Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32724

Title: Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements
Other Titles: Зносостійкі тверді сплави для деталей сільськогосподарських машин
Authors: Коваль, Ігор Володимирович
Бодрова, Людмила Гордіївна
Крамар, Галина Михайлівна
Мариненко, Сергій Юрійович
Ковальчук, Ярослав Олексійович
Кондзелко, Назарій Олегович
Koval, Ihor
Bodrova, Lyudmyla
Kramar, Halyna
Marynenko, Sergiy
Kovalchuk, Yaroslav
Kondzelko, Nazariy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements / Ihor Koval, Lyudmyla Bodrova, Halyna Kramar, Sergiy Marynenko, Yaroslav Kovalchuk, Nazariy Kondzelko // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 33–39.
Bibliographic description (International): Koval I., Bodrova L., Kramar H., Marynenko S., Kovalchuk Y., Kondzelko N. (2020) Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 33-39.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 13-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.033
UDC: 621.762.4
Keywords: мікроструктура
тверді сплави
абразивне зношування
microstructure
hard alloys
wear resistant
Number of pages: 7
Page range: 33-39
Start page: 33
End page: 39
Abstract: Для заміни вольфрамокобальтових твердих сплавів, які використовують для виготовлення зносостійких деталей та різальних елементів плугів, культиваторів, лемехів та іншої сільськогосподарської техніки розроблено тверді сплави на основі карбіду титану, леговані карбідом ванадію і нанокарбідом вольфраму з нікель-хромовою зв’язкою. Ці сплави мають вищі твердість та зносостійкість і забезпечують надійну та довготривалу роботу в умовах експлуатації. Дослідження триботехнічних властивостей твердих сплавів ТiC–VC–WC/нано-WC – NiCr при різних швидкостях ковзання по сталях ШХ15 і 40Х проводено на машині тертя М-22М за схемою вал (контртіло) – частковий вкладиш (сплав). Визначено коефіцієнт тертя та вагове зношення залежно від швидкості ковзання і хімічного складу сплавів (вміст нано-WC/WC 5, 10, 15% (мас.)) за умов випробувань: швидкість ковзання 1, 2, 3 м/с, постійне навантаження 1,5 МПа, шлях тертя на кожній зі швидкостей 5 км. За допомогою металографічних досліджень поверхні тертя на мікроскопі РЕМ-106 визначено характер та механізм зношування сплавів. Встановлено, що легування сплавів нано-WC сприяє зменшенню значень коефіцієнта тертя та вагового зношення порівняно зі сплавами з дрібнодисперсним WC. Основним механізмом зношування досліджуваних сплавів є абразивне стирання. Аналіз зони зношування показав, що вона складається з двох ділянок – абразивного зношування й трибошару, який містить значну кількість кисню та елементів сплаву й оброблюваного матеріалу. Основними ознаками руйнування на ділянці абразивного зношування є розтріскування крупних карбідних зерен і викришування дрібних карбідних зерен. На трибоділянці в адгезійному шарі (трибомасі) зосереджені оксиди заліза, нікелю, титану та вольфраму. Отриманий рівень триботехнічних характеристик сплавів дозволяє рекомендувати їх для деталей с/г машин, що працюють в умовах тертя і зношування.
Hard alloys based on titanium carbide, alloying by vanadium carbide and tungsten carbide (nano tungsten carbide) with nickel chromium binder have been developed in order to replace tungsten cobalt hard alloys used for the manufacturing of wear-resistant parts and cutting elements of plows, cultivators and other agricultural machines. These alloys possess higher hardness and wear resistance and provide reliable and long- lasting operation during exploitation. Research of tribotechnical properties of TiC – VC – WC/nano–WC – NiCr hard alloys at different sliding speeds on chrome steel AISI 52100 and AISI 5040 has been carried out on a M- 22M friction machine according to scheme the shaft (counter-shaft) – partial insert (alloy). Friction coefficient and weight wear have been determined in given research depending on the sliding speed and chemical composition of the alloys (content of WC/nanoWC 5, 10, 15% (wt.)) under test conditions: sliding speed 1, 2, 3 m/s, constant load 1,5 MPa, the friction path at each of sliding speeds is 5 km. The character and wear-mechanism of the alloys have been determined by metallographic investigations of the friction surface using the REM-106 microscope. It has been found that alloying by nano-WC reduces the friction coefficient and weight wear compared to alloys with fine WC. The main mechanism of the researched alloys wear is abrasion. The analysis of the wear zone has testified that it consists of two sections– abrasive wear and tribo layer, which contains a considerable amount of oxygen and the alloy’s and processed material’s elements. The obtained level of tribotechnical characteristics of the alloys makes it possible to recommend them for the elements of agricultural machines operating under the friction and wear.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32724
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/S0026-0657(99)81167-9
https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00339-X
https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2007.01.003
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2003.11.021
https://doi.org/10.1070/RC2007v076n05ABEH003674
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2004.09.013
https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(67).9452
https://doi.org/10.3103/S1063457612010054
https://doi.org/10.1007/s11106-015-9663-1
https://doi.org/10.7250/bfpcs.2018.005
References (Ukraine): 1. Прокопів М. М., Харченко О. В., Цап І. В. Металорізальному інструменту з твердого сплаву Т5К10 – нову якість. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. 2012. Выпуск 20. С. 422–425.
