Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34794

Title: Substantiation of constructive parameters of a frame structure elements of the rope mechanism transport system for storing piece loadings into small warehouses
Other Titles: Обґрунтування конструктивних параметрів елементів рамної конструкції транспортної системи канатного механізму для завантаження штучними вантажами малих складських приміщень
Authors: Гевко, Роман Богданович
Никеруй, Юрій Степанович
Довбуш, Тарас Анатолійович
Олексюк, Василь
Hevko, Roman
Nykerui, Yurii
Dovbush, Taras
Oleksyuk, Vasyl
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Substantiation of constructive parameters of a frame structure elements of the rope mechanism transport system for storing piece loadings into small warehouses / Roman Hevko, Yurii Nykerui, Taras Dovbush, Vasyl Oleksyuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 62–74.
Bibliographic description (International): Hevko R., Nykerui Y., Dovbush T., Oleksyuk V. (2020) Substantiation of constructive parameters of a frame structure elements of the rope mechanism transport system for storing piece loadings into small warehouses. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 62-74.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 23-Oct-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.062
UDC: 621.867.42
Keywords: канатний механізм
конструктивні параметри
підтискні важелі
опорні ролики
кути провертання
rope mechanism
design parameters
clamping levers
support rollers
turning angles
Number of pages: 13
Page range: 62-74
Start page: 62
End page: 74
Abstract: Технологічні процеси завантаження штучними вантажами малих складських приміщень, такими як, яблука, картопля або іншими фруктами чи овочами потребують забезпечення високої продуктивності та мінімізації ступеня їх пошкодження в процесі переміщення до зони вивантаження, які не повинні перевищувати допустимі норми або бути взагалі відсутніми. В роботі наведено теоретичне обґрунтування меж раціональних конструктивних параметрів рамної конструкції для розміщення штучних вантажів, а також підпружинених важелів з роликами та їх розташування, які взаємодіють з внутрішньою поверхнею направляючих канатів розробленої транспортної системи. Встановлені межі раціональних кутових положень важелів та їх пружин підтискання до похилих боковин для правої та лівої сторін рухомих елементів рамної конструкції відносно центральної вертикальної осі, а також кута розташування направляючих канатів до горизонту. При виборі конструктивних параметрів і положення розташування важелів з роликами та пружин стискання, в першу чергу, необхідно орієнтуватися на компонувальну схему транспортної системи канатного механізму, а саме кута α розташування канатів до горизонту. При виборі початкової довжини пружини lsp необхідно орієнтуватися на отримані графічні залежності, а також передбачити регулювання її довжини за допомогою інших механізмів. Кут нахилу боковин γ до осі OY варто вибирати близьким γ = 30, оскільки його таке значення є конструктивно раціональним, а відхилення від нього в різні сторони в межах +\- 5 суттєво не впливає на шукані величини. На основі отриманих результатів розрахунків і рекомендацій стосовно вибору параметрів запропонованих технічних рішень виготовлено канатний механізм для завантаження малих складських приміщень штучними вантажами та проведено попередні експериментальні дослідження.
The article provides a theoretical substantiation of the structural parameters of the frame structure for the placement of piece loads, as well as clamping levers with rollers and their arrangement, which interact with the inner surface of the guide ropes of the developed transport system. The established limits of rational parameters and angular positions of levers and their compression springs to the inclined sidewalls for the right and left sides of the movable elements of the frame structure relative to the central vertical axis, as well as the angle of the guide ropes to the horizon. On the basis of the results of calculations and recommendations for the choice of parameters of the proposed technical solutions, a rope mechanism for storing piece loadings into small warehouses was manufactured and preliminary experimental studies were carried out.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34794
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.35633/INMATEH_57_13
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.060
References (Ukraine): 1. Hevko R. B., Klendii M. B., Klendii O. M. (2016), Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 48, no. 1, pp. 29 –34.
2. Lyashuk O. L., Rogatynska O. R., Serilko D. L., (2015), Modelling of the vertical screw conveyer loading, INMATEH Agricultural Engineering, vol. 45, no. 1, pp. 87 –94.
3. Baranovsky V. M., Hevko R. B., Dzyura V. O., Klendii O. M., Klendii M. B., Romanovsky R. M., (2018), Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder, INMATEH: Agricultural engineering, vol. 54, no. 1, pp. 15–24.
4. Hevko R. B., Zalutskyi S. Z., Hladyo Y. B. Tkachenko I. G. Lyashuk O. L., Pavlova O. M, Pohrishchuk B. V., Trokhaniak O. M., Dobizha N. V., (2019), Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw co nveyor elastic section surface, INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania, vol. 57, no. 1, pp. 123–134. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH_57_13
5. Dovbush T, Khomuk N., Dovbush A., Rubinets N. (2017) Mathematical model of boundary crack propagation at bending of symmetric thin -walled flanks. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no. 2, pp. 67–75.
6. Tson A., Baranovskyi V., Lyashuk O., Dovbush T. (2018) Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no. 4, pp. 60–67. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.060
7. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R., (2017), Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous -flow conveyors, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 51, no. 1, pp. 49 –59.
8. Hevko R. B., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Lyashuk O. L., Pohrishchuk B. V., Klendii O. M., (2018), Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 55, no. 2, pp. 97 –104.
9. Lyashuk O., Vovk Y., Sokil B., Klendii V., Ivasechko R., Dovbush T. Mathematical model of a dynamic process of transporting a bulk material by means of a tube scraping conveyor Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Volume 21, Issue 1, 2019, pp. 74–81.
10. Mel’nychuk S. L., Hevko B. M., Diachun A. Y., Dzyura V. O., Skyba O. P., (2017), Investigation of the dynamics of unloading the sapropel from a bucket of a cable installation, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 52, no. 2, pp. 55–61.
11. Ляшук, О. Л., Колесник, О. А., Мельничук, С. Л. Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок. Наукові нотатки. Вип. 53. 2016. ЛНТУ. Луцьк. С. 97–102.
12. Гевко Р. Б., Никеруй Ю. С. Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі. Наукові нотатки. Вип. 67. ЛНТУ. 2019. Луцьк. С. 29–33.
13. Гевко Р. Б., Никеруй Ю. С., Довбуш Т. А. Результати експериментальних досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень овочами і фруктами у тарі. Сільськогосподарські машини. Вип. 45. 2020. ЛНТУ. Луцьк. С. 45–56.
14. Рогатинський Р. М. Канатний механізм завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель № 125377 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р. М. Рогатинський, Ю. С. Никеруй, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. Заявка № u201711503. Заявл. 24.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл. № 9.
15. Никеруй Ю. С. Канатний механізм для завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель № 130576 МПК B 65 G 7/00 / Ю. С. Никеруй, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, Б. В. Погріщук, Н. В. Добіжа. Заявка № u201807507. Заявл. 04.07.2018. Опубл. 10.12.2018. ; Бюл. № 23.
References (International): 1. Hevko R. B., Klendii M. B., Klendii O. M. (2016), Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 48, no.1, pp. 29–34.
2. Lyashuk O. L., Rogatynska O. R., Serilko D. L., (2015), Modelling of the vertical screw conveyer loading, INMATEH Agricultural Engineering, vol. 45, no.1, pp. 87 –94.
3. Baranovsky V. M., Hevko R. B., Dzyura V. O., Klendii O. M., Klendii M. B., Romanovsky R. M., (2018), Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder, INMATEH: Agricultural engineering, vol. 54, no. 1, pp. 15–24.
4. Hevko R. B., Zalutskyi S. Z., Hladyo Y. B. Tkachenko I. G. Lyashuk O. L., Pavlova O. M, Pohrishchuk B. V., Trokhaniak O. M., Dobizha N. V., (2019), Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface, INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania, vol. 57, no. 1. pp. 123–134. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH_57_13
5. Dovbush T, Khomuk N., Dovbush A., Rubinets N. (2017) Mathematical model of boundary crack propagation at bending of symmetric thin -walled flanks. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no. 2, pp. 67–75.
6. Tson A., Baranovskyi V., Lyashuk O., Dovbush T. (2018) Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no. 4, pp. 60–67. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.060
7. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R., (2017), Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous -flow conveyors, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 51, no. 1, pp. 49 –59.
8. Hevko R. B., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Lyashuk O. L., Pohrishchuk B. V., Klendii O. M., (2018), Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvili near paths of tubular conveyors, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 55, no. 2, pp. 97 –104.
9. Lyashuk O., Vovk Y., Sokil B., Klendii V., Ivasechko R., Dovbush T. Mathematical model of a dynamic process of transporting a bulk material by means of a tube s craping conveyor Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Volume 21, Issue 1, 2019, pp. 74–81.
10. Mel’nychuk S. L., Hevko B. M., Diachun A. Y., Dzyura V. O., Skyba O. P., (2017), Investigation of the dynamics of unloading the sapropel from a bucket of a cable installation, INMATEH: Agricultural Engineering, vol. 52, no. 2, pp. 55–61.
11. Lyashuk, O. L., Kolesnik, O. A., Melnichuk, S. L. Teoretichne doslIdzhennya pIdvIsnih mehanIzmIv pIdnImalno-transportnih lebIdok. NaukovI notatki. Vip. 53. 2016. LNTU . Lutsk. Р. 97–102.
12. Gevko R. B., Nikeruy Yu. S. Eksperimentalna ustanovka ta metodika provedennya doslIdzhen kanatnogo mehanIzmu dlya zavantazhennya malih skladskih primIschen yablukami u tarI. NaukovI notatki. Vip. 67. LNTU. 2019. Lutsk. Р. 29–33.
13. Gevko R. B., Nikeruy Yu. S., Dovbush T. A. Rezultati eksperimentalnih doslIdzhen kanatnogo mehanIzmu dlya zavantazhennya malih skladskih primIschen ovochami I fruktami u tarI. SIlskogospodarskI mashini. Vip. 45. 2020. LNTU. Lutsk. Р. 45 –56.
14. Rogatinskiy R. M. Kanatniy mehanIzm zavantazhennya skladskogo primIschennya. Patent UkraYini na korisnu model № 125377 MPK B 65 G 7/08, 25/00 / R. M. Rogatinskiy, Yu. S. Nikeruy, R. B. Gevko, I. G. Tkachenko. Zayavka № u201711503. Zayavl. 24.11.2017. Opubl. 10.05.2018. Byul . № 9.
15. Nikeruy Yu. S. Kanatniy mehanIzm dlya zavantazhennya skladskogo primIschennya. Patent UkraYini na korisnu model № 130576 MPK B 65 G 7/00 / Yu. S. Nikeruy, R. B. Gevko, I. G. Tkachenko, B. V. PogrIschuk, N. V. DobIzha. Zayavka № u201807507. Zayavl. 04.07.2018. Opubl. 10.12.2018. Byul. № 23.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.