Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34795

Title: Methods of calculation of the power for dough kneading with the use of blade-free working part
Other Titles: Методика розрахунку необхідної потужності при замішуванні тіста безлопатевим робочим органом
Authors: Стадник, Ігор Ярославович
Пилипець, Оксана Михайлівна
Пилипець, Михайло Ількович
Піддубний, Володимир
Коломієць, Олена
Stadnik, Igor
Pylypets, Oksana
Pylypets, Mykhailo
Poddubny, Volodymyr
Kolomiiets, Olena
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Хмельницький, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute, Khmelnytsky, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Methods of calculation of the power for dough kneading with the use of blade-free working part / Igor Stadnik, Oksana Pylypets, Mykhailo Pylypets, Volodymyr Poddubny, Olena Kolomiiets // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 75–85.
Bibliographic description (International): Stadnik I., Pylypets O., Pylypets M., Poddubny V., Kolomiiets O. (2020) Methods of calculation of the power for dough kneading with the use of blade-free working part. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 75-85.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 26-Sep-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.075
UDC: 664.643.1
Keywords: робочий орган
неньютонівська рідина
перемішування
замішування
потужність
безлопатевий робочий орган
working part
non-Newtonian fluid
mixing
kneading
power
blade – free working part
Number of pages: 11
Page range: 75-85
Start page: 75
End page: 85
Abstract: Одне із важливих місць у виробництві життєво потрібних харчових продуктів займає хлібопекарська галузь. Поліпшення якості хлібобулочних виробів можна досягти за рах унок підвищення якості технологічного процесу замішування тіста. Створення нової конструкції починається з використання елементів геометричного моделювання поверхні, що впливає на результати технологічного процесу. Запропоновано технічне вирішення із забез печення більшого контакту з середовищем, зменшенням тривалості процесу, і, відповідно, збільшенням продуктивності за рахунок розробленої конструкції нової машини з циліндричним робочим органом. Розглянуто шляхи регулювання перебігу технологічного процесу в робочій камері нової тістомісильної машини, що ґрунтуються на зміні параметрів: тривалості замішування, температури, вологості, частоти обертання робочого органу. Проаналізовано конструкцію циліндричного робочого органу та фактори впливу його конструктивних особливостей на ефективність процесу змішування компонентів та якісного транспортування на третій стадії тістоутворення. На основі розгляду процесу замішування тіста запропоновано методику розрахунку необхідної потужності. Запропонована методика дозволила отримати теоретичний розрахунок обчислення затрат потужності при невідомих значеннях дії сил тертя на місильний барабан, але відомій частоті його обертання з відповідними конструктивними параметрами та факторами впливу. Крім цього, дає можливість з’ясувати основні складові зусилля, що впливають на збільшення потужності привода робочого органу. За рахунок наведених залежностей виконано розрахунок визначення необхідної потужності при дії в’язкого тертя та наведено визначення основних складових утворюючого тіста, що ґрунтуються на вирішенні завдання переміщення його маси в орієнтуючих каналах по обмежених кругових направляючих
Baking industry plays one of the most important roles in the production of vital food products. The quality of the bakery products can be improved through the improvement of quality in technological process of dough kneading. A technical solution for providing greater contact with the environment, reducing the duration of the process, and, accordingly, increase productivity due to the developed design of a new machine with a cylindrical working body was proposed. The ways of regulating the course of the technological process in the working chamber of a new kneading machine are considered. They are based on the change of parameters: duration of kneading, temperature, humidity, rotation frequency of the working body. A method of calculating the required power based on the process of kneading the dough is proposed. It allowed obtaining a theoretical calculation of power consumption at unknown values of the friction forces action on the kneading drum, but the known frequency of its rotation with the corresponding design parameters and factors of influence. In addition, it makes possibility to determine the effort main components that affect to the power increase of the working body drive.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34795
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.12913/22998624/64068
https://doi.org/10.1515/agriceng-2019-0030
https://doi.org/10.5219/1129
https://doi.org/10.24263/2304-974X-2020-9-1-14
https://doi.org/10.5219/867
https://doi.org/10.5219/1195
https://doi.org/10.5219/977
https://doi.org/10.5219/1190
https://doi.org/10.5219/1078
https://doi.org/10.12913/22998624/113611
https://doi.org/10.5219/1399
https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/112892020
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.075
References (Ukraine): 1. Лісовенко О. Т., Стадник І. Я. Новий спосіб замішування тіста: науково-практична конференція «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів:сього whereння та перспективи» Національний університет харчових технологій. К.: НУХТ, 2010. № 10. С. 28.
2. Тістомісильна машина: пат. 62460 А Україна; заявл. 27.03.03; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 2. с.
3. Pawel, D., Derkach, A., Stadnyk, I., Vitenko, T. (2016) Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies. Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 9. P. 130–138. DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/64068
4. Dolomakin Y. Simulation of liquid dough mixing in the machine with the rotor unit. Ukrainian Journal of Food Science. 2016. Volume 4. Issue 1. Р. 120–130. ISSN 2310-1008.
5. Dolomakin Y., Babanov I., Shevchenko A., Babkina I. Influence of eccentricity of internal rotor’s cylinder for mixing water-flour mixture on its kinematic and dynamic parameters. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. Issue 4. 2017. Р. 26–29. ISSN 1338-9432.
6. Szwedziaka K., Stadnykb I., Golyachukc S., Grzywaczd Ż. Justification of the rheological model of process of plastic material injection by the rollers. Agricul tural Engineering. 2019. Vol. 23. No. 3. P. 101–114. ISSN 2083-1587. e-ISSN 2449-5999 DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2019-0030
7. Stadnyk I., Pankiv Ju., Havrylko Р., Karpyk H. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 581–592. DOI: https://doi.org/10.5219/1129
8. Lisovska T., Stadnik I., Piddubnyi V., Chorna N.. Effect of extruded corn flour on the stabilization of biscuit dough for the production of gluten-free biscuit. ukrainian food journal food engineering. Vol. 9. Issue 1. 2020. P. 159–174. ISSN 2304–974X (Print). ISSN 2313–5891. DOI: https://doi.org/10.24263/2304-974X-2020-9-1-14
9. Stadnyk I., Novak L., Matenchuk L. Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 12. 2018. No. 1. P. 24–35. DOI: https://doi.org/10.5219/867
10. Stadnyk I., Piddubnyi V., Krsnozhon S., Antoshkova N. Influence of reduction on adhesive properties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2019. P. 76–87. DOI: https://doi.org/10.5219/1195
11. Stadnyk I., Piddubnuy V., Eremeeva O., Karpyk H. Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers . Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 12. 2018. No. 1. P. 824–835. DOI: https://doi.org/10.5219/977
12. Stadnyk I., Hushtan T., Sabadosh G., Yevchuk Ya. Formation of microbial biofilms on stainless steel with different surface roughness. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 915–924. DOI: https://doi.org/10.5219/1190
13. Stadnyk I., Piddubnyi V., Karpyk H., Kravchenkо M., Hidzhelitskyi V. Adhesion effect on environment process injection. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 429–437. DOI: https://doi.org/10.5219/1078
14. Vitenko T., Stadnik I., Droździel P., Rudawska A. The substantiation of the optimal parameters for dough pinning-out rollers. Advances in Science and Technology Research Journal. Volume 14. Issue 1. 2020. P. 32–41. DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/113611
15. Stadnyk I., Piddubnyi V., Krsnozhon S., Antoshkova N. Influence of reduction on adhesive properties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2020. P. 76–87. DOI: https://doi.org/10.5219/1195
16. Stadnyk I., Kolomiiets O., Dziana O. Substantiation of foamy structure formation in a glutenfree biscuit. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2020. P. 1008–1019. DOI: https://doi.org/10.5219/1399
17. Piskunov S., Iasechko M., Minko N., Dolomakin Y. Taking into account the correlated errors of measurements when estimating parameters of object trajectory at mechanical movement. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020. Volume 8. No. 9. P. 5603–5606. DOI: https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/112892020
18. Dolomakin Y. Determination of the main stages of mixing wheat sourdough relative method. Journal of food and packaging science. Technique and Technologies. 2016. Year V. No. 9. P. 49–54. (ISSN: 1314-7773).
19. Стадник І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого замішування тіста: автореф. дис. … док. дисертації. 2013 р., 40 с.
20. Добротвор І. Г., Стадник І. Я. Дослідження розподілу концентрацій розчинних шарів при змішуванні. Хранение и переработка зерна. 2011. № 8. С. 48–50.
21. Стадник І. Я. Процеси першої стадії замішування на новій тістомісильній машині. Вісник ТДТУ. № 2. Т. 14. 2009. С. 72–79.
22. Stadnik I., Lyasota O., Poddubny V., Korets L. Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2019. Vol. 95. No. 3. P. 75–85. (Manufacturing engineering and automated processes). DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.075
23. Mykhailyshyn R., Prots’ Ya., Savkiv V. Optimization of bernoulli gripping device’s orientation under the process of manipulations along direct trajectory. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. Tern.: TNTU. 2016. No. 1 (81). P. 107–117
References (International): 1. Lisovenko O. T., Stadnyk I. Ya. A new way of kneading the dough. Scientific and practical conference “New technologies, equipment, safety and quality of food products: present and prospects” National University of Food Technologies. К.: NUHT, 2010. No. 10. P. 28.
2. Lisovenko O. T., Lisovenko I. O., Stadnyk I. Ya. Pat. 62460A Ukraine. Dough mixer. Application. 27.03.03; publ. 15.12.03, Bull. № 12. P. 2.
3. Pawel, D., Derkach, A., Stadnyk, I., Vitenko, T. (2016) Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies. Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 9. P. 130–138. DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/64068
4. Dolomakin Y. Simulation of liquid dough mixing in the machine with the rotor unit. Ukrainian Journal of Food Science. 2016. Volume 4. Issue 1. P. 120–130. ISSN 2310-1008.
5. Dolomakin Y., Babanov I., Shevchenko A., Babkina I. Influence of eccentricity of internal rotor’s cylinder for mixing water-flour mixture on its kinematic and dynamic parameters. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. Issue 4. 2017. P. 26–29. ISSN 1338-9432.
6. Szwedziaka K., Stadnykb I., Golyachukc S., Grzywaczd Ż. Justification of the rheological model of process of plastic material injection by the rollers. Agricul tural Engineering. 2019. Vol. 23. No. 3. P. 101–114. ISSN 2083-1587. e-ISSN 2449-5999 DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2019-0030
7. Stadnyk I., Pankiv Ju., Havrylko Р., Karpyk H. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 581–592. DOI: https://doi.org/10.5219/1129
8. Lisovska T., Stadnik I., Piddubnyi V., Chorna N.. Effect of extruded corn flour on the stabilization of biscuit dough for the production of gluten-free biscuit. ukrainian food journal food engineering. Vol. 9. Issue 1. 2020. P. 159–174. ISSN 2304–974X (Print). ISSN 2313–5891. DOI: https://doi.org/10.24263/2304-974X-2020-9-1-14
9. Stadnyk I., Novak L., Matenchuk L. Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 12. 2018. No. 1. P. 24–35. DOI: https://doi.org/10.5219/867
10. Stadnyk I., Piddubnyi V., Krsnozhon S., Antoshkova N. Influence of reduction on adhesive properties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2019. P. 76–87. DOI: https://doi.org/10.5219/1195
11. Stadnyk I., Piddubnuy V., Eremeeva O., Karpyk H. Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers . Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 12. 2018. No. 1. P. 824–835. DOI: https://doi.org/10.5219/977
12. Stadnyk I., Hushtan T ., Sabadosh G., Yevchuk Ya. Formation of microbial biofilms on stainless steel with different surface roughness. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 915–924. DOI: https://doi.org/10.5219/1190
13. Stadnyk I., Piddubnyi V., Karpyk H., Kravchenkо M., Hidzhelitskyi V. Adhesion effect on environment process injection. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 429–437. DOI: https://doi.org/10.5219/1078
14. Vitenko T., Stadnik I., Droździel P., Rudawska A. The substantiation of the optimal parameters for dough pinning-out rollers. Advances in Science and Technology Research Journal. Volume 14. Issue 1. 2020. P. 32–41. DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/113611
15. Stadnyk I., Piddubnyi V., Krsnozhon S., Antoshkova N. Influence of reduction on adhesive properties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2020. P. 76–87. DOI: https://doi.org/10.5219/1195
16. Stadnyk I., Kolomiiets O., Dziana O. Substantiation of foamy structure formation in a glutenfree biscuit. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 14. 2020. P. 1008–1019. DOI: https://doi.org/10.5219/1399
17. Piskunov S., Iasechko M., Minko N., Dolomakin Y. Taking into account the correlated errors of measurements when estimating parameters of object trajectory at mechanical movement. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020. Volume 8. No. 9. P. 5603–5606. DOI: https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/112892020
18. Dolomakin Y. Determination of the main stages of mixing wheat sourdough relative method. Journal of food and packaging science. Technique and Technologies. 2016. Year V. No. 9. P. 49–54. (ISSN: 1314-7773).
19. Stadnyk I. Ya. Scientific and technical bases of processes and development of equipment for blade – free dough kneading. Abstract of the doc. dissertation. 2013, 40 p.
20. Dobrotvor I. H., Stadnyk I. Ya. Investigation of the distribution of concentrations of soluble layers during mixing. Storage and processing of grain. 2011. No. 8. P. 48–50.
21. Stadnik I. Ya. Protsesi pershoYi stadIYi zamIshuvannya na novIy tIstomIsilnIy mashinI. VIsnik TDTU. № 2. T. 14. 2009. Р. 72–79.
22. Stadnik I., Lyasota O., Poddubny V., Korets L. Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2019. Vol. 95. No. 3. P. 75–85. (Manufacturing engineering and automated processes). DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.075
23. Mykhailyshyn R., Prots’ Ya., Savkiv V. Optimization of bernoulli gripping device’s orientation under the process of manipulations along direct trajectory. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. Tern.: TNTU. 2016. No. 1 (81). P. 107–117
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.