2. Brookes Kenneth J. A. Hardmetalls still at the cutting edge. Metal Powder Report. 1999. Vol. 54. No. 9. P. 21–23. https://doi.org/10.1016/S0026-0657(99)81167-9
3. Bellosi A., Cаlzavarini R., Faga M. G. et al. Characterisation and application of titanium carbonitride-based cutting tools. J. of Mat. Proc. Techn. 2003. Vol. 143. No. 144. P. 527–532. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00339-X
4. Yan Li, Ning Liu, Xiaobo Zhang, Chunlan Rong. Effect of WC content on the microstructure and mechanical properties of (Ti,W)(C,N)-Co cermets. Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. Accepted Manuscript. 2008. Vol. 26. Issue 1. P. 33–40. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2007.01.003
5. Kubarsepp J. Reshetnyak H., Pirso J. Features of Wear of TiC-base Hardmetals. Proceeding of 1998 Powder Metallurgy World Congress and Exhibition. Granada (Spain). 1998. Vol. 4. P. 75–79.
6. Li L., Liu N., Zhang X., Rong C. Effect of WC content on the microstructure and mechanical properties of (Ti,W) (C,N)-Co cermets. Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. Accepted Manuscript. 2006. 25 p.
7. Koval I., Bodrova L., Kramar H. Relationship between the structure and properties of polycarbide based hard alloys with nano-WC addings. Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2014 EPMA. London, UK, 2014. 5 р.
8. Gevorkyan E. S. Gytsalenko Ju. G., Prokopiv N. M. Effect of Nanosized Particles of Tungsten Monocarbide on the Properties of Hard-Alloy Cutting Materials. Scientific proceedings of Ukrainian Research Institute of Refractories named after A. S. Berezhnoy. 2010. No. 110. P. 313–318.
9. Jung J., Kang S. Effect of ultra-fine powders on the microstructure of Ti (C, N) – xWC – Ni cermets. Acta Materiala. 2004. № 52. P. 1379. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2003.11.021
10. Ремпель А. А. Нанотехнологии, свойства и применение наноструктурированных материалов. Успехи химии. Том 76. № 5. 2007. С.474–500. https://doi.org/10.1070/RC2007v076n05ABEH003674
11. Chao S, Liu N, Yuan Y. P, Han C. L, Xu Y. D, Shi M, Feng J. P. Microstructure and mechanical properties of ultrafine Ti (C, N)-based cermets fabricated from nano/submicro starting powders. Ceram Int 2005. № 31. P. 85–186. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2004.09.013
12. Richter V. Poetschke J., Holke R., Michaelis A. Nanoscaled Hardmetals – Fiction or Reality? 18 Plansee Seminar, 2013. Reutte, Austria. 2013. 17 p.
13. Хижняк О. В., Курдибайло Р. А., Хижняк В. Г. Зносостійкі багатокомпонентні карбідні Ті, V, Cr покриття на сталі У10А та твердому сплаві Т15К6 (Wear-resistant carbide multicomponent Ti, V, Cr coatings on U10A steel hard alloy T15K6). Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування». № 2 (67). 2015. P. 35–41. https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(67).9452
14. Zaloga V. A., Kriviruchko D. V, Levedev V. Ya. The effect of the nitrogen ion–beam implantation on adhesiveness of the WC–8Co hard alloy. Journal of Superhard Materials. No. 34. 2012. P. 44–48. https://doi.org/10.3103/S1063457612010054
15. Hignjak V. G. The Structure, Composition and Properties Nitrided Alloys after Diffusion Metallization. Journal of Nano- and Electronic Physics 2015. Vol. 7. No. 4. 6 p.
16. Kolesnichenko V. G., Ragulya A. V., Herrmann M., Varchenko V. T., Zgalat O. B. Friction and wear of TiN–Si3N4 nanocomposites against ShKh15 steel. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2015. Vol. 53. No. 11–12. P. 680–687. https://doi.org/10.1007/s11106-015-9663-1
17. Bodrova L., Kramar H., Kovalchuk Y., Marynenko S., Koval I.. Structure Formation of Polycarbide-Based TiC-VC(NbC)-WC/nano WC Hard Alloys/Boundary field problems and computer simulation. Scientific Journal of Riga Technical University. 2018. Vol. 57. P. 35–40. https://doi.org/10.7250/bfpcs.2018.005
References (International): 1. Prokopiv M. M., Kharchenko O. V., Tsap I. V. Metalorizalʹnomu instrumentu z tverdoho splavu T5K10 – novu yakistʹ (T5K10 hard-alloy metal-cutting tool – new quality). Porodorazrushayushchyy y metalloobrabatyvayushchyy ynstrument – tekhnyka y tekhnolohyya eho yz·hotovlenyya y prymenenyya. 2012. Vol. 20. P. 422–425. [In Ukrainian].
2. Brookes Kenneth J. A. Hardmetalls still at the cutting edge. Metal Powder Report. 1999. Vol. 54. No. 9. P. 21–23. https://doi.org/10.1016/S0026-0657(99)81167-9
3. Bellosi A., Cаlzavarini R., Faga M. G. et al. Characterisation and application of titanium carbonitride-based cutting tools. J. of Mat. Proc. Techn. 2003. 143–144. Pp. 527–532. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00339-X
4. Yan Li, Ning Liu, Xiaobo Zhang, Chunlan Rong Effect of WC content on the microstructure and mechanical properties of (Ti,W)(C,N)-Co cermets. Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. Accepted Manuscript. 2008. Vol. 26. Issue 1. P. 33–40. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2007.01.003
5. Kubarsepp J., Reshetnyak H., Pirso J. Features of Wear of TiC-base Hardmetals. Proceeding of 1998 Powder Metallurgy World Congress and Exhibition. Granada (Spain), 1998. Vol. 4. P. 75–79.
6. Li L., Liu N., Zhang X., Rong C. Effect of WC content on the microstructure and mechanical properties of (Ti,W)(C,N)-Co cermets. Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. Accepted Manuscript. 2006. 25 p.
7. Koval I., Bodrova L., Kramar H. et al. Relationship between the structure and properties of polycarbide based hard alloys with nano-WC addings. Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2014 EPMA. London, UK., 2014. 19_Р3_ЕР140178. 5 р.
8. Gevorkyan E. S., Gytsalenko Ju. G., Prokopiv N. M. Effect of Nanosized Particles of Tungsten Monocarbide on the Properties of Hard-Alloy Cutting Materials. Scientific proceedings of Ukrainian Research Institute of Refractories named after A. S. Berezhnoy. 2010. No. 110. P. 313–318.
9. Jung J., Kang S. Effect of ultra-fine powders on the microstructure of Ti(C, N)- xWC -Ni cermets. URL: www.actamat-journals.com. Acta Materiala. 2004. No. 52. P. 1379. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2003.11.021
10. Rempel' A. A. Nanotekhnologii, svoystva i primeneniye nanostrukturirovannykh materialov (Nanotechnology, properties and applications of nanostructured materials). Uspekhi khimii, Tom. 76, no. 5, 2007, pp. 474–500. [In Russian]. https://doi.org/10.1070/RC2007v076n05ABEH003674
11. Chao S, Liu N, Yuan Y. P, Han C. L, Xu Y. D, Shi M, Feng J. P. Microstructure and mechanical properties of ultrafine Ti (C,N)-based cermets fabricated from nano/submicro starting powders. Ceram Int 2005, 31, pp. 851–886. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2004.09.013
12. Richter V., Poetschke J., Holke R., Michaelis A. Nanoscaled Hardmetals. Fiction or Reality? 18 Plansee Seminar, 2013. Reutte, Austria, 2013, 17 p. Bibliogr: 42 titles.
13. Khyzhnyak O. V., Kurdybaylo R. A., Khyzhnyak V. H. Znosostiyki bahatokomponentni karbidni Ti, V, Cr pokryttya na stali U10A ta tverdomu splavi T15K6 (Wear-resistant carbide multicomponent Ti, V, Cr coatings on U10A steel hard alloy T15K6). Naukovo-tekhnichnyy zhurnal “Problemy tertya ta znoshuvannya”, no. 2 (67), 2015, pp. 35–41. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(67).9452
14. Zaloga V. A., Kriviruchko D. V., Ya.Levedev V. et al. The effect of the nitrogen ion–beam implantation on adhesiveness of the WC–8Co hard alloy). Journal of Superhard Materials 34, pp. 44–48, 2012. https://doi.org/10.3103/S1063457612010054
15. Hignjak V. G, Calashnicov G. Y., Harchenko N. A. et al. The Structure, Composition and Properties Nitrided Alloys after Diffusion Metallization. Journal of Nano- and Electronic Physics. Vol. 7, No. 4, 6 pp. 2015.
16. Kolesnichenko V. G., Herrmann M., Varchenko V. T., Zgalat-Lozinskii O. B. Friction and wear of TiN– Si3N4 nanocomposites against ShKh15 steel. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2015. Vol. 53, no. 11–12. P. 680–687. https://doi.org/10.1007/s11106-015-9663-1
17. Bodrova L., Kramar H., Kovalchuk Y., Marynenko S., Koval I.. Structure Formation of Polycarbide-Based TiC-VC(NbC)-WC/nano WC Hard Alloys/Boundary field problems and computer simulation. Scientific Journal of Riga Technical University. 2018. Vol. 57. P. 35–40. https://doi.org/10.7250/bfpcs.2018.005
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.