Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32537
Title: Зміна опору теплопередачі віконного профілю, виготовленого з різних матеріалів
Other Titles: Изменение сопротивления теплопередачи оконного профиля, изготовленного из разных материалов
Change in heat transfer resistance of a window profile made of different materials
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Зміна опору теплопередачі віконного профілю, виготовленого з різних матеріалів [Текст] / В.Б. Ігнатьєва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – 2020. – № 43. – С. 96 –103.
Journal/Collection: Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин
Issue Date: 21-Feb-2020
Submitted date: 19-Sep-2020
Date of entry: 19-Sep-2020
Publisher: Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Country (code): UA
Place of the edition/event: Киев, Киевский национальный университет строительства и архитектуры -
ORCID Id: 0000-0002-9688-4992
UDC: 692.82
Keywords: віконний профіль
різні матеріали
металопластикові профільні елементи
дерево
паз
теплозберігаючий матеріал
жорсткість
міцність
коефіцієнт опору теплопередачі
теплоізоляція
звукоізоляція
Page range: 96-103
Abstract: Для утеплення віконної системи необхідна якісна теплоізоляція віконного профілю, яка вимірюється наведеним коефіцієнтом опору теплопередачі. У статті ставиться завдання розробити конструкцію віконного профілю з різних матеріалів в якій зміна опору теплопередачі відбувається без переналагодження обладнання. Автором проведено аналіз основних недоліків існуючих конструкцій металопластикових профілів, які підвищують коефіцієнт опору теплопередачі, а також профілів, які дозволяють змінювати коефіцієнт опору теплопередачі віконного профілю. Встановлено, що більшість конструкцій віконного профілю не дозволяють змінювати коефіцієнт опору теплопередачі профілю без зміни його товщини. Споживач не має можливості обрати конструкцію профілю визначеної товщини, але з більшим коефіцієнтом теплопередачі. Така можливість існує тільки якщо змінити матеріал профілю. Встановлено, що конструкції віконного профілю, які дозволяють змінювати коефіцієнт опору теплопередачі, без зміни товщини профілю, розраховані лише на віконні системи, виготовлені з металопластику. Застосування існуючих конструкцій віконного профілю, в яких можлива зміна коефіцієнта опору теплопередачі для віконного профілю, виготовленого з різних матеріалів можливо, але потребує певного переналагодження обладнання, що призводить до здорожчання віконної системи та негативно відбивається на спроможності покупців купляти даний вид товару. Показана технологічна можливість зміни коефіцієнта опору теплопередачі віконних профілів, виготовлених з різних матеріалів різними способами без зміни товщини профілю та без переналагодження обладнання. Запропонована конструкція віконного профілю, виготовленого з різних матеріалів забезпечує більш високий коефіцієнт опору теплопередачі віконного профілю, поліпшує звукоізоляційні властивості віконної системи, виключає необхідність певного переналагодження обладнання, зберігає простоту виробництва віконного профілю, майже не збільшує вартість віконної системи. Соціальна цінність запропонованої конструкції полягає в тому, що вона зберігає естетичні якості.
Description: To warm the window system, high-quality thermal insulation of the window profile is required, which is measured by the reduced coefficient of heat transfer resistance. The article sets the task of developing the design of the window profile from various materials in which the change in heat transfer resistance occurs without equipment readjustment. The author analyzes the main disadvantages of existing designs of metal-plastic profiles, which have a sufficiently high coefficient of heat transfer resistance, as well as profiles that allow you to change the coefficient of heat transfer resistance of the window profile. It was found that most window profile designs do not allow changing the coefficient of heat transfer resistance of the profile without changing its thickness. The consumer is not able to choose a profile design of a certain thickness, but with a large heat transfer coefficient. Such an opportunity exists only if you change the profile material. It has been established that window profile constructions that allow changing the heat transfer resistance coefficient without changing the profile thickness are designed only for window systems made of metal-plastic. The use of existing window profile designs in which it is possible to change the heat transfer coefficient of resistance for a window profile made of various materials is possible, but requires a certain readjustment of equipment, which leads to a rise in the cost of the window system and negatively affects the ability of customers to buy this type of product. The technological possibility of changing the heat transfer resistance coefficient of window profiles made of various materials in various ways without changing the thickness of the profile and without changing equipment is shown. The proposed design of a window profile made of various materials provides a higher coefficient of heat transfer resistance of the window profile, improves the soundproofing properties of the window system, eliminates the need for certain equipment readjustment, maintains the simplicity of window profile production, and almost does not increase the cost of the window system. The social value of the proposed design is that it retains aesthetic qualities
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32537
Copyright owner: Ігнатьєва Вікторія Борисівна
URL for reference material: https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-problem-energosberezheniya-v-usloviyah-holodnogo-klimata
http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2017_62%281%29__10
References (Ukraine): Пат. 106292 U1, Росія МПК (2006) E06B 1/00. Оконный профиль / Микушин В.И.; патентовласник Общество с огрпниченной ответственностью «Стеклоаластик». – № u 2011114547/03 заявл. 14.04.2011; опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19
Нове покоління пластикових вікон. [Електронний ресурс] // Каталог. Компанія Інтерпласт. Режим доступу: http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/PublicDocuments/0804836.pdf.
Плешков С. Ю. Решение проблем энергосбережения в условиях холодного климата / C. Ю. Плешков, Л. Г. Пастухова // Вестник АГТУ. - 2015. - №2 (60). Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-problem-energosberezheniya-v-usloviyah-holodnogo-klimata.
Пат. 170472 U1, Росія МПК (2006) E06B 3/00. Рамный профиль для сборки блоков для закрытия оконных или дверных проемов / Бочкарьов В.В., Баранов С.М., Кондратьєв А.В.; патентовласник: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПроф». – № u 2016134280 заявл. 22.08.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 12.
Ігнатьєва В.Б. Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи / В.Б. Ігнатьєва // Будівельне виробництво: наук.-техн. зб. – Київ: Майстер книг, 2017. - № 62/1 – С. 164-165. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2017_62%281%29__10
References (International): Mikushyn V.I. (RU). (2011). Vikonnyi profil. [Window profile]. Russia Patent No 106292 U1. Retrieved from https://www.fips.ru/iiss/search.xhtml.
Nove pokolinnya plastykovykh vikon. [The new generation of plastic windows]. Retrieved from http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/PublicDocuments/0804836.pdf.
Pleshkov S.Yu. & Pastukhova L.G. (2015). Reshenie problem energosberegeniya v usloviyakh holodnogo klimata [Solution of the issues of energy saving in conditions of cold climate] // Bulletin of ASTU, 2 (60), 46-50 [in Russian].
Bochkarov V.V., Baranov S.M., Kondratyev A.V. (RU). (2017). Ramnyi profil dlia sborki blokov dlia zakrytiia okonnykh ili dvernykh proemov. [Frame profile for assembling blocks for closing window or doorways]. Russia Patent no 170472 U1. Retrieved from https://www.fips.ru/iiss/search.xhtml.
Ihnatieva V. (2017). Tvorchyi pidhid do rozshyrennia tehnichnykh I spogyvchykh vlastyvostei vikonnoi systemy [Creative approach to expanding the technical and consumer properties of a window system]. Budivelne vyrobnytstvo - Construction industry. Kyiv, 62/1, 164-165. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2017_62%281%29__10 [in Ukranian].
Laumann Khainrikh (DE). (2010). Systema plastmasovykh profiliv dlia zbyrannia blokiv dlia zakryttia proriziv budivelnykh konstruktsii, profil ramy i profil stulky tsiiei systemy. [The system of plastic profiles for the assembly of blocks for closing the apertures of building structure mys, the profile of the frame and the profile of the leaf for this system]. Russia Patent no 92076 U1. Retrieved from https://www.fips.ru/iiss/search.xhtml.
Content type: Article
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198213-442287-1-PB.pdf608,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools