Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33406
Title: Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки…
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Владимир, Ольга Михайлівна
Кирич, Наталія Богданівна
Погайдак, Ольга Богданівна
Гагалюк, О
Bibliographic description (Ukraine): Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки... / Б. Андрушків, О. Владимир, Н. Кирич, О. Погайдак, О. Гагалюк // Соціально-економічні проблеми і держава, 2019. — Вип. 2 (21). — С. 219-234.
Conference/Event: Соціально-економічні проблеми і держава.
Issue Date: 2019
Date of entry: 23-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338.2:65.016.2:304.9
JEL: Q56
Keywords: культура
освіта
наука
сталий розвиток
гермінативний
об’єднання територіальних громад
наука
підприємницька діяльність
Європейські стандарти
програма
виробництво
економіка
держава
Page range: 219-234.
Abstract: У статті вперше пропонується розглядати рівень культури жителів регіону, промислових виробництв та сфери послуг як першопричину погіршення природоохоронної роботи. На основі первинного аналізу виявлено взаємозв’язки, взаємовідносини та протиріччя у вітчизняних та зарубіжних трактуваннях ролі культури у вирішенні проблем сталого (гермінативного) розвитку. На загальному фоні культурного та соціально-економічного розвитку встановлено роль науки та освіти, завдячуючи яким можна досягнути позитивних результатів у реалізації Європейських підходів до підвищення культури, а потім гермінативного розвитку економіки. Визначено і сформульовано загальні теоретико-прикладні засади формування в Україні передумов використання культурно- освітніх підходів для реалізації державної концепції сталого (гермінативного) розвитку. Запропоновано уточнити термінологічний апарат у сфері сталого (гермінативного) розвитку суспільства. Проблема розглядається як у глобальних, так і регіональних, галузевих умовах та умовах добровільного об’єднання територіальних громад. На цьому ґрунті встановлено тенденції цього процесу, запропоновано посилення культурної генези та власне культуру, як важіль реалізації концепції сталості (гермінативності) в умовах адміністративно- територіальної реформи в Україні та відповідно до Європейських стандартів і вимог цивілізованого світу, підвищення рівня національної культури та зміцнення у цій сфері національних традицій
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33406
ISBN: 2223-3822
URL for reference material: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmkin.pdf
References (Ukraine): 1. Андрущенко В., Войтов В., Локшина О. та ін.. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. К.: “К.І.С.”. 296 с. 2. Андрушків Б., Романська І. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки. Матеріали тези 15-ої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. Тернопіль: ТНТУ. С. 247. 3. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б. Безпечна життєдіяльність населення – необхідна умова успішності економічного розвитку суспільства. Тернопіль: ОП ТВПК «Збруч». 40 с. 4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея., 1997. 292 с. 5. Мельник Л. М., Андрушків Б. М., Шерстюк Р. П., Співак С. М., Погайдак О. Б., Кирич Н. Б. (2017). Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (Алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства). Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. № 26 (15), 2017. С. 37-48. 6. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досл.). К.: МАУП. 2005. 492 с. 7. Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. ИПРЭЭИ НАН Украины. Одеса: Фенікс, 2005. 575 с. 8. Бутко М. П., Акименко О. Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф». 232с. 9. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html. 10. Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с. 11. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? Український географічний журнал. № 2. С. 66-69. 12. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2001. 240 с. 13. Делягин М. Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики. Проблемы теории и практики управления. №1. С. 18–23. 14. Кількість вищих навчальних закладів в Україні в 2010 р. скоротилося в порівнянні з 2009 р. на 1 % - з 861 до 854. URL: http://euroosvita.net/?category =1&id=952. 15. Кійко О. Проблеми вищої технічної освіти в Україні. URL: http://www.osvita.org.ua/articles/135.html. 16. Кирич Н. Б., Кінаш І. А., Погайдак О. Б. Екологічний менеджмент: еколого- економічні засади раціонального природокористування. Тернопіль: ТзОВ «Тернограф». 268 с. 17. Концепція сталого розвитку та проблеми функцій сучасних держав. Схід, 2004. 18. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник для українських ЗМІ. Київ: ВЕГО «Мама-86». 2007. 44 с. URL: http://archive.mama- 86.org/archive/files/esd_new_web.pdf. 19. Мельник Л. М., Андрушків Б. М. Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. №1(47), т.1. С. 69-75. 20. Ніценко А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій URL: http://www.library.uipa.kharkov.ua/. 21. Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2009. №11. С. 168-173. 22. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.).: Пер. з англ. 2-ге вид. К.: Інтелсфера. 2000. 360 с. 23. Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 URL: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html. 24. Мельник Л. М., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2016). Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період. Вісник економічної науки України. №1(30). С. 3-6. 25. Хлобистов Є. В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СусДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. Сімферополь: ПП «Підприємство «Фєнікс». 582 с. 26. Вахович І. М. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів України: міжбюджетні відносини та інноваційні інструменти стимулювання: монографія. Луцьк: Волиньполіграф. 331 с. 27. Фінніков Т. Загальний огляд системи вищої освіти України URL: www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h. 28. Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Економіка України. 2012. № 6. С. 4-12. 29. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. К.: Гео-принт. 2006. 200 с. 30. Яркова Н. І., Бондаренко А. В. Проблеми державного фінансування вищої освіти в Україні URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm. 31. Butlin, J. (1989) Our common future. By World commission on environment and development. Journal of International Development (en) 1 (2). pp. 284–287. https://doi.org/10.1002/jid.3380010208 32. Hulse, J. H. (2007). Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre. 390 p 33. Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz A. A. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Number 3, pp. 8-21. 34. Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development URL: http://www.un.org/esa/ffd.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19abmkin.pdf981,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools