Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32539
Title: Методичні вказівки до «навчальна практика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» для всіх форм навчання
Authors: Бондарчук, Ігор Орестович
Мацюк, Олександо Васильович
Никитюк, Вячеслав Вячеславович
Дуда, Олексій Михайлович
Шимчук, Григорій Валерійович
Назаревич, Олег Богданович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до «навчальна практика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» для всіх форм навчання / укладачі : Бондарчук І. О., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 44 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 21-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3
Number of pages: 44
Description: Методичні вказівки складено з урахуванням матеріалів літературних джерел, наведених у переліку.
Content: Вступ ...4 1. Мета і завдання практики ...7 2. Організація та порядок проведення практики ...9 3. Бази практики ...12 4. Керівництво практикою ...14 5. Зміст навчальної практики ...16 6. Календарний графік проходження практики ...18 7. Звіт про практику ...19 8. Оформлення та захист звіту про практику ...22 8.1. Вимоги до оформлення звіту ... 23 Додатки ...2 9 Додаток А. Зразок типового договору на проходження практики ...29 Додаток Б. Зразок оформлення направлення на практику ...31 Додаток В. Зразок оформлення повідомлення з місця практики ...32 Додаток Г. Зразок оформлення титульної сторінки звіту ...33 Додаток Д. Зразок оформлення завдання на навчальну практику ...34 Додаток Е. Рекомендована література ...35 Додаток Ж. Зразок оформлення щоденника практики ...36
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32539
Copyright owner: © Бондарчук І. О., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б., 2020
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. ДСТУ ISO/IEC 18045:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки IT (ISO/IEC 18045:2008, IDT). К.: «УкрНДНЦ», 2018. 2. ДСТУ ISO/IEC 33001:2016 Інформаційні технології. Оцінювання процесу. Поняття та термінологія (ISO/IEC 33001:2015, IDT). К.: «УкрНДНЦ», 2017. 3. ДСТУ ISO 27730:2018 (ISO 27730:2012/Cor1:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI). К.: «УкрНДНЦ», 2019. 4. ДСТУ ISO 30300:2015. Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). К.: «УкрНДНЦ», 2017. 5. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. К. : Держстандарт України, 1995. 36 с. 6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993р. Освіта України. Збірник нормативних актів. Харків : Світ-Прес, 1999 р. С. 168–188. 7. ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT). Інформаційні технології. Словник термінів. К.: «УкрНДНЦ», 2017. 8. ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013. Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості (ІSO/ІEC 9126-1:2001, ІDT) К.: «УкрНДНЦ», 2014. 9. ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012. Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330- 96 (ГОСТ 34.321-96)) К.: «УкрНДНЦ», 2013. 10. ДСТУ ISO 25964-1:2018 (ISO 25964-1:2011, IDT) Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 1. Тезауруси для інформаційного пошуку. К.: «УкрНДНЦ», 2019. 11. ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018,IDT). Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху. К.: «УкрНДНЦ», 2020. 12. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Уведено вперше; чинний від 2016-07-01. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 13. Український орфографічний словник: близько 170000 слів / за ред. В. М. Усанівського; уклали: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; НАН України; Укр. мовно-інформ. фонд; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. Вид. 6-те, переробл. і допов. К. : Довіра, 2006. 960 с. ISBN 966-507-206-4. (Словники України). 14. Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізі- нюк та ін. Д., Нац. гірнич. ун-т, 2010. 600 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
navchalʹna praktyka_2020.pdf801,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools