Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33607
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКирич, Наталія Богданівна-
dc.contributor.advisorKyrych, Nataliia-
dc.contributor.authorКосовський, Володимир Вікторович-
dc.contributor.authorKosovskyi, Volodymyr-
dc.date.accessioned2020-12-28T16:59:40Z-
dc.date.available2020-12-28T16:59:40Z-
dc.date.issued2020-12-24-
dc.date.submitted2020-11-27-
dc.identifier.citationКосовський В.В. Дослідження системи управління фінансовими ресурсами в закладах охорони здоров"я на прикладі Відділу охорони здоров"я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради : дипломна робота магістра за спеціальністю „281 — публічне управління та адміністрування“ / В.В. Косовський. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 100 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33607-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Тема дипломної магістерської роботи «Дослідження системи управління економіко-фінансовими ресурсами в закладах охорони здоров’я на прикладі Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради». Дипломна магістерська робота складається із: 95 сторінок, 13 рисунків, 8 таблиць, 25 літературних джерел. Об’єкт дослідження - є процес управління фінансовими ресурсами Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Метою роботи є дослідження стану управління фінансовими ресурсами системи охорони здоров’я та дослідження перспектив його розвитку на регіональному та місцевому рівні на прикладі Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Методи дослідження - теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань державного управління охороною здоров’я. Ключові слова: реформа, охорона здоров’я, структура, аналіз діяльності, фінансування, органи управління, некомерційне підприємство. SUMMARY Theme"Research of the management system of economic and financial resources in health care institutions on the example of the Department of Health and Medical Care of Ternopil City Council." Master Degree thesis contains of 95 pages, 13 pictures, 8 tables, 25 literaturesources. The Object of Investigation is the process of managing the financial resources of the Department of Health and Medical Support of Ternopil City Council. The Aim of the Work is a study of the state of management of financial resources of the health care system and a study of prospects for its development at the regional and local levels on the example of the Department of Health and Medical Care of Ternopil City Council. The Methods of Investigation The theoretical and methodological basis of the study are the general provisions of economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists on public health management. Keywords: reform, structure, activity analysis, health care, financing, management, nonprofit enterprise.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Система охорони здоров’я в умовах соціально-економічних перетворень 1.2. Теоретичні аспекти фінансування охорони здоров’я 18 1.3. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами установ охорони здоров’я 22 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2.1. Аналізування передумов реформи фінансування системи охорони здоров’я 2.2. Дослідження етапів реформи фінансування і трансформації системи охорони здоров’я в Україні 42 2.3. Аналіз основних показників діяльності Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 3.1. Реформування фінансування на прикладі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 71 3.2. Алгоритм змін в управлінні фінансовими ресурсами охорони здоров’я на регіональному та місцевому рівнях 3.3 Удосконалення основних механізмів реформування охорони здоров’я та пропозиції щодо розвитку медичної галузі РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. Охорона праці 90 4.2 Організація фінансування та матеріального забезпечення заходів захисту населення і територій від НС мирного та воєнного часу ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ БІБЛІОГРАФІЯuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject281uk_UA
dc.subjectпублічне управління та адмініструванняuk_UA
dc.subjectреформаuk_UA
dc.subjectохорона здоров’яuk_UA
dc.subjectструктураuk_UA
dc.subjectаналіз діяльностіuk_UA
dc.subjectreformuk_UA
dc.subjectactivity analysisuk_UA
dc.subjectstructureuk_UA
dc.subjecthealth careuk_UA
dc.titleДослідження системи управління фінансовими ресурсами в закладах охорони здоров"я на прикладі Відділу охорони здоров"я та медичного забезпечення Тернопільської міської радиuk_UA
dc.title.alternative"Research of the management system financial resources in health care facilities on the example of the Department of Health and Medical Care of Ternopil City Council. "uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holderКосовський В.В.uk_UA
dc.contributor.committeeMemberСтойко, Ігор Іванович-
dc.contributor.committeeMemberStoiko, Ihor-
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc338.486uk_UA
dc.relation.referencesБІБЛІОГРАФІЯ 1. Інформація про соціально-економічну трансформацію в галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medprof.org.ua/socialno-ekonomichnii-zakhist/informacija-prosocialno-ekonomichnu-informaciju-v-galuzi-okhoroni-zdorovja/ 2. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: укр. вимір/В.М.Лехан, Г.О.Слабкий, М.В.Шевченко. – К., 2009. – С. 17. 3. Москаленко М.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст: монографія / М.Ф.Москаленко. – К.: Книга плюс, 2008. – 320 с. 4. Пак С. Розвиток організаційно-правових засад державного управління охороною громадського здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в Україні /Степан Пак, Іван Солоненко// Вісник. НАДУ. – 2011. – № 1. – С. 243. 5. Загорський В.С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я: монографія/ 2010 - 276с. 6. Ляховченко Л.А. Удосконалення державного управління фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я в Україні : стаття/ 8 ст. 7. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України: прийнятий 19.11.1992 року №2801-12. 8. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років. 9. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016-2019 - спільний звіт ВООЗ та світового банку. 10. Вовк С.М., Лобас В.М. Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров’я в умовах трансформаційного періоду країни. Економіка і право охорони здоров’я, №2, 2015. 11. Фінансова звітність Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради за 2016-2019 роки. 12. Миськевич Т. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: стаття/2018 - 12с. 13. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я: прийнята в листопаді 2016 року. 14. Фінансова звітність КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за 2017-2019 роки. 15. Бюджетний кодекс України 2456-VI ( 2456-17 ) від 8 лип. 2010 р. № 50–51. – ст. 572 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2542-14 16. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / за заг. ред. В. М. Лехан, В. М. Рудого. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. – 168 с. 17. Первинна медико-санітарна допомога / сімейна медицина : монографія / за ред. В. М. Князевича // МОЗ України. – К., 2010. – 404 с. 18. Програма Президента України щодо реформування медичної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // emergency.at.ua/publ/dlja_usikh/proekt_programi_ekonomichnikh_r 19. Рожкова І. В. Децентралізація управління у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні : монографія / І. В. Рожкова, І. М. Солоненко. – К. : Фенікс, 2008. – С. 160. 20. Утвенко В. В. Особливості управління системою охорони здоров’я в Україні на регіональному і місцевому рівнях // Становлення і розвиток української державності. – К. : ДП «Видавн. дім «Персонал», 2009. – Вип. 3. – С. 63–70. 21. Геврик Є. Охорона праці: Навчальний посібник/ Є.О. Геврик,. - К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003. 22. Катренко Л. Охорона праці: Навчальний посібник/ Любов Катренко, Ігор Пістун, Юрій Кіт. 2-е вид., стер. – Суми: Університетська книга, 2007. – 495 с. 23. Луковников А. Охорона праці: [Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів із спец. «Електрифікація сіл. госп-ва» і «Автоматизація с.-г. вир-ва» і для с.-г. технікумів із спец. «Електрифікація сіл. госп-ва» ]/ А. В. Луковников,. - Пер. з 4-го рос. вид., перероб. і доп.. - К.: Вища шк., 2001. - 254 с. 24. Трудове право України: Академічний курс: Підручник/ А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; Ред. Н. М. Хуторян. – К.: Видавництво А. С. К., 2004. – 607 с. 25. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник/ В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан; М-во науки і освіти України, Український державний університет водного господарства та природокористування. Київ: ВД «Професіонал», 2004. – 286 с.uk_UA
dc.identifier.citationenKosovsky V.V. Research of financial resources management system in health care institutions on the example of the Department of Health and Medical Support of Ternopil City Council: master's thesis in the specialty "281 - public administration and administration" / V.V. Kosovsky. - Ternopil: TNTU, 2020. - 100 p.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:281 — публічне управління та адмініструванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools