Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33358

Title: Study of heat resistance of epoxy matrix modified by phthalimide for protection of vehicles
Other Titles: Дослідження теплостійкості модифікованої фталімідом епоксидної матриці для захисту засобів транспорту
Authors: Букетов, Андрій Вікторович
Шарко, Олександр
Чернявська, Тетяна
Івченко, Тетяна
Яцюк, Віталій Миколайович
Окіпний, Ігор Богданович
Buketov, Andriy
Sharko, Alexander
Cherniavska, Tatiana
Ivchenko, Tatiana
Yatsyuk, Vitaly
Okipnyi, Ihor
Affiliation: Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна
Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine
Ternopil Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ternopil, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Study of heat resistance of epoxy matrix modified by phthalimide for protection of vehicles / Andriy Buketov, Alexander Sharko, Tatiana Cherniavska, Tatiana Ivchenko, Vitaly Yatsyuk, Ihor Okipnyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 99. — No 3. — P. 93–101.
Bibliographic description (International): Buketov A., Sharko A., Cherniavska T., Ivchenko T., Yatsyuk V., Okipnyi I. (2020) Study of heat resistance of epoxy matrix modified by phthalimide for protection of vehicles. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 99, no 3, pp. 93-101.
Is part of: Вісник тернопільського національного технічного університету, 3 (99), 2020
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 3 (99), 2020
Journal/Collection: Вісник тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 99
Issue Date: 18-Sep-2020
Submitted date: 10-Aug-2020
Date of entry: 23-Dec-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.093
UDC: 667.64
678.026
Keywords: епоксидний композит
теплостійкість
термічний коефіцієнт лінійного розширення
температура склування
epoxy composite
heat resistance
thermal coefficient of linear expansion
glass transition temperature
Number of pages: 9
Page range: 93-101
Start page: 93
End page: 101
Abstract: Показано перспективи використання нових модифікованих матеріалів на полімерній основі для відновлення деталей засобів транспорту. Перспективним при формуванні антикорозійних покриттів є використання зв’язувачів на основі епоксидних діанових олігомерів. Для покращення властивостей епоксидних матриць на попередній стадії їх формування вводять активні добавки. Перспективним є застосування модифікатора фталіміду, який містить активні до міжфазової взаємодії функціональні групи. Як основний компонент для зв’язувача при формуванні композитів вибрано епоксидний діановий оліґомер. Для зшивання епоксидних композицій використано твердник поліетиленполіамін, що затверджує матеріали при кімнатних температурах. Обґрунтовано вибір у вигляді модифікатора фталіміду для поліпшення теплофізичних властивостей розроблених матеріалів. Досліджено теплостійкість (за Мартенсом), температуру склування й термічний коефіцієнт лінійного розширення модифікованих епоксидних композитів. Встановлено, що для формування композитного матеріалу чи захисного покриття з поліпшеними теплофізичними властивостями в епоксидний зв’язувач доцільно вводити модифікатор фталімід у кількості q = 0,25…0,50 мас.ч. на q = 100 мас.ч. епоксидного олігомеру ЕД-20. На основі проведених випробувань теплофізичних властивостей модифікованих фталімідом матеріалів встановлено допустимі межі температури, при яких можливо використовувати розроблені композити.
The perspectives of using new modified polymer-based materials for the restoration of vehicle parts are substantiated in this article. The use of binders based on epoxy diane oligomers is proved to be promising in the formation of anti-corrosion coatings. To improve the properties of epoxy matrices at the preliminary stage of their formation, active additives are introduced. The use of a phthalimide modifier, which contains functional groups active before interfacial interaction, is proved to be promising as well. An epoxy diane oligomer is selected as the binder‘s main component in the formation of composites. The hardener polyethylene polyamine is used for crosslinking the epoxy compositions. It allows to harden materials at room temperatures. The choice of a phthalimide modifier for the improvement of thermophysical properties of the developed materials is substanciated. Heat resistance (according to Martens), glass transition temperature and thermal coefficient of linear expansion of modified epoxy composites are studied. To form a composite material or protective coating with improved thermophysical properties, the modifier phthalimide in the amount of q = 0.25… 0.50 pts. wt. at q = 100 pts. wt. of epoxy oligomer ED-20 should be introduced into the epoxy binder. Based on the tests of thermophysical properties of phthalimide-modified materials, the allowable temperature limits, at which it is possible to use the developed composites, are found.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33358
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11003-019-00284-1
References (Ukraine): 1. Тагер А. А. Физико-химия полимеров. М.: Научный мир, 2007. 573 с.
2. Віленський В. О., Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Шут М. І. Дослідження термомеханічних та теплофізичних властивостей нанокомпозитів на основі поліепоксиду та дисперсних наповнювачів різної природи. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. 2009. Вип. 13. С. 18–23.
3. Кочергин Ю. С., Кулик Т. А., Григоренко Т. И. Клеевые композиции на основе модифицированных эпоксидных смол. Пластические массы. 2005. № 10. С. 9–16.
4. Воронков А. Г., Ярцев В. П. Эпоксидные полимеррастворы для ремонта и защиты строительных изделий и конструкций: учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 92 с.
5. Букетов А. В., Негруца Р. Ю., Яцюк В. М. Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'- карбонової кислоти на адгезійні властивості та залишкові напруження захисних полімерних покриттів. Наукові нотатки. Вип. 65. 2019. С. 30–38.
6. Букетов А. В., Сметанкин С. А. Влияние модификатора 4,4-сульфонилбис (4,1-фенилен)бис(n,n- диэтилдитиокарбамата) на адгезионные свойства эпоксидной матрицы. Механика композиционных материалов и конструкций. 2018. Т. 24. № 2. С. 242–265.
7. Букетов А. В., Браїло М. В., Якущенко С. В., Яцюк В. М. Розроблення епоксиполіефірної матриці з поліпшеними адгезійними та фізико-механічними властивостями зі застосуванням ізоціанатного модифікатора. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2019. 55, № 2. С. 31–36. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00284-1
8. Букетов А. В., Стухляк П. Д., Левицький В. В., Долгов М. А. Дослідження епоксикомпозитів, що містять модифіковані олігомерами наповнювачі. Вісник ТДТУ. 2004. № 2. С. 52–59.
9. Букетов А. В., Стухляк П. Д., Долгов М. А. Дослідження поведінки епоксикомпозитних покриттів в умовах напружено-деформованого стану після їх УФ-опромінення і магнітної обробки. Вісник ТДТУ. 2004. № 4. С. 36–45.
10. Stukhlyak P. D. Antifriction and adhesive properties of coatings of thermosetting plastics modified with thermoplastic polymers. Soviet Journal of Friction and Wear (English translation of Trenie i Iznos). 1986. 7 (1), pp. 138–141.
11. Stukhlyak P. D., Bliznets M. M. Wear resistance of epoxyfuran composites modified with polyvinyl alcohol. Soviet Journal of Friction and Wear (English translation of Trenie i Iznos). 1987. 8 (3), pp. 122–124.
12. Сперлинг Л. Взаимопроникающие полимерные сетки и аналогичные материалы / пер. с англ. Н. В. Ковыршиной. М.: Мир, 1984. 327 с.
References (International): 1. Taher A. A. Fyzyko-khymyya polymerov. M.: Nauchnyy myr, 2007. 573 р.
2. Vilensʹkyy V. O., Demchenko V. L., Kercha YU. YU., Shut M. I. Doslidzhennya termomekhanichnykh ta teplofizychnykh vlastyvostey nanokompozytiv na osnovi poliepoksydu ta dyspersnykh napovnyuvachiv riznoyi pryrody. Fizyka kondensovanykh vysokomolekulyarnykh system. 2009. Vyp. 13. Р. 18–23.
3. Kocherhyn YU. S., Kulyk T. A., Hryhorenko T. Y. Kleevye kompozytsyy na osnove modyfytsyrovannykh époksydnykh smol. Plastycheskye massy. 2005. No. 10. Р. 9–16.
4. Voronkov A. H., Yartsev V. P. Époksydnye polymerrastvory dlya remonta y zashchyty stroytelʹnykh yzdelyy y konstruktsyy: uchebnoe posobye. Tambov: Yzd-vo Tamb. hos. tekhn. un-ta, 2006. 92 р.
5. Buketov A. V., Nehrutsa R. YU., Yatsyuk V. M. Vplyv modyfikatora 2,4-dyaminoazobenzol-4'- karbonovoyi kysloty na adheziyni vlastyvosti ta zalyshkovi napruzhennya zakhysnykh polimernykh pokryttiv. Naukovi notatky. Lutsʹk: LNTU. Vyp. 65. 2019. Р. 30–38.
6. Buketov A. V., Smetankyn S. A. Vlyyanye modyfykatora 4,4-sulʹfonylbys (4,1-fenylen)bys(n,n- dyétyldytyokarbamata) na adhezyonnye svoystva époksydnoy matrytsy. Mekhanyka kompozytsyonnykh materyalov y konstruktsyy. 2018. Vol. 24. No. 2. Р. 242–265.
7. Buketov A. V., Brayilo M. V., Yakushchenko S. V., Yatsyuk V. M. Rozroblennya epoksypoliefirnoyi matrytsi z polipshenymy adheziynymy ta fizyko-mekhanichnymy vlastyvostyamy zi zastosuvannyam izotsianatnoho modyfikatora. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2019. 55. No. 2. Р. 31–36. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00284-1
8. Buketov A. V., Stukhlyak P. D., Levytsʹkyy V. V., Dolhov M. A. Doslidzhennya epoksykompozytiv, shcho mistyatʹ modyfikovani olihomeramy napovnyuvachi. Visnyk TDTU. 2004. No. 2. Р. 52–59.
9. Buketov A. V., Stukhlyak P. D., Dolhov M. A. Doslidzhennya povedinky epoksykompozytnykh pokryttiv v umovakh napruzheno-deformovanoho stanu pislya yikh UF-oprominennya i mahnitnoyi obrobky. Visnyk TDTU.2004. No. 4. Р. 36–45.
10. Stukhlyak P. D. Antifriction and adhesive properties of coatings of thermosetting plastics modified with thermoplastic polymers. Soviet Journal of Friction and Wear (English translation of Trenie i Iznos), 1986, 7(1), pp. 138–141.
11. Stukhlyak P. D., Bliznets M. M. Wear resistance of epoxyfuran composites modified with polyvinyl alcohol. Soviet Journal of Friction and Wear (English translation of Trenie i Iznos), 1987, 8(3), pp. 122–124.
12. Sperling L. Vzaimopronikayuschie polimernyie setki i analogichnyie materialyi, per. s angl. N. V. Kovyirshinoy. M.: Mir, 1984. 327 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 3 (99)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.