Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32770
Title: Обгрунтування нагнітального процесу формувальних машин
Authors: Стадник, Ігор Ярославович
Піддубний, Володимир Антонович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Стадник І. Я. Обгрунтування нагнітального процесу формувальних машин : монографія / Стадник І.Я., Піддубний В.А. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 332 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 7-Oct-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 664.65
Number of pages: 332
Abstract: У другій частині монографії продовжено розгляд обґрунтування раціональних параметрів та конструкційного виконання валкових робочих органів у формувальних машинах й шляхи удосконалення їх роботи. Розглянуто методики проведення експериментальних досліджень та способи обробки отриманих результатів. Проведено аналіз факторів впливу на процес нагнітання валками та їх режимів роботи, на основі чого вибрано найбільш значимі, що визначають динаміку тисків в середовищі з врахуванням дисипативних явищ; динаміку газорідинних середовищ за лінійних законів зміни тисків; динаміку газорідинної системи за синусоїдального закону зміни тиску. Основна частина роботи спрямована на розкриття та проектування ефективної роботи валкових робочих органів, системних впливів на спрацювання валкових робочих органів та визначення корозійно-механічного зношування валків і шляхи забезпечення довговічності й надійності машини при проектуванні, виготовленні та експлуатації машин. Подано ґрунтовний аналіз взаємозв’язків між конструктивними, технологічними параметрами та термодинамікою середовищ вузла нагнітання. Проведено теоретичні аспекти механізму формування мікробних біоплівок на поверхні технологічного обладнання та розглянуто чинники, які впливають на мікробну адгезію та формування біоплівок на технологічному обладнанні в харчовій промисловості. Подано сучасні конструктивні й технологічні рішення режимних параметрів валкового вузла нагнітання Призначено для науковців, інженерно – технічних працівників, які займаються створенням, модернізацією і експлуатацією машин в хлібопекарській, кондитерській та інших галузях промисловості. Може бути корисною для аспірантів, магістрів, та студентів відповідних спеціальностей.
Content: Передмова ...7 Вступ ...9 РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ БУБЛИЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА ...14 1.1. Методологічний підхід до розроблення раціональних технологій виробництва бубликів, що формуються валками ...14 1.2. Характеристика процесу та обґрунтування технологічних прийомів, спрямованих на формування заданих властивостей ...19 1.2.1. Характеристики бубличного тіста ...24 1.2.2. Оцінка динаміки перебігу перехідних процесів при нагнітанні тіста ...29 1.2.3. Властивості оптимальних параметрів впливу робочих органів на оброблювання крохмалю ...30 1.3. Структура валкових машин та рух в’язкої рідини ...32 1.3.1. Дослідження переміщення тіста між обертовими валками ...34 1.3.2. Роль механічної енергії у формуванні якості готового продукту ...40 1.4. Режими і параметри роботи вузла нагнітання ...42 1.4.1. Основні технологічні параметри вузла ...42 1.4.2. Визначення геометричних параметрів вузла нагнітання ...44 1.4.3. Основні принципи та алгоритм створення даного класу машин ...45 Висновки ...50 Список використонаї літератури ...51 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ГАЗОРІДИННИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ТИСКІВ ...53 2.1. Динаміка газорідинних систем в умовах створених тисків обертовими валками ...53 2.1.1. Фаза стискання середовища ...56 2.1.2. Фаза розширення газорідинного середовища ...60 2.2. Динаміка тисків в середовищі з врахуванням дисипативних явищ ...62 2.3. Динаміка газорідинних середовищ за лінійних законів зміни тисків ...70 2.4. Динаміка газорідинної системи за синусоїдального закону зміни тиску ...75 2.5. Планування і постановка обчислювальних експериментів ...77 Висновки ...100 Список використонаї літератури ...101 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛА НАГНІТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ МАШИНИ ...102 3.1. Основні вимоги ефективної роботи валкових робочих органів при проектуванні ...102 3.2. Вплив технологічного середовища на спрацювання валкових робочих органів ...107 3.2.1. Аналіз системних впливів на спрацювання валкових робочих органів ...108 3.2.2. Визначення корозійно-механічного зношування валків ...111 3.3. Напрямки забезпечення довговічності і надійності машини при проектуванні ...114 3.3.1. Забезпечення надійності при розробці, виготовленні та експлуатації машин ...122 3.4. Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування ...125 3.4.1. Визначення швидкості течії тіста в процесі нагнітання ...132 3.5. Методика визначення оптимальних параметрів валкового нагнітання ...135 3.6. Аналітична модель руху тіста при дії кута захвату валків ...145 3.6.1. Визначення характеристик тіста при деформації ...149 3.7. Вплив конструктивних параметрів валків на надійність вузла нагнітання тіста при проектуванні ...153 3.8. Обґрунтування робочих параметрів валкових робочих органів для в’язкопластичного середовища ...160 Висновки ...164 Список використонаї літератури ...166 РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОНСТРУКТИВНИМИ, ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА ТЕРМОДИНА-МІКОЮ СЕРЕДОВИЩ ВУЗЛА НАГНІТАННЯ ...169 4.1. Опис матеріальних потоків тіста при нагнітанні ...169 4.1.1. Визначення характеристик тіста при деформації ...170 4.2. Основні теоретичні положення процесу теплообміну ...174 4.2.1. Отримання математичної моделі і критеріального рівняння процесу тепловіддачі ...177 4.3. Розподіл температури та її визначення в течії тіста при нагнітанні ...180 4.3.1. Математичне моделювання зміни температури в тісті при нагнітанні ...185 4.4. Особливості теплообміну в тісті при його нагнітанні обертовими валками ...191 4.5. Дослідження температурного поля та властивостей тіста у вузлах нагнітання ...202 4.5.1. Визначення температури поверхні валка ...204 4.5.2. Визначення властивостей тіста ...208 4.6. Рівняння енергетичного балансу. Визначення питомої потужності вузла нагнітання ...210 4.7. Визначення корисної потужності при розкачуванні тіста в термінах реологічних параметрів ...219 4.8. Визначення впливу параметрів нагнітання тіста на структуру готової бубличної продукції ...225 Висновки ...230 Список використонаї літератури ...230 РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МІКРОБНИХ БІОПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ...232 5.1. Теоретичні аспекти мікробної адгезії до поверхні ...233 5.2. Поняття про мікробну біоплівку, стадії формування біоплівок на технологічному обладнанні ...235 5.3. Чинники, які впливають на мікробну адгезію та формування біоплівок на технологічному обладнанні в харчовій промисловості ...238 5.3.1. Вплив температури на формування мікробних біоплівок ...239 5.3.2 Вплив рН середовища на формування мікробних біоплівок ...240 5.3.3. Аналіз шорсткості та чистоти поверхні ...241 5.3.4. Вплив гідрофобності на адгезійні властивості ...244 5.4. Вплив біоплівки на швидкість корозії робочих поверхонь технологічного устаткування ...246 5.4.1. Вплив дефектів робочих поверхонь технологічного обладнання на ефективність санітарної обробки ...247 5.5. Формування мікробних біоплівок на нержавіючій сталі з різною шорсткістю поверхні ...263 Висновки ...263 Список використонаї літератури ...264 РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ КОНСТРУКТИВНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ВАЛКОВОГО ВУЗЛА НАГНІТАННЯ ...266 6.1. Особливості конструкцій гвинтових конвейєрів для транспортування середовищ ...267 6.1.1. Інженерний розрахунок. Визначення геометричних параметрів і частоти його обертання ...275 6.1.2. Розрахунок продуктивності шнекових валків ...278 6.1.3. Визначення потужності приводу ...278 6.1.4. Зменшення маси основних деталей валків ...281 6.1.5. Розрахунок шнеків на міцність і жорсткість ...283 6.2. Конструкції нових валкових робочих органів ...288 6.3. Конструкції нових вузлів нагнітання з валковими робочими органами ...299 6.4. Економічна ефективність від впровадження результатів досліджень …315 Висновки ...320 Список використонаї літератури ...321 ВИСНОВКИ ...324 ДОДАТКИ ...327
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32770
Copyright owner: © Стадник І.Я., Піддубний В.А., 2020
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Деркач А. П., Стадник І. Я., Василів В. П. застосування експериментально-статистичного моделювання для дослідження параметрів надійності валкових машин. Научний вигляд в будуще. ISSUE№2, 2016. С. 63–66.
2. Сухенко В. Ю.,. Дзюб А, Мануилов В. Методика исследования процессов коррозионно-механического изнашивания оборудования пищевых и перерабатывающих производств. polish Academy of Sciences/-Lublin- Rzeszow; AgroMedia 2014. Vol. 16. № 3. С. 74–81.
3. Виноградов И. Э. Физические методы исследования противозадирных присадок к маслам. Методы оценки противозадирных и противозадирных противоизносных свойств смазочных материалов. М. : Наука, 1969, С. 21–24.
4. Крагельский И. В. Некоторые задачи науки о трении. В об. «Проблемы тения и изнашивания». К. «Техныка», 1981. Вып. 1. С. 11–17.
5. Ребиндер П. А., Епифанов И. Влияние поверхосно-активной среды на граничное течение и знос в кн. Развитие теории трения и изнашивания. М. : АН СССР, 1957. С.47–56.
6. Стадник І., Деркач А. Обгрунтування побудови досконалості машин із валковими робочими органами. Хранение и переработка зерна. 2016 № 2 (199). С. 47–50.
7. Стадник І., Деркач А., Василів В. Визначення потужності валкової тісторозкаточної машини. Знание. 2016. № 3–2. С. 36–41.
8. Drozdziel P., Derkach A., Stadnyk I., Vitenko T. Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies. Advances in Science and Technology Research Journal. 2016. Vol. 9. P. 130–138.
9. Шевченко О., Ткачук Н., Стадник І., Деркач А. Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища. Наукові праці НУХТ. К. : НУХТ, 2017. Т. 23. № 1. С. 118–125.
10. Гаврилко П., Стадник І., Деркач А.Обгрунтування параметрів, що відбуваються в робочих камерах машин з валковими робочими органами / Научные труды SWorld. 2017. №2 (210). Том 2. С. 34–38.
11. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 111060. Україна, 25.10.2016 р.
12. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 111057. Україна, 25.10.2016 р.
13. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 111057. Україна, 25.10.2016 р.
14. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 111058. Україна, 25.10.2016 р.
15. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 111503. Україна, 10.11.2016 р.
16. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 112354. Україна, 12.12.2016 р.
17. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 112744. Україна, 26.12.2016 р.
18. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 112746. Україна, 26.12.2016 р.
19. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113255. Україна, 25.01.2017 р.
20. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113256. Україна, 25.01.2017 р.
21. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113337. Україна, 25.01.2017 р.
22. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113337. Україна, 25.01.2017 р.
23. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113270. Україна, 25.01.2017 р.
24. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 113299. Україна, 25.01.2017 р.
25. Робочий орган вузла подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 114346. Україна, 10.03.2017 р.
26. Вузол нптиральної машини Деклараційний патент на корисну модель № 114674. Україна, 10.03.2017 р.
27. Застосування спрацьованих пасів передач тертям з гнучким зв’язком як початкових штучних заготовок для виготовлення шнекових заготовок Деклараційний патент на корисну модель № 116633. Україна, 25.05.2017 р.
28. Спосіб виготовлення овальних гвинтових заготовок Деклараційний патент на корисну модель № 117254. Україна, 26.06.2017 р.
29. Вузол подачі тіста формувальної машини Деклараційний патент на корисну модель № 201704950. Україна, 10.08.2017 р.
30. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 119821. Україна, 10.10.2017 р.
31. Робочий орган формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 119803. Україна, 10.10.2017 р.
32. Вузол подачі тіста формувальної машини Деклараційний патент на корисну модель № 120324. Україна, 25.10.2017 р.
33. Вузол подачі тіста формувальної машини. Деклараційний патент на корисну модель № 120323. Україна, 25.10.2017 р.
34. Вузол подачі тіста формувальної машини Деклараційний патент на корисну модель № 201704952. Україна, 11.08.2017 р.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stadnyk_I_Ya_Monohrafiya.pdf6,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.