Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32541
Title: Практикум з курсу політології для студентів стаціонарної та дистанційної форм навчання
Authors: Ніконенко, Василь Миколайович
Потіха, Оксана Богданівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Практикум з курсу політології для студентів стаціонарної та дистанційної форм навчання / Укладачі : Ніконенко В. М., Потіха О. Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 116 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 21-Sep-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 32.001
Number of pages: 116
Description: Методичні вказівки складено з урахуванням матеріалів літературних джерел, наведених у переліку.
Content: Вступ ...3 1. Питання для самоконтролю ...5 ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ...5 ТЕМА 2. ЗАРУБІЖНА ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА І ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ...7 ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ...9 ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ДЕМОКРАТІЯ ...12 ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНСТИТУТИ ...14 ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ...17 ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ...19 ТЕМА 8. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ...21 2. Тематичні кросворди ...23 ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ...23 ТЕМА 2. ЗАРУБІЖНА ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА І ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ...29 ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ...44 ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ДЕМОКРАТІЯ ...53 ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНСТИТУТИ ...58 ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ...63 ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ... 68 ТЕМА 8. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ...72 3. Контрольні тести ...79 ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ...79 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ...81 ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ...88 ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ДЕМОКРАТІЯ ...92 ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ ...96 ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ...103 ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ...105 ТЕМА 8. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ...109 Рекомендована література ...114
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32541
Copyright owner: © Ніконенко В. М., Потіха О. Б., 2020
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. К. : МАУП, 2003. 424 с. 2. Буртяк Г. Я., Корнієнко В. О. Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2003. 91 с. 3. Дробінка І. Г., Кришталь Т. М., Підгорецький Ю. В. Політологія: навч. посібник. К. : Центр учб. л-ри, 2007. 292 с. 4. Кирилюк Ф. М., Обушний М. І., Хилько М. І. Політологія. К.: Здоров’я, 2004. 776 с. 5. Левківський К. М., Піча В. М., Хома М. М. Політологія: Підручник. Львів: Новий Світ, 2007. 476 с. 6. Логвина В. Л. Політологія. К. : Центр навч. л-ри, 2006. 304 с. 7. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. К. : Генеза, 1996. 942 с. 8. Ніконенко В. М. Політологія. Конспект лекцій. Тернопіль: Астон, 1993. 202 с. 9. Піча В. М., Левківський К. М., Хома Н. М. Політологія: навч. посібник. К.: Каравела, Львів: Новий Світ. 2002. 176 с. 10. Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч. посібник. К. : Інкос, 2008. 432 с. 11. Політологія: Академічний курс: Підручник / За ред. М. І. Панова. К. : Ін Юре, 2006. 520 с. 12. Політологія. Навч. посібник / За ред. М. В. Примуша. К.: Професіонал, 2004. 320 с. 13. Політологія. Підручник / За ред. М. М. Вегеша. К., 2008. 384 с. 14. Потульницький В. А. Нариси з української політології. Навч. посібник. К., 1997. 320 с. 15. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник. К. : Центр учбової л-ри, 2010. 472 с. 16. Юрій М. Ф. Політологія. Підручник. К. : Дакор, 2006. 416 с. Допоміжна 1. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера) / Укл. Г. Майєр. К. :Тандем, 2002. 584 с. 2. Орлянський В. С. Конфліктологія. Навч. посібник. К. : Центр учб. л-ри, 2007. 160 с. 3. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посібник / За ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна. К: Генеза, 1997. 400 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.