Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33411
Title: Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Владимир О. М. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів / Ольга Владимир // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 55. — № 2. — С. 14–27. — (Економіка та управління національним господарством).
Conference/Event: Галицький економічний вісник. 2018. № 2(55)
Issue Date: 2018
Date of entry: 23-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338; 339
Keywords: наукова діяльність
інноваційна активність
додана вартість
фінансування та інвестиції
інноваційний потенціал
конкурентоспроможність
глобалізація
Page range: 14-27
Abstract: Досліджено взаємозалежність між розвитком і фінансуванням наукової діяльності та формуванням інноваційного потенціалу країни, а також зміцненням її страрегічних позицій у сучасному глобалізованому світі. Розглянуто основні тенденції розвитку міжнародного співробітництва, яке направлене на застосування високих технологій та інновацій з метою мінімізації затратного низькокваліфікованого виробництва та забезпечення зростання доданої вартості шляхом розширення інновацій і високотехнологічного виробництва. Проаналізовано поточний стан застосування новітніх технологій вітчизняними підприємствами та рівень їх інноваційної активності. Розкрито основні проблеми розвитку науки, впровадження інновацій та наукових розробок у практику. Проведено порівняльний аналіз розмірів і джерел фінансування наукової діяльності та інновацій у провідних країнах світу й Україні. Обґрунтовано необхідність проведення науково-освітнього, інноваційного та інвестиційного реформування як першочергового заходу забезпечення зростання конкурентоспроможності національної економіки в сучасних глобалізаційних процесах.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33411
URL for reference material: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/55/257.pdf
References (Ukraine): 1. Черкас, Н.І. Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва [Текст] / Н.І. Черкас // Економіка розвитку. – 2018. – 1 (85). – С. 37 – 48. 2. Владимир, О.М. Інновації – основа розвитку національної економіки [Текст] / О.М. Владимир // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28.11.2018). – Луцьк, 2018. – 530с. – С. 39 – 1393. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Temp/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA% 20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA.pdf 3. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія: в 2 т.; за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – Т.1. – 338 с. 4. Україна: з третього світу в перший [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube. com/watch?v=DXTroO0d5js 5. Позиції України за всіма компонентами індексу глобальної конкурентоспроможності – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-pozyciyi-ukrayiny-za-vsima-komponentamy-indeksu-globalnoyi 6. Наука, технології та інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/ publicat/kat_u/publnauka_u.htm 7. Владимир, О. Взаимозависимость между банковской деятельностью и инновационным развитием экономики страны [Текст] / О. Владимир // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции», 7-8 ноября 2013 г. – Comrat. – C. 233 – 238. 8. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0318_u.htm 9. Павленко, І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І.А. Павленко [Текст]. – К. : КНЕУ, 2007. – 248 с. 10. Кукарських, А.Л. Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств України: Донецький національний технічний університет / А.Л. Кукарських. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm 11. Інновації: проблеми науки і практики: монографія. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 336 с. 12. Research and development expenditure, by sectors of performance. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00001 &language=en 13. Фінансування наукових досліджень в Україні та світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyh-doslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti 14. Співаковський, О. Реформа науки – основа розвитку держави [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – № 247 (7002) 22.12.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos. com.ua/article/295977 15. Захаркін, О.О. Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні і в світі: порівняльний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29850/1/Za harkin%20monografija.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
257.pdf4,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools