мм, а діаметр – 1800 мм, товщина стінки – 1,5 мм. Розміри афінно-подібної моделі, виходячи з масштабного коефіцієнта й геометричних параметрів випробувальної машини, такі: довжина порожнинного циліндра L=1500 мм, діаметр D=400 мм. Товщина стінки модельного підсиленого циліндра аналогічна реальній конструкції й становить t=1,5 мм. Поздовжні підсилюючі елементи моделі – стрингери, виготовлено у формі рівностороннього кутника розмірами 10х10х1,5 мм. Стрингери розміщували, зберігаючи тотожне відношення між площами підкріплених і вільних ділянок моделі та дійсного об’єкта. Для вимірювання параметрів коливань (віброприскорення та віброшвидкості) використано віброметр ВВМ-201 – прилад з цифровою індикацією, призначений для зняття показів у широкому діапазоні частот від 0,2 до 4000 Гц від працюючого обладнання, машин та інших об’єктів у лабораторних і виробничих умовах у різних галузях промисловості. Для вимірювання амплітуди використано ЕВМ-БП2 електричний балансувальний віброметр, призначений для вимірювання величини і фази неурівноваженості обертових частин двигунів і машин при їх балансуванні на стендах у цехових і лабораторних умовах. У результаті проведеного експерименту отримано значення частот (рис. 6) та амплітуди (рис. 7) вимушених коливань моделі підсиленого циліндра від дії зовнішнього зусилля величиною F=0.15 кН та при сталоамплітудному переміщенні штока S=1 мм. Частота прикладання зусилля варіювалася від 10 до 20 Гц. Виявлено, що вимушена частота підсиленого циліндра знаходиться в діапазоні від 0,5 до 1,5 Гц. Значення амплітуди становить 0,3 мм при частоті 1,5 Гц та 0,8 мм при 0,5 Гц.
In this paper, the experimental study of forced oscillations affinity-shaped model that strengthened since mid-stringers and frames. For the experimental investigations of forced transverse vibrations horizontally oriented cylindrical shell using a modification of previously proposed methods
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34800
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s40430-021-02829-5
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.037
References (Ukraine): 1. Моссаковский В. И., Макаренков А. Г., Никитин П.И., Савин Ю. И., Спиридонов И. Н. Прочность ракетных конструкций. М.: Высшая школа, 1990. 358 с.
2. Амиро И. Я., Заруцкий В. А. Теория ребристых оболочек. К.: Наукова думка, 1980. 367 с.
3. Амиро И. Я., Грачев О. А., Заруцкий В. А., Пальчевский А. С., Санников Ю. А. Устойчивость ребристых оболочек вращения. К.: Наукова думка, 1987, 180 c.
4. Андрианов И. В., Лесничая В. А., Лобода В. В., Маневич Л. И. Расчет прочности ребристых оболочек инженерных конструкций. Киев–Донецк: Вища школа, 1986. 167 с.
5. Остапюк В. А., Арлекинова О. Э. Исследование результатов экспериментального определения нагружения ракеты-носителя при морской транспортировке на стартовой платформе.
6. Шевченко В. П., Власов О. И.,. Каиров В. А Экспериментальное исследование собственных колебаний конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Сер.: Машинобудування. 2013. № 2. С. 122–127.
7. Заруцкий В. А. О комплексных экспериментальных исследованиях устойчивости и колебаний конструктивно-неоднородных оболочек. Прикл. механика. 2001. Т. 37. № 8. С. 38–67.
8. Писаренко Г. С., Стрижало В. А. Экспериментальные методы в механике деформируемого тела. К.: Наук. думка, 1986. 264 с.
9. Xie K., Chen M. An analytical method for free vibrations of functionally graded cylindrical shells with arbitrary intermediate ring supports. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 100 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s40430-021-02829-5
10. Yasniy P., Pyndus Yu., Hud M. «Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations.» Вісник Тернопільського національного технічного університету 86.2 (2017): 7–13.
11. Iasnii V. Technique and some study results of shape memory alloy-based damping device functional parameters / Volodymyr Iasnii. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 37–44. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.037
References (International): 1. V. I. Mossakovskiy, A. G. Makarenkov, P. I. Nikitin, Yu. I. Savin, I. N. Spiridonov. Prochnost raketnyih konstruktsiy. Moskva: Vyisshaya shkola, 1990. 358 p. [In Russian].
2. I. Ya. Amiro, V. A. Zarutskiy. Teoriya rebristyih obolochek. Kiev: Naukova dumka, 1980, 367 p. [In Russian].
3. I. Ya. Amiro, O. A. Grachev, V. A. Zarutskiy, A. S. Palchevskiy, Yu. A. Sannikov. Ustoychivost rebristyih obolochek vrascheniya. Kiev: Naukova dumka, 1987. 180 p. [In Russian].
4. I. V. Andrianov, V. A. Lesnichaya, V. V. Loboda, L. I. Manevich. Raschet prochnosti rebristyih obolochek inzhenernyih konstruktsiy. Kiev: Vischa shkola, 1986. 167 p. [In Russian].
5. V. A. Ostapyuk, O. E. Arlekinova. Issledovaniye rezultatov eksperimentalnogo opredeleniya nagruzheniya rakety-nositelya pri morskoy transportirovke na startovoy platforme. [In Russian].
6. Shevchenko V. P., Vlasov O. I., Kairov V. A. Eksperimentalnoe issledovanie sobstvennyih kolebaniy konstruktivno neodnorodnyih tsilindricheskih obolochek. Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini “Kiyivskiy politehnichniy institut”. Ser.: Mashinobuduvannya. 2013. № 2. P. 122–127.
7. Zarutskiy V. A. O kompleksnykh eksperimentalnykh issledovaniyakh ustoychivosti i kolebaniy konstruktivno-neodnorodnykh obolochek. Prikl. mekhanika. 2001. Vol. 37. No. 8. P. 38–67. [In Russian].
8. Pisarenko G. S., Strizhalo V. A. Eksperimentalnye metody v mekhanike deformiruemogo tela. K.: Nauk. dumka. 1986. 264 p. [In Russian].
9. Xie K., Chen M. An analytical method for free vibrations of functionally graded cylindrical shells with arbitrary intermediate ring supports. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 100 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s40430-021-02829-5
10. Yasniy Petro, Yuriy Pyndus, Mykhailo Hud. “Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations.” Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu 86.2 (2017): 7–13.
11. Iasnii V. Technique and some study results of shape memory alloy-based damping device functional parameters. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 97. No. 1. P. 37–44. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.037
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.