Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32727

Title: Investigation of abrasive granule movement relatively to the workpiece surface during vibration treatment
Other Titles: Дослідження руху абразивної гранули відносно оброблюваної поверхні деталі при вібраційній обробці
Authors: Кондратюк, Олександр Михайлович
Серілко, Леонід Степанович
Ляшук, Олег Леонтійович
Галан, Юрій Ярославович
Kondratiuk, Olexander
Serilko, Leonid
Lyashuk, Oleg
Galan, Yuriy
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Investigation of abrasive granule movement relatively to the workpiece surface during vibration treatment / Olexander Kondratiuk, Leonid Serilko, Oleg Lyashuk, Yuriy Galan // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 59–67.
Bibliographic description (International): Kondratiuk O., Serilko L., Lyashuk O., Galan Y. (2020) Investigation of abrasive granule movement relatively to the workpiece surface during vibration treatment. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 59-67.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 4-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.059
UDC: 621.9.048
Keywords: вібраційна обробка
технологічний процес
абразивна гранула
швидкість гранули
кінетична енергія
vibration treatment
technological process
abrasive granule
granule speed
kinetic energy
Number of pages: 9
Page range: 59-67
Start page: 59
End page: 67
Abstract: Проведено огляд вібраційної обробки, аналіз взаємодії абразивної гранули робочого середовища в різних її формах. Їх застосування спонукає інтенсифікацію різновидних процесів, зростання рівня механізації й автоматизації багатьох трудомістких робіт, підвищує економічну ефективність і продуктивність праці. При дослідженні вібраційного оброблення деталей в сипучому абразивному середовищі виявлено основні закономірності процесу, визначено вплив основних технологічних параметрів на продуктивність і якість оброблюваних поверхонь. Визначено основні типи циркуляції сипучого абразивного середовища. Охарактеризовано циркуляційний процес і види взаємодії абразивної гранули з поверхнею деталі, що визначає рівень енергії та інтенсивність обробки деталей. Розглянуто схеми взаємодії абразивної гранули з поверхнею деталі, що піддається вібраційній і вібровідцентровій обробці. Аналіз процесу заснований на характері взаємодії абразивної таблетки з поверхнею заготовки. Весь процес формування шорсткості на VCP був розділений на певні етапи. Характеристики етапів і зміна цих характеристик були використані для описування різних схем процесів взаємодії абразивної гранули з поверхнею заготовки. Різноманітність технологічних схем визначає тип циркуляції абразивного середовища. Пропоновані моделі розкривають фізичну природу взаємодії гранул з поверхнею заготовки. Одночасний вплив вібраційних, відцентрових і обертальних сил на абразивну таблетку збільшує обсяг, і, отже, вага фільтрованої мікрополоска змінює характер потоку об’ємного абразивного середовища, що забезпечує збільшення інтенсивності ВКП і збільшує свої технологічні можливості. Тому доцільно розробляти та впроваджувати нові, ефективніші теоретичні моделі вібраційного та вібраційно- відцентрового процесів.
The review of vibration treatment is carried out in this paper. The workpiece vibration treatment is essential in ensuring the engineering products quality. The schemes of abrasive granule interaction with the workpiece surface during vibration and vibration-centrifugal treatment are considered. Process analysis is based on the nature of the abrasive pellet interaction with the workpiece surface. The whole process of roughness forming on VCP is divided into certain stages. The proposed models reveal the physical nature of the granules interaction with the workpiece surface.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32727
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Бабичев А. П. Трунин В. Б., Самодумский Ю. М., Устинов В. П. Вибрационные станки для обработки деталей. М.: Машиностроение, 1984. 168 с.
2. Ющунев М. Н. Отделка поверхности и повышение прочности деталей при объемной вибрационной обработке. Упрочняюще-калибрующие методы обработки деталей. Ростов н/Д.: РИСХМ, 1970. С. 174–176.
3. Ющунев М. Н. Отделочно-упрочняющая обработка в установке с вибрирующим и вращающимся контейнером. Вибрационная обработка деталей машин и приборов. Ростов н/Д.: РИСХМ, 1972. С. 105–112.
4. Кондратюк О. М. Теоретична модель процесу вібраційно-відцентрової обробки. Вісник НУВГП: зб. наук. пр. Рівне: НУВГП, 2007. Вип. 2 (38). С. 286–293.
5. Kondratyuk A., Ljasuk O., Klen Action V., Galan Y. Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment with machined parts of surfaces. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. № 2 (86). P. 32–40.
6. Коndratiuk O., Теslia V., Кuchvara I., Bosiuk P., Galan Y. Theoretical substantiation of vibration- centrifugal finishing of parts by loose abrasives. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin–Rzeszów, 2018. Vol. 20. No. 1. P. 73–78.
7. Щехорський А., Кравченко М., Козаков О., Полонський Л. Статистичний метод визначення розподілу показників якості поверхонь, оброблених у товщі газотермічних покриттів на різних глибинах. Вісник ТНТУ. 2014. Том 76. № 4. С. 135–148.
References (International): 1. Babichev A. P., Trunin V. B., Samodumskii Yu. M., Ustinov V. P. Vibratsionnye stanki dlya obrabotki detalei [Vibrating Machines for Parts Processing]. Moscow: Mashinostroenie, 1984. 168 pp.
2. Yushchunev M. N. Otdelka poverkhnosti i povyshenie prochnosti detalei pri ob"emnoi vibratsionnoi obrabotke. [Surface finish and increase the strength of parts during volumetric vibration processing] Uprochnyayushche-kalibruyushchie metody obrabotki detalei. Rostov na Donu: RISKhM, 1970. P. 174–176.
3. Yushchunev M. N. Otdelochno-uprochnyayushchaya obrabotka v ustanovke s vibriruyushchim i vrashchayushchimsya konteinerom. [Finishing and hardening treatment in a unit with a vibrating and rotating container] Vibratsionnaya obrabotka detalei mashin i priborov. Rostov na Donu: RISKhM, 1972. P. 105–112.
4. Kondratyuk O. M. Teoretichna model' protsesu vіbratsіino-vіdtsentrovoї obrobki [Theoretical model of the process of vibration-centrifugal processing]. Vіsnik NUVGP: zb. nauk. pr. Rіvne: NUVGP, 2007. Vol. 2 (38). P. 286–293.
5. Kondratyuk A., Ljasuk O., Klen Action V., Galan Y. Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment with machined parts of surfaces, of the Ternopil National Technical University. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2017. Vol. 2 (86). P. 32–40.
6. Коndratiuk O., Теslia V., Кuchvara I., Bosiuk P., Galan Yu. Theoretical substantiation of vibration- centrifugal finishing of parts by loose abrasives. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin–Rzeszów, 2018. Vol. 20. No. 1. P. 73–78.
7. Schehorsky A., Kravchenko M., Kozakov O., Polonsky L. Statistical method of finding quality indicators distribution of surfaces treated in thickness of gas-thermal coatings in various depths. Bulletin of TNTU. Ternopil: TNTU, 2014. Volume 76. No. 4. P. 135–148.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.