Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32723

Title: Analysis of the dynamics of laminated glass composite panels under impact loading
Other Titles: Аналіз динамічного стану ламінованих скляних композитних панелей при ударному навантаженні
Authors: Суханова, Ольга Ігорівна
Ларін, Олексій Олександрович
Sukhanova, Olha
Larin, Oleksiy
Affiliation: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Sukhanova O. Analysis of the dynamics of laminated glass composite panels under impact loading / Olha Sukhanova, Oleksiy Larin // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 24–32.
Bibliographic description (International): Sukhanova O., Larin O. (2020) Analysis of the dynamics of laminated glass composite panels under impact loading. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 24-32.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 22-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.024
UDC: 534.13
539.37
Keywords: ламіноване скло
ударне навантаження
полівініл-бутиральний прошарок
збіжність розмірів сітки
явна динаміка
напружено-деформований стан
laminated glass
impact loading
polyvinyl butyral interlayer
mesh-size convergence
explicit dynamics
dynamic deformed state
Number of pages: 9
Page range: 24-32
Start page: 24
End page: 32
Abstract: Наведено представлені результати аналізу динамічного стану композитів ламінованих стекол при ударному навантаженні. Розглянуто моделювання падіння абсолютно твердої гладкої сталевої кулі на ламіноване скло з різною товщиною полівініл-бутирального (PVB) прошарку. В якості граничних умов зафіксовано ламінат з двох сторін, а удар кулі змодельовано у центрі пластини. Композит змодельовано в тривимірній постановці в рамках фізичної лінійно-пружної постановки. Взаємодію кульки та композиту проведено у рамках розв’язання задачі одностороннього контакту за алгоритмом «поверхня до поверхні». Опором, що надається повітрям під час удару, знехтувано. Метою роботи було вивчення залежності прогинів, напружень та деформацій ламінованих стекол від швидкості вільного падіння кулі. Поведінка впливу зразків ламінованого скла з PVB прошарком змодельованоза допомогою перехідного аналізу. Дослідження проведено з використанням методу скінченних елементів (МСЕ) із використанням гексагонального 8 вузлового скінченного елемента зі 3 ступенями вільності в кожному, в рамках 3D-моделювання та явного динамічного підходу в сучасному програмному забезпеченні комп’ютерного інженерного аналізу (CAE). Виконано аналіз збіжності розміру сітки. Створено скінчено- елементні сітки з елементами різного розміру та для кожного розміру сітки проведено розрахунки прогинів і напружень. Також проведено верифікацію розрахункових досліджень, що дозволило оцінити рівень похибок та рекомендації щодо параметрів розрахункової моделі. У статті проаналізовано динамічні деформації та напружений стан у ламінованих стеклах за різних умов навантаження, виведено результати прогинів, деформацій та напружень у характерних точках в різні моменти часу, побудовано графіки залежностей прогинів та напружень від швидкості вільного падіння кулі.
The study presents the results of analysis of the laminated glasses composites dynamic state under impact loading. The paper investigates modelling of a rigid ball drop on laminated glasses with different thicknesses of polyvinyl butyral (PVB) interlayers. The aim of the paper is to study the dependence of laminated glasses dynamic deformation on the velocity of free ball fall. The study performs computations using a finite element method (FEM) in modern computer-aided engineering (CAE) software within a 3D modelling and explicit dynamics approach. The investigation includes a mesh-size convergence analysis. The work carries out the dynamic strains and stress state analysis in laminated glasses under different loading conditions.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32723
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.2514/1.C032008
https://doi.org/10.13036/17533546.58.6.005
https://doi.org/10.1021/ie50257a008
https://doi.org/10.1016/j.engfracmech
https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.020
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.092
https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.12.044
https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2013.01.002
References (Ukraine): 1. Астанін В. В., Бородачов М. М., Богдан С. Ю. Аналіз напружено-деформованого стану пластини в умовах ударного навантаження. Вісник НАУ, № 3–4. 2007. С. 63–77.
2. Сметанкіна, Н. В, Угрімов С. В, Шупіков O. M. Математичне моделювання процесу нестаціонарного деформування багатошарового оскління при розподілених та локалізованих силових навантаженнях. Вісник ХНТУ №3 (58). 2016. С. 408–413.
3. Борискина И. В., Шведов Н. В., Плотников А. А. Проектирование современных оконных систем гражданских зданий. М. : АСВ, 2000. 176 с.
