Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32725

Title: Comparative analysis of the quality of plastic products formed by DLP and FDM 3D printing technologies
Other Titles: Порівняльний аналіз якості виробів з пластмас, сформованих за технологіями DLP та FDM 3D друку
Authors: Масючок, Ольга Павлівна
Юрженко, Максим Володимирович
Демченко, Валерій Леонідович
Кораб, Микола Георгійович
Masiuchok, Olha
Iurzhenko, Maksym
Demchenko, Valeriy
Korab, Mykola
Affiliation: Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна
E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Comparative analysis of the quality of plastic products formed by DLP and FDM 3D printing technologies / Olha Masiuchok, Maksym Iurzhenko, Valeriy Demchenko, Mykola Korab // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 40–48.
Bibliographic description (International): Masiuchok O., Iurzhenko M., Demchenko V., Korab M. (2020) Comparative analysis of the quality of plastic products formed by DLP and FDM 3D printing technologies. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 40-48.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 20-Feb-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.040
UDC: 62-408.8
621.9.015
621.9.019
Keywords: 3D друк
адитивне виробництво
FDM технологія
DLP технологія
термопластичні полімери
фотополімери
біопластик
3D printing
additive manufacturing
FDM technology
DLP technology
thermoplastic polymers
photopolymers
bioplastic
Number of pages: 9
Page range: 40-48
Start page: 40
End page: 48
Abstract: 3D друк є інноваційною технологією, яка отримала широке розповсюдження в усіх розвинених країнах світу і відкриває значні можливості для її застосування у різних сферах життєдіяльності людини. 3D друк – це процес створення виробів на основі даних тривимірної комп’ютерної моделі шляхом послідовного додавання шар за шаром вихідного матеріалу на майбутній виріб. Технологію 3D друку також називають адитивним виробництвом (англ. Additive Manufacturing, що походить від англійського дієслова «to add» – «додавати»). Упродовж останнього часу ринок тривимірного друку стрімко зростає і поповнюється новими моделями унікального виробничого обладнання , яке дозволяє створювати об’ємні моделі при використанні практично будь-яких вихідних матеріалів. Друкувати можна полімерами, інженерними пластиками, композитними порошками, різними типами металів, керамікою, піском, бетоном, деревом, а в останній час навіть їжею і біологічними речовинами. Однак найрозповсюдженішим на сьогодні є 3D-друк різними типами пластику за рахунок доступності та практичності. В даній роботі розглянуто особливості створення 3D об’єктів з полімерних матеріалів при використанні двох найпоширеніших технологій адитивного виробництва – формування виробів методом пошарового наплавлення (FDM) і варіант стереолітографії (SLA) – цифрова світлодіодна проекція (DLP). При застосуванні даних технологій сформовано зразки на різних режимах 3D друку із використанням як витратного матеріалу біополімеру полілактиду (PLA) та проведені дослідження їх геометрії, структури та механічних властивостей (міжшарової міцності та відносного видовження до розриву матеріалів). Виходячи з отриманих результатів, досліджено вплив заданих параметрів друку, а саме, крайніх допустимих значень товщини шарів 3D виробів для FDM та DLP технології на якість сформованих зразків.
3D printing is the innovative technology widely used in all developed countries of the world and opens up significant potential for its application in various areas of human activity. The features of 3D objects creation using two the most commonly used additive manufacturing technologies – fused deposition modeling (FDM) and stereolithography version (SLA) - Digital Light Processing (DLP) are considered in this paper. By these technologies application the samples at various 3D printing modes using polylactide biopolymer (PLA) as consumable material are created and investigations of their geometry, structure, and mechanical properties (interlayer strength and elongation up to material rupture) are carried out. On the basis of the obtained results the influence of the specified print parameters, such as the extreme admissible values of 3D products layers thickness for FDM and DLP technologies, on the formed samples quality is investigated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32725
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1002/adma.201503132
https://doi.org/10.1016/j.jcms.2012.11.041
https://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/sfery-primenenija-3D-pechati
http://www.usitc.gov/journals
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00074
https://doi.org/10.1108/RPJ-01-2013-0012
http://3dtoday.ru/wiki/3dprint_basics/
https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2012-0118
https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00189-2
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1120-9
https://www.semanticscholar.org/paper/Delta-DLP-3D-printing-with-large-size-Wu-Yi/474494ebee101406df339c04d1721c92efd1c58f
References (Ukraine): 1. Zarek, M., Layani, M., Cooperstein, I., Sachyani, E., Cohn, D., Magdassi, S. 3D printing of shape memory polymers for flexible electronic devices. Adv. Mater. 2016. 28. P. 4449–4454. https://doi.org/10.1002/adma.201503132
2. Salmi M, Paloheimo K-S, Tuomi J, Wolff J, Mäkitie A. Accuracy of medical models made by additive manufacturing (rapid manufacturing). J Cranio Maxill Surg 2013. Volume 41, Issue 7. P. 603–609. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2012.11.041
3. URL: https://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/sfery-primenenija-3D-pechati.
4. Ford, Sharon Additive Manufacturing Technology: Potential Implications for U.S. Manufacturing Competitiveness. Journal of International Commerce and Economics. Published electronically September 2014. URL: http://www.usitc.gov/journals.
5. Синюк О. М. Визначення раціональних конструкційних параметрів пристроїв для переробки полімерів. Вісник ТНТУ. 2017. Том 85. № 1. С. 53–60.
6. Стухляк П., Добротвор І., Митник М., Яструбчак О. Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів. Вісник ТНТУ. 2014. Том 75. № 3. С. 114–121.
7. Вальтер А. В. Технологии аддитивного формообразования. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 171 с.
8. Дьяченко В. А., Челпанов И. Б., Никифоров С. О., Хозонхонова Д. Д. Материалы и процессы аддитивных технологий (быстрое прототипирование). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2015. 198 с.
9. Ligon S. C., Liska R., Stampfl J., Gurr M., Mülhaupt R. Polymers for 3D Printing and Customized Additive Manufacturing. Chem. Rev. 2017. 117. P. 10212–10290. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00074
10. Turner BN, Strong R, Gold SA A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling. Rapid Prototyping Journal. 2014. Vol. 20. Issue 3. P. 192–204. https://doi.org/10.1108/RPJ-01-2013-0012
11. URL: http://3dtoday.ru/wiki/3dprint_basics/.
12. Kazemi M., Rahimi A. Supports effect on tensile strength of the stereolithography parts. RapidPrototyping. J 2015. 21. P. 79–88. https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2012-0118
13. Jacobs PF. Rapid prototyping & manufacturing: fundamentals of stereolithography. Dearborn. MI:Society of Manufacturing Engineers. New York : McGraw-Hill. 1992.
14. Zhang X., Jiang X, Sun C. Micro-stereolithography of polymeric and ceramic microstructures. Sensor Actuat A–Phys. 1999. P. 77–149. https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00189-2
15. Gibson I., Rosen DW, Stucker B. Additive manufacturing technologies. New York: Springer. 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1120-9
16. Зленко М. А., Нагайцев М. В., Довбыш В. М. Аддитивные технологии в машиностроении. Пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015. 220 с.
17. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Delta-DLP-3D-printing-with-large-size-Wu-Yi/474494ebee101406df339c04d1721c92efd1c58f.
References (International): 1. Zarek, M., Layani, M., Cooperstein, I., Sachyani, E., Cohn, D., Magdassi, S. 3D printing of shape memory polymers for flexible electronic devices. Adv. Mater. 2016. 28. Р. 4449–4454. https://doi.org/10.1002/adma.201503132
2. Salmi M., Paloheimo K-S., Tuomi J., Wolff J., Mäkitie A. Accuracy of medical models made by additive manufacturing (rapid manufacturing). J Cranio Maxill Surg 2013. Volume 41, Issue 7. P. 603–609. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2012.11.041
3. URL: https://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/sfery-primenenija-3D-pechati.
4. Sharon Ford Additive Manufacturing Technology: Potential Implications for U.S. Manufacturing Competitiveness. Journal of International Commerce and Economics. Published electronically September 2014. URL: http://www.usitc.gov/journals.
5. Synyuk O. (2017) Vyznachennia ratsionalnykh konstruktsiinykh parametriv prystroiv dlia pererobky polimeriv [Determination of rational structural parameters of devices for polymer recycling]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no. 1, pp. 53–60 [in Ukrainian].
6. Stuhlayk P., Dobrotvor I., Mytnyk M., Jastrubczak O. Deposition technology of protective coatings based on the assessments characteristics of the epoxy composites structures. Bulletin of TNTU, Ternopil: TNTU, 2014. Volume 75. No. 3. P. 114–121. (Mechanics and materials science).
7. Val'ter A. V. Texnologii additivnogo formoobrazovaniya. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politexnicheskogo universiteta, 2013. 171 p.[In Russian].
8. D'yachenko V. A., Chelpanov I. B., Nikiforov S. O., Xozonxonova D. D. Materialy i processy additivnyx texnologij (bystroe prototipirovanie). Ulan-Ude: Izd-vo BNC SO RAN, 2015. 198 p.[In Russian].
9. Ligon, S. C., Liska, R., Stampfl, J., Gurr, M., Mülhaupt, R. Polymers for 3D Printing and Customized Additive Manufacturing. Chem. Rev. 2017. 117, pp. 10212–10290. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00074
10. Turner BN, Strong R, Gold SA A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling. Rapid Prototyping Journal. 2014. Vol. 20. Issue: 3, pp. 192–204. https://doi.org/10.1108/RPJ-01-2013-0012
11. URL: http://3dtoday.ru/wiki/3dprint_basics/.
12. Kazemi M., Rahimi A Supports effect on tensile strength of the stereolithography parts. RapidPrototyping. J 2015. 21, pp. 79–88 https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2012-0118
13. Jacobs PF. Rapid prototyping & manufacturing: fundamentals of stereolithography. Dearborn. MI:Society of Manufacturing Engineers. New York: McGraw-Hill, 1992.
14. Zhang X., Jiang X, Sun C. Micro-stereolithography of polymeric and ceramic microstructures. Sensor Actuat A–Phys. 1999, pp. 77–149. https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00189-2
15. Gibson I., Rosen DW, Stucker B. Additive manufacturing technologies. New York, NY: Springer. 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1120-9
16. M. A. Zlenko, M. V. Nagajcev, V. M. Dovbysh. Additivnye texnologii v mashinostroenii. Posobie dlya inzhenerov. M.: GNC RF FGUP “NAMI”, 2015. 220 p. [In Russian].
17. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Delta-DLP-3D-printing-with-large-size-Wu-Yi/474494ebee101406df339c04d1721c92efd1c58f.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.