Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34796

Title: Experimental studies of the inertial safety clutch for screw conveyor
Other Titles: Експериментальні дослідження інерційної запобіжної муфти гвинтового конвеєра
Authors: Каретін, Василь Миколайович
Стухляк, Петро Данилович
Курко, Андрій Михайлович
Karetin, Vasyl
Stukhlyak, Petro
Kurko, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Karetin V. Experimental studies of the inertial safety clutch for screw conveyor / Vasyl Karetin, Petro Stukhlyak, Andrii Kurko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 86–96.
Bibliographic description (International): Karetin V., Stukhlyak P., Kurko A. (2020) Experimental studies of the inertial safety clutch for screw conveyor. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 86-96.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 15-Nov-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.086
UDC: 681.833.6
Keywords: кінематична схема
дебаланс
гальмівний крутний момент
частота обертання
передаточне відношення
kinematic scheme
imbalance
braking torque
rotational speed
gear ratio
Number of pages: 11
Page range: 86-96
Start page: 86
End page: 96
Abstract: Ефективність і надійність функціонування машин і механізмів значною мірою залежить від правильного вибору їх компонувальних схем, розрахунку й обґрунтування раціональних конструктивних, кінематичних і динамічних параметрів, а також від забезпечення високоточного і надійного захисту робочих органів і приводів машин при виникненні перевантажень. До пристроїв, які автоматично вимикають робочі механізми при їх перевантаженні, відносяться фрикційні, електромагнітні, інерційні та інші з’єднувальні муфти, що дозволяють регулювати величину допустимого крутного моменту й автоматично включають у роботу механізми при припиненні перевантаження. За рахунок виникнення стопового режиму роботи інерційної запобіжної муфти усувається можливість виходу з ладу або поломки робочих органів виконавчого механізму, що запобігає виникненню аварійних ситуацій та їх подальших наслідків. За результатами реалізації планованих факторних експериментів отримано рівняння регресії, які характеризують зміну гальмівного крутного моменту вихідного вала інерційної запобіжної муфти залежно від вхідних параметрів: частоти обертання вхідного вала та передачного відношення механізму привода дебалансів. Процес роботи інерційної запобіжної муфти із застосування реверсу та з паразитною шестернею привода верхнього дебалансу (варіант комбінації І, за якого верхній і нижній дебаланси мають зустрічне обертання) забезпечує збільшення передавання гальмівного крутного моменту вихідного вала інерційної зап обіжної муфти в середньому на 10…15%, або в 1,1…1,15 раза порівняно з варіантом комбінації ІІ без застосування реверсу та з паразитною шестернею. У контексті забезпечення максимального гальмівного крутного моменту вихідного вала раціональні параметри проце су роботи інерційної запобіжної муфти знаходяться в діапазоні: частота обертання вхідного вала від 87,5 об/хв до 437,5 об/хв; передаточне відношення привода верхнього дебалансу від 2,0 до 3,2; передаточне відношення привода нижнього дебалансу 1,0. Результати дослідження є передумовами розроблення методології та методики обгрунтування раціональних параметрів процесу функціонування інерційних запобіжних муфт
Devices that automatically shut down the working mechanisms when they are overloaded include friction, electromagnetic and other couplings. They allow adjusting the amount of allowable torque and automatically turning on the mechanisms when the overload stops. According to the results of the implementation of the planned factor experiments, the regression equations are obtained, which describe the change of the braking torque of the output shaft of the inertial safety clutch. The results of the study are the prerequisites for the development of methods for substantiating the rational parameters of the operation of inertial safety clutches.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34796
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1115/DETC2008-49875
https://doi.org/10.1115/1.1758258
https://doi.org/10.4271/2017-01-1105
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.072
https://doi.org/10.4271/980827
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118795
https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103880
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.215-216.1003
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.091
https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-92-7-104-111
References (Ukraine): 1. Клендій О. М. Обґрунтування параметрів запобіжних муфт гвинтових конвеєрів: дис. … канд. техн. наук: 05.02.02. Тернопіль, 2015. 178 с.
2. Леонов А. И. Инерционные автоматические трансформаторы вращающего момента. Москва: Машиностроение, 1978, 224 с.
3. Berselli G. et al., ‘Kinematic design and bond graph modeling of an inertia-type infinitely variable transmission,’ Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference, 5, 2008 . DOI: https://doi.org/10.1115/DETC2008-49875
4. Benitez F. G. et al., ‘Infinitely Variable Transmission of Racheting Drive Type Based on One-Way Clutches,’ ASME. Journal of Mechanical Design. July. 2004. 126 (4). 673–682. DOI: https://doi.org/10.1115/1.1758258
5. Aliukov S. et al., ‘Analysis of Methods for Solution of Differential Equations of Motion of Inertial Continuously Variable Transmissions,’ SAE Technical Paper, 2017. DOI: https://doi.org/10.4271/2017-01-1105
6. Marchuk R., Komar R., Dubynyak T., Flonts O., Dynya V., Semeniv I. Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2017. Vol. 86. No. 2. Р. 59–66.
7. Lutsiv I., Hevko I., Dubynyak T., Manzii O. Defining parameters of elastic-safety clutches for screw conveyers. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2017. Vol. 87. No. 3. Р. 72 –80. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.072
8. Liu K. et al.,’Dynamic Analysis of an Overrunning Clutch for the Pulse-Continuously-VariableSpeed Transmission,’ SAE Technical Paper, 1998. DOI: https://doi.org/10.4271/980827
9. Ince E. et al., ‘On the advantages of the new power-split infinitely variable transmission over conventional mechanical transmissions based on fuel consumption analysis, ‘Journal of Cleaner Production, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118795
10. Tsuchiya E. et al., ‘ Formulation of intervibrator motion and development of a controller for a pulse-drive transmission,’ Mechanism and Machine Theory. Vol. 150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103880
11. Liang J. et al.,’ Simulation Study on Planetary Bevel Gear CVT System Based on Virtual Prototyping Technology,’ Applied Mechanics and Materials. 215–216. 1003–1008. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.215-216.1003
12. Strilets O., Malashchenko V., Strilets V. Dynamic model of a closed-loop hydraulic system for speed control through gear differential. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2020. Vol. 98. No. 2. P. 91–98. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.091
13. Лунев В. А. Математическое моделирование и планирование эксперимента: учеб. пособие. СПб., 153 с.
14. Спирин Н. А. и др. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: учебное пособие / под ред. Н. А. Спирина; ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. Екатеринбург, 2015. 290 с.
15. Karetin, V. Kinematic study of the standard layout circuit of the inertia module. Scientific Horizons. 2020. 07 (92). Р. 104–111. DOI: https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-92-7-104-111
16. Каретін В. М., Курко А. М. Комп’ютеризований стенд для експериментального дослідження енергетичних характеристик інерційного диференціального трансформатора моменту: зб. тез. доп. Матеріали XXI наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2019. С. 87.
17. Каретін В. М., Курко А. М., Михайлишин М. С. Автоматизована реєстрація параметрів потужності інерційного диференціального трансформаторА моменту. Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій: зб. тез. доп. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. Тернопіль, 2019. С. 186–187.
18. Рогов В. А. Методика и практика технических экспериментов: учебное пособие. Москва: Академия, 2005. 288 с.
19. Шашков В. Б. Прикладной регрессионный анализ: учебное пособие. Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. 363 с.
20. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учебное пособие. М: Юрайт, 2015. 496 с.
21. Халафян A. Промышленная статистика. Контроль качества, анализ процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA. М: Либроком, 2013. 384 с.
References (International): 1. Klendii O. M. Obgruntuvannia parametriv zapobizhnykh muft hvyntovykh konveieriv. Dys. kand. tekhn. nauk: 05.02.02. Ternopil, 2015. 178 р. [In Ukrainian].
2. Leonov A. I. Inercionnye avtomaticheskie transformatory vrashhajushhego momenta. Moskva: Mashinostroenie, 1978, 224 р. [In Russian].
3. Berselli G. et al., ‘Kinematic design and bond graph modeling of an inertia-type infinitely variable transmission,’ Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference, 5, 2008 .DOI: https://doi.org/10.1115/DETC2008-49875
4. Benitez F. G. et al., ‘Infinitely Variable Transmission of Racheting Drive Type Based on One-Way Clutches,’ ASME. Journal of Mechanical Design. July 2004, 126 (4). Р. 673–682. DOI: https://doi.org/10.1115/1.1758258
5. Aliukov S. et al., ‘Analysis of Methods for Solution of Differential Equations of Motion of Inertial Continuously Variable Transmissions,’ SAE Technical Paper. 2017. DOI: https://doi.org/10.4271/2017-01-1105
6. Marchuk R., Komar R., Dubynyak T., Flonts O., Dynya V., Semeniv I. (2017) Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 86. No 2. Р. 59 –66. [Іn English].
7. Lutsiv I., Hevko I., Dubynyak T., Manzii O. (2017) Defining parameters of elastic-safety clutches for screw conveyers. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 87. No 3. Р. 72 –80. [Іn English]. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.072
8. Liu K. et al.,’Dynamic Analysis of an Overrunning Clutch for the Pulse-Continuously-VariableSpeed Transmission,’ SAE Technical Paper, 1998. DOI: https://doi.org/10.4271/980827
9. Ince E. et al., ‘On the advantages of the new power-split infinitely variable transmission over conventional mechanical transmissions based on fuel consumption analysis. Journal of Cleaner Production, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118795
10. Tsuchiya E. et al., ‘Formulation of intervibrator motion and development of a controller for a pulse-drive transmission,’ Mechanism and Machine Theory. Vol. 150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103880
11. Liang J. et al.,’ Simulation Study on Planetary Bevel Gear CVT System Based on Virtual Prototyping Technology,’ Applied Mechanics and Materials. 215–216. 1003–1008. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.215-216.1003
12. Strilets O., Malashchenko V., Strilets V. (2020) Dynamic model of a closed-loop hydraulic system for speed control through gear differential. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol 98. No. 2. Р. 91 –98. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.091
13. Lunev V. A. Matematicheskoe modelirovanie i planirovanie jeksperimenta: Ucheb. posobie. SPb., 153 р. [In Russian].
14. Spirin N. A. [i dr.] Metody planirovanija i obrabotki rezul'tatov inzhenernogo jeksperimenta: uchebnoe posobie / pod red. N. A. Spirina; GOU VPO UGTU – UPI. Ekaterinburg, 2015. 290 р. [In Russian].
15. Karetin, V. (2020). Kinematic study of the standard layout circuit of the inertia module. Scientific Horizons, 07 (92), 104–111. DOI: https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-92-7-104-111
16. Karetin V. M., Kurko A. M. Kompiuteryzovanyi stend dlia eksperymentalnoho doslidzhennia enerhetychnykh kharakterystyk inertsiinoho dyferentsialnoho transformatora momentu: zb. tez. dop. Materialy XXI naukovoi konferentsii TNTU imeni Ivana Puliuia. Ternopil, 2019. Р. 87. [In Ukrainian].
17. Karetin V. M., Kurko A. M., Mykhailyshyn M. S. Avtomatyzovana reiestratsiia parametriv potuzhnosti inertsiinoho dyferentsialnoho transformatoru momentu. Teoretychni ta prykladni aspek ty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompiuternykh tekhnolohii: zb. tez. dop. Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo tekhnichnoi konferentsii. Ternopil, 2019. Р. 186–187. [In Ukrainian].
18. Rogov V. A. Metodika i praktika tehnicheskih jeksperimentov: uchebnoe posobie. Moskva: Akademija, 2005. 288 р. [In Russian].
19. Shashkov V. B. Prikladnoj regressionnyj analiz: uchebnoe posobie. Orenburg: GOU VPO OGU, 2003. 363 р. [In Russian].
20. Sidnjaev N. I. Teorija planirovanija jeksperimenta i analiz statisticheskih dannyh. Uchebnoe posobie. M: Jurajt, 2015. 496 р. [In Russian].
21. Halafjan A. Promyshlennaja statistika. Kontrol' kachestva, analiz processov, planirovanie jeksperimentov v pakete STATISTICA. M: Librokom, 2013. 384 р. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.