Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34020

Title: Особливості протекторного захисту навантаженої низьколегованої сталі від корозійно-водневої деградації в умовах її контактної корозії
Other Titles: Peculiarities of loaded low-alloy steel against corrosion-hydrogen degradation in conditions of its contact corrosion
Authors: Цирульник, Олександр Тимофійович
Криль, Я.
Генега, Б.
Tsyrulnyk, O.
Kryl, Ya.
Heneha, B.
Affiliation: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): Цирульник О. Т. Особливості протекторного захисту навантаженої низьколегованої сталі від корозійно-водневої деградації в умовах її контактної корозії / Цирульник О., Криль Я., Генега Б. // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2003. — Том 8. — № 1. — С. 30–35. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description (International): Tsyrulnyk O., Kryl Ya., Heneha B. (2003) Osoblyvosti protektornoho zakhystu navantazhenoi nyzkolehovanoi stali vid koroziino-vodnevoi dehradatsii v umovakh yii kontaktnoi korozii [Peculiarities of loaded low-alloy steel against corrosion-hydrogen degradation in conditions of its contact corrosion]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 8, no 1, pp. 30-35 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1 (8), 2003
Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 1 (8), 2003
Journal/Collection: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Issue: 1
Volume: 8
Issue Date: 3-Mar-2003
Submitted date: 14-Jan-2003
Date of entry: 17-Jan-2021
Publisher: ТДТУ
TSTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 620.197
620.193
Number of pages: 6
Page range: 30-35
Start page: 30
End page: 35
Abstract: Наведено результати досліджень впливу цинкового та магнієвого протекторів на швидкість корозії сталі 35Х підвищеної міцності, що використовується для виготовлення кріпильних шпильок ко-лони-кипятильника виробництва етилендиаміду. Виходячи з реальних умов експлуатації проведено оцінку ефективності протекторного захисту сталі за механічного навантаження в пружній і пластич-ній областях деформацій та контакту матеріалу шпильок з нержавною сталлю. На основі електро-хімічних досліджень, оцінки кінетики водневого проникнення та експериментів на короткочасну тріщи-ностійкість і корозійне розтріскування встановлено умови можливого наводнювання низьколегованої сталі та чутливості до корозійно-механічного руйнування шпильок при застосуванні в процесії експлуа-тації протекторів.
The results of investigation of the zinc and magnesium protectors effect on corrosion rate of the high strength 0.35C-1Cr steel, which is used for manufacturing of boiler column hold studs, are presented. Evalua-tion of the protection effectiveness at conditions of mechanical loading in elastic and plastic ranges of defor-mation and a contact of the stud material with the stainless steel is carried out with taking into account of the service conditions. The conditions of possible hydrogenation of the low alloyed steel and its sensitivity to stress corrosion cracking are determined on the base of electrochemical investigations, kinetics of hydrogen permeation and fracture toughness and stress corrosion cracking tests
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34020
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2003
References (Ukraine): 1. Коррозия. Cправочник. Пер с анг под ред. Л.Л.Шрайера. - М.: Металлургия, 1981. - 632 с.
2. Романив О.Н., Никифорчин Г.Н. Механика коррозионного разрушения конструкцинных сплавов. - М.: Металлургия, 1986. – 294 с.
3. Дмитрах І.М., Панасюк В.В. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 1999. – 341 с.
4. Speidel M.O. Stress corrosion cracking in Fe-Mn-Cr alloys // Corrosion.-1976. - № 5.- p. 187-190.
5. Романив О.Н., Генега Б.Я. Об одном виде разрушеня в условиях контактной коррозии метала под напряженим // Физ.-хим. механика материалов. – 1989. – № 3. – С. 116-118.
6. Devanathan M.A., Stachurski Z. The mechanism of hydrogen evolution on iron in acid solutions by deter-minations of permition rates // J.Electrochem. Soc. – 1964. – № 5. – P. 619-623.
7. Наводороживание металла при электрохимических процессах. Отв. ред. С.М. Белоглазов. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 200 с.
8. ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагруже-нии.- М.: Изд-во стандартов, 1985. –62 с.
9. Романів О.М., Генега Б.Я., Гута О.М., Василечко В.О. Вплив напружень на електрохімічну корозію сталі у водних середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1996. – № 6. – С. 113-115.
10. Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. – М.: Металлургия, 1971. – 232 с.
References (International): 1. Korroziia. Cpravochnik. Per s anh ed. L.L.Shraiera, M., Metallurhiia, 1981, 632 p.
2. Romaniv O.N., Nikiforchin H.N. Mekhanika korrozionnoho razrusheniia konstruktsinnykh splavov, M., Metallurhiia, 1986, 294 p.
3. Dmytrakh I.M., Panasiuk V.V. Vplyv koroziinykh seredovyshch na lokalne ruinuvannia metaliv bilia kontsentratoriv napruzhen, Lviv: Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka NAN Ukrainy, 1999, 341 p.
4. Speidel M.O. Stress corrosion cracking in Fe-Mn-Cr alloys, Corrosion.-1976, No 5, p. 187-190.
5. Romaniv O.N., Heneha B.Ia. Ob odnom vide razrushenia v usloviiakh kontaktnoi korrozii metala pod napriazhenim, Fiz.-khim. mekhanika materialov, 1989, No 3, P. 116-118.
6. Devanathan M.A., Stachurski Z. The mechanism of hydrogen evolution on iron in acid solutions by deter-minations of permition rates, J.Electrochem. Soc, 1964, No 5, P. 619-623.
7. Navodorozhivanie metalla pri elektrokhimicheskikh protsessakh. Otv. red. S.M. Belohlazov, L., Izd-vo Leninhradskoho universiteta, 1974, 200 p.
8. HOST 25.506-85. Raschety i ispytaniia na prochnost. Metody mekhanicheskikh ispytanii metallov. Opredelenie kharakteristik treshchinostoikosti (viazkosti razrusheniia) pri staticheskom nahruzhe-nii, M., Izd-vo standartov, 1985. –62 p.
9. Romaniv O.M., Heneha B.Ya., Huta O.M., Vasylechko V.O. Vplyv napruzhen na elektrokhimichnu koroziiu stali u vodnykh seredovyshchakh, Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 1996, No 6, P. 113-115.
10. Hutman E.M. Mekhanokhimiia metallov i zashchita ot korrozii, M., Metallurhiia, 1971, 232 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТДТУ, 2003, том 8, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.