Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34251
Title: Специфіка забезпеченості ефективності діяльності підприємства фінансовими ресурсами, на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
Other Titles: Spetsyfika zabezpechenosti efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva finansovymy resursamy, na prykladi PAT «Kyivska kondyterska fabryka «Roshen»
Специфика обеспеченности эффективности деятельности предприятия финансовыми ресурсами, на примере ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»
Specificity of ensuring the efficiency of the enterprise's activity with financial resources, PJSC «Kyiv confectionery factory «Roshen» as a case study
Authors: Harmatiy, Nataliya
Khymych, Iryna
Riznyk, Nataliia
Гарматий, Наталия
Химич, Ирина
Резник, Наталия
Гарматій, Наталія
Химич, Ірина
Різник, Наталія
Affiliation: Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: garmatiy.nat@meta.ua ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4426-9223
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: khymych31@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2728-2007
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: n.m.riznyk@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5931-7879
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: garmatiy.nat@meta.ua ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4426-9223
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: khymych31@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2728-2007
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: n.m.riznyk@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5931-7879
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: garmatiy.nat@meta.ua ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4426-9223
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: khymych31@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2728-2007
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: n.m.riznyk@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5931-7879
Bibliographic description (Ukraine): Гарматій Н. Специфіка забезпеченості ефективності діяльності підприємства фінансовими ресурсами, на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» [Електронний ресурс] / Наталія Гарматій, Ірина Химич, Наталія Різник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 91-100. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20hnmkfr.pdf
Bibliographic description (International): Harmatiy, N., Khymych, I., Riznyk, N. (2020) Spetsyfika zabezpechenosti efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva finansovymy resursamy, na prykladi PAT «Kyivska kondyterska fabryka «Roshen» [Specificity of ensuring the efficiency of the enterprise's activity with financial resources, PJSC «Kyiv confectionery factory «Roshen» as a case study]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 91-100. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20hnmkfr.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(22)
Issue Date: Jul-2020
Submitted date: May-2020
Date of entry: 19-Feb-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-4426-9223
https://orcid.org/0000-0002-2728-2007
https://orcid.org/0000-0001-5931-7879
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.091
UDC: 336.7
338
JEL: B23
F65
G17
Keywords: фінансові ресурси
активи
оборотні активи
фінансовий результат,
короткострокові зобов’язання
довгострокові зобов’язання
власний капітал
финансовые ресурсы
активы
оборотные активы,
финансовый результат
краткосрочные обязательства
долгосрочные обязательства
собственный капитал
financial resources
assets
current assets
financial result
short-term liabilities
long-term liabilities
equity
Number of pages: 10
Page range: 91-100
Start page: 91
End page: 100
Abstract: В статті представлено специфіку забезпеченості ефективності діяльності підприємства фінансовими ресурсами, як власними, так і залученими, на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» протягом 2017-2018 років. В даний час для підприємства важливим чинником є його спроможність профінансувати власну діяльність. Можливість забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами є надзвичайно необхідною умовою. Від виду та способу забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами залежатиме його майбутня стратегія діяльності. Здійснено оцінку фінансового забезпечення досліджуваного підприємства фінансовими ресурсами на основі аналізу динаміки результатів фінансових показників і фінансових коефіцієнтів. Основне місце у підприємницькій діяльності займають доходи та прибутки, що формуються з власних і позичених фінансових ресурсів. Тому в даному дослідженні показано ступінь залежності підприємства від залучених коштів та проаналізовано наявність його забезпеченості власним капіталом. Здійснено аналіз змін фінансових результатів і фінансових коефіцієнтів на досліджуваному підприємстві, в більшості спостерігали їхню позитивну динаміку. Виявлений фактор є позитивним для фінансового стану підприємства та для здійснення його ефективної фінансово-господарської діяльності на майбутнє. Виявлено основні можливості та загрози для фінансового стану даного підприємства в майбутньому на основі отриманих результатів щодо його забезпеченості фінансовими ресурсами. Представлено основні шляхи усунення загроз визначеної фінансової небезпеки в діяльності досліджуваного підприємства на основі застосування сучасної теорії на основі економіко-математичного моделювання Value-at-Risk. що дає змогу передбачити основні показники фінансової діяльності підприємства на коротку перспективу.
В статье представлено специфику обеспеченности эффективности деятельности предприятия финансовыми ресурсами, как собственными, так и привлеченными, на примере ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» в течение 2017-2018 годов. В настоящее время на предприятии важным фактором выступает его способность профинансировать свою деятельность. Возможность обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами является чрезвычайно необходимым условием. От вида и способа обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами будет зависеть его будущая стратегия деятельности. Осуществлена оценка финансового обеспечения исследуемого предприятия финансовыми ресурсами на основе анализа динамики результатов финансовых показателей и финансовых коэффициентов. Основное место в предпринимательской деятельности занимают доходы и прибыли, которые формируются из собственных и заемных финансовых ресурсов. Поэтому в данном исследовании показано степень зависимости предприятия от привлеченных средств и проанализированы наличие его обеспеченности собственным капиталом. Проанализированные изменения финансовых результатов и финансовых коэффициентов на исследуемом предприятии в большинстве показали их положительную динамику. Обнаруженный фактор является положительным для финансового состояния предприятия и для осуществления его эффективной финансово-хозяйственной деятельности на будущее. Выявлены основные возможности и угрозы для финансового состояния данного предприятия в будущем на основе полученных результатов по его обеспеченности финансовыми ресурсами. Представлены определения ключевых финансовых показателей деятельности предприятия на основе экономико-математического моделирования Value-at-Risk. Данная методология позволяет рассчитать финансовые факторы с учетом рисков в деятельности предприятия, а также способствует обеспечению повышения финансовой устойчивости предприятия.
The specificity of ensuring the efficiency of the enterprise with financial resources, both own and borrowed, PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen" as a case study during 2017-2018 is presented in the article. Currently, the ability to finance its own activities is an important factor for the enterprise functioning. The possibility of providing the enterprise with financial resources is a necessary condition for its successful operation. The future strategy of the enterprise will depend on the type and method of providing financial resources. An assessment of the financial security of the studied enterprise with financial resources based on the analysis of the financial indicators and financial ratios results dynamics is carried out. The main place in business is occupied by income and profits generated from own and borrowed financial resources. Therefore, this study reveals the degree of dependence of the enterprise on borrowed funds and its own capital availability is analyzed. The analysis of changes in financial results and financial ratios at the studied enterprise was carried out, for most of them the positive dynamics is observed. The identified factor is positive for the financial condition of the enterprise and for the implementation of its effective financial and economic activities in the future. The main opportunities and threats to the financial condition of the enterprise in the future on the basis of the obtained results on its financial resources are identified. The main ways to eliminate the threats of a certain financial danger in the activities of the studied enterprise based on the application of modern theory based on economic-mathematical modeling Value-at-Risk are presented which makes it possible to predict the main indicators of financial activity of the enterprise in the short term.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34251
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20hnmkfr.pdf
http://kcf.roshen.com/
References (Ukraine): 1. Гвоздєй Н.І., Бондарук І.С., Вінницька О.А. Oцiнкa ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa. Економічний аналіз. Том. 28. № 1. 2018. С. 216-221.
2. Офіційний сайт ПАТ «ККФ «Рошен»: веб-сайт. URL: http://kcf.roshen.com/.
3. Рогатинський Р.М., Гарматій Н.М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків. Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2015. 206 с.
References (International): 1. Hvozdiei, N.I. &. Bondaruk, I.S. & Vinnytska, O.A. (2018) Otsinka efektyvnosti vykorystannia finansovykh resursiv pidpryiemstva [Evaluation of efficient use of the financial resources of the company]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Vol. 28, 1. pp. 216-221. https://doi.org/10.35774/econa2018.01.216
2. Ofitsiinyi sait PAT «KKF «Roshen» [RrJSC Kuiv confectionery factory «Roshen» (Official website)]. Available at: http://kcf.roshen.com/.
3. Rohatynskyi, R.M. & Harmatii, N.M. (2015) Matematychni metody rynkovoi ekonomiky dlia spetsialistiv-kibernetykiv [Mathematical methods of market economy for cybernetics specialists]. Ternopil: TzOV «Vydavnytstvo Aston».
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20hnmkfr.pdf430,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.