Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32715

Title: Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection
Other Titles: Дослідження ефективності процесу нанесення робочого препарату при хімічному захисті рослин
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Babii, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Babii A. Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection / Andrii Babii // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 99–109.
Bibliographic description (International): Babii A. (2020) Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 99-109.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 23-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.099
UDC: 632.08
Keywords: хімічний захист рослин
пестицид
штанговий обприскувач
щілинний розпилювач
дисперсність розпилювання
chemical crop protection
pesticide
rod sprayer
slit sprayer
spray dispersion
Number of pages: 11
Page range: 99-109
Start page: 99
End page: 109
Abstract: Обробка рослин хімічними препаратами залишається одним із найефективніших способів їх захисту. Попри екологічні ризики хімічного захисту він є найбільш дієвим і доступним способом, який використовується практично всіма світовими виробниками сільськогосподарської продукції. Водночас часто буває не до кінця досліджено дію тих чи інших препаратів, які використовуються в технології обробки. Тоді ми спостерігаємо їх високу ефективність, а з плином часу – загрозу для людини та довкілля. На прикладі інсектициду ДДТ (дихлордифенілтрихлорметилметан) це продемонстровано. Тому в роботі розглянуто актуальність різних способів захисту рослин, узагальнено їх та вказано на значну питому частку хімічного способу в загальній технології захисту рослин. Небезпека використання хімічного захисту часто лежить у площині недотримання науково обґрунтованих підходів до внесення таких препаратів на поверхні рослин чи ґрунту. Сюди відноситься як норма внесення, так і терміни виконання цієї технологічної операції. Основною машиною для хімічного захисту рослин є штанговий обприскувач. Площі, які обробляються, щорічно сягають понад 16 млн. га за статистичними даними 2018 року. Зроблено аналіз питомих значень обробки основних сільськогосподарських культур. Для оцінювання ефективності роботи обприскувача наведено методику, яка кількісно дозволяє оцінити роботу такої машини. Вказано на важливе значення розпилюючих наконечників щодо дотримання норми внесення хімічного препарату, які формують дисперсність розпилювання. Зроблено аналіз спектра розпилювання та наведено залежності розміру крапель від тиску в напірній магістралі обприскувача та узгодження з його робочою швидкістю. Для найпоширеніших щілинних розпилювачів побудовано графічні залежності дисперсності розпилювання робочого препарату від тиску та швидкості руху обприскувача. При використанні обприскувача в ролі поверхневого підживлювача сільськогосподарських культур наведено ефективні пристосування та розроблену конструкцію штанги з нижнім розміщенням розпилюючих пристроїв.
The efficiency of chemical working mixture application on the surface of agricultural plants by rod sprayers has been studied in the paper under consideration. The analysis of specific fractures of main crops sprayed areas with pesticides in agro-industrial production in 2018 was made. The method of the sprayer efficiency assessment was described and some graphical and analytical dependences for selected slit sprayers on the formation of the working mixture spray dispersion and the pressure choice in the pressure mains on the sprayer speed at specified spraying rate were built.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32715
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://uk.wikipedia.org/wiki/ДДТ
http://organic.ua/lib/198-oon-pragne-zaboronyty-pestycyd-ddt
http://ukrstat.gov.ua
http://kas32.com/ua/post/view?id=421
http://ua.avgust.com/kalkulyator_forsunok
http://kas32.com/post/view/399
http://kas32.com/ua/post/view?id=54
http://www.pesticidy.ru/active_compound/Urea-ammonium_nitrate
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/raspyliteli_kas.html#15
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.090
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
https://agroprod.biz/2017/12/21/pestytsydy-istorychnyj-ekskurs-ta-perspektyvy/
https://uk.wikipedia.org/wiki/DDT
http://www.pesticidy.ru/active_
References (Ukraine): 1. Войтюк Д. Г., Дубровін В. О., Іщенко Т. Д. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини: підручник / за ред. Д. Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2004. 544 с.
2. Стратегія і тактика захисту рослин. Т. 1 Стратегія. Інтенсивне землеробство: монографія / під редакцією академіка НААН України, доктора біологічних наук, професора В.П. Федоренка. К.: Альфа-стевія, 2012. 500 с.
3. Бєлінська Т. Пестициди: історичний екскурс та перспективи. АгроЕліта. 2017. URL: http//agroprod.biz/2017/12/21/pestytsydy-istorychnyj-ekskurs-ta-perspektyvy/.
4. ДДТ. URL: упу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ДДТ.
5. Колесник І. ООН прагне заборонити пестицид ДДТ. ОRGANIC UA. 2010. URL: http://organic.ua/lib/198-oon-pragne-zaboronyty-pestycyd-ddt.
6. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 2019 році.
7. Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.
8. Листопад Г. Е., Семенов А. Н., Демидов Т. К. и др. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1976. 751 с.
9. Агротехнічні вимоги до штангових обприскувачів. URL: http://kas32.com/ua/post/view?id=421.
10. Карпенко А. Н., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Аграпромидат, 1989. 527 с.
11. Протокол № 01-06-2017 від 28 березня 2017 р. прискорених випробувань Ємкість Агро-2000Е. (Колір – натуральний, серійний номер № 30121216).
12. Комаристов В. Е., Дунай Н. Ф. Сельскохозяйственные машины. К.: Вища шк. Головное узд-во, 1987. 486 с.
13. Людвіновський О. Якість застосування засобів захисту рослин. Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасна техніка для захисту с.-г. культур. 2017. С. 12–16.
14. Довідник агронома. Україна. Август у свiті. URL: http://ua.avgust.com/kalkulyator_forsunok.
15. Выбираем распылители (форсунки) для опрыскивания под конкретную норму вылива. URL: http://kas32.com/post/view/399.
16. Карбамідо-аміачна суміш КАС-32. URL: http://kas32.com/ua/post/view?id=54.
17. Селитра карбамид-аммиачная (КАС). Пестицыды.ru. URL: http://www.pesticidy.ru/active_compound/Urea-ammonium_nitrate.
18. Переоборудование опрыскивателя под КАС. URL: http://www.vipzapchasti.com/sprayer/raspyliteli_kas.html#15.
19. Бабій А. В., Бортник І. М., Сташків М. Я., Олексюк В. П Штанга обприскувача. Деклараційний патент на корисну модель 137527 А01M11/00, А01M7/00; заявлено 15.04.2019; опубліковано 25.10.2019, Бюл. № 20.
20. Бабій А. В., Рибак Т. І. Штанга малогабаритного обприскувача. Деклараційний патент на винахід 55199 А 7 А01М7/00 А01М11/00; заявлено 18.07.2002; опубліковано 17.03.2003, Бюл. № 3.
21. Бабій А. В., Рибак Т. І., Попович П. В. Поворотно-фіксуючий механізм штанги обприскувача. Деклараційний патент на корисну модель 59390 A01M 7/00 A01M 11/00; заявлено 17.11.2010 U201013645; опубліковано 10.05.2011, Бюл. № 9.
22. Babii A. Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 96. No. 4. P. 90–100. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.090
23. Babii A., Babii M. Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 95. No. 3. P. 97–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
References (International): 1. Vojtyuk D. G., Dubrovin V. O., Ishhenko T. D. ta in. Sil`s`kogospodars`ki ta melioraty`vni mashy`ny`: Pidruchny`k / za red. D. G. Vojtyuka. K.: Vy`shha osvita, 2004. 544 p.
2. Strategiya i takty`ka zaxy`stu rosly`n. t. 1 Strategiya / pid redakciyeyu akademika NAAN Ukrayiny`, doktora biologichny`x nauk, profesora V. P. Fedorenka. K.: Al`fa-steviya, 2012. 500 p. (Intensy`vne zemlerobstvo). Monografiya.
3. Tetyana Byelins`ka Pesty`cy`dy`: istory`chny`j ekskurs ta perspekty`vy`. AgroElita, 2017. URL: https://agroprod.biz/2017/12/21/pestytsydy-istorychnyj-ekskurs-ta-perspektyvy/.
4. DDT. Vikipediya. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/DDT.
5. Inna Kolesny`k OON pragne zaborony`ty` pesty`cy`d DDT. ORGANIC UA, 2010. URL: http://organic.ua/lib/198-oon-pragne-zaboronyty-pestycyd-ddt.
6. Derzhavny`j reyestr pesty`cy`div i agroximikativ, dozvoleny`x do vy`kory`stannya v Ukrayini 2019 roci.
7. Vy`kory`stannya dobry`v i pesty`cy`div pid urozhaj sil`s`kogospodars`ky`x kul`tur 2018 rok. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny`. URL: http://ukrstat.gov.ua.
8. Ly`stopad G. E., Semenov A. N., Demy`dov T. K. y` dr. Sel`skoxozyajstvennіe y` mely`oraty`vnыe mashy`nы. M.: Kolos, 1976. 751 p.
9. Agrotexnichni vy`mogy` do shtangovy`x obpry`skuvachiv / kas32. URL: http://kas32.com/ua/post/view?id=421.
10. Karpenko A. N., Xalansky`j V. M. Sel`skoxozyajstvennыe mashy`nы. 6-e y`zd., pererab. y` dop. M.: Agrapromy`dat, 1989. 527 p.
11. Protokol No. 01-06-2017 vid 28 bereznya 2017 r. pry`skoreny`x vy`probuvan` Yemkist` Agro-2000E (Kolir – natural`ny`j, serijny`j nomer No. 30121216).
12. Komary`stov V. E., Dunaj N. F. Sel`skoxozyajstvennіe mashy`nі. K.: Vy`shha shk. Golovnoe uzd-vo, 1987. 486 p.
13. Lyudvinovs`ky`j O. Yakist` zastosuvannya zasobiv zaxy`stu rosly`n. Speczvy`pusk zh. Propozy`ciya. Suchasna texnika dlya zaxy`stu s.-g. kul`tur. 2017. P. 12–16.
14. Dovidny`k agronoma. Ukrayina. Avgust u sviti. URL: http://ua.avgust.com/kalkulyator_forsunok.
15. Viby`raem raspіly`tely` (forsunky`) dlya oprisky`vany`ya pod konkretnuyu normu vily`va / kas32. URL: http://kas32.com/post/view/399.
16. Karbamido-amiachna sumish KAS-32 / kas32. URL: http://kas32.com/ua/post/view?id=54.
17. Sely`tra karbamy`d-ammy`achnaya (KAS). Pesty`czыdы.ru. URL: http://www.pesticidy.ru/active_ compound/Urea-ammonium_nitrate.
18. Pereoborudovany`e oprisky`vatelya pod KAS. VIPzapchasti. URL: http://www.vipzapchasti.com/sprayer/raspyliteli_kas.html#15.
19. Babij A. V., Bortny`k I. M., Stashkiv M. Ya., Oleksyuk V. P Shtanga obpry`skuvacha. Deklaracijny`j patent na kory`snu model` 137527 A01M11/00, A01M7/00; zayavleno 15.04.2019, opublikovano 25.10.2019, byul. No. 20.
20. Babij A. V., Ry`bak T. I. Shtanga malogabary`tnogo obpry`skuvacha. Deklaracijny`j patent na vy`naxid 55199 A 7 A01M7/00 A01M11/00; zayavleno 18.07.2002, opublikovano 17.03.2003, byul. No. 3.
21. Babij A. V., Ry`bak T. I., Popovy`ch P. V. Povorotno-fiksuyuchy`j mexanizm shtangy` obpry`skuvacha. Deklaracijny`j patent na kory`snu model` 59390 A01M 7/00 A01M 11/00; zayavleno 17.11.2010U201013645, opublikovano 10.05.2011, byul. No. 9.
22. Babii A. (2019) Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 96, no. 4, pp. 90–100. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.090
23. Babii A., Babii M. (2019) Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no. 3, pp. 97–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.