Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34799

Title: Evaluation of methods for determining abnormalities in cardiovascular system by pulse signal under psycho-emotional stress in dental practice
Other Titles: Оцінювання методів визначення відхилень у діяльності серцевосудинної системи за пульсовим сигналом при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Стрембіцька, Оксана Іванівна
Стрембіцький, Михайло Олексійович
Хвостівська, Лілія Володимирівна
Yavorska, Yevhenia
Strembitska, Oksana
Strembitskyi, Mykhailo
Hvostivska, Lilia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Evaluation of methods for determining abnormalities in cardiovascular system by pulse signal under psycho-emotional stress in dental practice / Yevhenia Yavorska, Oksana Strembitska, Mykhailo Strembitskyi, Lilia Hvostivska // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 118–126.
Bibliographic description (International): Yavorska Y., Strembitska O., Strembitskyi M., Hvostivska L. (2020) Evaluation of methods for determining abnormalities in cardiovascular system by pulse signal under psycho-emotional stress in dental practice. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 118-126.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 1-Nov-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.118
UDC: 612.16
Keywords: аналіз
метод
психоемоційне напруження
пульсова хвиля
серцево-судинна система
analysis
cardiovascular system
method
psycho-emotional stress
pulse signal
Number of pages: 9
Page range: 118-126
Start page: 118
End page: 126
Abstract: Проведення діагностики ротової порожнини та надання стоматологічної допомоги належить до масових видів медичної допомоги. Прийом у лікаря-стоматолога часто супроводжується психоемоційним напруженням, яке зумовлене очікуванням дискомфорту та можливого болю під час стоматологічних маніпуляцій, що призводить до фізіологічних змін у діяльності організму, зокрема зміни у діяльності серцево-судинної системи. Зміни у діяльності серцево-судинної системи (у тому числі й короткотривалі) є фактором зниження надійності функціонування серцево-судинної системи підвищення її чутливості до різних дестабілізуючих впливів. Актуальним завданням є визначення психоемоційного стану пацієнта за пульсовим сигналом, що передбачає вибір методів аналізу сигналу. Метою роботи оцінювання методів визначення відхилень у діяльності серцево-судинної системи за пульсовим сигналом для прогнозування виникнення невідкладних станів у стоматологічній практиці. Проведено порівняння методів аналізу пульсового сигналу та проведено оцінювання можливості їх використання для визначення змін у діяльності серцево-судинної системи при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці. Із проведеного аналізу очевидно, що для створення нової та удосконалення існуючої діагностичної апаратури найперспективнышими є аналітичні методи, оскільки вони містять чіткі алгоритми й мають високу відтворюваність результатів обчислення, а це дає можливість їх програмної реалізації. Однак проведення адекватного аналізу змін у діяльності серцево-судинної системи, пов’язаного з психоемоційним стресом на прийомі у лікаря-стоматолога, потребує моделювання біофізичних процесів та методів їх аналізу з використанням математичного опису процесів та використання синтезованих на їх основі моделей пульсового сигналу для оцінювання отриманих алгоритмів аналізу пульсового сигналу. Отримані дані свідчать, що застосування аналітичного методу має перспективи отримання додаткових параметрів, які несуть діагностичну цінність при визначенні змін у діяльності серцево-судинної системи, які пов’язані з психоемоційним стресом на прийомі у лікаря-стоматолога.
The purpose of this paper is to compare the existing methods of pulse signal analysis in order to select the best methods for detecting psycho-emotional stress in dental practice. The carried out analysis showed that analytical methods are the most promising for the creation of new and improvement of existing diagnostic equipment, as they contain clear algorithms and have high reproducibility of calculation results.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34799
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www.researchgate.net/publication/339800140_Indeks_zdorov'a_Ukraina_-_2019_Rezultati_zagalnonacionalnogo_doslidzenna
https://navistom.com/blog/nevidkladni-stani-v-stomatologiyi-shcho-zagrozhuyut-zhittyu-12766.html
https://files.scienceforum.ru/pdf/2012/1115.pdf
https://doi.org/10.1016/j.chaos.2013.03.010
http://www.tokranmed.ru/metod/fpg_clinik_1.htm.5
https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.03.009
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.03.005
https://doi.org/10.1016/j.chaos.2015.05.005
https://doi.org/10.1038/20924
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.126
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.125
https://en.ppt-online.org/354139
References (Ukraine): 1. Демьяненко С. А. Псиэмоциональное напряжение в розвитии гипертензивных реакций на стоматологическом приеме. Вятский медицинский вестник. 2014. № 3–4. С. 53–56.
2. Вахненко О. М. Аналіз ресурсного забезпечення стоматологічної служби в Україні. Современная стоматология. 2011. № 3. С. 172–176.
3. Індекс здоров’я. України-2019: Результати загальнонаціонально дослідження / укл. Барська Ю. та ін. Київ, 2020. 103 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/339800140_Indeks_zdorov'a_Ukraina_-_2019_Rezultati_zagalnonacionalnogo_doslidzenna.
4. Невідкладні стани у стоматології, що загрожують життю. URL: https://navistom.com/blog/nevidkladni-stani-v-stomatologiyi-shcho-zagrozhuyut-zhittyu-12766.html.
5. Распростроненность неотложных состояний в амбулаторной стоматологической практике г. Волгограда. URL:https://files.scienceforum.ru/pdf/2012/1115.pdf.
6. Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу: монографія / за заг. ред. О. П. Мінцера. Вінниця: ВНТУ, 2010. 228 с.
7. Tuan D. Phama, Truong Cong Thang, Mayumi Oyama-Higacd, Masahide Sugiyamae Mental-disorder detection using chaos and nonlinear dynamic alanalysis of photoplethysmographic signals. Chaos, Solitons & Fractals. 2013. Vol. 51. Р. 64–74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2013.03.010
8. Малиновский Е. Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии. URL: http://www.tokranmed.ru/metod/fpg_clinik_1.htm.5.
9. Марков С. М., Скорюкова Я. Г. Структурно-зв’язностна модель фотоплетизмографічного сигналу. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2014. № 2. С. 41–47.
10. Yue-Der Lin, Ya-Hsueh Chien, Yi-Sheng Yi-Sheng Chen Wavelet-based embedded algorithm for respiratory rate estimation from PPG signal. Biomedical Signal Processing and Control. 2017. Vol. 36. Р. 138–145. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.03.009
11. A. Reşit Kavsaoğlu, Kemal Polat, M. Recep Bozkurt A novel feature ranking algorithm for biometric recognition with PPG signals. Computersin Biologyand Medicine. 2014. Vol. 49. Р. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.03.005
12. Nina Sviridova, Kenshi Sakaib Human photoplethysmogram: new insight into chaotic characteristics. Chaos, Solitons & Fractals. 2015. Vol. 77. Р. 53–63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2015.05.005
13. Ivanov P. Ch., Nunes Amaral L. A., Goldberger A. L., Havlin S., Rosenblum M. G., Struzik Z. R., Stanley H. E. Multifractality in human heartbeat dynamics. Nature. 1999. Vol. 399. Р. 461–465. DOI: https://doi.org/10.1038/20924
14. Dozorska O. The mathematical model of electroenсephalographic and electromyographic signals for the task of human communicative function restoration. Scientific Journal of TNTU. 2018. Vol. 92. No. 4. Р. 126–132. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.126
15. Nykytyuk V., Dozorskyi V., Dozorska O. Detection of biomedical lsignals disruption using as liding window. Scientific Journal of TNTU. 2018. Vol. 91. No. 3. Р. 125–133. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.125
16. Исследование сосудистой системы. URL: https://en.ppt-online.org/354139.
References (International): 1. Dem'yanenko S. A. Psie'mocional'noe napryazhenie v rozvitii gipertenzivnyx reakcij na stomatologicheskom prieme. Vyatskij medicinskij vestnik. 2014. No. 3–4. P. 53–56. [In Russian].
2. Vakhnenko O. M. Analiz resursnoho zabezpechennya stomatolohichnoyi sluzhby v Ukrayini. Sovremennaya stomatolohyya. 2011. No. 3. P. 172–176. [In Ukrainian].
3. Ukl. Bars'ka Yu., eds. Indeks zdorov"ya. Ukrayiny-2019: Rezul'taty zahal'nonatsional'no doslidzhennya. 2020. 103 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/339800140_Indeks_zdorov'a_Ukraina_-_2019_Rezultati_zagalnonacionalnogo_doslidzenna. [In Ukrainian].
4. Nevidkladni stany u stomatolohiyi, shcho zahrozhuyut' zhyttyu. URL: https://navistom.com/blog/nevidkladni-stani-v-stomatologiyi-shcho-zagrozhuyut-zhittyu-12766.html. [In Ukrainian].
5. Rasprostronennost' neotlozhnyx sostoyanij v ambulatornoj stomatologicheskoj praktike g. Volgograda. URL: https://files.scienceforum.ru/pdf/2012/1115.pdf. [In Russian].
6. Mintsera O. P Suchasni metody i zasoby dlya vyznachennya i diahnostuvannya emotsiynoho stresu: monohrafiya. Vinnytsya: VNTU, 2010. 228 p. [In Ukrainian].
7. Tuan D. Phama, Truong Cong Thang, Mayumi Oyama-Higacd, Masahide Sugiyamae (2013) Mentaldisorder detection using chaos and nonlinear dynamical analysis of photoplethysmographic signals. Chaos, Solitons & Fractals. Vol. 51. P. 64–74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2013.03.010
8. Malinovskij E. L. Uchebno-metodicheskoe posobie po ispol'zovaniyu pal'cevoj fotopletizmografii. URL: http://www.tokranmed.ru/metod/fpg_clinik_1.htm.5. [In Russian].
9. Markov S. M., Skoryukova S. M. Strukturno-zv"yaznostna model' fotopletyzmohrafichnoho syhnalu. Optyko-elektronni informatsiyno-enerhetychni tekhnolohiyi. 2014. No. 2. P. 41–47. [In Ukrainian].
10. Yue-Der Lin, Ya-Hsueh Chien, Yi-Sheng Chen (2017) Wavelet-based embedded algorithm for respiratory rate estimation from PPG signal. Biomedical Signal Processingand Control. Vol. 36. P. 138– 145. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.03.009
11. A. Reşit Kavsaoğlu, Kemal Polat, M. Recep Bozkurt (2014) A novel feature ranking algorithm for biometric recognition with PPG signals. Computersin Biology and Medicine. Vol. 49. P. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.03.005
12. Nina Sviridova, Kenshi Sakaib (2015) Human photoplethysmogram: new insight into chaotic characteristics. Chaos, Solitons & Fractals. Vol. 77. P. 53–63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2015.05.005
13. P. Ch. Ivanov, L. A. Nunes Amaral, A. L. Goldberger, S. Havlin, M. G. Rosenblum, Z. R. Struzik, H. E. Stanley (1999) Multifractality in human heartbeat dynamics. Nature. Vol. 399. P. 461–465. DOI: https://doi.org/10.1038/20924
14. Dozorska O. (2018) The mathematical model of electroenсephalographic and electromyographic signals for the task of human communicative function restoration. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 92. No. 4. P. 126–132. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.126
15. Nykytyuk V., Dozorskyi V., Dozorska O. (2018) Detection of biomedical signals disruption using a sliding window. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 91. No. 3. P. 125–133. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.125
16. Issledovanie sosudistoj sistemy. URL: https://en.ppt-online.org/354139. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.