Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32941
Title: Методичні вказівки щодо проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Мариненко, Н.Ю.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки щодо проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладач: д.е.н., проф. Н.Ю. Мариненко. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. — 42 с.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 15-Nov-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Keywords: науково-дослідницька практика
Content: Вступ. Мета і завдання науково-дослідницької практики. Організація та порядок проведення науково-дослідницької практики. Зміст науково-дослідницької практики. Структура звіту з проходження практики та вимоги до його оформлення. Порядок захисту звіту з проходження практики. Список використаних джерел. Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32941
References (Ukraine): 1. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 2. Національний стандарт України ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки.Структура та правила оформлювання. Видання офіційне. Київ: ДП «УкрНДНЦ, 2016. 26 с. 3. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з врахуванням офіційних виправлень, внесених Книжковою палатою України імені Івана Федорова у 2017 році: веб-сайт. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 4. Наказ МОН України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» за № 40 від 12.01.2017 року: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text 5. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури. 2014. 142 с. 6. Методологія і організація наукових досліджень. Навчальний посібник. Григорук П.М., Хрущ Н.А. К.: Видавничий дім «Кондор». 2017. 206 с. 7. Ситник Н.С., Бугіль С.Я., Західна О.Р. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси, митна справа та оподаткування», освітнього ступеня магістр денної форми навчання. Львів : ЛНУ імені Івана Франка2018. 20 с. 8. Науково-дослідна практика : Методичні вказівки для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» [Електронне видання] / Укладач: Ю.В. Сопілка. К. : НТУУ «КПІ», 2016. 25 с. 9. Малюта Л.Я., Стойко І.І. Науково-дослідницька практика магістрів. Програма і методичні рекомендації. Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю». Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. 22 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020 Метод.вказівки науково-дослідницька практика.pdf752,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools