Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34253
Title: Інтернет: позитивні і негативні вектори інформаційно - комунікативного розвитку в умовах глобалізації суспільства
Other Titles: Internet: pozytyvni i nehatyvni vektory informatsiino - komunikatyvnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii suspilstva
Интернет: положительные и отрицательные векторы информационно - коммуникативного развития в условиях глобализации общества
Internet: positive and negative vectors of information and communicative development in the conditions of society globalization
Authors: Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Nataliia
Pohajdak, Olha
Melnyk, Liliia
Hahaliuk, Olha
Андрушкив, Богдан
Кирич, Наталья
Погайдак, Ольга
Мельник, Лилия
Гагалюк, Ольга
Андрушків, Богдан
Кирич, Наталія
Погайдак, Ольга
Мельник, Лілія
Гагалюк, Ольга
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків Б. Інтернет: позитивні і негативні вектори інформаційно - комунікативного розвитку в умовах глобалізації суспільства. [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Наталія Кирич, Ольга Погайдак, Лілія Мельник, Ольга Гагалюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 116-129. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20abmugs.pdf
Bibliographic description (International): Andrushkiv, B., Kyrych N., Pohajdak O., Melnyk L., Hahaliuk O. (2020) Internet: pozytyvni i nehatyvni vektory informatsiino - komunikatyvnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii suspilstva [Internet: positive and negative vectors of information and communicative development in the conditions of society globalization]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 116-129. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20abmugs.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(22)
Issue Date: Jul-2020
Submitted date: May- 202
Date of entry: 19-Feb-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.116
UDC: 004.62:004.77:004.316.33
JEL: L 86
Keywords: Інтернет
інформаційно-комунікативний засіб
інновації
інноваційна політика
хакери
кіберзлочинці
промислові підприємства
стабільність
стратегія,
ефективність,
фінанси
господарська діяльність
трансформаційне суспільство
Європейський Союз
Internet
information and communication tool
innovations
innovation policy
hackers
cybercriminals
industrial enterprises
stability
strategy
efficiency
finance
economic activity,
transformational society
European Union
Number of pages: 14
Page range: 116-129
Start page: 116
End page: 129
Abstract: Наукові розробки присвячено одній з найактуальніших проблем сьогодення, визначенню основних напрямів розвитку інформаційно-комунікативного засобу – Інтернет. Дослідження здійснено в умовах трансформаційної економіки посттоталітарного суспільства. Розглянуто шляхи підвищення ефективності Інтернету за рахунок згаданих державних та підприємницьких інноваційно-управлінських чинників, застосування засобів контролю та ін. Запропоновано вжити організаційно-економічні заходи з метою попередження можливих зловживань, покращення якості інформаційно-комунікативного сервісу, координованості діяльності цієї сфери. Встановлено, що Інтернет як Всесвітня мережа є одним із найбільш прийнятних методів оцінки стабільності функціонування суспільства, в т. ч. і в умовах адміністративно-територіальної реформи, з точки зору ефективності використання економічних, енергетичних, трудових та інших ресурсів у контексті Європейських вимог. Описано позитивні та негативні сторони мережі як явища її системного використання через різного роду додатки, засобом зловживань, маніпуляції громадської думки і т.п. Звернуто увагу, що єдиним способом протистояння різного роду маніпуляціям є роз’яснення, освіта та навчання критичному мисленню. Наведено дані соціологічних опитувань стосовно місця Інтернету в суспільстві користувачів і житті респондентів, як засобу інформаційно-комунікативного зв’язку, неперервного збільшення кількості пристроїв (гаджетів) на душу населення, їх непрямого використання та отримання синергії обчислювальної потужності. Попри неймовірний технологічний прогрес і публічність людини в мережі особливий наголос зроблено на тому, що повинно залишитися місце приватності. Обґрунтовано тезу, що за рахунок згаданих чинників можна забезпечити належне сервісне інформаційно-комунікативне обслуговування користувачів України, попереджувати можливі зловживання, що посилить конкурентоздатність нашої держави в умовах інтеграції з Європейським Союзом.
Научные разработки посвящено одной из наиболее актуальных проблем современности, определению основных направлений развития информационно-коммуникативного средства - Интернет. Исследование осуществлено в условиях трансформационной экономики посттоталитарного общества. Рассмотрены пути повышения эффективности Интернета за счет упомянутых государственных и предпринимательских инновационно-управленческих факторов, применение средств контроля др. Предлагается принять организационно-экономических мероприятий с целью предупреждения возможных злоупотреблений, улучшение качества информационно-коммуникативного сервиса, скоординированности деятельности этой сферы. Установлено, что Интернет как Всемирная сеть сетей является одним из наиболее приемлемых методов оценки стабильности функционирования общества в т.ч. и в условиях административно-территориальной реформы, с точки зрения эффективности использования экономических, энергетических, трудовых и других ресурсов в контексте европейских требований. Описаны положительные и отрицательные стороны сети, как явления ее системного использования, через разного рода приложения, средством злоупотреблений, манипуляции общественного мнения и т.п. Обращено внимание, что единственным способом противостояния различного рода манипуляций является разъяснение, учеба критическому мышлению. Приводятся данные социологических опросов относительно места Интернета в обществе пользователей и жизни респондентов, как средства информационно-коммуникативной связи, непрерывного увеличения количества (гаджетов) устройств на душу населения, их косвенного использования и получения синергии вычислительной мощности. Несмотря на невероятный технологический прогресс и публичность человека в сети особый упор сделан на том, что должно остаться место приватности. Обоснованно тезис, что за счет факторов можно обеспечить надлежащее сервисное информационно-коммуникативное обслуживания пользователей Украины, предупреждать возможные злоупотребления, что собственно и может усилить наше государство и конкурентоспособность в условиях ЕС.
Scientific developments are devoted to one of the most important issues of today, the determination of the main directions of information and communication tool - the Internet - development. The research was carried out in the conditions of transformational economy of post-totalitarian society. Ways to increase the efficiency of the Internet due to the state and business innovation and management factors, the use of control tools etc. are considered. It is proposed to take organizational and economic measures to prevent possible abuses, improve the quality of information and communication services, coordination of activities in this area. It is established that the Internet as a World Wide Web is one of the most acceptable methods for assessing the stability of society, including and in the framework of administrative-territorial reform, in terms of efficient use of economic, energy, labor, and other resources in the context of European requirements. The positive and negative aspects of the network, as a phenomenon of its systemic use, through various applications, means of abuse, manipulation of public opinion etc. are described. It is noted that the only way to resist all kinds of manipulation is to explain, educate and teach critical thinking. Data from opinion polls on the role of the Internet in the society of users and the lives of respondents as a mean of information and communication, continuous increase in the number (gadgets) of devices per capita, their indirect use and obtaining synergy of computing power is provided. Despite the incredible technological progress and publicity of the person in the network, special emphasis is placed on the fact that privacy should remain. It is substantiated that due to the mentioned factors it is possible to provide proper information and communication service to Ukrainian users, to prevent possible abuses, which actually can strengthen our state and competitiveness in the European Union.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34253
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20abmugs.pdf
https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/
http://propaganda-journal.net/9520.html
https://pikabu.ru/story/kiberbomzh_4902687
https://www.the-village.ru/village/city/ustory/226427-hikki
https://commons.com.ua/uk/chernoe-zerkalo-chelovecheskoj-sushhnosti/
https://sites.google.com/site/istoriarozvitkumereziinternet/istoria-rozvitku
https://webbuilding.com.ua/ukr/articles/istoriya-interneta/
https://netfreedom.org.ua/article/policiya-maye-nadmirnij-dostup-do-danih-koristuvachiv-v-interneti-sud-nimechchini
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media#
https://nv.ua/ukr/techno/popscience/lektorij-shcho-take-internet-rechej-i-navishcho-vin-potriben-1326653.html
References (Ukraine): 1. Андрушків Б.М., Кирич Н.Б. Безпечна життєдіяльність населення – необхідна умова успішності економічного розвитку суспільства. Тернопіль: ОП ТВПК «Збруч», 1996. 40 с.
2. Андрушків Б.М., Малюта Л.Я. та ін.. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва (Антирейдерство). Тернопіль: Вид. Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2008.
3. Барановський О. Визначення показників економічної безпеки. Економіка. Фінанси. Право. 1999. №8. С. 14-16.
4. Бинько И., Шлемко В. Как обеспечить экономическую безопасность Украины? Всеукраинские ведомости. 1997. №138. С. 3-8.
5. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досл.). К.: МАУП. 2005. 492 с.
6. Бутко М. П., Акименко О. Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 232с.
7. Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування українського виробництва. Економіка України. 2000. № 10. С. 54-61.
8. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: монографія. К., 2003. 733 с.
9. Балакірєва, О. ESPAD-2015: куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються. Київ: Поліграфічний центр «Фоліант», 2015.
10. Варламова С., Гончарова Е., Соколова И. «Интеренет-зависимость молодёжи мегаполисов: критерии и типология». В: Мониторинг общественного мнения. 2015. №2(126), С.165—182.
11. Ермошенко Н. Определение угрозы национальным интересам государства в финансово-кредитной сфере. Экономика Украины. 1999. №1. С. 4-12.
12. Ковальський В., Голодніков О., Кузьменко В. Про підвищення рівня еколого-енергетичної безпеки України. Економіка України. 2000. №10. С. 34-41.
13. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия. К., 2003. 280 с.
14. Кирич Н. Б., Кінаш І. А., Погайдак О. Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування. Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2011. 268 с.
15. Геєць В. М. Керівник проекту. Концепція економічної безпеки України. Інститут економічного прогнозування. К., 1999. 56 с.
16. Мацьоха Тетяна Інтернет-залежність української молоді: сучасний стан проблеми. URL: https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/
17. Мочерный С., Плотников А. Экономическая безопасность в контексте государственного суверенитета Украины. Экономика Украины. 1998. № 4. С.4-12.
18. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К., 2004. 462 с.
19. Мацёха Т. Феномен одноразового общества. // Пропаганда: науч.-поп. журнал. – 2015. URL: http://propaganda-journal.net/9520.html
20. Кибер-бомж. URL: https://pikabu.ru/story/kiberbomzh_4902687
21. Полыгаева Д. Новые затворники: почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах. URL: https://www.the-village.ru/village/city/ustory/226427-hikki
22. Пастернак-Транушенко Г. Економічна безпека держави. К., 2002. 302 с.
23. Смаилова, Е., Бронштейн, Е. Черное зеркало человеческой сущности. URL: https://commons.com.ua/uk/chernoe-zerkalo-chelovecheskoj-sushhnosti/
24. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. К., 2003. 223 с.
25. Шлемко В. Бінько І. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. К., 2002. 144 с.
26. Янг, К., «Диагноз — Интернет-зависимость». В: Мир Интернет. 2000. №2. С. 24-29.
27. Історія розвитку. URL: https://sites.google.com/site/istoriarozvitkumereziinternet/istoria-rozvitku
28. Історія виникнення Інтернету. URL: https://webbuilding.com.ua/ukr/articles/istoriya-interneta/
29. Поліція має надмірний доступ до даних користувачів в інтернеті — суд Німеччини. URL: https://netfreedom.org.ua/article/policiya-maye-nadmirnij-dostup-do-danih-koristuvachiv-v-interneti-sud-nimechchini
30. Цифрові технології 2020. URL: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media#
31. Лекторій. Що таке Інтернет речей і навіщо він потрібен? URL: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/lektorij-shcho-take-internet-rechej-i-navishcho-vin-potriben-1326653.html
References (International): 1. Andrushkiv B.M., Kyrych N.B. (1996) Bezpechna zhyttiediialnist naselennia – neobkhidna umova uspishnosti ekonomichnoho rozvytku suspilstva.[ Safe living of the population is a necessary condition for the success of economic development of society] Ternopil: OP TVPK «Zbruch», 40 p.
2. Andrushkiv B.M., Maliuta L.Ya. ta in. (2008) Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva i pidpryiemnytstva (Antyreiderstvo). [Economic and property security of enterprises and entrepreneurship (Anti-raiding)] Ternopil: Vyd. Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu im. Ivana Puliuia.
3. Baranovskyi O. (1999) Vyznachennia pokaznykiv ekonomichnoi bezpeky. Ekonomika. Finansy. Pravo. [Determination of economic security indicators. Economy. Finances. Right.] no 8. pp. 14-16.
4. Bynko Y., Shlemko V. (1997) Kak obespechyt эkonomycheskuiu bezopasnost Ukraynы? Vseukraynskye vedomosty. [How to ensure the economic security of Ukraine? Vseukrainskie vedomosti.] no 138. pp. 3-8.
5. Bilorus O. H., Matseiko Yu. M. (2005) Hlobalna perspektyva i stalyi rozvytok: (Systemni marketol. dosl.). [Global perspective and sustainable development: (System marketing research).] K.: MAUP, pp. 492.
6. Butko M. P., Akymenko O. Yu. (2009) Investytsiina dominanta staloho rozvytku rehionu v umovakh intehratsii: monohrafiia. [Investment dominant of sustainable development of the region in the conditions of integration: monograph.] Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 232 p.
7. Bila S. (2000) Tinova ekonomika ta yii vplyv na strukturne transformuvannia ukrainskoho vyrobnytstva. Ekonomika Ukrainy. [Shadow economy and its influence on the structural transformation of Ukrainian production. Ukraine economy], no 10. pp. 54-61.
8. Bilorus O.H. Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku: monohrafiia. (2003) [Globalization and security of development: a monograph.] K., 733 p.
9. Balakirieva, O. (2015) ESPAD-2015: kurinnia, vzhyvannia alkoholiu ta narkotychnykh rechovyn sered pidlitkiv, yaki navchaiutsia. [ESPAD-2015: smoking, alcohol and drug use among adolescents studying.] Kyiv: Polihrafichnyi tsentr «Foliant».
10. Varlamova S., Honcharova E., Sokolova Y. (2015) «Ynterenet-zavysymost molodёzhy mehapolysov: kryteryy y typolohyia». V: Monytorynh obshchestvennoho mnenyia. ["Internet addiction of young people in megacities: criteria and typology." Q: Monitoring public opinion.] no 2(126), pp.165—182.
11. Ermoshenko N. (1999) Opredelenye uhrozы natsyonalnыm ynteresam hosudarstva v fynansovo-kredytnoi sfere. Эkonomyka Ukrayny. [Determination of the threat to the national interests of the state in the financial and credit sphere. Economy of Ukraine] no 1. pp. 4-12.
12. Kovalskyi V., Holodnikov O., Kuzmenko V. (2000) Pro pidvyshchennia rivnia ekoloho-enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. Ekonomika Ukrainy. [On raising the level of ecological and energy security of Ukraine. Ukraine economy.] no 10. pp. 34-41.
13. Kozachenko A.V., Ponomarev V.P., Liashenko A.N. (2003) Эkonomycheskaia bezopasnost predpryiatyia. [Economic security of the enterprise.] K., 280 p.
14. Kyrych N. B., Kinash I. A., Pohaidak O. B. (2011) Ekolohichnyi menedzhment: ekoloho-ekonomichni zasady ratsionalnoho pryrodokorystuvannia. [Environmental management: ecological and economic principles of rational nature management.] Ternopil: TzOV «Ternohraf», 268 p.
15. Heiets V. M. (1999) Kerivnyk proektu. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia. [The concept of economic security of Ukraine.] K., 56 p.
16. Matsokha Tetiana Internet-zalezhnist ukrainskoi molodi: suchasnyi stan problemy. [Internet addiction of Ukrainian youth: the current state of the problem] URL: https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/
17. Mochernыi S., Plotnykov A. (1998) Эkonomycheskaia bezopasnost v kontekste hosudarstvennoho suverenyteta Ukraynы. Эkonomyka Ukrayny [Economic security in the context of the state sovereignty of Ukraine. Economy of Ukraine] no 4. pp.4-12.
18. Muntiian V.I. (2004) Ekonomichna bezpeka Ukrainy. [Economic security of Ukraine] K., 462 p.
19. Matsёkha T. (2015) Fenomen odnorazovoho obshchestva. // Propahanda: nauch.-pop. zhurnal. [The phenomenon of a disposable society. // Propaganda: scientific-pop. Magazine] URL: http://propaganda-journal.net/9520.html
20. Kyber-bomzh. [Cyber bum] URL: https://pikabu.ru/story/kiberbomzh_4902687
21. Polыhaeva D. Novыe zatvornyky: pochemu molodыe liudy vыbyraiut zhyzn v chetыrёkh stenakh. [New recluses: why young people choose to live within four walls.] URL: https://www.the-village.ru/village/city/ustory/226427-hikki
22. Pasternak-Tranushenko H. (2002) Ekonomichna bezpeka derzhavy. [Economic security of the state] K., 302 p.
23. Smaylova, E., Bronshtein, E. Chernoe zerkalo chelovecheskoi sushchnosty. [Black mirror of human essence] URL: https://commons.com.ua/uk/chernoe-zerkalo-chelovecheskoj-sushhnosti/
24. Stechenko D.M. (2003) Upravlinnia rehionalnym rozvytkom. [Regional Development Management] K., 223 p.
25. Shlemko V. Binko I. (2002) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamy zabezpechennia. [Economic security of Ukraine: essence and directions of providing.] K., p. 144.
26. Yanh, K., (2000) «Dyahnoz — Ynternet-zavysymost». ["Diagnosis - Internet Addiction"] V: Myr Ynternet, no 2. pp. 24-29.
27. Istoriia rozvytku. [History of development] URL: https://sites.google.com/site/istoriarozvitkumereziinternet/istoria-rozvitku
28. Istoriia vynyknennia Internetu. [History of the Internet] URL: https://webbuilding.com.ua/ukr/articles/istoriya-interneta/
29. Politsiia maie nadmirnyi dostup do danykh korystuvachiv v interneti — sud Nimechchyny. [The police have a large number of users available to users on the Internet - the German court] URL: https://netfreedom.org.ua/article/policiya-maye-nadmirnij-dostup-do-danih-koristuvachiv-v-interneti-sud-nimechchini
30. Tsyfrovi tekhnolohii 2020. [Digital technologies 2020] URL: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media#
31. Lektorii. Shcho take internet rechei i navishcho vin potriben? [Lyceum. What is the Internet of Things and why do you need it?] URL: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/lektorij-shcho-take-internet-rechej-i-navishcho-vin-potriben-1326653.html
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20abmugs.pdf454,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.