4. Shupikov A. N. Bird dummy for investigating the bird-strike resistance of aircraft components. Journal of Aircraft. 2013. Vol. 50. N 3. P. 817–826. https://doi.org/10.2514/1.C032008
5. Vedrtnam A., Pawar S. J. Experimental and simulation studies on fracture of laminated glass having polyvinyl butyral and ethyl vinyl acetate interlayers of different critical thicknesses due to impact load. Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A. № 58 (6), 2017. P. 169–178. https://doi.org/10.13036/17533546.58.6.005.
6. Morgan W. L. Manufacture and Characteristics of Laminated Glass. Industrial and Engineering Chemistry. № 23 (5). 1931. P. 505–508. https://doi.org/10.1021/ie50257a008.
7. Vedrtnam A., Pawar S. J. Laminated plate theories and fracture of laminated glass plate – A review. Engineering Fracture Mechanics. № 186. 2017. P. 316–330. Doi: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech. 2017.10.020. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.020
8. Pidgurskyi I. Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators. Scientific Journal of TNTU. Tern. : TNTU, 2018. Vol 90. No 2. P. 92–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.092
9. Keller U., Mortelmans H. Adhesion in Laminated Safety Glass – What makes it work? Glass Processing Days. 1999. P. 13–16.
10. Vedrtnam A., Pawar S. J. Experimental and Simulation Studies on Fracture and Adhesion test of Laminated Glass. Engineering Fracture Mechanics. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.12.044.
11. Yasniy P., Pyndus Y., Hud M. Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations. Вісник ТНТУ. Т. : ТНТУ, 2017. Том 86. № 2. С. 7–13.
12. Zhang X., Hao H., Ma G. Laboratory test and numerical simulation of laminated glass window vulnerability to debris impact. Int. J. Impact Eng. 2013. № 55. P. 49–62. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2013.01.002
References (International): 1. Astanіn V. V., Borodachov M. M., Bogdan S. YU. Analіz napruzheno-deformovanogo stanu plastini v umovah udarnogo navantazhennya. Vіsnik NAU, no. 3–4, 2007, pp. 63–77. [In Ukrainian].
2. Smetankіna N. V, Ugrіmov S. V, SHupіkov O. M. Matematichne modelyuvannya procesu nestacіonarnogo deformuvannya bagatosharovogo osklіnnya pri rozpodіlenih ta lokalіzovanih silovih navantazhennyah. Vіsnik HNTU, no. 3 (58), 2016, pp. 408–413. [in Ukrainian].
3. Boriskina I. V., SHvedov N. V., Plotnikov A. A. Proektirovanie sovremennyh okonnyh sistem grazhdanskih zdanij. M.: ASV, 2000, 176 p. [In Russian].
4. Shupikov A. N., Ugrimov S. V., Smetankina N. V., Yareshchenko V. G., Onhirsky G. G., Ukolov V. P., Samoylenko V. F., Avramenko V. L. Bird dummy for investigating the bird-strike resistance of aircraft components. Journal of Aircraft. Vol. 50. No. 3, 2013, pp. 817–826. https://doi.org/10.2514/1.C032008
5. Vedrtnam A., & Pawar S. J. (2017). Experimental and simulation studies on fracture of load. glass having polyvinyl butyral and ethyl vinyl acetate interlayers of different critical thicknesses due to impact Load Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, 58 (6), 2017, pp. 169–178. https://doi.org/10.13036/17533546.58.6.005.
6. Morgan W. L. Manufacture and Characteristics of Laminated Glass. Industrial and Engineering Chemistry, 23 (5), 1931, pp. 505–508. https://doi.org/10.1021/ie50257a008.
7. Vedrtnam A. & Pawar S. J. Laminated plate theories and fracture of laminated glass plate – A review. Engineering Fracture Mechanics, 186, 2017, pp. 316–330. URL: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech. 2017.10.020. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.020
8. Pidgurskyi I. (2018) Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no. 2, pp. 92–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.092
9. Keller U. & Mortelmans H. Adhesion in Laminated Safety Glass – What makes it work? Glass Processing Days, 1999, pp. 13–16.
10. Vedrtnam A., Pawar S. J. Experimental and Simulation Studies on Fracture and Adhesion test of Laminated Glass. Engineering Fracture Mechanics. 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech. 2017.12.044.
11. Yasniy P., Pyndus Y., Hud M. (2017) Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no. 2, pp. 7–13.
12. Zhang X., Hao H. & Ma G. Laboratory test and numerical simulation of laminated glass window vulnerability to debris impact. Int. J. Impact Eng., 2013, 55, pp. 49–62. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2013.01.002
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.